Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
9 Tính toán và lựa chọn thiết bị điện cho tủ tầng 5 (DB-5)

9 Tính toán và lựa chọn thiết bị điện cho tủ tầng 5 (DB-5)

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ MẠNG HẠ ÁP CHO TÒA NHÀI cp ≥I tt

52,367

=

= 52,367(A)

K1 × K 2

1× 1 Ta chọn dùng một sợi Cu/XLPE/DSTA/PVC (16)mm2do CADIVIchế tạo.

Bảng 4.6 Thống kế cơng suất sơ đồ hình tia tủ điện tầng 5 (DB-5)

Các

tuyến

trong

tủ điện

DB5/L1Cơng

suất

của

từng

tuyến

720WDòng điện tính tốn của từng Chọn

tuyến

MCB-1P(

I L1 =PL1

720

=

= 4, 09(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,8I dmA)=10(AI cdmADB5/L2432WI L2 =PL 2

432

=

= 2, 45(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,8I dmA396WI L3 =PL 3

396

=

= 2, 25(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,8I dmADB5/L41008

WI L4 =PL 4

1008

=

= 5, 7(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,8I dmADB5/L580WI L5 =PL5

80

=

= 0, 45(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,8)I dmADB5/L6260WI L6 =PL 6

260

=

= 1, 47(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,8I dmATrang 94S=1,

5S=1,

5S=1,

5=7,5kA=6(A)I cdmAS=1,

5=7,5kA=6(A)I cdmAS=1,

5=7,5kA=10(AI cdmA)=7,5kA=6(A)I cdmAmm 2=7,5kA=6(A)I cdmADB5/L3Chọn

dây

dẫn=7,5kAS=1,

5CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ MẠNG HẠ ÁP CHO TÒA NHÀDB5/SO11200

WI SO1 =PSO1

1200

=

= 6,81(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,8I dmA=16(A)

I cdmADB5/SO21500

WI SO 2 =PSO 2

1500

=

= 8, 52(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,8I dmA)1500

WI SO 3 =PSO 3

1500

=

= 8,52(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,8I dmA2100

WI SO 4 =PSO 4

2100

=

= 12(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,81800

WI SO 5 =PSO 5

1800

=

= 10, 22(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,8I dmA)I dmA1800

WI SO 6 =PSO 6

1800

=

= 10, 22(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,81800

WI SO 7 =PSO 7

1800

=

= 10, 22(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,880WI QH 1 =PQH 1

U dm × cos ϕ=80

= 0, 45(A)

220 × 0,8I dmA)I dmA=7,5kA=16(AS=4=7,5kA=16(AS=4)I dmA=7,5kA=6(A)I cdmATrang 95S=4)I cdmADB5/QH1S=4=7,5kA=16(AI cdmADB5/SO7=7,5kA=25(AI cdmADB5/SO6S=4)I cdmADB5/SO5S=4=7,5kA=16(AI cdmADB5/SO4=7,5kA=16(AI cdmADB5/SO3S=4=7,5kAS=1,

5CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ MẠNG HẠ ÁP CHO TÒA NHÀDB5/QH280WI QH 2 =PQH 2

U dm × cos ϕ=80

= 0, 45(A)

220 × 0,8I dmAS=1,

5=6(A)I cdmA=7,5kA4.10 Tính toán và lựa chọn thiết bị điện cho tủ tầng 6 (DB-6)

Cơng suất tính tốn của tủ tầng 6 (DB-6)

PDB −6 = S DB −6 × cos ϕ = 30,33 × 0,8 = 24, 264(k W)Dòng điện tính tốn của tủ điện tầng 6 (DB-6):

I DB − 6 =PDB −6

24, 264

=

= 46, 081(A)

3 × U dm × cos ϕ

3 × 0,38 × 0,8Lựa chọn aptomat loại MCCB Mitsubishi NF63-HW/3P/63A/10KA

với các thơng số:

U dmA-Điện áp định mức:-Dòng điện định mức:-Dòng cắt định mức:= 400(V)I dmAI cdmA≥ U dmLD= 63(A)≥ I DB −6=380(V)

=46,081(A)= 10(kA)Lựa chọn dây dẫn và cáp

K1 × K 2 × I cp ≥ I ttI cp ≥I tt

46, 081

=

= 46, 081(A)

K1 × K 2

1×1 Ta chọn dùng một sợi Cu/XLPE/DSTA/PVC (10)mm2do CADIVIchế tạo.

Bảng 4.7 Thống kế công suất sơ đồ hình tia tủ điện tầng 6 (DB-6)

Các

tuyến

trong

tủ điện

DB6/L1Cơng

suất

của

từng

tuyến

576WDòng điện tính tốn của từng Chọn

tuyến

MCB-1PChọn

dây

dẫn

(I L1 =PL1

576

=

= 3, 27(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,8Trang 96I dmA=6(A)mm 2)S=1,

5CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ MẠNG HẠ ÁP CHO TÒA NHÀI cdmADB6/L2792WI L2 =PL 2

792

=

= 4,5(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,8I dmA=10(A)

I cdmADB6/L3342WI L3 =PL 3

342

=

= 1,94(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,8I dmA864WI L4 =PL 4

864

=

= 5(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,8I dmA)DB6/L580WI L5 =PL5

80

=

= 0, 45(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,8I dmADB6/L6200WI L6 =PL 6

200

=

= 1,13(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,8I dmADB6/SO11800

WI SO1 =PSO1

1800

=

= 10, 22(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,8I dmA1800

WI SO 2 =PSO 2

1800

=

= 10, 22(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,81500

WI SO 3 =PSO 3

1500

=

= 8,52(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,8I dmAS=4)I dmA=7,5kA=16(AS=4=7,5kA=16(A)

I cdmATrang 97=7,5kA=16(AI cdmADB6/SO3S=1,

5)

I cdmADB6/SO2S=1,

5=7,5kA=6(A)I cdmAS=1,

5=7,5kA=6(A)I cdmAS=1,

5=7,5kA=10(AI cdmAS=1,

5=7,5kA=6(A)I cdmADB6/L4=7,5kA=7,5kAS=4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

9 Tính toán và lựa chọn thiết bị điện cho tủ tầng 5 (DB-5)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×