Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
V. NHẬN XÉT VỀ HIỆU QUẢ, ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA HỆ THỐNG

V. NHẬN XÉT VỀ HIỆU QUẢ, ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA HỆ THỐNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

KẾT LUẬN

Để có một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và năng

lực cao cần có sự quản lý chặt chẽ của cơng ty. Đó là việc điều chuyển nhân

viên vào các phòng ban thích hợp với năng lực của nhân viên, tổ chức các đợt

đào tạo nâng cao tay nghề cho nhân viên, có các hình thức khen thưởng, khích

lệ nhân viên u cơng việc của mình. Mặt khác cũng có những hình thức kỷ

luật, khiển trách khi nhân viên làm sai, gây ảnh hưởng đến uy tín, thương hiệu

của cơng ty. Nhân viên được hưởng lương theo quy định của cơng ty, có các

khoản thưởng lương nếu nhân viên làm vượt sản phẩm, hay làm tốt cơng việc

của mình.

Do thời gian tìm hiểu cơng ty khơng nhiều, bản thân cũng có nhiều hạn

chế và kinh nghiệm nên khó tránh khỏi những thiếu sót, hạn chế nhất định.

Kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy để bài báo cáo của nhóm

em được hồn thiện hơn.

Một lần nữa em xin trân trọng cảm ơn sự nhiệt tình giúp đỡ của anh

Trần Hùng, giám đốc cơng ty và thầy Lê Trí Thành đã giúp đỡ em tìm hiểu và

nghiên cứu trong quá trình làm bài tập lớn tại cơng ty.Hải Phòng,ngày 01/11/2011

Nhóm trƣởng

Đỗ Đức

HùngNHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

T/M CÔNG TY

Giám đốcNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN THỰC TẬP

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

NGƢỜI NHẬN XÉT

(Ký tên, đóng dấu)NHẬN XÉT CỦA NGƢỜI CHẤM BÀI TẬP LỚN

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

NGƢỜI NHẬN XÉT

(Ký tên, đóng dấu)MỤC LỤC

CHƢƠNG 1. PHẦN MỞ ĐẦU......................................................................1

I. ĐẶT VẤN ĐỀ.......................................................................................................31.2.1.1.1.Mục đích............................................................................................31.2.Giới thiệu bài tốn............................................................................3Giới thiệu tổng qt về cơng ty TNHH một thành viên Thăng Long........3

1.2.2.............................................................................................S

ơ đồ tổ chức bộ máy của công ty con..........................................4CHƢƠNG 2. KHÁO SÁT NGHIỆP VỤ HỆ THỐNG............................... 6

II. KHẢO SÁT VÀ XÁC LẬP DỰ ÁN...............................................................6

2.1.Hoạt động của hệ thống hiện tại......................................................62.2.Ưu, nhược điểm của hệ thống hiện tại..........................................132.3.Giải pháp khắc phục vấn đề...........................................................132.3.1.Chức năng quản lý:................................................................... 132.3.2.Thông tin hợp đồng................................................................... 142.3.3.Thông tin điều chuyển nhân sự................................................. 142.3.4.Thơng tin quản lý chính sách của người lao động....................142.3.5.Quản lý lương cho lao động gián tiếp.......................................142.3.6.Báo cáo......................................................................................162.4.Các vấn đề và yêu cầu đặt ra đối với hệ thống cần xây dựng.......17CHƢƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG........................ 18

III. PHÂN TÍCH.........................................................................................18

3.1.Biểu đồ phân cấp chức năng..........................................................183.2.IV.Biểu đồ luồng dữ liệu.....................................................................193.2.1.Biểu đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh........................................ 193.2.2.Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh................................................ 203.2.3.Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh........................................22THIẾT KẾ HỆ THỐNG..................................................................... 254.2.Biểu đồ quan hệ thực thể E – R.....................................................294.3.Thiết kế cấu trúc các bảng cơ sở dữ liệu.......................................304.4.Mơ hình quan hệ giữa các bảng....................................................384.5.Thiết kế giao diện vào hệ thống.....................................................394.6.Thiết kế giao diện ra của hệ thống................................................524.7.Yêu cầu phần cứng.........................................................................57V.NHẬN XÉT VỀ HIỆU QUẢ, ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA HỆ THỐNG ...

............................................................................................................. 58

KẾT LUẬN.................................................................................................... 59

NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP.................................................60

NHẬN XÉT CỦA NGƢỜI CHẤM BÀI TẬP LỚN.................................. 62Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

V. NHẬN XÉT VỀ HIỆU QUẢ, ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA HỆ THỐNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×