Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
8 Tính toán và lựa chọn thiết bị điện cho tủ tầng 4 (DB-4)

8 Tính toán và lựa chọn thiết bị điện cho tủ tầng 4 (DB-4)

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ MẠNG HẠ ÁP CHO TÒA NHÀLựa chọn dây dẫn và cáp

K1 × K 2 × I cp ≥ I ttI cp ≥I tt

58

=

= 58(A)

K1 × K 2 1×1 Ta chọn dùng một sợi Cu/XLPE/DSTA/PVC (16)mm2do CADIVIchế tạo.

Bảng 4.5 Thống kế cơng suất sơ đồ hình tia tủ điện tầng 4 (DB-4)

Các

tuyến

trong

tủ điện

DB4/L1Cơng

suất

của

từng

tuyến

720WDòng điện tính tốn của từng Chọn

tuyến

MCB-1P(

I L1 =PL1

720

=

= 4, 09(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,8I dmA)=10(AI cdmADB4/L2432WI L2 =PL 2

432

=

= 2, 45(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,8I dmA396WI L3 =PL 3

396

=

= 2, 25(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,8I dmADB4/L4432WI L4 =PL 4

432

=

= 2, 45(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,8I dmADB4/L580WI L5 =PL5

80

=

= 0, 45(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,8I dmADB4/L6864WI L6 =PL 6

864

=

= 5(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,8Trang 91I dmA)S=1,

5S=1,

5S=1,

5=7,5kA=6(A)I cdmAS=1,

5=7,5kA=6(A)I cdmA)=7,5kA=6(A)I cdmAmm 2=7,5kA=6(A)I cdmADB4/L3Chọn

dây

dẫnS=1,

5=7,5kA=10(AS=1,

5CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ MẠNG HẠ ÁP CHO TỊA NHÀI cdmADB4/L7320WIL7 =PL 7

320

=

= 1,8(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,8I dmA=6(A)I cdmADB4/SO11200

WI SO1 =PSO1

1200

=

= 6,81(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,8I dmA1800

WI SO 2 =PSO 2

1800

=

= 10, 22(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,82100

WI SO 3 =PSO 3

2100

=

= 12(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,8I dmA)I dmA1800

WI SO 4 =PSO 4

1800

=

= 10, 22(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,81500

WI SO 5 =PSO 5

1500

=

= 8,52(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,81500

WI SO 6 =PSO 6

1500

=

= 8, 52(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,8I dmA)I dmA1500

WI SO 7 =PSO 7

1500

=

= 8,52(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,8Trang 92=7,5kA=16(AS=4=7,5kA=16(AS=4)I dmA)I dmA)=7,5kA=16(AI cdmADB4/SO7S=4)I cdmADB4/SO6S=4=7,5kA=25(AI cdmADB4/SO5=7,5kA=16(AI cdmADB4/SO4S=4)I cdmADB4/SO3S=1,

5=7,5kA=16(AI cdmADB4/SO2=7,5kAS=4=7,5kA=16(AS=4CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ MẠNG HẠ ÁP CHO TỊA NHÀI cdmADB4/SO81500

WI SO8 =PSO8

1500

=

= 8,52(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,8I dmA=16(A1500

WI SO 9 =PSO 9

1500

=

= 8,52(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,8I dmA)80WI QH 1 =PQH 1

U dm × cos ϕ=80

= 0, 45(A)

220 × 0,8I dmA80WI QH 2 =PQH 2

U dm × cos ϕ=80

= 0, 45(A)

220 × 0,8I dmAS=1,

5=7,5kA=6(A)I cdmAS=4=7,5kA=6(A)I cdmADB4/QH2=7,5kA=16(AI cdmADB4/QH1S=4)

I cdmADB4/SO9=7,5kAS=1,

5=7,5kA4.9 Tính toán và lựa chọn thiết bị điện cho tủ tầng 5 (DB-5)

Cơng suất tính tốn của tủ tầng 5 (DB-5)

PDB −5 = S DB −5 × cos ϕ = 34, 468 × 0,8 = 27,574(k W)Dòng điện tính tốn của tủ điện tầng 5 (DB-5):

I DB −5 =PDB −5

27,574

=

= 52,367(A)

3 × U dm × cos ϕ

3 × 0,38 × 0,8Lựa chọn aptomat loại MCCB Mitsubishi NF63-HW/3P/63A/10KA

với các thông số:

U dmA-Điện áp định mức:-Dòng điện định mức:-Dòng cắt định mức:= 400(V)I dmAI cdmA≥ U dmLD= 63(A)= 10(kA)Lựa chọn dây dẫn và cáp

K1 × K 2 × I cp ≥ I ttTrang 93≥ I DB −5=380(V)

=52,367(A)CHƯƠNG IV: THIẾT KẾ MẠNG HẠ ÁP CHO TỊA NHÀI cp ≥I tt

52,367

=

= 52,367(A)

K1 × K 2

1× 1 Ta chọn dùng một sợi Cu/XLPE/DSTA/PVC (16)mm2do CADIVIchế tạo.

Bảng 4.6 Thống kế cơng suất sơ đồ hình tia tủ điện tầng 5 (DB-5)

Các

tuyến

trong

tủ điện

DB5/L1Cơng

suất

của

từng

tuyến

720WDòng điện tính tốn của từng Chọn

tuyến

MCB-1P(

I L1 =PL1

720

=

= 4, 09(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,8I dmA)=10(AI cdmADB5/L2432WI L2 =PL 2

432

=

= 2, 45(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,8I dmA396WI L3 =PL 3

396

=

= 2, 25(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,8I dmADB5/L41008

WI L4 =PL 4

1008

=

= 5, 7(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,8I dmADB5/L580WI L5 =PL5

80

=

= 0, 45(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,8)I dmADB5/L6260WI L6 =PL 6

260

=

= 1, 47(A)

U dm × cos ϕ 220 × 0,8I dmATrang 94S=1,

5S=1,

5S=1,

5=7,5kA=6(A)I cdmAS=1,

5=7,5kA=6(A)I cdmAS=1,

5=7,5kA=10(AI cdmA)=7,5kA=6(A)I cdmAmm 2=7,5kA=6(A)I cdmADB5/L3Chọn

dây

dẫn=7,5kAS=1,

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

8 Tính toán và lựa chọn thiết bị điện cho tủ tầng 4 (DB-4)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×