Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lịch sử nghiên cứu đề tài

Lịch sử nghiên cứu đề tài

Tải bản đầy đủ - 0trang

giảm thiểu các tác động tiêu cực và tối đa hóa những lợi ích tích cực về điểm

đến và mơi trường. Xu hướng phát triển du lịch có trách nhiệm ngày càng phổ

biến hơn trong những năm gần đây, du khách sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho

các chuyến đi của họ có lợi cho cộng đồng địa phương, mơi trường và xã hội

ở các điểm đến (Justin Fracis, 2008).

Theo Wang Liqin (2013), ông đã chỉ ra tầm quan trọng và sự cần thiết

của du lịch có trách nhiệm và phân tích các bên liên quan như các doanh

nghiệp du lịch, khách du lịch, cộng đồng địa phương và chính phủ. Do đó,

ơng đề nghị người dân cần nâng cao nhận thức về “du lịch có trách nhiệm” ,

và nỗ lực làm chí nền văn minh cổ xưa (di tích văn hóa, lịch sử) có thể tồn tại

lâu dài.

Tại Việt Nam

Ở Việt Nam, phải tới năm 2011, khi Chương trình Phát triển Năng lực Du

lịch có trách nhiệm với mơi trường và xã hội, do Liên minh châu Âu tài trợ

(Dự án EU-ESRT), thì khái niệm đó mới được nhắc đến thường xuyên và trở

nên quen thuộc.

Dự án EU- ESRT được triển khai trong giai đoạn từ 2011 đến 2016 với

mục tiêu chung là: đưa các nguyên tắc về du lịch có trách nhiệm vào ngành du

lịch Việt Nam nhằm tăng cường tính cạnh tranh và góp phần thực hiện kế

hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước, với mục tiêu cụ thể là: đẩy mạnh

cung cấp dịch vụ du lịch có trách nhiệm với mơi trường và xã hội, góp phần

thực hiện Chiến lược Phát triển Du lịch Việt Nam. Dự án này đã soạn thảo ra

“Bộ cơng cụ du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam” với 13 bài, mỗi bài về các

chủ đề đa dạng khác nhau nhằm phục vụ nghiên cứu cũng như giảng dạy. Tài

liệu này có giá trị lý thuyết và thực tiễn cho việc tuyên truyền, phát triển du

lịch có trách nhiệm tại Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ của Dự án EU- ESRT, nhiều tài liệu được soạn thảo

trình bày các khái niệm, đặc điểm, mối liên hệ, chính sách…về du lịch có

trách nhiệm như: Giới thiệu về du lịch có trách nhiệm, Du lịch có trách nhiệm

11và ngành lữ hành ở Việt Nam, Hướng dẫn xây dựng các chính sách Du lịch

có trách nhiệm ở Việt Nam, …

Với số vốn đầu tư là 12,1 triệu Euro, Dự án EU-ESRT (2011-2016) là

chương trình hỗ trợ kỹ thuật du lịch lớn nhất tại Việt Nam, với mục tiêu đưa

các nguyên tắc về du lịch có trách nhiệm vào ngành du lịch nước ta, để nâng

cao khả năng cạnh tranh và góp phần thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế

- xã hội. Qua sáu năm hoạt động, dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao

và Du lịch, Dự án đã tổ chức các khóa tập huấn theo nhiều chủ đề cho các học

viên, nâng cao nhận thức về du lịch có trách nhiệm cho học sinh Trung học

phổ thơng, phổ biến các tài liệu kỹ thuật qua mạng, hỗ trợ trang thiết bị cho

mười nhà văn hóa và phòng thực hành mẫu cho năm trường du lịch... Từ đó,

tác động đến nhận thức của các cấp, ngành đối với yêu cầu về sự phát triển

bền vững của du lịch Việt Nam .

Du lịch có trách nhiệm từ một khái niệm mới lạ đã trở thành thuật ngữ

quen thuộc và là một phần tất yếu trong nhiều chính sách, kế hoạch và hoạt

động thực tế của du lịch Việt Nam. Nhận thức về phát triển du lịch có trách

nhiệm cũng được lan tỏa rộng đến các khu vực trên đất nước nhờ sự phối hợp

chặt chẽ của các địa phương, điểm đến và cộng đồng.

Kể từ đó đã có nhiều các cơng trình nghiên cứu về du lịch trách nhiệm

được thực hiện, tiêu biểu là:

Nghiên cứu hoạt động du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam, đề tài được

thực hiện từ 01/2012 đến 12/2013, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ

trì, giao cho Viện nghiên cứu Phát triển Du lịch thực hiện, chủ nhiệm đề tài

Hà Văn Siêu. Đề tài này đã nghiên cứu những nội dung sau:

+ Cơ sở lý luận về du lịch có trách nhiệm: khái niệm, mối quan hệ, lợi ích,

ứng xử giữa các bên tham gia hoạt động du lịch…

12+ Kinh nghiệm cụ thể của một số điểm đến du lịch trên thế giới và ở Việt

Nam: chính sách, tổ chức quản lý, kiểm soát, cơ chế điều tiết, đánh giá,…

+ Thực trạng hoạt động du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam qua khảo sát

thực tế: hoạt động từ phía cung, hoạt động từ phía cầu, vai trò, trách nhiệm,

mức độ tham gia của các bên.

+ Giải pháp đẩy mạnh hoạt động du lịch có trách nhiệm.

Luận văn thạc sĩ Xây dựng mơ hình du lịch có trách nhiệm ở Cơng ty

cổ phần Sài Gòn – Phú Quốc của Trương Quang Dũng ( Khánh Hòa, 2015).

Đề tài đã nghiên cứu, hệ thống hóa cơ sở lý luận về du lịch có trách nhiệm,

mơ hình và thực tiễn áp dụng. Bên cạnh đó đề tài đi sâu nghiên cứu phân tích

đánh giá thực trạng hoạt động của Công ty cổ phần Sài Gòn – Phú Quốc nhằm

xây dựng mơ hình du lịch có trách nhiệm để áp dụng vào thực tế kinh doanh

của Cơng ty một cách có hiệu quả. Và đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện

mơ hình du lịch có trách nhiệm cho cơng ty để tham gia có hiệu quả vào chuỗi

du lịch ở Phú Quốc.

Lê Thị Thu Hà, khóa luận tốt nghiệp đại học, Hà Nội, 5/2016, Một số

giải pháp phát triển sản phẩm du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam. Đề tài

nghiên cứu cơ sở lý luận về sản phẩm du lịch có trách nhiệm ở Việt Nam,

thực trạng của ngành Du lịch và sản phẩm du lịch hiện nay ở Việt Nam. Đề tài

cũng đã đánh giá lợi ích của sản phẩm du lịch có trách nhiệm đem lại cho

ngành Du lịch Việt Nam. Đưa ra một số giải pháp nhằm phát triển sản phẩm

du lịch có trách nhiệm cho ngành Du lịch Việt Nam

Báo cáo khoa học sinh viên, Chính sách du lịch có trách nhiệm tại Việt

Nam. Nghiên cứu điểm du lịch Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh của Nguyễn Lan

Phương. Đề tài mở ra hướng nghiên cứu đầu tiên về chính sách du lịch có

trách nhiệm ở Việt Nam, là tài liệu tham khảo cho các nghiên cứu sau này.

Kết quả nghiên cứu đề cập đến khả năng áp dụng chính sách du lịch có trách

nhiệm tại điểm du lịch Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh, đánh giá mức độ chất

lượng đã đạt được. Đồng thời đề xuất các giải pháp thiết thực góp phần nâng13cao hiệu quả của việc áp dụng chính sách du lịch có trách nhiệm tại điểm du

lịch này.

Trong các cơng trình khoa học đã nghiên cứu, chưa có đề tài nào đánh giá

nhận thức của cộng đồng địa phương về du lịch có trách nhiệm, do vậy hướng

nghiên cứu về nhận thức của cộng đồng địa phương về du lịch có trách nhiệm

tại khu du lịch biển Sầm Sơn là một hướng nghiên cứu mới, không bị trùng

lặp so với các cơng trình khoa học trước đó.

3. Mục tiêu, đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu

3.1. Mục tiêu của đề tài

Đánh giá nhận thức cộng đồng về du lịch có trách nhiệm tại khu du lịch

biển Sầm Sơn, qua đó đề xuất các giải pháp giúp nâng cao trách nhiệm của

cộng đồng địa phương trong việc nhận thức và hành động về du lịch.

3.2. Đối tượng nghiên cứu

- Nghiên cứu, đánh giá được thực trạng về tác động của hoạt động du lịch

đến đời sống của cộng đồng địa phương tại khu du lịch biển Sầm Sơn.

- Nghiên cứu thực trạng hoạt động du lịch tại Sầm Sơn

- Điều tra và đánh giá nhận thức cộng đồng về du lịch có trách nhiệm tại

khu du lịch biển Sầm Sơn

- Đề xuất những giải pháp mang tính thực tiễn và khả thi nhằm nâng cao

nhận thức của cộng đồng địa phương về du lịch có trách nhiệm và phát triển

du lịch có trách nhiệm tại địa phương.

3.2. Nhiệm vụ của đề tài

Để thực hiện được mục tiêu trên, nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra cho đề tài

gồm:

+ Thu thập, phân tích các tài liệu về du lịch trách nhiệm.

+ Khảo sát thực địa nhằm thu thập, tìm kiếm thông tin, tài liệu liên quan

đến vấn đề nghiên cứu.

+ Xây dựng phiếu phỏng vấn, thực hiện các cuộc phỏng vấn trực tiếp đối

với cộng đồng địa phương tại địa điểm nghiên cứu.

+ Phân tích xử lý các thơng tin, tư liệu liên quan đến nghiên cứu.

+ Viết báo cáo đánh giá thực trạng hoạt động du lịch, nhận thức của cộng

đồng địa phương về du lịch có trách nhiệm tại điểm nghiên cứu, làm cơ sở14đưa ra giải pháp nâng cao nhận thức của cộng đồng địa phương về trách

nhiệm trong du lịch, phát triển du lịch.

4. Đóng góp của nghiên cứu

Về mặt lý luận: Đề tài góp phần tổng quan cơ sở lý luận khoa học về du

lịch có trách nhiệm; Đề tài cũng nêu lên được vai trò, mối quan hệ của cộng

đồng địa phương và hoạt động kinh doanh du lịch có trách nhiệm.

Về mặt thực tiễn: Đề tài nêu được thực trạng hoạt động du lịch ở Sầm Sơn;

Đề tài cũng đã đánh giá được nhận thức của cộng đồng địa phương về du lịch

có trách nhiệm trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp và đề xuất nhằm nâng

cao nhận thức của cộng đồng địa phương về du lịch có trách nhiệm, và một số

giải pháp chung phát triển du lịch có trách nhiệm tại Sầm Sơn.

5. Cấu trúc đề tài

Ngoài phần mở đầu, mục lục, tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn được

kết cấu thành 4 chương, cụ thể đó là:

Chương 1: Tổng quan vấn đề nghiên cứu.

Chương 2: Nội dung và phương pháp nghiên cứu

Chương 3: Kết quả nghiên cứu.

Chương 4: Đề xuất giải pháp, kiến nghị15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lịch sử nghiên cứu đề tài

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×