Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

IV. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Mối quan hệ thân nhân ở mỗi nhân viên là khác nhau, và mỗi nhân viên

có ít nhất một mối quan hệ thân nhân nên liên kết thân nhân – nhân viên là

liên kết nhiều – một.

Thân nhânNhân viênTrong quá trình làm việc, nhân viên được lên hoặc hạ lương nhiều lần,

do vậy có ít nhất một lần thay đổi lương, và lần thay đổi đó chỉ áp dụng cho

một nhân viên tương ứng nên mối liên kết quá trình lương – nhân viên là mối

liên kết nhiều – một.

Quá trình lươngNhân viênMột nhân viên trong suốt q trình làm tại cơng ty có thể khơng có

(hoặc có nhiều) thành tích nào hoặc cũng có thể khơng có (hoặc có nhiều) sai

phạm nên khơng (hoặc có nhiều lần) được khen thưởng hay kỷ luật. Do vậy

mối liên kết Khen thưởng, kỷ luật – nhân viên là mối liên hệ không hoặc

nhiều – một.

Khen thưởng, kỷ luậtNhân viênNhân viên có thể nghỉ việc nhiều lần, có thể đó là nghỉ hưởng lương,

nghỉ không hưởng lương, nghỉ phép, nghỉ do ốm đau,…. Như vậy một nhân

viên có nhiều hình thức nghỉ, và một hình thức nghỉ cũng có thể áp dụng cho

nhiều nhân viên, cho nên mối liên kết nghỉ việc – nhân viên là mối liên kết

nhiều –nhiều. Ta sử dụng một thực thể liên kết chi tiết nghỉ việc để khử mối

liên kết nhiều – nhiều này.Nghỉ việcChi tiết nghỉ việcNhân viênMột nhân viên có thể làm nhiều dự án và một dự án có thể có nhiều

nhân viên, do vậy mối liên kết dự án – nhân viên là mối liên kết nhiều –

nhiều. Để khử mối liên kết này ta thêm một thực thể liên kết chi tiết dự án.

Dự ánChi tiết dự ánNhân viênMột nhân viên có nhiều trình độ và nhiều chun mơn và trình độ,

nhiều nhân viên có thể chung một trình độ (hay chun môn) nên mối liên kết

nhân viên – chuyên môn và nhân viên – trình độ là mối quan hệ nhiều –

nhiều. Để khử các mối liên kết này ta sử dụng thực thể liên kết trình độ

chun mơn.

Nhân viênChun mơnTrình độ

Chun mơnTrình độBất cứ nhân viên nào cũng có ít nhất một q trình cơng tác và q

trình cơng tác ấy chỉ tương ứng với một nhân viên. Do vậy mối liên kết nhân

viên – q trình cơng tác là mối lien kết một – nhiều.

Nhân viênQ trình cơng tácNhân viên có thể chuyển phòng nhiều lần, mỗi lần chuyển ln liên

quan đến hai phòng ban, do vậy mối liên kết nhân viên – chuyển phòng là mối

liên kết một – nhiều và mối liên kết chuyển phòng – phòng ban là mối liên kết

một – hai (có thể coi là một – nhiều).

Nhân viênChuyển phòngPhòng banMỗi nhân viên có nhiều bảng công và 1 bảng công được chấm cho 1

phòng ban, nhưng 1 phòng ban có nhiều bảng cơng theo các tháng khác nhau.

Trong 1 bảng công được chấm cho nhiều nhân viên, do vậy mối liên kết nhân

viên – bảng công là mối liên kết nhiều – nhiều, còn mối liên kết bảng cơng –

phòng ban là mối liên kết nhiều – một.

Nhân viênChi tiết bảng

cơng

Phòng banBảng cơngMỗi bảng công lập được một bảng lương chi tiết, trong đó mỗi chi tiết

trong bảng lương chi tiết chỉ mang thơng tin của một nhân viên. Nhưng một

nhân viên có nhiều bảng lương chi tiết. Vậy mối liên kết nhân viên – bảng

lương chi tiết là liên kết một – nhiều, liên kết bảng lương chi tiết – bảng công

là mối liên kết nhiều – một.

Nhân viênBảng lương

chi tiếtBảng cơngHệ thống quản lý nhân sự và tiền lương. Nhóm 10 – Đề bài 17Nghỉ việcChi tiết nghỉ việcThân nhânChi tiết dự ánTrình độ

Chun mơnKhen thưởng, kỷ luật

Nhân viênQ trình cơng tác

Chi tiết bảng

cơngBảng lương4.2.Chun mơnQ trình lươngChức vụDự ánBiểu đồ quan hệ thực thể E – RBảng cơngChuyển phòngPhòng banTrình độHệ thống quản lý nhân sự và tiền lương. Nhóm 10 – Đề bài

174.3.Thiết kế cấu trúc các bảng cơ sở dữ liệu

Bảng 4.1. Bảng nhân viên (tblNhanVien)Tên thuộc tínhÝ nghĩaKiểuGiá trịMaNVMã nhân viênVarchar(10)PK, Not NullMaChucVuMã chức vụVarchar(10)FK, Not NullHoTenHọ tênNvarchar(40)Not NullGioiTinhGiới tínhBitNot NullNgaySinhNgày sinhDatetimeNot NullNoiSinhNơi sinhNvarchar(100)Not NullQueQuanQuên quánNvarchar(100)Not NullDanTocDân tộcNvarchar(40)Not NullNvarchar(100)Not NullHoKhauThuongTruHộ khẩu hường

trúNoiOHienNayNơi ở hiện nayNvarchar(100)Not NullChungMinhThuChứng minh thưVarchar(10)UN, Not NullNgayCapNgày cấpDatetimeNot NullNoiCapNơi cấpNvarchar(100)Not NullDong_BHXHĐóng BHXHBitNullDongBHYTĐóng BHYTBitNullNgheNghiepNghề nghiệpNvarchar(40)Not NullDatetimeNot NullNgayKyHopDongNgày ký hợp

đồngHanHopDongHạn hợp đồngDatetimeNot NullMaPhongBanMã phòng banVarchar(10)FK, Not Null33Hình 4.2. Bảng Chức vụ (tblChucVu)

Tên thuộc tínhÝ nghĩaKiểuGiá trịMaChucVuMã chức vụVarchar(10)PK, Not NullTênChucVuTên chức vụNvarchar(20)UN, Not NullHình 4.3. Bảng Thân nhân (tblThanNhan)

Tên thuộc tínhÝ nghĩaKiểuGiá trịMaNVMã nhân viênVarchar(10)FK, Not NullMoiQuanHeMối quan hệNvarchar(20)Not NullHọ TênHọ tênNvarchar(20)Not NullNoiDungNội DungNvarchar(200)Not NullHình 4.4. Bảng Q trình lƣơng (tblQuaTrinhLuong)

Tên thuộc tínhÝ nghĩaKiểuGiá trịMaNVMã nhân viênVarchar(10)FK, Not NullBacLuongBậc lươngFloatNot NullNgachLuongNgạch LươngFloatNot NullHSLuongHệ số lươngFloatNot NullNgayLenLuongNgày lên lươngDatetimeUN, Not NullHình 4.5. Bảng Trình độ (tblTrinhDo)

Tên thuộc tínhÝ nghĩaKiểuGiá trịMaTrinhDoMã trình độVarchar(10)PK, Not NullTenTrinhDoTên trình độNvarchar(20)FK, Not NullHình 4.6. Bảng Khen thƣởng kỷ luật (tblKTKL)

Tên thuộc tínhÝ nghĩaKiểuGiá trịMaNVMã nhân viênVarchar(10)FK, Not NullKhenThuongKhen thưởngBitNot NullLyDoLý doNvarchar(50)Not NullFloatNullCongTruLuongCộng hoặc trừ

lươngHình 4.7. Bảng Chi tiết nghỉ việc (tblChiTietNghiViec)

Tên thuộc tínhÝ nghĩaKiểuGiá trịMaNVMã nhân viênVarchar(10)FK, Not NullMaNghiViecMã nghỉ việcVarchar(10)FK, Not NullNgayNghiNgày nghỉDatetimeUN, Not NullThoiGianNghiThời gian nghỉIntNot NullHình 4.8. Bảng Nghỉ việc (tblNghiViec)

Tên thuộc tínhÝ nghĩaKiểuGiá trịMaNghiViecMã nghỉ việcVarchar(10)PK, Not NullLyDoNghiLý do nghỉNvarchar(10) UN, Not NullHình 4.9. Bảng nhân viên, trình độ ngoại ngữ (tblNhanVien_NN)

Tên thuộc tínhÝ nghĩaKiểuGiá trịMaNVMã nhân viênVarchar(10)FK, Not NullMaTrinhDoMã trình độVarchar(10)FK, Not NullHình 4.10. Bảng Quá trình cơng tác (tblQTCongTac)

Tên thuộc tínhÝ nghĩaKiểuGiá trịMaNVMã nhân viênVarchar(10)FK, Not NullNgayNgày cơng tácDateNot NullCongViecCơng việcNvarchar(40)Not NullChucVuChức VụNvarchar(40)NullPhongBanPhòng BanNvarchar(40)NullNoiLamViecNơi làm việcNvarchar(40)Not NullHình 4.11. Bảng Chun mơn (tblChuyenMon)

Tên thuộc tínhÝ nghĩaKiểuGiá trịMaChuyenMonMã chun mơnVarchar(10)PK, Not NullTenChuyenMonTên chun mơnNvarchar(20) UN, Not NullHình 4.12. Bảng Phòng ban (tblPhongBan)

Tên thuộc tínhÝ nghĩaKiểuGiá trịMaPhongBanMã Phòng BanVarchar(10)PK, Not NullTenPhongBanTên Phòng BanNvarchar(20)Not NullHình 4.13. Bảng Trình độ ngoại ngữ (tblTrinhDoNgoaiNgu)

Tên thuộc tínhÝ nghĩaKiểuGiá trịMaTrinhDoMã Trình ĐộVarchar(10)PK, Not NullTenTrinhDoTên Trình ĐộNvarchar(20)Not NullHình 4.14. Bảng Trình độ, chun mơn (tblTrinhDo_ChuyenMon)

Tên thuộc tínhÝ nghĩaKiểuGiá trịMaNVMã Nhân ViênVarchar(10)PK, Not NullMaTrinhDoMã Trình ĐộVarchar(10)FK, Not NullMaChuyenMonMã Chun MơnVarchar(20)FK, Not NullHình 4.15. Bảng Chuyển phòng (tblChuyenPhong)

Tên thuộc tínhÝ nghĩaKiểuGiá trịMaNVMã Nhân ViênVarchar(10)PK, Not NullMaPhongBanMã Phòng BanVarchar(10)FK, Not NullNgayChuyenNgày ChuyểnDateNot NullHình 4.16. Bảng Dự án (tblDuAn)

Tên thuộc tínhÝ nghĩaKiểuGiá trịMaDuAnMã Dự ÁnVarchar(10)PK, Not NullTenDuAnTên Dự ÁnNvarchar(10)Not NullNgayBatDauNgày Bắt ĐầuDateNot NullNgayGiaHanNgày Gia HạnDateNot NullNgayKetThucNgày Kết ThúcDateNullSoLuongSố LượngIntNot NullDonGiaĐơn GiáFloatNot NullChietKhauChiết KhấuFloatNullHình 4.17. Bảng Chi tiết dự án (tblChiTietDuAn)

Tên thuộc tínhÝ nghĩaKiểuGiá trịMaDuAnMã Dự ÁnVarchar(10)PK, Not NullMaNVMã Nhân ViênVarchar(10)FK, Not NullNghiViecNghỉ ViệcBitNot NullNgayNghiNgày NghỉDateNullHuongLuongHưởng LươngFloatNot NullTiLeLoiNhuanTỉ Lệ Lợi NhuậnFloatNullHình 4.18. Bảng Bảng cơng (tblBangCong)

Tên thuộc tínhÝ nghĩaKiểuGiá trịMaBangCongMã Bảng CơngVarchar(10)PK, Not NullMaPhongBanMã Phòng BanVarchar(20)Not NullThangCongTháng CơngIntNot NullHình 4.19. Bảng Chi tiết bảng cơng

Tên thuộc tínhÝ nghĩaKiểuGiá trịMaBangCongMã Bảng CôngVarchar(10)PK, Not NullMaNVMã Nhân ViênVarchar(10)FK, Not NullSoGioLamSố Giờ LàmFloatNot NullSoGioThemSố Giờ ThêmFloatNullSoLuongSPSố Lượng Sản PhẩmIntNullSoNgayNghiPhepSố Ngày Nghỉ PhépIntNullIntNullSoNgayNghiKPhepSố Ngày Nghỉ

Không PhépTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×