Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 So sánh tham số hai hệ thống:

2 So sánh tham số hai hệ thống:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình vẽ. Đồ thị sự phụ thuộc số yêu cầu trong hệ thống N phụ thuộc vàoSố yêu cầu nằm trong hàng đợi Nq:

+ Hàng đợi M/M/1/  :

+ Hàng đợi M/D/1/  :Hình vẽ. Đồ thị phụ thuộc của thời gian trung bình nằm trong Hàng đợi của một yêu cầu phụ thuộc

vào .Thời gian trung bình một yêu cầu nằm trong hệ thông T:

+ Hàng đợi M/M/1/  :

+ Hàng đợi M/D/1/ Hình vẽ. Đồ thị sự phụ thuộc thời gian trung bình T của một yêu cầu nằm trong hệ thống phụ thuộc .-Thời gian trung bình một yêu cầu nằm trong hàng đợi Tq:

+ Hàng đợi M/M/1/  :

+ Hàng đợi M/D/1/Hình vẽ. Đồ thị sự phụ thuộc thời gian trung bình Tq của một yêu cầu nằm trong hàng đợi phụ

thuộc .

Nhận xét :+ Dựa vào các đồ thị đã vẽ trên ta nhận thấy các đường màu đỏ (hàng đợi M/D/1/  ) tiến đến

tiệm cận nhanh hơn so với các đường màu xanh (hàng đợi M/M/1/  ).

+ Trong hàng đợi M/M/1/  thời gian lưu lại hệ thống ( hay hàng đợi) của 1 gói cũng như số gói

trung bình lưu lại trong hệ thống ( hay hàng đợi) bao giờ cũng lớn hơn so với trong hàng đợi M/D/1/ 

+ Khi  càng nhỏ ( tốc độ phục vụ của server tăng ) thì thời gian lưu lại trong hàng đợi của 1

gói tiến về 0 .IV. Mơ phỏng hai hệ thống hàng đợi đơn trên phần mềm Omnet++:

Cách tính các tham số yêu cầu từ kết quả mô phỏng:

Số yêu cầu trung bình có trong hệ thống: N = queueingLength:timeavg + ρ

Số yêu cầu trung bình trong hàng đợi: Nq = queueingLength:timeavg

Thời gian một yêu cầu phải đợi trong hệ thống: T = lifeTime:mean

Thời gian một yêu cầu phải đợi trong hàng đợi: Tq = queueingTime:mean

1) Mô phỏng M/M/1 với λ=20 gói/s, gói/s trong 5s

Độ dài hàng đợi tức thờiĐồ thị trễ cho từng góiDữ liệu thu đượcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 So sánh tham số hai hệ thống:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×