Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

12. Sở khoa học cơng nghệ mơi trường tỉnh Bình Thuận (2000), Hướng dẫn

đảm bảo chất lượng trái thanh long, Bình Tḥn..

13. Vũ Minh Tuấn, Nguyễn Kim Lợi (2008), Tích hợp GIS và AHP trong đánh

giá thích nghi cây trồng tại huyện Di Linh – tỉnh Lâm Đồng.

14. Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Vĩnh Phúc (2010), Quy hoạch phát triển nông,

lâm nghiệp, thuỷ sản tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, Vĩnh Phúc.

15. Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Vĩnh Phúc (2011), Quyết định phê duyệt Quy

hoạch phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm

nhìn đến năm 2030, Vĩnh Phúc.

Tiếng Anh

16. Ashutosh Kumar Mishra, Shikhar Deep, Abhishek Choudhary 2015,

“Identification of suitable sites for organic farming using AHP & GIS”, The

Egyptian, (18)2, PP. 181–193.

17. FAO (1979), Report on the Agro - Ecological Zone Project; Vol 1,

Methedology and results for Africa.

18. FAO (1993). An international framework for evaluating sustainable land

management, Rome Italy.

19. G. Boje, G. Rücker, S. Senzige, A. Skowronek (1998), Land Suitability for

Crop Diversification and Yield Potential of a Drained Swamp Area in NW –

Tanzania.

20. H.A.J. van Lanen , C.A. van Diepen, G.J. Reinds, G.H.J. de Koning, J.D.

Bulens, A.K. Bregt (1992) Physical land evaluation methods and GIS to explore the

crop growth potential and its effects within the European communities.

21. Liaotrakoon, W. (2013). Characterization of dragon fruit (Hylocereus

spp.) components with valorization potential. PhD thesis, Ghent University,

Belgium, PP. 6 - 20.

22. Jiuquan Zhanga, Yirong Su, Jinshui Wu, Hongbo Liang (2015), “GIS

based land suitability assessment for tobacco production using AHP and fuzzy set in61Shandong province of China”, Computers and Electronics in Agriculture, 114, PP.

202–211.

23. M. Berrittella, A. Certa, M. Enea and P. Zito, (2007). An Analytic

Hierarchy Process for The Evaluation of Transport Policies to Reduce Climate

Change Impacts. http://www.feem.it/Feem/Pub/Publications/WPapers/

24. NASA, ASTER Global DEM v2, NASA SRTM 3 arcsec,

http://gdex.cr.usgs.gov/gdex/

25. Ronald C. Estoque (2012), How to use IDRISI Selva, Division of Spatial

Information Science Graduate School of Life and Environmental Sciences

University of Tsukuba, Japan

26. S.G. Yalew, A. van Griensven, P. van der Zaag (2016), “AgriSuit: A webbasedGIS-MCDAframeworkforagriculturallandsuitabilityassessment”Computers and Electronics in Agriculture, 128, PP. 1-8.

27. The National Centers for Environmental Prediction (NCEP), Climate

Forecast System Reanalysis (CFSR), http://globalweather.tamu.edu/

28. How Kriging works, http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/tools/3danalyst-toolbox/how-kriging-works.htm62PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Bản đồ địa hình tỉnh Vĩnh Phúc63Phụ Lục 2: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất tỉnh Vĩnh Phúc64Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×