Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. Mô phỏng hai hệ thống hàng đợi đơn trên phần mềm Omnet++:

IV. Mô phỏng hai hệ thống hàng đợi đơn trên phần mềm Omnet++:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Dữ liệu thu được

Kết quả tính tốn theo mơ phỏng:

Số u cầu trung bình có trong hệ thống: N = 0.087 + 0.4 = 0.487

Số yêu cầu trung bình trong hàng đợi: Nq = 0.087

Thời gian một yêu cầu phải đợi trong hệ thống: T = 0.023

Thời gian một yêu cầu phải đợi trong hàng đợi: Tq = 0.005 Nhận xét:

Kết quả mô phỏng lệch khá nhiều so với lý thuyết.

Lý thuyếtMơ phỏngN0.6660.487Nq0.2660.087T0.0330.023Tq0.0130.0052) Mơ phỏng M/D/1 với λ=20 gói/s, gói/s trong 5sĐộ dài hàng đợi tức thờiĐồ thị trễ cho từng góiDữ liệu thu được

Kết quả tính tốn theo mơ phỏng:

Số u cầu trung bình có trong hệ thống: N = 0.087 + 0.4 = 0.487

Số yêu cầu trung bình trong hàng đợi: Nq = 0.087

Thời gian một yêu cầu phải đợi trong hệ thống: T = 0.024

Thời gian một yêu cầu phải đợi trong hàng đợi: Tq = 0.004 Nhận xét:

Kết

thuyết.Lý thuyếtMô phỏngN0.6660.487Nq0.2660.087T0.0330.024Tq0.0130.004quả mô phỏng lệch khá nhiều so với lý3) Mơ phỏng M/M/1 với λ=20 gói/s, gói/s trong 200s

Độ dài hàng đợi tức thờiDữ liệu thu được

Kết quả tính tốn theo mơ phỏng:

Số u cầu trung bình có trong hệ thống: N = 0.288 + 0.4 = 0.688

Số yêu cầu trung bình trong hàng đợi: Nq = 0.288s

Thời gian một yêu cầu phải đợi trong hệ thống: T = 0.035s

Thời gian một yêu cầu phải đợi trong hàng đợi: Tq = 0.015s Nhận xét:

Kết quả mô phỏng khá giống với lý thuyết.

Lý thuyếtMô phỏngN0.6660.688Nq0.2660.288T0.0330.035Tq0.0130.0154) Mô phỏng M/D/1 với λ=20 gói/s, gói/s trong 200s

Độ dài hàng đợi tức thờiDữ liệu thu được

Kết quả tính tốn theo mơ phỏng:

Số u cầu trung bình có trong hệ thống: N = 0.134 + 0.4 = 0.534

Số yêu cầu trung bình trong hàng đợi: Nq = 0.134

Thời gian một yêu cầu phải đợi trong hệ thống: T = 0.026

Thời gian một yêu cầu phải đợi trong hàng đợi: Tq = 0.006 Nhận xét:

Kết quả mô phỏng khá giống với lý thuyết.

Lý thuyếtMô phỏngN0.5330.534Nq0.1330.134T0.0260.026Tq0.0060.0065) Mơ phỏng M/M/2 với λ=20 gói/s, gói/s trong 5sĐộ dài hàng đợi tức thời:Đồ thị trễ cho từng góiĐồ thị trễ cho gói có trễ lớn hơn 0.05sSố gói có trễ lớn hơn 0.02s và nhỏ 0.1s: 366)Mô phỏng M/M/2 với λ=20 gói/s, gói/s trong 200sTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. Mô phỏng hai hệ thống hàng đợi đơn trên phần mềm Omnet++:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×