Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ - 0trang

cuộc sống; để từ đó xuất hiện hành vi tích cực hoặc tiêu cực đối với đối tượng

đó.

Trong phạm vi nghiên cứu này tác giả tập trung vấn đề nhận thức của

cộng đồng địa phương về hoạt động phát triển du lịch có trách nhiệm tại Sầm

Sơn xem họ hiểu và nhận biết thế nào về du lịch và các hoạt động du lịch có

trách nhiệm.

Nhận thức là yếu tố khởi nguồn của các hành vi trách nhiệm. Nhận thức

đúng và đủ về các sự vật, hiện tượng, các quá trình diễn ra trong hoạt động du

lịch, quản lý, kinh doanh du lịch thì sẽ hành động có trách nhiệm để không

hoặc hạn chế thấp nhất làm tổn hại tới xung quanh (các chủ thể tham gia

khác) và mang lại lợi ích tối đa về kinh tế xã hội và mơi trường cho chính

mình và xã hội. Nhận thức của cá nhân cơ bản phụ thuộc giáo dục, trình độ

nghề nghiệp đồng thời với sự quan tâm và tần suất tiếp xúc với hoạt động du

lịch, hoạt động chuyên môn. Nhận thức càng cao, sâu, rộng thì thể hiện trách

nhiệm càng cao. Nhận thức của tập thể, tổ chức hay cộng đồng phụ thuộc vào

nhận thức của từng cá nhân đồng thời tùy thuộc vào sự gắn kết của tổ chức và

định hướng dẫn dắt thơng qua q trình lâu dài thực hiện các chương trình

nhận thức về trách nhiệm của từng thành viên trong tổ chức. Nâng cao nhận

thức là cơ sở quyết định nâng cao trách nhiệm trong hoạt động du lịch, bao

gồm nhận thức của cán bộ quản lý nhà nước, nhận thức của chủ doanh

nghiệp, người lao động, dân cư và du khách [20,tr22]

Nhận thức của cộng đồng và việc phát triển du lịch có trách nhiệm có

mối quan hệ hai chiều. Khi nhận thức của cộng đồng đúng và đủ sẽ quyết

định trách nhiệm cao; ngược lại, các phương thức quản lý hoạt động du lịch

đúng đắn cũng sẽ giúp nâng cao nhận thức, ý thức cộng đồng, Hai yếu tố này

luôn cần được phát triển, tồn tại song song với nhau, nhằm hướng đến sự phát

triển bền vững dựa trên cân bằng lợi ích kinh tế và bảo tồn.171.1.2. Các mức độ nhận thức

Theo Benjamin S.Bloom (1956), thang nhận thức gồm có 6 cấp độ

(Bloom’s Taxonomy).

6. Đánh giá

5. Tổng hợp

4. Phân tích

3. Ứng dụng

2. Hiểu

1. BiếtHình 1.1: Thang các mức độ nhận thức của Benjamin S. Bloom

- Biết (Knowledge): Biết là năng lực nhớ lại các thông tin, sự kiện mà

không nhất thiết phải hiểu chúng.

- Hiểu (Comprehention): Hiểu là năng lực hiểu ý nghĩa của thơng tin và

giải thích các thơng tin.

-Ứng dụng (Application): Ứng dụng là năng lực vận dụng các thông tin

hiểu biết được vào những hồn cảnh mới, tình huống mới, điều kiện

mới, giải quyết các vấn đề đặt ra.- Phân tích (Analysis): Phân tích là năng lực chia thơng tin thành nhiều

thành tố để biết được các mối quan hệ nội tại và cấu trúc của chúng.

- Tổng hợp (Synthesis): Tổng hợp là năng lực liên kết các thông tin lại

với nhau tạo ra ý tưởng mới, khái quát hóa các thơng tin suy ra các hệ

quả.

-Đánh giá (Evaluation): Đánh giá là năng lực đưa ra nhận định, phán

quyết về giá trị thông tin, vấn đề, sự vật, hiện tượng theo một mục đích

cụ thể.Trong nghiên cứu này, khi điều tra về nhận thức của cộng đồng địa

phương về hoạt động du lịch có trách nhiệm tác giả đã dựa trên thang nhận

18thức của Benjamin S.Bloom, tuy nhiên để phù hợp cho việc đánh giá tác giả

đã điều chỉnh lại thang nhận thức thành 4 mức độ: biết, hiểu, chấp nhận và

thực hiện.Với những mức độ khác nhau, nhận thức phát triển từ những bước

đầu như biết, hiểu, chấp nhận cho đến thực hiện. Trong quá trình xây dựng và

nâng cao nhận thức cộng đồng, các thông tin đưa ra khơng chỉ để cộng đồng

biết mà còn phải hiểu rõ bản chất, ý nghĩa của nó. Từ đó, thuyết phục cộng

đồng chấp nhận, thực hiện các hành vi tích cực, và duy trì các hành vi đó

thành thói quen, tập quán, phương thức sống bền vững

4. Thực hiện

3. Chấp nhận

2. Hiểu

1. BiếtHình 1.2: Thang các mức độ nhận thức của cộng đồng địa phương

về du lịch có trách nhiệm

Qua các mức độ phát triển của nhận thức, ta có thể nhận thấy rằng nhận

thức đóng một vai trò quan trọng, nó chi phối thái độ, hành động biểu hiện ra

bên ngoài và tạo nên ý thức. Trong giới hạn của nghiên cứu, tác giả đi sâu

nghiên cứu sự nhận thức của cộng đồng địa phương trong việc phát triển du

lịch có trách nhiệm. Sự phát triển của du lịch và các tác động của nó phụ

thuộc vào nhận thức và ý thức của người dân. Muốn phát triển du lịch có

trách nhiệm và bền vững thì cần sự quan tâm và chấp hành từ cộng đồng địa

phương, cộng đồng có nhận thức đúng sẽ tạo ra hành động đúng. Khi người

dân có sự hiểu biết, họ nhận thức được những lợi ích do hoạt động du lịch

mang lại, họ sẽ có ý thức giữ gìn cảnh quan, mơi trường và tham gia tích cực

hơn vào sự phát triển du lịch địa phương. Nắm bắt được mức độ nhận thức, sự

quan tâm của cộng đồng là điều quan trọng để đưa ra những đề xuất, giải pháp

phù hợp nhằm phát triển du lịch có trách nhiệm.

191.2. Cộng đồng địa phương và hoạt động du lịch

1.2.1. Khái niệm cộng đồng

Khái niệm cộng đồng xuất hiện vào những năm 1940 tại các nước

thuộc địa của Anh. Năm 1950, Liên Hợp Quốc công nhận khái niệm phát triển

cộng đồng và khuyến khích các quốc gia sử dụng khái niệm này như một

công cụ để thực hiện các chương trình viện trợ vào thập kỷ 50-60.

Cộng đồng là khái niệm về tổ chức xã hội đã được nhiều nhà nghiên

cứu đưa ra trong các cơng trình khoa học với nhiều ngữ nghĩa khác nhau.

Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam: Cộng đồng được hiểu là “Một tập

đồn người rộng lớn, có những dấu hiệu chung về thành phần giai cấp, về

nghề nghiệp, về địa điểm sinh tụ và cư trú. Cũng có những cộng đồng xã hội

bao gồm một dòng giống, một sắc tộc, một dân tộc”. [9, tr.601]

Theo quan điểm về cộng đồng Keith và Ary, 1998 đề cập đến các yếu

tố con người với phạm vi địa lý, mối quan hệ và mục đích chung trong phát

triển và bảo tồn cộng đồng đó cho rằng: “Cộng đồng là một nhóm người,

thường sinh sống trên cùng khu vựa địa lý, tự xác dịnh mình thuộc về cùng

một nhóm. Những người trong cùng một cộng đồng thường có quan hệ huyết

thống hoặc hơn nhân và có thể cũng một nhóm tơn giáo, một tầng lớp chính

trị” [41]

Trong đời sống xã hội, khái niệm cộng đồng được sử dụng một cách

tương đối rộng rãi để chỉ nhiều đối tượng có những đặc điểm tương đối khác

nhau về quy mơ, đặc tính xã hội. Theo nghĩa rộng cộng đồng là nói đến tập

hợp người các liên minh lớn như: cộng đồng thế giới, cộng đồng Châu Âu,

cộng đồng các nước Ả Rập ... Theo nghĩa hẹp hơn danh từ cộng đồng được áp

dụng cho một kiểu, hạng xã hội. Ngồi ra, người ta còn căn cứ vào những đặc

tính tương đồng về sắc tộc, chủng tộc, tơn giáo, phong tục tập qn, ... cũng

có thể gọi là cộng đồng như: cộng đồng người Do Thái. Cộng đồng người da

đen tại Chicago, cộng đồng người Hồi giáo, ...

20Theo J. H. Fichter: “Cộng đồng là một tập thể người nhất định trên một

lãnh thổ nhất định được hình thành bởi các yếu tố: lãnh thổ, kinh tế và văn

hố trong đó bao gồm 4 yếu tố:

- Tương quan cá nhân mật thiết với những người khác, tương quan này

đôi khi được gọi là tương quan mặt đối mặt, tương qua thân mật.

- Có sự liên hệ về tình cảm và cảm xúc.

- Có sự tự nguyện hy sinh đối với những giá trị được tập thể coi là cao

cả và có ý nghĩa.

- Có ý thức đồn kết với mọi thành viên trong tập thể.

Tại Việt Nam, lần đầu tiên khái niệm phát triển cộng đồng được giới

thiệu vào giữa những năm 1950 thông qua một số hoạt động phát triển cộng

đồng tại các tỉnh phía Nam, trong lĩnh vực giáo dục. Từ ngành giáo dục phát

triển cộng đồng chuyển sang công tác xã hội. Đến những năm 1960 – 1970

hoạt động phát triển cộng đồng được đẩy mạnh thơng qua các chương trình

phát triển nơng thơn của sinh viên hay của phong trào Phật giáo. Từ thập kỷ

80 của thế kỷ trước cho đến nay, phát triển cộng đồng được biết đến một cách

rộng rãi hơn thông qua các chương trình viện trợ phát triển của nước ngồi tại

Việt Nam, có sự tham gia của người dân tại cộng đồng như một yếu tố quyết

định để chương trình đạt hiệu quả bền vững.

Tùy theo những góc độ khác nhau mỗi tác giả lại có những quan niệm

khác nhau về cộng đồng. Nhưng trong phạm vi nghiên cứu, tác giả cho rằng

cộng đồng là một nhóm dân cư cùng sinh sống trên một lãnh thổ qua nhiều

thế hệ và có những đặc điểm chung về sinh hoạt và văn hố truyền thống, sử

dụng các nguồn tài ngun, mơi trường. Cộng đồng là nền tảng của phát triển

xã hội, cuộc sống của cộng đồng dựa trên việc khai thác tài nguyên nơi mình

sinh sống cùng với việc phát triển các phong tục, tập quán riêng mang dậm

bản sắc của mỗi cộng đồng.211.2.2. Khái niệm cộng đồng địa phương

Theo Schuwuk:“Cộng đồng địa phương được hiểu là tập hợp các nhóm

người có chung địa bàn cư trú và có quyền sử dụng các tài nguyên ở địa

phương đó”. [3, tr.8]

Theo Bùi Thị Hải Yến:“Cộng đồng địa phương là một nhóm dân cư

cùng sinh sống trên một lãnh thổ nhất định được gọi tên như các đơn vị

làng(bản, bn, thơn, sóc), xã, huyện, tỉnh (thành phố) nhất định qua nhiều

thế hệ và có những đặc điểm chung về các giá trị văn hóa truyền thống, bảo

tồn, sử dụng chung các nguồn tài ngun mơi trường, có cùng mối quan tâm

về kinh tế xã hội, có sự gắn kết về huyết thống, tình cảm và có sự chia sẻ

nguồn lợi và trách nhiệm trong cộng đồng”. [38, tr.33]

Vậy trong giới hạn của nghiên cứu, cộng đồng địa phương có thể được

hiểu là “một nhóm dân cư hoặc một tập đồn người rộng lớn cùng sinh sống

trên một lãnh thổ nhất định được gọi tên như làng (bản, thơn, bn, sóc), xã

(phường, thị trấn), huyện (thị xã), tỉnh (thành phố), qua nhiều thế hệ, có sự

gắn kết về truyền thống, tình cảm, có quyền lợi và nghĩa vụ trong việc bảo

tồn, phát triển, sử dụng các nguồn tài nguyên ở địa phương, có các dấu hiệu

chung về tơn giáo, tín ngưỡng, kinh tế - xã hội, truyền thống văn hóa”

1.2.3. Vai trò của cộng đồng địa phương trong hoạt động du lịch

Cộng đồng đóng vai trò chủ thể của mọi hoạt động tại địa phương của

mình. Vai trò chủ thể được thể hiện ở việc các thành viên trong cộng đồng là

người chủ động, tích cực và quyết định các hoạt động của cộng đồng. Bởi vì

họ:

- Hiểu rõ nhất về cộng đồng của họ, biết các khó khăn, thách thức, mong

muốn của mình

- Hiểu tiềm năng, lợi thế của địa phương

- Biết cách huy động và gắn kết các thành viên trong cộng đồng lại với

nhau

22- Cộng đồng chịu trách nhiệm về kết quả các hoạt động của họ [11,tr15]

Để phát triển kinh tế, xã hội nói chung và ngành du lịch nói riêng thì

vai trò của người dân khơng thể tách rời được. Chính người dân bản địa mới

thực sự là chủ nhân của những vùng đất, những phong tục tập quán tín

ngưỡng, là người thực sự hiểu rõ từng gốc cây ngọn cỏ, sống cùng, gắn bó và

dựa vào thiên nhiên. Họ là người bảo vệ, tơn tạo, giữ gìn các giá trị tự nhiên

và văn hoá bản địa tại nơi diễn ra hoạt động du lịch.

Hơn nữa cộng đồng lại là nơi có các phong tục tập quán, lễ hội, lối

sống, kiến trúc nhà ở và môi trường sống của họ…là tài nguyên tạo sức hấp

dẫn cho hoạt động du lịch. Do đó có thể nói, cộng đồng là một thành tố của tài

nguyên du lịch. Cuộc sống sinh hoạt, những nét văn hoá, phong tục truyền

thống của cộng đồng là một trong những nguyên nhân chính tạo nên hoạt

động du lịch.

Việc huy động tối đa sự tham gia của cộng đồng địa phương vào hoạt

động du lịch như: hướng dẫn viên, chuyên chở, cho thuê nhà để ở, nấu ăn cho

khách, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, bán hàng lưu niệm, thậm chí họ còn

được tham gia trực tiếp vào các hoạt động nghiệp vụ trong khách sạn, quản lý

kinh doanh dịch vụ….qua đó sẽ tạo thêm nhiều cơ hội việc làm, giúp họ tăng

thu nhập, cải thiện đời sống, hơn nữa còn làm cho họ có trách nhiệm hơn với

tài nguyên, môi trường du lịch. Sự tham gia tích cực của cộng đồng sẽ làm

phong phú thêm tài nguyên và sản phẩm du lịch. Đặc biệt khi được tham gia

chỉ đạo phát triển du lịch, trực tiếp đưa ra các ý kiến trong quá trình ra quyết

định, cộng đồng địa phương sẽ tạo được những điều kiện đặc biệt thuận lợi

cho du lịch, bởi họ là chủ nhân và là người có trách nhiệm chính với tài

ngun và môi trường khu vực.

Để người dân nhận thấy lợi ích của việc bảo vệ các nguồn tài nguyên

và để dễ dàng quy trách nhiệm đối với mỗi thành viên thì việc huy động sự

tham gia của cộng địa phương không chỉ dừng lại ở công việc trên mà cần

đánh giá cao hơn nữa vai trò sở hữu tài nguyên du lịch, tài sản của họ để

23người dân ý thức hơn với những hành động của mình. Vai trò sở hữu cộng

đồng như là một nhân tố quan trọng góp phần vào phát triển cộng đồng.

Tuy nhiên, không phải lúc nào mọi việc cũng diễn ra theo ý muốn, bởi

trong số những người dân, bên cạnh những người tốt thì khơng thể khơng có

một số người do vơ tình hoặc cố ý phá ngang, thiếu ý thức, hủ lậu, không hiểu

rõ hậu quả mà họ gây ra, đó là nguyên nhân dẫn đến các vấn đề tiêu cực, có

tác động xấu đến du khách…Vì vậy, những người hoạt động trong lĩnh vực du

lịch phải có những giải pháp hợp lý, khoa học, khéo léo nhằm gần gũi với

người dân hơn, hiểu được tâm lý, tình cảm của họ, nâng cao nhận thức, kiến

thức về phát triển du lịch bền vững (thường xuyên trao đổi, tham khảo ý kiến

với cộng động địa phương bằng các cuộc gặp gỡ…trong quá trình qui hoạch,

lập dự án phát triển du lich, mở các khoá học, các buổi thảo luận về giáo dục

du lịch kết hợp với các chương trình khuyến nơng, năng xuất xanh…).

Thực tế hoạt động du lịch có ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến đời

sống của người dân địa phương, nhiều khi khơng chỉ về lợi ích kinh tế mà còn

tác động đến lối sống, bản sắc, phong tục,…Chính vì thế mà đã nảy sinh

nhiều trạng thái trong mối quan hệ giữa người dân với khách du lịch như:

trạng thái phấn khích, quan tâm hay khơng quan tâm, thân thiện hưởng ứng

hay thờ ơ, lãnh đạm, sự khó chịu hay đối kháng…

Mối quan hệ đó có khi là sự giao lưu giữa các nền văn hố khác nhau

có khi lại là những mâu thuẫn trái ngược mọi trạng thái, mâu thuẫn đó đều

xuất phát từ lợi ích của người dân. Việc dung hồ những mâu thuẫn đó được

xem là điều khơng tưởng có thể kéo theo hàng loạt những phản ứng tâm lý

phức tạp của cư dân địa phương với khách du lịch mà người làm du lịch cần

lường trước. Điều đó rõ ràng ảnh hưởng khơng nhỏ đến hiệu quả của hoạt

động du lịch. Do đó, để người dân có trách nhiệm trong việc quản lý, bảo vệ,

tơn tạo tài nguyên du lịch thì cần phải mang lại lợi ích cho họ một cách rõ

ràng, thực chất và công bằng, điều thực sự quan trọng và cần thiết là phải làm

sao tạo cho họ một vị thế làm chủ thực sự.

24Hầu hết người dân sinh sống ở những vùng có các điểm du lịch, đặc

biệt là những nơi có tiềm năng du lịch sinh thái hoang sơ, có giá trị về du lịch

nhưng ít có giá trị để phát triển các lĩnh vực kinh tế khác, do đó cuộc sống của

những người dân ở đây còn khó khăn, thiếu thốn, trình độ dân trí thấp. Chính

vì thế, việc phát triển du lịch cộng đồng đồng nghĩa với việc phát triển kinh tế

xã hội cho vùng. Mặt khác, việc tiếp với khách du lịch (phần lớn là những

người có học thức cao, khá giả,…) sẽ giúp cư dân tiếp xúc với bên ngồi, mở

mang vốn hiểu biết từ đó nâng cao nhận thức của họ về nhiều mặt, và có cách

ứng xử văn minh lịch sự với du khách, quan trọng hơn cả là họ nhận ra đó là

lợi ích tiềm năng của họ. Cộng đồng địa phương là nhân tố quyết định sự phát

triển bền vững của hoạt động du lịch, tạo nên sự ổn định về chính trị xã hội

1.2.4. Tác động của hoạt động du lịch đến đời sống cộng đồng địa phương

Du lịch là một ngành tổng hợp và liên quan đến nhiều lĩnh vực khác

nhau của đời sống. Ngoài ra, đây là một ngành kinh tế tổng hợp được thực

hiện và kết hợp bởi nhiều bên liên quan. Đặc biệt, hoạt động du lịch có sự tác

động qua lại với các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa-xã hội và mơi trường. Trong

q trình phát triển, các tác động này được thể hiện qua hai khía cạnh: tích

cực và tiêu cực. Do đó, cần hiểu rõ vấn đề này để từ đó phát huy tối đa những tác

động tích cực và giảm thiểu những tác động tiêu cực của hoạt động du lịch.

Mặt khác, theo khái niệm du lịch có trách nhiệm thì các q trình và hoạt

động du lịch chỉ được gọi là “có trách nhiệm” khi nó đem lại những lợi ích tối đa

về kinh tế, môi trường và xã hội và hạn chế các tác động tiêu cực mà du lịch đem

lại. Theo cách tiếp cận đó thì luận văn cũng đã nghiên cứu vấn đề tác động của

hoạt động du lịch tới cộng đồng địa phương.

Các tác động của du lịch chủ yếu được chia làm ba loại: tác động của

du lịch đến kinh tế, tác động của du lịch đến văn hóa-xã hội và tác động của

du lịch đến mơi trường.

Tác động của du lịch đến kinh tế

25Như đã đề cập, du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp, được thực hiện

và kết hợp bởi nhiều bên liên quan. Chính vì vậy, ngành kinh tế này có mối

liên hệ chặt chẽ với một số ngành kinh tế khác. Do đó, có thể thấy rằng du

lịch đã tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế.

Tác động kinh tế là những lợi ích và chi phí trực tiếp và gián tiếp về

kinh tế nhận được từ sự phát triển và sử dụng các tiện nghi và dịch vụ du lịch.

Các tác động về kinh tế của hoạt động du lịch chủ yếu bao gồm tác động trực

tiếp và tác động gián tiếp.

Tác động trực tiếp là những tác động kinh tế đến các ngành liên quan

trực tiếp đến hoạt động du lịch. Ví dụ, sự gia tăng số lượng khách lưu trú qua

đêm tại khách sạn sẽ trực tiếp làm tăng doanh số bán hàng trong lĩnh vực

khách sạn.

Tác động gián tiếp là tác động ảnh hưởng đến các ngành cung ứng vật

tư, hàng hóa cơ bản phục vụ cho các ngành liên quan đến hoạt động du lịch.

Ví dụ như, nước uống và khăn lạnh là hai loại hàng hóa bình thường, nhưng

khi được cung ứng cho các tour du lịch của các công ty lữ hành, chúng cũng

trở thành hai loại hàng hóa phục vụ du lịch

Tác động của du lịch đến văn hóa-xã hội

Văn hóa xã hội bao gồm những quy tắc ứng xử trong gia đình, cộng

đồng, xã hội, các quy tắc xã hội về hôn lễ, tang ma, hơn nhân, các thiết chế

văn hóa, xã hội… Đây cũng là những yếu tố mà ngành du lịch có thể đưa vào

khai thác phục vụ cho hoạt động của ngành. Ngoài ra, yếu tố này cũng là một

trong những điểm hấp dẫn đối với khách du lịch. Thông qua hoạt động du

lịch, du khách có thể hiểu biết them về đời sống văn hóa-xã hội tại điểm đến

du lịch, giúp họ mở mang thêm kiến thức xã hội.

Văn hóa là một hiện tượng lịch sử, mỗi xã hội đều có nền văn hóa

tương ứng với nó. Mỗi dân tộc khác nhau thì có nền văn hóa-xã hội khác

nhau, các thói quen sinh hoạt như ăn, mặc, ở cũng khác nhau.26Du lịch là hoạt động thực tiễn xã hội của con người. Nó có mối liên hệ

mật thiết với văn hóa xã hội.

Cùng với đà phát triển của du lịch, những thay đổi về mặt xã hội là

không thể tránh khỏi, đặc biệt ở những địa điểm mà số lượng du khách tăng

nhanh chóng và chiếm một tỷ lệ lớn so với dân số địa phương. Những nhân tố

khác như mức độ đơ thị hố, tầm ảnh hưởng của các chuẩn mực xã hội tại địa

phương cũng góp phần chi phối tác động của du lịch trong khu vực.

Tác động của du lịch đến môi trường

Hoạt động du lịch luôn gắn liền với việc khai thác các tài nguyên của

môi trường tự nhiên như song núi ruộng đồng, cảnh đẹp thiên nhiên, biển cả

đồi núi… cùng với các tài nguyên văn hóa, nhân văn. Song song với q trình

khai thác, hoạt động du lịch đơi khi còn tạo nên mơi trường nhân tạo như

cơng viên giải trí, bảo tàng, làng văn hóa…trên nền tảng tập hợp của một hay

nhiều đặc tính của mơi trường nhân văn như một ngọn núi, một quả đồi hay

một khúc sơng. Do đó, ngành du lịch có những tác động khác nhau tới mơi

trường. Các hoạt động kinh tế nói chung và hoạt động du lịch nói riêng đều có

tác động đến tài nguyên và môi trường. Những hoạt động này đều ảnh hưởng

đến tài ngun mơi trường, có thể là ảnh hưởng tích cực lẫn tiêu cực.

Tác động đến môi trường là những ảnh hưởng (xấu hay tốt) do hoạt

động phát triển du lịch gây ra cho môi trường, bao gồm các yếu tố môi trường

tự nhiên cũng như các yếu tố môi trường xã hội-nhân văn.

Cụ thể du lịch tác động đến cộng đồng địa phương như sau:

Bảng 1.1 : Mô tả những tác động của du lịch tới cộng đồng

I

1

2

3

4NHỮNG TÁC ĐỘNG CỦA DU LỊCH TỚI CỘNG ĐỒNG

Những tác động kinh tế tích cực

Du lịch đã làm tăng thêm nhiều cơ hội việc làm tại địa phương

Thu nhập về kinh tế của người dân được tăng lên đáng kể nhờ du lịch

Du lịch đã thu hút được nhiều hơn vốn đầu tư cho địa phương

Chất lượng các dịch vụ công cộng tại địa phương tốt hơn nhờ sự đầu5tư từ du lịch

Du lịch là một trong những lĩnh vực quan trọng hỗ trợ nền kinh tế địa

27Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×