Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
6 Lập trình hệ thống

6 Lập trình hệ thống

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG III: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG PHẦN CỨNG

3.6.2. Chương trình chính

#define light 2

#define BLYNK_PRINT Serial

#include

#include

char auth[] = "4a83cb235b0a4e36bf473bf473a5c10e";

char ssid[] = "tenwifi";

char pass[] = "matkhau";

#include

#include "SSD1306.h"

#include

#define DHTPIN 13

#define DHTTYPE DHT22

SSD1306 display(0x3c, 4, 5);

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

float h,t,f;

void setup()

{

Serial.begin(9600);

display.init();

display.flipScreenVertically();

display.setFont(ArialMT_Plain_16);

display.setTextAlignment(TEXT_ALIGN_LEFT);

dht.begin(); // initialize dht

Blynk.begin(auth, ssid, pass);

pinMode(2,INPUT);

}

void loop()

{

Blynk.run();

displayTempHumid();

Blynk.virtualWrite(V0, t);

Blynk.virtualWrite(V1, h);

display.display();

}

void displayTempHumid(){

h = dht.readHumidity();

t = dht.readTemperature();

f = dht.readTemperature(true);43CHƯƠNG III: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG PHẦN CỨNG

if (isnan(h) || isnan(t) || isnan(f)){

display.clear(); // clearing the display

display.drawString(5,0, "Failed DHT");

return;

}

display.clear();

display.drawString(0, 0, "Humidity: " + String(h) + "%\t");

display.drawString(0, 16, "Temp: " + String(t) + "C");

display.drawString(0, 32, "Temp: " + String(f) + "F");

}

void light_sensor()

{

if(digitalRead(light)==1)

{

Blynk.virtualWrite(V2, "Sang");

}

else Blynk.virtualWrite(V2, "Toi");

}44CHƯƠNG III: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG PHẦN CỨNG

3.6.3. Các phần mềm sử dụng

-Để sử dụng được blynk thì cần phải tải thư viện thông qua Arduino IDE

Chọn Sketch -> Include Library -> Manage Libraries, tìm kiếm blynk và

install.Hình 4.1 Thêm thư viện.45CHƯƠNG III: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG PHẦN CỨNG

-Sử dụng Bynk.Tạo project mới cho blynkHình 4.2 Tạo Project

-Lấy Auth token để có thể kết nối tới ESP8266 bằng cách vào hình lục giác,

chọn new device và lưu lại giá trị tại AUTH TOKEN.-Sau đó Blynk sẽ gửi mail có chứa AUTH TOKEN cho mail đã đăng kí trước đó.

Hình 4.3 AUTH TOKEN.46CHƯƠNG III: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG PHẦN CỨNG

Hình 4.4 Auth Token trên ứng dụng.47CHƯƠNG III: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG PHẦN CỨNG

-Hướng dẫn sử dụng phần mềm điều khiển:

Thêm nút điều khiển bằng cách nhấp vào button, sau đó điền tên cho button ở

đây em điều khiển 3 relay nên em đặt lần lượt là relay1, relay2, relay3. Và lựa

chọn chân điều khiển relay theo mạch nguyên lý.Hình 4.5 Tạo nút relay.Hình 4.6 Tạo thành cơng 3 nút.48CHƯƠNG III: THIẾT KẾ VÀ THI CƠNG PHẦN CỨNG

• Lựa chọn Value Display để hiển thị độ ẩm, lựa chọn labeled Value để hiển thị

nhiệt độ.Hình 4.7 Thêm các widget

• Nếu cần nhiều hơn các widget ta phải mua thêm Energy.Hình 4.8 Mua thêm energy.49CHƯƠNG III: THIẾT KẾ VÀ THI CƠNG PHẦN CỨNG

• Thêm giao diện cảm biến độ ẩm và chỉnh thời gian nhận dữ liệu là 1 phút/ lần.Hình 4.9 Tạo giao diện độ ẩm

• Thêm giao diện cảm biến độ ẩm và chỉnh thời gian nhận dữ liệu là 1 phút/ lần.Hình 4.9 Tạo giao diện nhiệt độ.

• Giao diện điều khiển hồn chỉnh. Để thao tác điều khiển em nhấn nút tam giác

trên góc phải. Khi cần tắt bật relay nào em nhấn vào relay đó.Hình 4.10 Giao diện khi hoàn thành.50CHƯƠNG IV: KÊT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂNCHƯƠNG IV: KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

4.1. Kết quả đạt được:

• Sau khoảng thời gian thực hiện và hoàn thành đồ án. Cụ thể em đã thu

được các kết quả như sau:

o Làm bộ điều khiển và giám sát ứng dụng cho vườn thông minh.

o Hiểu về cơng nghệ wifi.

o Thành thạo lập trình cho ESP.

o Hiểu về mơ hình nơng nghiệp cơng nghệ cao.

o Thành thạo sử dụng phần mềm Altium để thiết kế mạch.

4.2. Hướng phát triển:

• Liên kết điện thoại với đồng hồ thơng minh SmartWatch để điều khiển

ứng dụng hoàn toàn bằng giọng nói, khơng cần thao tác bằng tay.

• Kết hợp nhiều bộ để tạo thành mạng cảm biến.51TÀI LIỆU THAM KHẢOTÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] https://vi.wikipedia.org/wiki/Internet_V%E1%BA%A1n_V%E1%BA%ADt.

[2] https://hocarm.org/dieu-khien-va-giam-sat-qua-dien-thoai-voi-esp8266-va-blynk/.

[3] http://arduino.vn/bai-viet/1272-phan-2-lap-trinh-truc-tiep-tren-esp8266-battat-led.52Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6 Lập trình hệ thống

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×