Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ

CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Đối với các cộng đồng địa phương chưa chấp nhận việc phát triển du lịch

có trách nhiệm hay còn lưỡng lự trong việc thực hiện du lịch có trách nhiệm

ngồi những biện pháp trên cần tìm cách thuyết phục, vận động qua các cuộc

họp dân, hay hội thảo, tập huấn…

- Lao động trong nghành du lịch của Sầm Sơn chủ yếu là cộng đồng địa

phương. Chính vì vậy nâng cao chất lượng nguồn lao động là giải pháp cần

thiết để nâng cao nhận thức của cộng đồng địa phương. Cần có các lớp tập

huấn, đào tạo chú trọng đến nâng cao trình độ , nâng cao trách nhiệm trong

cách ứng xử với du khách, trách nhiệm trong công việc.

- Đối với các cộng đồng địa phương chưa thực hiện sai các quy định về

việc phát triển du lịch có trách nhiệm cần phải tìm hiểu lý do các đối tượng

khơng thực hiện, để từ đó tìm ra cách tác động kịp thời bằng các công cụ hỗ

trợ ( như luật pháp, kinh tế,…)4.2. Kiến nghị

4.2.1. Đối với các cơ quan quản lý Nhà nước và địa phương

Cần xây dựng các chính sách, quan điểm phát triển du lịch có trách

nhiệm rõ ràng; tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao trình độ nhận thức

của cộng đồng địa phương về du lịch có trách nhiệm; thành lập các cơ quan

đánh giá, giám sát việc tuân thủ các nguyên tắc, nội quy về việc thực hiện du

lịch có trách nhiệm. Khuyến khích, ủng hộ người dân tham gia vào hoạt động

du lịch để họ thấy được lợi ích mà du lịch mang lại, từ đó sẽ giúp người dân

trách nhiệm của mình đối với việc phát triển du lịch.

4.2.2. Đối với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch

Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch tại Sầm Sơn cũng cần phải cũng

cấp các sản phẩm du lịch có trách nhiệm, tuyển dụng lao động địa phương, hỗ

trợ nền kinh tế địa phương,…Làm các chương trình từ thiện hay giúp đỡ cộng

đồng địa phương khó khăn, để từ đó người dân nhận thấy việc làm du lịch có

89trách nhiệm khơng chỉ đem lại lợi ích cho doanh nghiệp hay du khách mà còn

đem lại lợi ích cho cộng đồng địa phương.

4.2.3. Đối với cộng đồng địa phương

Cần thực hiện tốt các quy định, nội quy về du lịch có trách nhiệm mà

cơ quan quản lý ban hành. Ủng hộ và hợp tác cho việc phát triển du lịch của

địa phương.

4.2.4. Đối với du khách

Cần có ý thức bảo vệ mơi trường, văn hóa bản địa, tìm hiểu và tn thủ,

tơn trọng các đặc tính, tập quán của địa phương đến du lịch; lựa chọn những

doanh nghiệp có trách nhiệm; sử dụng các tài nguyên du lịch có trách nhiệm.

4.3. Hạn chế của nghiên cứu

Trong nghiên cứu của mình tác giả đã thực hiện khảo sát ở 4 địa điểm

chủ yếu: phường Trường Sơn, phường Trung Sơn, phường Bắc Sơn và xã

Quảng Cư, nơi mà có hoạt động du lịch phát triển, chưa tiến hành được ở các

khu vực khác cũng có những ảnh hưởng từ việc phát triển du lịch.

Thứ hai, về số lượng mẫu nghiên cứu, ban đầu tác giả dự định sẽ thực

hiện nhiều cuộc phỏng vấn hơn song do thời gian hạn hẹp, cũng như hạn chế

về mối quan hệ nên số lượng mẫu cũng chỉ được 50, đạt tiêu chuẩn là 48

phiếu trả lời.

Thứ ba là về kỹ thuật phỏng vấn. Tác giả khơng có nhiều kinh nghiệm

trong việc phỏng vấn nên chắc chắn trong quá trình thực hiện còn gặp khơng

ít khó khăn do đó việc thu thập dữ liệu có thể cũng bị ảnh hưởng phần nào.

Lúc đầu khi phỏng vấn, tác giả còn quá phụ thuộc vào tài liệu và chưa linh

hoạt, chủ yếu là hỏi và trả lời mà chưa biết cách dẫn dắt để người được phỏng

vấn có thể chia sẻ nhiều hơn những kinh nghiệm và suy nghĩ của họ khi làm

việc trong ngành du lịch. Sau đó khi đã có kinh nghiệm hơn thì khi phỏng vấn

tác giả thiên về hình thức trò chuyện, chia sẻ là chủ yếu. Tác giả đã có sự linh90hoạt hơn trong việc lựa chọn thứ tự các câu hỏi sao cho phù hợp với bối cảnh

của cuộc phỏng vấn mà vẫn đảm bảo được nội dung cần thiết.

4.4. Đề xuất hướng nghiên cứu

Để phát triển du lịch có trách nhiệm và bền vững thì cần có sự chung

tay góp sức,ủng hộ từ nhiều phía như : các cơ quan quản lý, chính quyền địa

phương, doanh nghiệp, khách du lịch, cũng như cộng đồng địa phương. Song

đề tài của tác giả mới chỉ đi sâu nghiên cứu đối tượng là cộng đồng địa

phương, chính vì vậy nếu có cơng trình nghiên cứu mới thì tác giả đề xuất nên

nghiên cứu các đối tượng khác để có những giải pháp đồng bộ phát triển hơn

nữa du lịch có trách nhiệm tại khu du lịch biển Sầm Sơn.TIỂU KẾT CHƯƠNG 4

Ở chương 4 của luận văn tác giả đã đưa ra một số và giải pháp nhằm

nâng cao nhận thức của cộng đồng địa phương về du lịch có trách nhiệm. Các

giải pháp được đưa ra dựa các cơ sở lý luận ở chương 1 và qua quá trình đánh

giá, tổng hợp thực trạng về hoạt động du lịch tại Sầm Sơn, thực trạng các tác

động của du lịch đến cộng đồng địa phương và nhận thức của công đồng địa

phương về du lịch có trách nhiệm ở chương 3. Trong giới hạn của đề tài chỉ

nghiên cứu về “nhận thức của cộng đồng địa phương” nên tác giả chỉ tập

trung đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức của cộng động địa

phương về du lịch có trách nhiệm. Các giải pháp đưa ra nhằm nâng cao nhận

thức ở 4 mức độ như nội dung nghiên cứu, đó là nâng cao mức độ: biết- hiểuchấp nhận và thực hiện.

Để tạo điều kiện cho các giải pháp có tính khả thi, trong chương này tác

giả cũng đã đưa ra các đề xuất với các cơ quan quản lý về du lịch, các doanh

nghiệp, cũng như khách du lịch và cộng đồng địa phương cần có những chính

sách và việc làm thiết thực nhất. Nếu các giải pháp trên được thực hiện có91hiệu quả sẽ góp phần nâng cao được nhận thức của cộng đồng địa phương nói

riêng, và việc phát triển du lịch có trách nhiệm tại Sầm Sơn nói chung.92Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 4: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×