Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Phương thức điều chế ASK

1 Phương thức điều chế ASK

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Đại Học Sư Phạm Kĩ Thuật Hưng Yên

Khoa : Điện- Điện tửĐồ án cơ sở ngành

Đề tài: Tìm hiểu kỹ thuật

điều chế số+ Phổ của tín hiệu ASK

Phân tích Fourier của tín hiệu. Khi nhân với sóng mang , tín hiệu điều chế m(t)

bị dịch phổ lênHình 3.2 Phổ tín hiệu m(t) và BASK

3.1.2 ASK M mức

Tín hiệu ASK M mức (M-ASK) là tần số sóng mang, T là chu kỳ

bit.32Trường Đại Học Sư Phạm Kĩ Thuật Hưng Yên

Khoa : Điện- Điện tửĐồ án cơ sở ngành

Đề tài: Tìm hiểu kỹ thuật

điều chế sốHình 3.4 Điều chế 4-ASK

E = T là năng lượng của s(t) trong một chu kỳ bít với

i=0,1…,M-1.3.2 Điều chế FSK

Trong phương pháp này, tần số của tín hiệu sóng mang thay đổi để biểu

diễn các bit 1 và 0, trong khi biên độ và góc pha được giữ không thay đổi.

Sơ đồ khối đơn giản của điều chế BFSK:33Trường Đại Học Sư Phạm Kĩ Thuật Hưng Yên

Khoa : Điện- Điện tửĐồ án cơ sở ngành

Đề tài: Tìm hiểu kỹ thuật

điều chế sốHình 2.5 Sơ đồ khối điều chế BFSK

Điều chế BFSK được biểu diễn bởi phương trình sau:

Trong đó A là hằng số, 0 và 1 là tần số phát, T là chu kỳ bit. Tín hiệu này có

năng lượng = 2/2, suy ra A = 2giản đồ của BFSK có dạng :Hình 2.6 trình bày dạng sóng của tín hiệu BASK tạo bởi chuỗi nhị

phân 0101001.34Trường Đại Học Sư Phạm Kĩ Thuật Hưng Yên

Khoa : Điện- Điện tửĐồ án cơ sở ngành

Đề tài: Tìm hiểu kỹ thuật

điều chế số3.3 ĐIỀU CHẾ PHA NHỊ PHÂN - BPSK

Ở hệ thống BPSK tương quan , các tín hiệu 0 và 1 có tín hiệu điều chế là

S1(t) và S2(t). Nếu sóng mang điều hòa có biên độ A c do đó năng lượng của một

bit là Eb=Ac2Tb theo phương pháp điều chế BPSK 2 tín hiệu lệch pha nhau 180

nên ta có thể biểu diễn :

Si (t)=2E b

Cos  2θ(t)+θ

 f ct 

TbcVới θ(t) = (i-1) π

0 ≤ t ≤ Tb

i = 1,2,3….

Hay :

S1 (t)=S2 (t)=-2E b

Cos  2 fc t +θc 

Tb

2E b

Cos  2 f ct +θ c 

Tb,0 ≤ t ≤ Tb,0 ≤ t ≤ TbTừ các phương tình (2.2) và (2.3) trên ta thấy rằng chỉ có một hàm cơ sở là :

1 (t ) 2

Cos  2 f ct +θc 

Tb,0 ≤ t ≤ TbKhi đó ta biểu diễn S1(t) và S2(t) theo �1 (t) như sau:

S1 (t)= E b 1,0 ≤ t ≤ TbS2 (t)=- E b 1,0 ≤ t ≤ TbHình 3.1. Khơng gian tín hiệu BPSK

Vậy tín hiệu điều chế BPSK được đặc trưng bởi khơng gian tín hiệu 1 chiều

với 2 điểm bản tin và tọa độ được tính :35Trường Đại Học Sư Phạm Kĩ Thuật Hưng Yên

Khoa : Điện- Điện tửĐồ án cơ sở ngành

Đề tài: Tìm hiểu kỹ thuật

điều chế sốTbS11  �

S1 (t )1 (t )d (t )  Eb

0TbS 21  �

S 2 (t )1 (t )d (t )   Eb

0Để quyết định tín hiệu vào thu được là 0 hay 1 ta chia khơng gian tín hiệu

thành 2 vùng :

Vùng Z1: các điểm gần bản tin  E b nhất (ứng với 0 ).

Vùng Z2: Các điểm gần bản tin  E b nhất ( ứng với bit 1).

Quy tắc quyết định là dự đốn tín hiệu là S1 (t) hay “0” được phát nếu tín

hiệu thu rơi vào vùng Z1 và S2(t) hay “1” rơi vào vùng Z2 . Tuy nhiên có thể

xảy ra hai quyết định sai . tín hiệu S2(t) được phát tuy nhiên do tác dụng của

nhiễu tín hiệu thu lại rơi vào vùng Z1 và ngược lại.

T/h vàoĐơn cực /

Lưỡng cựcT/h BPSKT/h BPSKSo sánhT/h raHình 3.2. Sơ đồ khối máy phát và máy thu BPSK

Để tính tốn xác suất gây ra lỗi nếu điểm 1 , giá trị quan sát nếu phát điểm “1”

là :

Tby1  �

y (t )1 (t ) d (t )

0Với y(t) là tín hiệu thu được . Ta có thể rút ra hàm phân bố xác suất khi ký

hiệu 1 hay tín hiệu S2(t) được phát :36Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Phương thức điều chế ASK

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×