Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Tính toán phụ tải cho tòa nhà

3 Tính toán phụ tải cho tòa nhà

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG III: XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TỐN- Phòng điện, kỹ thuật máy bơm: 8 bóng huỳnh quang 1,2m

-36W

Phòng đặt tủ điện: 01 bóng huỳnh quang 1,2m 36W

2 quạt thơng gió 250W3.3.1.1 Hệ thống chiếu sáng

Khu vực để xe sử dụng 16 bóng huỳnh quang 36W. Cơng suất

đặt cho chiếu sáng chung:

Pcschung = 16 × 36 × 0,9 = 0,518(k W)Phòng điện và kỹ thuật máy bơm sử dụng 8 bóng huỳnh quang

36W. Cơng suất đặt cho chiếu sáng chung:

Pcschung = 8 × 36 × 0,9 = 0, 26(k W)Phòng đặt tủ điện sử dụng 01 bóng huỳnh quang 36W. Cơng

suất đặt cho chiếu sáng chung:

Pcschung = 1× 36 × 0,9 = 0, 0324(k W)

 Công suất cần thiết cho hệ thống chiếu sáng tầng hầm:Pcs = 0,518 + 0, 26 + 0, 0324 = 0,8104(k W)

I nCS =Chọncos ϕ = 0,950,8104

= 5, 7(A)

0, 22 × 0,8 × 0,8Stt =nên:0,8104

= 0,85(kVA)

0,953.3.1.2 Phụ tải ổ cắm

Tầng hầm ta sẽ chia 1 tuyến ổ cắm: SO1.- Tuyến SO1 ta bố trí 4 ổ cắm đôi âm tường công suất mỗi ổ

cắm là 300W. Như vậy, phụ tải tính tốn là:Ptt = 4 × Ptb × K nc = 4 × 2 × 300 × 0,5 = 1, 2(k W)Chọncos ϕ = 0,8Stt =nên1, 2

= 1,5(kVA)

0,83.3.1.3 Hệ thống chiếu sáng sự cố

Tầng hầm gồm có 4 đèn EM bóng halogen 2x10W và 1 đèn EX

bóng halogen 10W. Như vậy, phụ tải tính tốn là:Trang 39CHƯƠNG III: XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TỐNPcs = (4 × 2 ×10 × 0,3) + (1×10 × 0,9) = 0, 033(k W)

I nCS =Chọncos ϕ = 0,950, 033

= 0, 23(A)

0, 22 × 0,8 × 0,8Stt =nên0, 033

= 0,34(kVA)

0,953.3.1.4 Hệ thống chiếu sáng cầu thang

Cầu thang sử dụng 01 bóng đèn 20W. Cơng suất đặt cho chiếu

sáng chung:

Pcschung = 1× 20 × 0, 9 = 0, 018(k W)Chọncos ϕ = 0,95Stt =nên0, 018

= 0, 019(kVA)

0,953.3.1.5 Quạt thơng gió

Tầng hầm sử dụng 2 quạt thơng gió cơng suất 250W. Cơng suất

đặt là:

Pcschung = 2 × 250 × 0, 7 = 0,35(k W)Chọncos ϕ = 0,8Stt =nên0,35

= 0, 44(kVA)

0,83.3.1.6 Phụ tải tính tốn của tầng hầm

Mặt bằng tầng hầm bao gồm các khu vực: khu vực để xe, phòng

điện, phòng kỹ thuật máy bơm. Sau đây ta xác định phụ tải tính tốn

của tầng hầm bảng 3.1

Bảng 3.1 Thống kê thiết bị điện tầng hầm

ST

TTên

bịthiết Đơn Số

vị

lượn

tính gCơng

suất

(W)Hệ số Cơng suất

nhu

tổng (kVA)

cầu (

K nc12Đèn huỳnh cái

quang

1,2m25Đèn chiếu cái136)0,9

0,8520Trang 400,90,019CHƯƠNG III: XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TỐNsáng cầu

thang

3Đèn sự cố cái

EM và EX5100,3;

0,90,344Ổ cắmcái43000,31,55Quạt

thơng giócái22500,70,44Tổng cơng suất tầng hầm (kVA)3,1493.3.2 Xác định công suất điện cần cấp cho tầng 1

Tầng 1 gồm :- Kho và phòng điện: 10 bóng huỳnh quang 1,2m 36W

- Khu dịch vụ ATM và quản lý kho quỹ : 32 bóng huỳnh

-quang 0,6m 18W

Giao dịch khách hàng cá nhân, sảnh thang máy và phòng

khách vip: 80 bóng huỳnh quang 0,6m 18W

Phòng đặt tủ điện : 01 bóng huỳnh quang 1,2m 36W

Nhà vệ sinh nam và nữ : 10 bóng đèn led downlight 8W

Khơng gian chờ và tiền sảnh: 22 bóng đèn led downlight

18W

Cầu thang: 01 bóng 20W3.3.2.1 Hệ thống chiếu sáng

Kho và phòng điện sử dụng 10 bóng huỳnh quang 1,2m 36W.

Công suất đặt cho chiếu sáng chung:

Pcschung = 10 × 36 × 0,9 = 0,324(k W)Khu dịch vụ ATM và quản lý kho quỹ sử dụng 32 bóng huỳnh

quang 0,6m 18W. Cơng suất đặt cho chiếu sáng chung:

Pcschung = 32 ×18 × 0,9 = 0,518(k W)Giao dịch khách hàng cá nhân, sảnh thang máy và phòng khách

vip sử dụng 80 bóng huỳnh quang 0,6m 18W. Cơng suất đặt cho

chiếu sáng chung:

Pcschung = 80 ×18 × 0,9 = 1, 296(k W)Phòng đặt tủ điện sử dụng 01 bóng huỳnh quang 1,2m 36W.

Công suất đặt cho chiếu sáng chung:Trang 41CHƯƠNG III: XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TỐNPcschung = 1× 36× = 0, 0324(k W)

 Cơng suất cần thiết cho hệ thống chiếu sáng tầng hầm:Pcs = 0,324 + 0,518 + 1, 296 + 0, 0324 = 2,1704(k W)

I nCS =Chọncos ϕ = 0,952,1704

= 15, 4(A)

0, 22 × 0,8 × 0,8Stt =nên:2,1704

= 2, 285(kVA)

0,953.3.2.2 Phụ tải ổ cắm

Tầng 1 ta sẽ chia thành 5 tuyến ổ cắm nhằm giảm bớt tải và cân

bằng pha: SO1, SO2, SO3, SO4, SO5.- Tuyến SO1 ta bố trí 6 ổ cắm đơi âm tường công suất mỗi ổ

cắm là 300W. Như vậy, phụ tải tính tốn là:

Ptt = 6 × Ptb × K nc = 6 × 2 × 300 × 0,5 = 1,8(k W)- Tuyến SO2 ta bố trí 7 ổ cắm đơi âm sàn công suất mỗi ổ

cắm là 300W. Như vậy, phụ tải tính tốn là:Ptt = 7 × Ptb × K nc = 7 × 2 × 300 × 0,5 = 2,1(k W)- Tuyến SO3 ta bố trí 7 ổ cắm đơn âm sàn 300W. Như vậy,

phụ tải tính tốn là:

Ptt = 7 × Ptb × K nc = 7 × 2 × 300 × 0,5 = 2,1(k W)- Tuyến SO4 ta bố trí 7 ổ cắm đơi âm tường công suất mỗi ổ

cắm là 300W. Như vậy, phụ tải tính tốn là:Ptt = 7 × Ptb × K nc = 7 × 2 × 300 × 0,5 = 2,1(k W)- Tuyến SO5 ta bố trí 3 ổ cắm đơi âm tường công suất mỗi ổ

cắm là 300W. Như vậy, phụ tải tính tốn là:

Ptt = 3 × Ptb × K nc = 3 × 2 × 300 × 0,5 = 0,9 k W)

 Công suất cần thiết cho hệ thống ổ cắm tầng 1:Poc = 1,8 + 2,1 + 2,1 + 2,1 + 0,9 = 9(k W)Chọncos ϕ = 0,8Stt =nên:9

= 11, 25(kVA)

0,8Trang 42CHƯƠNG III: XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TỐN3.3.2.3 Hệ thống chiếu sáng sự cố

Tầng 1 gồm có 7 đèn EM bóng halogen 2x10W và 1 đèn EX bóng

halogen 10W. Như vậy, phụ tải tính tốn là:

Pcs = (7 × 2 × 10 × 0,3) + (10 × 0,9) = 0, 051(k W)

I nCS =Chọncos ϕ = 0,95Stt =nên0, 051

= 0,36(A)

0, 22 × 0,8 × 0,8

0, 051

= 0, 053(kVA)

0,953.3.2.4 Hệ thống chiếu sáng cầu thang, nhà vệ sinh và khơng

gian chờ

Cầu thang sử dụng 01 bóng đèn 20W. Cơng suất đặt cho chiếu

sáng chung:

Pcschung = 1× 20 × 0,9 = 0, 018(k W)Nhà vệ sinh nam và nữ sử dụng 10 bóng đèn led downlight 8W.

Cơng suất đặt cho chiếu sáng chung:

Pcschung = 10 × 8 × 0,9 = 0, 072(k W)Không gian chờ và tiền sảnh sử dụng 22 bóng đèn led downlight

18W. Cơng suất đặt cho chiếu sáng chung:

Pcschung = 22 × 18 × 0,9 = 0,356(k W)Pcs = 0, 018 + 0, 072 + 0,356 = 0, 446(k W)

I nCS =Chọncos ϕ = 0,95Stt =nên0, 446

= 3,16(A)

0, 22 × 0,8 × 0,80, 446

= 0, 47(kVA)

0,953.3.2.5 Phụ tải điều hòa

Với mơi trường văn phòng làm việc, ta lấy cơng suất điều hòa là

P0 = 600(BTU). Như vậy, phụ tải tính tốn là:

Cơng suất cần thiết là:P = P0 × 119,8 = 71880(BTU)Trang 43CHƯƠNG III: XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TỐNChọn 4 điều hòa loại 1 pha, mỗi chiếc công suất 18000(BTU).

Như vậy công suất đặt thực tế của phụ tải điều hòa là 72000 (BTU).

Quy đổi ra đơn vị kW, tính cơng suất thực tế của điều hòa :

72000

× 0,75 = 8 × 0,75 = 6( kW)

9000Ptt =Phòng khách Vip có S=18,2m2: chọn 1 điều hòa loại 1 pha có

cơng suất 12000(BTU)

Ptt =12000

× 0,75 = 1,3 × 0, 75 = 1( kW)

9000Tổng cơng suất điều hòa là :

PT = (6 + 1) × 0, 7 = 4,9(k W)Chọncos ϕ = 0,8Stt =nên4,9

= 6,125(kVA)

0,83.3.7.6 Quạt hút nhà vệ sinh nam và nữ

Tầng 1 sử dụng 2 quạt hút được đặt trong nhà vệ sinh nam và

nhà vệ sinh nữ, mỗi quạt hút có cơng suất đặt là

nhu cầu làPd = 80(W), với hệ sốK nc = 0, 7

PQH = 2 × Pd × K nc = 2 × 80 × 0, 7 = 0,112(k W)Chọncos ϕ = 0,8Stt =nên0,112

= 0,14(kVA)

0,83.3.2.6 Phụ tải tính tốn tầng 1

Mặt bằng tầng 1 bao gồm các khu vực: Kho và phòng điện, khu

dịch vụ ATM và quản lý kho quỹ, giao dịch khách hàng cá nhân, sảnh

thang máy và phòng khách vip, phòng đặt tủ điện, nhà vệ sinh nam

và nữ, không gian chờ và tiền sảnh, cầu thang. Sau đây ta xác định

phụ tải tính tốn của tầng 1 bảng 3.2.

Bảng 3.2 Thống kê thiết bị điện tầng 1

STT Tên thiết bịĐơn

vị

tínhSố

lượngCơng

Hệ số Cơng suất

suất (W) nhu

tồn phần

cầu ( (kVA)Trang 44CHƯƠNG III: XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TỐNK nc)1Đèn huỳnh cái

quang

1,2m ; 0,6m12336W ;

18W0,92Đèn

chiếu cái

sáng

cầu

thang, nhà

vệ sinh và

không gian

chờ3320W ;

18W ;

8W0,93Đèn sự cố cái

EM và EX820W ;

10W0,3 ;

0,90,0534Ổ cắmcái30300W0,311,255Điều hòacái51500W ; 0,7

1125W6,1256Quạt hútcái280W0,140,7Tổng cơng suất tồn phần tầng 1 (kVA)2,2850,4720,3233.3.3 Xác định công suất điện cần cấp cho tầng 2 và tầng 3

Tầng 2 gồm :- Phòng quan hệ khách hàng doanh nghiệp: 40 bóng huỳnh

-quang 0,6m 18W

Phòng phó giám đốc : 24 bóng huỳnh quang 0,6m 18W

Giao dịch khách hàng doanh nghiệp và phòng khách vip:

56 bóng huỳnh quang 0,6m 18W

Phòng đặt tủ điện : 01 bóng huỳnh quang 1,2m 36W

Nhà vệ sinh nam và nữ, phòng thay đồ: 10 bóng đèn led

downlight 8W

Hành lang và khơng gian chờ: 22 bóng đèn led downlight

18W

Cầu thang: 03 bóng 20W3.3.3.1 Hệ thống chiếu sáng

Phòng quan hệ khách hàng doanh nghiệp sử dụng 40 bóng

huỳnh quang 0,6m 18W. Cơng suất đặt cho chiếu sáng chung:

Pcschung = 40 ×18 × 0,9 = 0, 648(k W)Trang 45CHƯƠNG III: XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TỐNPhòng phó giám đốc sử dụng 24 bóng huỳnh quang 0,6m 18W.

Công suất đặt cho chiếu sáng chung:

Pcschung = 24 ×18 × 0,9 = 0,389(k W)Giao dịch khách hàng doanh nghiệp và phòng khách vip sử dụng

56 bóng huỳnh quang 0,6m 18W. Công suất đặt cho chiếu sáng

chung:

Pcschung = 56 × 18 × 0,9 = 0,907(k W)Phòng đặt tủ điện sử dụng 01 bóng huỳnh quang 1,2m 36W.

Cơng suất đặt cho chiếu sáng chung:

Pcschung = 1× 36 × 0,9 = 0, 0324(k W)

 Công suất cần thiết cho hệ thống chiếu sáng tầng hầm:Pcs = 0, 648 + 0,389 + 0,907 + 0, 0324 = 1,9764(k W)

I nCS =Chọncos ϕ = 0,951,9764

= 14, 03(A)

0, 22 × 0,8 × 0,8

Stt =nên:1,9764

= 2, 08(kVA)

0,953.3.3.2 Phụ tải ổ cắm

Tầng 2 ta sẽ chia thành 7 tuyến ổ cắm nhằm giảm bớt tải và cân

bằng pha: SO1, SO2, SO3, SO4, SO5, SO6, SO7.- Tuyến SO1 ta bố trí 4 ổ cắm đơi: 2 ổ cắm đôi âm tường và 2ổ cắm đôi âm sàn công suất mỗi ổ cắm là 300W. Như vậy,

phụ tải tính tốn là:

Ptt = 4 × Ptb × K nc = 4 × 2 × 300 × 0,5 = 1, 2(k W)- Tuyến SO2 ta bố trí 5 ổ cắm đôi: 4 ổ cắm âm sàn và 1 ổcắm âm tường công suất mỗi ổ cắm là 300W. Như vậy, phụ

tải tính tốn là:

Ptt = 5 × Ptb × K nc = 5 × 2 × 300 × 0,5 = 1,5(k W)- Tuyến SO3 ta bố trí 5 ổ cắm đôi: 4 ổ cắm âm sàn và 1 ổcắm âm tường công suất mỗi ổ cắm là 300W. Như vậy, phụ

tải tính tốn là:Trang 46CHƯƠNG III: XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TỐNPtt = 5 × Ptb × K nc = 5 × 2 × 300 × 0,5 = 1,5(k W)- Tuyến SO4 ta bố trí 7 ổ cắm đơi âm tường công suất mỗi ổ

cắm là 300W. Như vậy, phụ tải tính tốn là:

Ptt = 7 × Ptb × K nc = 7 × 2 × 300 × 0,5 = 2,1(k W)- Tuyến SO5 ta bố trí 5 ổ cắm đôi âm tường công suất mỗi ổ

cắm là 300W. Như vậy, phụ tải tính tốn là:Ptt = 5 × Ptb × K nc = 5 × 2 × 300 × 0,5 = 1,5(k W)- Tuyến SO6 ta bố trí 6 ổ cắm đôi âm sàn công suất mỗi ổ

cắm là 300W. Như vậy, phụ tải tính tốn là:

Ptt = 6 × Ptb × K nc = 6 × 2 × 300 × 0,5 = 1,8(k W)- Tuyến SO7 ta bố trí 7 ổ cắm đơi âm sàn cơng suất mỗi ổ

cắm là 300W. Như vậy, phụ tải tính tốn là:Ptt = 7 × Ptb × K nc = 7 × 2 × 300 × 0,5 = 2,1(k W) Cơng suất cần thiết cho hệ thống ổ cắm tầng 2:Poc = 1, 2 + 1,5 + 1,5 + 2,1 + 1,5 + 1,8 + 2,1 = 11, 7(k W)Chọncos ϕ = 0,8Stt =nên:11, 7

= 14, 625(kVA)

0,8Tầng 3 ta sẽ chia thành 8 tuyến ổ cắm nhằm giảm bớt tải và cân

bằng pha: SO1, SO2, SO3, SO4, SO5, SO6, SO7, SO8.- Tuyến SO1 ta bố trí 4 ổ cắm đơi: 2 ổ cắm đôi âm tường và 2

ổ cắm đôi âm sàn công suất mỗi ổ cắm là 300W. Như vậy,

phụ tải tính tốn là:

Ptt = 4 × Ptb × K nc = 4 × 2 × 300 × 0,5 = 1, 2(k W)- Tuyến SO2 ta bố trí 6 ổ cắm đôi: 5 ổ cắm âm sàn và 1 ổ

cắm âm tường công suất mỗi ổ cắm là 300W. Như vậy, phụ

tải tính tốn là:

Ptt = 6 × Ptb × K nc = 6 × 2 × 300 × 0,5 = 1,8(k W)- Tuyến SO3 ta bố trí 6 ổ cắm đôi: 5 ổ cắm âm sàn và 1 ổ

cắm âm tường công suất mỗi ổ cắm là 300W. Như vậy, phụ

tải tính tốn là:

Ptt = 6 × Ptb × K nc = 6 × 2 × 300 × 0,5 = 1,8(k W)Trang 47CHƯƠNG III: XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TỐN- Tuyến SO4 ta bố trí 5 ổ cắm đơi: 3 ổ cắm âm sàn và 2 ổ

cắm âm tường công suất mỗi ổ cắm là 300W. Như vậy, phụ

tải tính tốn là:

Ptt = 5 × Ptb × K nc = 5 × 2 × 300 × 0,5 = 1,5(k W)- Tuyến SO5 ta bố trí 7 ổ cắm đơi âm tường công suất mỗi ổ

cắm là 300W. Như vậy, phụ tải tính tốn là:

Ptt = 7 × Ptb × K nc = 7 × 2 × 300 × 0,5 = 2,1(k W)- Tuyến SO6 ta bố trí 6 ổ cắm đôi: 4 ổ cắm âm sàn và 2 ổcắm âm tường công suất mỗi ổ cắm là 300W. Như vậy, phụ

tải tính tốn là:

Ptt = 6 × Ptb × K nc = 6 × 2 × 300 × 0,5 = 1,8(k W)- Tuyến SO7 ta bố trí 5 ổ cắm đôi âm sàn công suất mỗi ổ

cắm là 300W. Như vậy, phụ tải tính tốn là:Ptt = 5 × Ptb × K nc = 5 × 2 × 300 × 0,5 = 1,5(k W)- Tuyến SO8 ta bố trí 5 ổ cắm đôi: 3 ổ cắm âm sàn và 2 ổ

cắm âm tường công suất mỗi ổ cắm là 300W. Như vậy, phụ

tải tính tốn là:

Ptt = 5 × Ptb × K nc = 5 × 2 × 300 × 0,5 = 1,5(k W) Công suất cần thiết cho hệ thống ổ cắm tầng 3:Poc = 1, 2 + 1,8 + 1,8 + 1,5 + 2,1 + 1,8 + 1,5 + 1,5 = 11, 4(k W)Chọncos ϕ = 0,8Stt =nên:11, 4

= 14, 25(kVA)

0,83.3.3.3 Hệ thống chiếu sáng sự cố

Tầng 1 gồm có 8 đèn EM bóng halogen 2x10W và 2 đèn EX bóng

halogen 10W. Như vậy, phụ tải tính tốn là:

Pcs = (8 × 2 ×10 × 0,3) + (2 ×10 × 0,9) = 0, 066(k W)

I nCS =Chọncos ϕ = 0,95Stt =nên0, 066

= 0, 47(A)

0, 22 × 0,8 × 0,8

0, 066

= 0, 07(kVA)

0,95Trang 48CHƯƠNG III: XÁC ĐỊNH PHỤ TẢI TÍNH TỐN3.3.3.4 Hệ thống chiếu sáng cầu thang, nhà vệ sinh và khơng

gian chờ

Cầu thang sử dụng 03 bóng đèn 20W. Như vậy, phụ tải tính tốn

là:

Pcs = 3 × 20 × 0,9 = 0, 054(k W)Nhà vệ sinh nam và nữ sử dụng 10 bóng đèn led downlight 8W.

Cơng suất đặt cho chiếu sáng chung:

Pcschung = 10 × 8 × 0,9 = 0, 072(k W)Không gian chờ và hành lang sử dụng 22 bóng đèn led downlight

18W. Cơng suất đặt cho chiếu sáng chung:

Pcschung = 22 ×18 × 0,9 = 0,3564(k W)Pcs = 0, 054 + 0, 072 + 0,3564 = 0, 4824(k W)

I nCS =Chọncos ϕ = 0,95Stt =nên0, 482

= 3, 4(A)

0, 22 × 0,8 × 0,80, 4824

= 0,507(kVA)

0, 953.3.3.5 Phụ tải điều hòa

Với mơi trường văn phòng làm việc, ta lấy cơng suất điều hòa là

P0 = 600(BTU). Như vậy, phụ tải tính tốn là:

Cơng suất cần thiết là:P = P0 × 352,3 = 211380(BTU)Chọn 12 điều hòa loại 1 pha, mỗi chiếc cơng suất 18000(BTU).

Như vậy cơng suất đặt thực tế của phụ tải điều hòa là 216000 (BTU).

Quy đổi ra đơn vị kW, tính cơng suất thực tế của điều hòa :

Ptt =216000

× 0, 75 = 18(kW)

9000Phòng khách Vip có S=33,0m 2: chọn 1 điều hòa loại 1 pha có

cơng suất 18000(BTU)

Ptt =18000

× 0,75 = 2 × 0,75 = 1,5(kW)

9000Trang 49Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Tính toán phụ tải cho tòa nhà

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×