Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
12 Tính toán và lựa chọn thiết bị điện cho tủ tầng 8 (DB-8)

12 Tính toán và lựa chọn thiết bị điện cho tủ tầng 8 (DB-8)

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ MẠNG HẠ ÁP CHO TÒA NHÀI DB −8 =PDB −8

3 × U dm × cos ϕ21,809

= 41, 419(A)

3 × 0,38 × 0,8=Lựa chọn aptomat loại MCCB Mitsubishi NF63-HW/3P/63A/10KA

với các thơng số:

-Điện áp định mức:U dmADòng điện định mức:

Dòng cắt định mức:= 400(V)I dmAI cdmA≥ U dmLD= 63(A)≥ I DB −8=380(V)

=41,419(A)= 10(kA)Lựa chọn dây dẫn và cáp

K1 × K 2 × I cp ≥ I ttI cp ≥I tt

41, 419

=

= 41, 419(A)

K1 × K 2

1 ×1 Ta chọn dùng một sợi Cu/XLPE/DSTA/PVC (10)mm 2do CADIVIchế tạo.

Bảng 4.9 Thống kế cơng suất sơ đồ hình tia tủ điện tầng 8 (DB-8)

Các

tuyến

trong

tủ điện

DB8/L1Cơng

suất

của

từng

tuyến

720WDòng điện tính tốn của từng Chọn

tuyến

MCB-1P(

I L1 =PL1

720

=

= 4, 09(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,8I dmA=6(A)I cdmADB8/L2720WI L2 =PL 2

720

=

= 4, 09(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,8I dmA684WI L3 =PL 3

684

=

= 3,88(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,8I dmATrang 101)S=1,

5S=1,

5=7,5kA=6(A)I cdmAmm2=7,5kA=6(A)I cdmADB8/L3Chọn

dây

dẫn=7,5kAS=1,

5CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ MẠNG HẠ ÁP CHO TÒA NHÀDB8/L4432WI L4 =PL 4

432

=

= 2, 45(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,8I dmA=6(A)I cdmADB8/L580WI L5 =PL5

80

=

= 0, 45(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,8I dmADB8/L6220WI L6 =PL 6

220

=

= 1, 25(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,8I dmA160WI L7 =PL 7

160

=

= 0, 9(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,8I dmADB8/SO11800

WI SO1 =PSO1

1800

=

= 10, 22(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,8I dmA1800

WI SO 2 =PSO 2

1800

=

= 10, 22(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,82100

WI SO 3 =PSO 3

2100

=

= 12(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,8I dmA)I dmA80WI QH 1 =PQH 1

U dm × cos ϕ=80

= 0, 45(A)

220 × 0,880WI QH 2 =PQH 2

U dm × cos ϕ=80

= 0, 45(A)

220 × 0,8=7,5kA=20(AI dmAS=4I dmA=7,5kA=6(A)S=1,

5=7,5kA=6(A)I cdmATrang 102S=4)I cdmADB8/QH2=7,5kA=16(AI cdmADB8/QH1S=4)I cdmADB8/SO3S=1,

5=7,5kA=16(AI cdmADB8/SO2S=1,

5=7,5kA=6(A)I cdmAS=1,

5=7,5kA=6(A)I cdmADB8/L7=7,5kA=6(A)I cdmAS=1,

5=7,5kAS=1,

5CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ MẠNG HẠ ÁP CHO TỊA NHÀ4.13 Tính tốn và lựa chọn thiết bị điện cho tủ tầng áp mái

(DB-AM)

Cơng suất tính toán của tủ tầng áp mái (DB-AM)

PDB − AM = S DB − AM × cos ϕ = 1, 749 × 0,8 = 1,399(k W)Dòng điện tính tốn của tủ điện tầng áp mái (DB-AM):

I DB − AM =PDB − AM

1,399

=

= 2, 656(A)

3 × U dm × cos ϕ

3 × 0,38 × 0,8Lựa chọn aptomat loại MCCB Mitsubishi NF63-HW/3P/10A/10KA

với các thơng số:

U dmA-Điện áp định mức:-Dòng điện định mức:-Dòng cắt định mức:= 400(V)I dmAI cdmA≥ U dmLD= 10(A)=380(V)≥ I DB − AM=2,656(A)= 10(kA)Lựa chọn dây dẫn và cáp

K1 × K 2 × I cp ≥ I ttI cp ≥I tt

2, 656

=

= 2, 656(A)

K1 × K 2

1× 1 Ta chọn dùng một sợi Cu/XLPE/DSTA/PVC (2.5)mm 2do CADIVIchế tạo.

Bảng 4.9 Thống kế cơng suất sơ đồ hình tia tủ điện tầng áp mái (DBAM)

Các

tuyến

trong

tủ điện

DBAM /L1Cơng

suất

của

từng

tuyến

288WDòng điện tính tốn của từng Chọn

tuyến

MCB-1PChọn

dây

dẫn

(I L1 =PL1

288

=

= 1, 63(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,8I dmA=6(A)I cdmA

ATrang 103=7,5kmm 2)S=1,5CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ MẠNG HẠ ÁP CHO TÒA NHÀDBAM /L2252WI L2 =PL 2

252

=

= 1, 43(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,8I dmA=6(A)I cdmAS=1,5=7,5kADBAM /L3180WI L3 =PL 3

180

=

= 1, 02(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,8I dmA=6(A)I cdmAS=1,5=7,5kADBAM/SO

1900WI SO1 =PSO1

900

=

= 5,11(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,8I dmA=10(S=4A)

I cdmA=7,5kA4.14 Tính tốn và chọn máy biến áp

Trong cơng trình này chúng ta thiết kế trạm biến áp phân phối

kiểu trạm trụ, vị trí đặt trạm biến áp cách toà nhà khoảng 30m và

cách nguồn chính ( Trạm biến áp khu vực 110/22KV) 5km.

Vị trí trạm biến áp phải thoả mãn các yêu cầu sau:

- An toàn

- Gần phụ tải, thuận tiện cho nguồn cung cấp điện đưa

đến

- Thao tác vận hành, quản lý dễ dàng

- Tiết kiệm vốn đầu tư và chi phí vận hành hang năm thấp

Số lượng và công suất máy biến áp được thực hiện theo tiêu chuẩn

kinh tể kỹ thuật.

- Đảm bảo liên tục an toàn cung cấp điện

- Vốn đầu tư bé nhất, số lượng biến áp đặt trong trạm biến áp

phải ít nhất. Bên cạnh đó cần phải xem xét them về giá trị đầu tư

cho 1kVA trong điều kiện kỹ thuật tương đương. Việc giảm số lượng

máy biến áp trong trạm biến áp là đơn giản hoá sơ đồ điện, tiết kiệmTrang 104Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

12 Tính toán và lựa chọn thiết bị điện cho tủ tầng 8 (DB-8)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×