Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Về việc thành lập tổ giám sát cộng đồng xóm xây dựng Cơng trình:

Sửa chữa kênh mương xóm Làng Lường, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 31/08/2017 của Ủy ban nhân

dân thị trấn Đình Cả về việc phê duyệt dự tốn cơng trình: Sửa chữa kênh mương

xóm Làng Lường, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai;

Xét đề nghị của Ban xóm Làng Lường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ giám sát cộng đồng cơng trình: Sửa chữa kênh mương

xóm Làng Lường, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai gồm các ơng (bà) có tên sau:

1. Ơng: Lý Đình Hải - Phó Bí thư chi bộ - Tổ trưởng.

2. Ơng: La Văn Hữu - Thanh tra nhân dân - Tổ phó.

3. Bà: Hồng Thị Mão - Chi hội trưởng Hội nơng dân - Tổ viên.

Điều 2. Tổ giám sát có nhiệm vụ sau đây:

- Kiểm tra, giám sát các công việc trong q trình triển khai xây dựng cơng

trình theo đúng hồ sơ thiết kế, dự toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Các thành viên trong tổ giám sát thực hiện các nhiệm vụ cụ thể do tổ trưởng

phân cơng.

Điều 3. Văn phòng, Kế tốn ngân sách, các ơng ( bà) có tên tại Điều 1 và các

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:CHỦ TỊCH- Như điều 3(để t/h);

- Đảng uỷ-HĐND (để b/c);

- Lưu: VP.Trịnh Thanh PhươngỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN ĐÌNH CẢCỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: 117/QĐ - UBNDĐình Cả, ngày 31 tháng 08 năm 2017

QUYẾT ĐỊNHVề việc thành lập tổ xây dựng Cơng trình:

Sửa chữa kênh mương xóm Làng Lường, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 31/08/2017 của Ủy ban nhân dân

thị trấn Đình Cả về việc phê duyệt dự tốn Cơng trình: Sửa chữa kênh mương xóm

Làng Lường, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai;

Xét đề nghị của Ban xóm Làng Lường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập tổ xây dựng cơng trình: Sửa chữa kênh mương xóm Làng

Lường, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai gồm các ơng (bà) có tên sau đây:

1. Ơng: Tạ Văn Bách - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng xóm - Tổ trưởng

2. Ơng: Phạm Đình Sáu - Phó xóm kiêm Thủ quỹ - Tổ viên

3. Ông: Dương Văn Mien - Cơng dân xóm - Tổ viên

Điều 2. Giao cho tổ xây dựng Cơng trình: Sửa chữa kênh mương xóm Làng

Lường, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai tổ chức triển khai xây dựng cơng trình

đúng theo hồ sơ thiết kế, dự tốn được phê duyệt và thanh quyết tốn cơng trình

theo các văn bản hướng dẫn hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Văn phòng, Kế tốn ngân sách, các ơng ( bà) có tên tại Điều 1 và các

đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3(để t/h);

- Đảng uỷ-HĐND (để b/c);

- Lưu: VP.CHỦ TỊCHTrịnh Thanh PhươngỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ TRẤN ĐÌNH CẢCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: 118/QĐ - UBNDĐình Cả, Ngày 31 tháng 08 năm 2017QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao nhiệm vụ thi cơng Cơng trình:

Sửa chữa kênh mương xóm Làng Lường, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 115/QĐ-UBND ngày 31/08/2017 của Ủy ban nhân dân

thị trấn Đình Cả về việc phê duyệt dự tốn cơng trình: Sửa chữa kênh mương xóm

Làng Lường, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai;

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 31/08/2017 của Ủy ban nhân dân

thị trấn Đình Cả về việc thành lập tổ xây dựng cơng trình: Sửa chữa kênh mương

xóm Làng Lường, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai;

Xét yêu cầu thực tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao nhiệm vụ thi cơng cơng trình: Sửa chữa kênh mương xóm Làng

Lường, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai với các nội dung như sau:

1. Tên cơng trình: Sửa chữa kênh mương xóm Làng Lường, thị trấn Đình

Cả, huyện Võ Nhai.

2. Chủ đầu tư: UBND thị trấn Đình Cả. Đơn vị thực hiện: Ban quản lý các

cơng trình xây dựng thị trấn Đình Cả.

3. Địa điểm xây dựng: Xóm Làng Lường, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai.

4. Đơn vị thi cơng: Tổ xây dựng Cơng trình: Sửa chữa kênh mương xóm

Làng Lường, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai.

Ơng: Tạ Văn Bách - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng xóm làm Tổ trưởng.

5. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 13.241.000® (Bằng chữ:

Mười ba triệu hai trăm bốn mốt nghìn đồng).

6. Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

7. Nguồn vốn: Cấp bù thủy lợi phí năm 2016 chuyển sang năm 2017 tại

Quyết định 965/QĐ-UBND.

Điều 2. Gia cho Ban quản lý các cơng trình xây dựng thị trấn Đình Cả căn cứ

vào nội dung Quyết định để tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

Điều 3. Văn phòng, Kế tốn ngân sách, Ban quản lý các cơng trình xây dựng,

Tổ xây dựng và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);

- Phòng TCKH; KBNC (để b/c);CHỦ TỊCH- Đảng uỷ-HĐND (để b/c);

- Lưu: VP.Trịnh Thanh PhươngCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THI CƠNG XÂY DỰNG

Số:

/2017/HĐ-XDCơng trình: Sửa chữa kênh mương xóm Làng Lường,

thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai

I. CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

Căn cứ Luật xây dựng năm 2014;

Căn cứ Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản

lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn

nhà thầu theo Luật xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 15/02/2017 của UBND tỉnh

Thái Nguyên V/v Ban hành quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu tư và

xây dựng; Quản lý về đấu thầu sử dụng vốn Nhà nước trên a bn tnh Thỏi

Nguyờn;

Căn cứ vào quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 26/06/2017

của UBND huyện Võ Nhai về việc phân bổ nguồn vốn sự nghiệp

kiến thiết kinh tế chuyển nguồn năm 2016 sang năm 2017 và

kinh phí thu hồi tại Quyết định 965/QĐ-UBND;

Cn c Quyt nh s 115/Q-UBND ngy

/ /2017 ca Ủy ban nhân dân

thị trấn Đình Cả về việc phê duyệt dự tốn cơng trình: Sửa chữa kênh mương xóm

Làng Lường, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai;

Căn cứ Quyết định số /QĐ-UBND ngày

/ /2017 của Ủy ban nhân dân

thị trấn Đình Cả về việc thành lập tổ xây dựng cơng trình: Sửa chữa kênh mương

xóm Làng Lường, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai;

Căn cứ Quyết định số /QĐ-UBND ngày

/ /2017 của Ủy ban nhân dân

thị trấn Đình Cả về việc giao nhiệm vụ thi cơng cơng trình: Sửa chữa kênh mương

xóm Làng Lường, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai.

II.

CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG

Hôm nay, ngày

tháng

năm 2017.

Tại: Trụ sở UBND thị trấn Đình Cả.

Chúng tôi đại diện cho các bên ký hợp đồng gồm có:

1. Chủ đầu tư ( gọi tắt là Bên A)

- Tên chủ đầu tư: UBND thị trấn Đình Cả. Đơn vị thực hiện: Ban quản lý các

cơng trình xây dựng.

- Địa chỉ: Phố Thái Long, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên.

- Người đại diện: Ông Trịnh Thanh Phương.

- Chức vụ: Chủ tịch UBND thị trấn.

- Số điện thoại: 0914.522.199

- Số tài khoản: ……………………………..Tại kho bạn Nhà nước huyện Võ

Nhai.

2. Bên nhận thầu (gọi tắt là Bên B)

- Tổ xây dựng cơng trình: Sửa chữa kênh mương xóm Làng Lường, thị trấn

Đình Cả, huyện Võ Nhai.

- Địa chỉ: Xóm Làng Lường, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai.

- Người đại diện: Ông Tạ Văn Bách.

- Chức vụ: Tổ trưởng tổ xây dựng.- Số điện thoại:0944.520.550

- Số tài khoản:…………………………….tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát

triển nông thôn chi nhánh huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

- Mã số thuế: Không

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Không

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng thi công xây dựng Sửa chữa kênh

mương xóm Làng Lường, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai với những điều

khoản sau:

Điều 1: Nội dung công việc.

- Bên A giao cho bên B thực hiện tồn bộ việc thi cơng xây dựng Sửa chữa

kênh mương xóm Làng Lường, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai.

- Địa điểm cơng trình: Xóm Làng Lường, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai.

Quy mô hợp đồng thi công:

- Thi cơng xây dựng cơng trình: Sửa chữa kênh mương xóm Làng Lường, thị

trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai.

- Chất lượng công việc do bên B thực hiện phải đáp ứng được yêu cầu của

bên A, Khối lượng công việc thực hiện và đơn giá của hợp đồng theo đúng hồ sơ

thiết kế bản vẽ thi cơng – dự tốn được duyệt (Có hồ sơ chi tiết kèm theo).

Điều 2: Thời gian và tiến độ thi công.

Thời gian khởi công: Ngày tháng năm 2017

Thời gian hoàn thành: Ngày tháng

năm 2017

Điều 3: Nghiệm thu và bàn giao cơng trình.

3.1. Điều kiện nghiệm thu cơng trình:

Bên A sẽ thực hiện nghiệm thu từng công việc xây dựng, từng bộ phận xây

dựng, giai đoạn thi công xây dựng, từng hạng mục xây dựng đưa vào sử dụng.

3.2. Điều kiện để bàn giao đưa công trình vào sử dụng:

- Đảm bảo các nguyên tắc yêu cầu, nội dung và trình tụ bàn giao cơng trình đã

xây dựng xong đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

- Đảm bảo an toàn trong vận hành, khai thác và đưa vào sử dụng.

- Việc nghiệm thu bàn giao cơng trình phải thành lập Hội đồng nghiệm thu,

bàn giao cơng trình xây dựng.

Điều 4: Giá trị hợp đồng, hình thức hợp đồng và hình thức thanh tốn

4.1 Giá trị hợp đồng: 13.241.000® (Bằng chữ: Mười ba triệu hai trăm

bốn mốt nghìn đồng).

4.2 Hình thức hợp đồng: Trọn gói

4.3 Hình thức thanh tốn: Bằng tiền Việt Nam đồng theo hình thức chuyển

khoản.

Điều 5: Tranh chấp và giải quyết tranh chấp.

Trường hợp có vướng mắc trong quá trình thực hiện hợp đồng các bên phải

chủ động bàn bạc để tháo gỡ và thương lượng giải quyết.

Điều 6: Tạm dừng, huỷ bỏ hợp đồng

Tạm dừng thực hiện hợp đồng: Do lỗi của bên A hoặc bên B không tuân thủ

các điều kiện ghi trong hợp đồng.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của bên A.

Bàn giao mặt bằng thi cơng cơng trình

Giao tim, mốc cơng trình theo u cầu của tổng tiến độ.Cử người giám sát tại công trình để theo dõi chất lượng vật liệu, cấu kiện bê

tông, chất lượng xây lắp và chuyển bước thi công cơng trình.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ bên B

Nhận mặt bằng thi cơng và tổ chức thi cơng, cơng trình đảm bào chất lượng

và theo hồ sơ dự toán được phê duyệt. Quản lý, sử dụng vật tư đưa vào cơng trình

đúng quy định.

Đảm bảo cơng tác an ninh trật tự và an toàn lao động theo quy định của phấp

luật trong khi thi cơng cơng trình.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về an tồn của cơng trình đang thi cơng và

các cơng trình lân cận.

Điều 9: Ngơn ngữ sử dụng.

Ngôn ngữ của hợp đồng: Tiếng Việt Nam.

Điều 10: Hiệu lực của hợp đồng.

- Hợp đồng có hiệu lực sau khi 2 bên chính thức ký kết.

- Hai bên cam kết thực hiện theo đúng các điều khoản đã quy định tại hợp

đồng này.

- Hợp đồng đã được thông qua cho các bên cùng nghe và nhất trí ký tên. Hợp

đồng được lập thành 06 bản có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 05 bản, bên B

giữ 01 bản./.

ĐẠI DIỆN BÊN AĐẠI DIỆN BÊN BCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HỒN THÀNH

CƠNG TRÌNH XÂY DỰNG ĐỂ ĐƯA VÀO SỬ DỤNG1. Cơng trình: Sửa chữa kênh mương xóm Làng Lường, thị trấn Đình

Cả, huyện Võ Nhai.

2. Địa điểm xây dựng: xóm Làng Lường, thị trấn Đình Cả, huyện Võ

Nhai.

3. Thành phần tham gia nghiệm thu:

a. Đại diện chủ Đầu tư: UBND thị trấn Đình Cả - BQL các cơng trình xây

dựng thị trấn.

- Ơng : Trịnh Thanh Phương

- Ông : Đỗ Duy Hùng– Chức vụ: Chủ tịch UBND - Trưởng BQL

– Chức vụ: Địa chính - Xây dựng.b. Đại diện đơn vị giám sát: Giám sát cộng đồng xóm Làng Lường

- Ơng : Lý Đình Hải

- Ơng : La Văn Hữu– Chức vụ: Phó Bí thư chi bộ xóm.

– Chức vụ: Thanh tra nhân dân xóm.c. Đại diện đơn vị thi cơng: Tổ xây dựng xóm Làng Lường

- Ông : Tạ Văn Bách

- Ông : Phạm Đình Sáu– Chức vụ: Trưởng xóm.

– Chức vụ: Phó xóm.4. Thời gian tiến hành nghiệm thu:

Bắt đầu: Ngày

Kết thúc: Ngàytháng

thángnăm 2017

năm 2017.5. Đánh giá cơng trình xây dựng:

a. Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

- Căn cứ Hồ sơ dự toán đã được phê duyệt;

- Căn cứ Hợp đồng số 15/2017/HĐTC ngày 01/09/2017 giữa UBND thị trấn

Đình Cả và Tổ xây dựng xóm Làng Lường về việc thi cơng xây dựng Cơng trình:

Sửa chữa kênh mương xóm Làng Lường, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai.

b. Chất lượng cơng trình xây dựng:

- Đúng hồ sơ được duyệt.

- Tuân thủ tiêu chuẩn xây dựng và u cầu kỹ thuật cơng trình.

c. Các ý kiến khác:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kết luận:

Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành cơng trình và bàn giao cơng trình để đưa

vào sử dụng.

Thời gian bảo hành cơng trình 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu cơng trình

hồn thành đưa vào sử dụng.

Các bên trực tiếp nghiệm thu: (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Đại diện Tổ xây dựng xómNgười ghi biên bảnĐại diện Giám sát cộng đồng xómĐại diện Chủ Đầu TưTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×