Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TIỂU KẾT CHƯƠNG 4

TIỂU KẾT CHƯƠNG 4

Tải bản đầy đủ - 0trang

hiệu quả sẽ góp phần nâng cao được nhận thức của cộng đồng địa phương nói

riêng, và việc phát triển du lịch có trách nhiệm tại Sầm Sơn nói chung.92KẾT LUẬN

Du lịch có trách nhiệm là một cách tiếp cận quản lý du lịch, nhằm tối

đa hóa lợi ích kinh tế, xã hội, mơi trường và giảm thiểu chi phí tới các điểm

đến. Du lịch có trách nhiệm hướng đến phát triển bền vững đang là nhu cầu

tất yếu cho việc phát triển du lịch. Đề tài “ Nhận thức của cộng đồng địa

phương về du lịch có trách nhiệm tại khu du lịch biển Sầm Sơn” mà tác giả

lựa chọn là một hướng nghiên cứu hoàn toàn mới về du lịch có trách nhiệm,

với mong muốn góp phần ủng hộ cho việc phát triển du lịch có trách nhiệm

tại Việt Nam. Và nâng cao nhận thức cũng như hành động về du lịch có trách

nhiệm tại Sầm Sơn. Qua quá trình nghiên cứu, khảo sát, đánh giá luận văn đã

đạt được các kết quả sau:

Về lý luận: Đề tài đã nghiên cứu, tổng hợp khái quát hóa một số quan

điểm lý luận cơ bản về vấn đề: Nhận thức – các mức độ nhận thực; Cộng

đồng địa phương và hoạt động du lịch; Cơ sở lý luận cũng như thực tiễn về

Du lịch có trách nhiệm.

Để làm tiền đề cho quá trình nghiên cứu nhận thức, tác giả đã đưa ra thang

các mức độ nhận thức của cộng đồng địa phương về du lịch có trách nhiệm

dựa trên thang nhận thức của Bloom. Để phù hợp cho việc nghiên cứu và

đánh giá tác giả đã thay đổi thang nhận thức cho phù hợp với 4 mức độ đánh

giá, đó là: mức độ biết, mức độ hiểu, mức độ chấp nhận và mức độ thực hiện.

Về thực tiễn: Trong quá trình nghiên cứu tác giả đặt ra 2 mục đích điều tra

chính: các tác động của hoạt động du lịch đến cộng đồng địa phương; nhận

thức của cộng đồng địa phương về du lịch có trách nhiệm.

Kết quả nghiên cứu thứ nhất là các tác động bao gồm cả tác động tích

cực lẫn tiêu cực của hoạt động du lịch đến cộng đồng địa phương trên 3

phương diện: kinh tế, xã hội và mơi trường. Nhìn chung, người dân nơi đây

nhận thấy du lịch mang lại nhiều lợi ích hơn là các tác động tiêu cực, họ cho

rằng du lịch mang lại lợi ích kinh tế cao, tạo cơng ăn việc làm cho người dân93địa phương, tăng thêm thu nhập, hay du lịch góp phần bảo tồn các di tích văn

hóa, nâng cao nhận thức về bảo vệ tài nguyên và môi trường,…Mặt khác,

cộng đồng địa phương cũng nhận ra du lịch mang đến cho họ một số bất lợi

như: cuộc sống đôi khi bị xáo trộn vào cao điểm khi khách du lịch quá đông,

giá cả các dịch vụ tăng, văn hóa bản địa bị xói mòn, …

Kết quả nghiên cứu thứ 2: điều tra nhận thức của cộng đồng địa phương

về du lịch có trách nhiệm, tác giả đã điều tra dựa trên thang nhận thức với 4

mức độ: biết, hiểu, chấp nhận và thực hiện. Nhìn chung, du lịch có trách

nhiệm đã được phổ biến đối với cộng đồng địa phương tại Sầm Sơn ở mức độ

biết, song cộng đồng vẫn chưa thực sự hiểu thế nào là du lịch có trách nhiệm,

chính vì vậy cộng đồng địa phương vẫn cho rằng lợi ích của du lịch có trách

nhiệm chủ yếu thuộc về các doanh nghiệp và khách du lịch. Rất ít ý kiến hiểu

rằng du lịch có trách nhiệm cần sự tham gia và góp sức của tất cả bên liên

quan. Tuy nhiên, ở mức độ nhận thức cảm tính thì cộng đồng địa phương vẫn

hiểu rằng du lịch có trách nhiềm là cần thiết, và phát triển du lịch có trách

nhiệm là tốt, cũng nhiều ý kiến đồng ý rằng họ cũng cần có trách nhiệm trong

việc phát triển du lịch tại địa phương. Còn đối với các cá nhân làm những

công việc không liên quan đến ngành du lịch thì họ cũng: ủng hộ cho việc

phát triển du lịch, tôn trọng, cư xử thân thiện với du khách, …

Từ nhận thức đến hành động là cả q trình, để cộng đồng địa phương

có những hành động đúng thì cần hướng cho họ đến những nhận thức đúng.94TÀI LIỆU THAM KHẢO

TIẾNG VIỆT

1. Lê Văn An (2016), Sổ tay hướng dẫn Phát triển du lịch cộng đồng,

NXB Thanh Niên

2. Trần Thúy Anh (2004), Ứng xử văn hóa trong du lịch, NXB Đại học

Quốc gia, Hà Nội

3. Lê Huy Bá (2000), Du lịch sinh thái, NXB Khoa học và Kỹ thuật

4. Trương Quang Dũng (2015) Xây dựng mơ hình du lịch có trách nhiệm

ở Cơng ty cổ phần Sài Gòn – Phú Quốc, Luận Văn thạc sĩ

5. Gurung (1999), Bài học từ du lịch sinh thái ở Nepal, Tuyển tập báo

cáo hội thảo xây dựng chiến lược Quốc gia về phát triển du lịch sinh

thái tại Việt Nam, Hà Nội.

6. Lê Thị Thu Hà (2015), Một số giải pháp phát triển sản phẩm du lịch có

trách nhiệm tại Việt Nam, Khóa luận tốt nghiệp đại học

7. Hồng Thị Lan (2012), Giải pháp hồn thiện cơng tác đào tạo nguồn

nhân lực du lịch tỉnh Thanh Hóa, Tuyển tập báo cáo hội thảo Du lịch

Thanh Hóa trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam, Thanh Hóa.

8. Hồng Phê (2007), Từ điển Tiếng Việt, NXB Đà Nẵng, Trung tâm Từ

điển học, Hà Nội- Đà Nẵng.

9. Từ điển Bách khoa toàn thư Việt Nam (2005), NXB Từ điển Bách khoa,

Hà Nội.

10.Lênin (1963), Bút ký triết học, NXB Sự thật, Hà Nội

11.Nguyễn Ngọc Long (2010) Triết học Mac- Lênin, NXB Chính trị quốc

gia, Hà Nội

12.Nguyễn Hữu Nhân (2004), Phát triển cộng đồng, NXB ĐHQG Hà Nội.

13.Hoàng Minh Tường (2005), Tục thờ thần Độc Cước ở làng Núi, Sầm

Sơn, Thanh Hóa, NXB Văn hóa dân tộc, Hà Nội.

14.Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với mơi trường

và xã hôi do Liên minh Châu Âu tài trợ (2013), Bộ cơng cụ Du lịch có

Trách nhiệm tại Việt Nam9515.Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi trường

và xã hôi do Liên minh Châu Âu tài trợ (2013), Tờ thông tin số 1- Giới

thiệu về du lịch có trách nhiệ

16.Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với mơi trường

và xã hơi do Liên minh Châu Âu tài trợ (2013), Tờ thông tin số 2 - Du

lịch có trách nhiệm và ngành lữ hành Việt Nam

17. Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với mơi

trường và xã hơi do Liên minh Châu Âu tài trợ (2013), Hướng dẫn xây

dựng chính sách Du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam

18. Chương trình phát triển năng lực du lịch có trách nhiệm với môi

trường và xã hôi do Liên minh Châu Âu tài trợ (2013), Sổ tay Du lịch

cộng đồng Việt Nam: Phương pháp tiếp cận dựa vào thị trường

19.Tổng cục Du lịch (2005), Luật Du lịch.

20. Hà Văn Siêu (2015), Đề tài nghiên cứu KH & CN cấp Bộ, Nghiên cứu

du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam, Viện Nghiên cứu Phát triển Du

lịch

21.Phòng VHTT (2010), Báo cáo Tổng kết hoạt động du lịch năm 2010,

mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2011, UBND Thị xã Sầm Sơn.

22.Phòng VHTT (2011), Báo cáo Tổng kết hoạt động du lịch năm 2011,

mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2012, UBND Thị xã Sầm Sơn.

23.Phòng VHTT (2012), Báo cáo Tổng kết hoạt động du lịch năm 2012,

mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2013, UBND Thị xã Sầm Sơn.

24.Phòng VHTT (2013), Báo cáo Tổng kết hoạt động du lịch năm 2013,

mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2014, UBND Thị xã Sầm Sơn.

25.Phòng VHTT (2014), Báo cáo Tổng kết hoạt động du lịch năm 2014,

mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2015, UBND Thị xã Sầm Sơn.

26.Phòng VHTT (2015), Báo cáo Tổng kết hoạt động du lịch năm 2015,

mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2016, UBND Thị xã Sầm Sơn.

27.Phòng VHTT (2016), Báo cáo hoạt động du lịch 6 tháng đầu năm

2016, UBND Thị xã Sầm Sơn.

96Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TIỂU KẾT CHƯƠNG 4

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×