Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
BẢNG CÁC TỪ VIẾT TẮT

BẢNG CÁC TỪ VIẾT TẮT

Tải bản đầy đủ - 0trang

FSKFrequency Shift Keying

GGIGuard Interval

IICIInter Channel InterferenceICIInter Carrier InterferenceISIInter Symbol InterferenceIDFTInverse Discrete Fourier TransformIEEEInstitute of Electrical and Electronic EngneersIFFTInverse FFTIMDInter-Modulation Distortion

OOFDMOrthogonal Frequency Division Multiplexing

QQAMQuadrature Amplitude ModulationQPSKQuadrature Phase-Shift KeyingQoSQuality of Service

SS/PSerial to ParallelSCSingle CarrierSNRSignal to Noise RatioSERSymbol Error RateS-OFDMAScalable Orthogonal Frequency Division Multiplex access

WWimaxWorldwide Interoperability for Microwave AccessWLANWireless Local Area NetworkWMANWireless Metropolitan Area NetworkTÀI LIỆU THAM KHẢO1. Bài giảng thông tin vô tuyến – Trường ĐH Sư Phạm Kĩ Thuật Hưng Yên do

giảng viên Nguyễn Thị Huyền Linh biên soạn.

2. Nguyễn Văn Đức, “Lý thuyết và các Ứng dụng của kỹ thuật OFDM” Nhà

xuất bản khoa học và kỹ thuật Hà Nội, 2006.

3. Hui Liu, Guoqing Li “ OFDM- Based Broadband Wireless Networks” Wiley

Interscience, 2005.

4. L.Hanzo, M.Munster, B.J.Choi and T.Keller “ OFDM and MC-CDMA for

Broadband Multi-User Communications, WLANs and Broadcasting ” All of

Univesity of Southampton,UK, IEEE Press/ Wiley 2003.

5. Henrik Schulze and Christian Luders, “Theory and Application of OFDM

and CDMA”, Fachhochschule Sudwestfalen Meschede, Germany-2005.

6. Các Webside:

http://www.tapchibcvt.gov.vn/News/PrintView.aspx?ID=16379 Ngày truy cập

20/12/2009http://vntelecom.org/diendan/showthread.php?t=205 Ngày truy cập 20/9/2018http://www.ebook.edu.vn/?page=1.6&view=573 Ngày truy cập 20/9/2018http://60s.com.vn/index/2198428/29062009.aspx Ngày truy cập 20/9/2018http://www.ebook4u.vn/viewfile.htm;jsessionid=5FDB939CBED64351116A85

9E63A22F24?fileId=17507 Ngày truy cập 20/9/2018Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BẢNG CÁC TỪ VIẾT TẮT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×