Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. KHẢO SÁT VÀ XÁC LẬP DỰ ÁN

II. KHẢO SÁT VÀ XÁC LẬP DỰ ÁN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 2.1. Đơn xin việc của nhân viênHỢP ĐỒNG LÀM VIỆC

Điều 1: Ông, bà:.................................................... làm việc theo loại hợp đồng

Từ ngày..........tháng......năm........đến ngày..........tháng.........năm.......................

Thử việc từ ngày..........tháng......năm........đến ngày..........tháng.........năm.........

Tại địa điểm:........................................................................................................

Chức vụ.........................................................và công việc phải làm:..................

Điều 2: Chế độ làm việc:

Thời gian làm việc :.............................................................................................

- Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm: ..........................................

- Điều kiện an toàn và vệ sinh lđộng tại nơi làm việc theo quy định hiện

hành của Nhà nước

Điều 3: Nghĩa vụ, quyền hạn và các quyền lợi người lao động được hưởng

như sau:

1. Nghĩa vụ: Trong công việc, chịu sự điều hành trực tiếp của ơng,

bà:.................... Hồn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao

động. Chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của đơn vị, kỷ luật lao động, an

toàn lao động và các quy định trong thoả ước lao động tập thể.

2. Quyền hạn: Có quyền đề xuất, khiếu nại, thay đổi, chấm dứt hợp đồng lao

động theo quy định của Pháp luật lao động hiện hành.

3. Quyền lợi:

Phương tiện đi lại làm việc :

…………………………………………….

Mức lương chính hoặc tiền cơng: ……được trả........lần vào

các ngày

…. và ngày ……hàng tháng.

- Phụ cấp:………………………………………………………………….

- Được trang bị bảo hộ lao động gồm: …………………………………… Số

ngày nghỉhàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng):…………………………………………………………………………..- Bảo hiểm xã hội: ………………………………………………………..

Được hưởng các phúc lợi: ………………………………………………

Được các khoản thưởng, nâng lương, bồi dưỡng nghiệp vụ, thực hiện

nhiệm vụ hợp tác khoa học, công nghệ với các đơn vị ở trong hoặc ngoài

nước:....................................................................................................................

- Được hưởng các chế độ ngừng việc, trợ cấp thôi việc, bồi thường theo quy

định của pháp luật lao động

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động:

1. Nghĩa vụ: Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp

đồng lao động để người lao động làm việc đạt hiệu quả. Bảo đảm việc làm

cho người lao động theo hợp đồng đã ký.

2. Quyền hạn: Có quyền điều chuyển tạm thời người lao động, tạm ngừng việc,

thay đổi, chấm dứt hợp đồng lao động và áp dụng các biện pháp kỷ luật theo

quy định của pháp luật lao động.

Điều 5: Điều khoản chung:

1. Những thỏa thuận khác: ................................................................................

2. Hợp đồng lao động có hiệu quả từ ngày............tháng.............năm

đến ngày ..... tháng ...... năm……

Điều 6: Hợp đồng lao động này làm thành (02) bản:

- 01 bản do người lao động giữ.

- 01 bản do người sử dụng lao động giữ.

Làm tại : ..............................................................................................................

Ngƣời lao

động

(Ký tên)Ngƣời sử dụng lao

động

(Ký tên, đóng dấu)Hệ thống quản lý nhân sự và tiền lương. Nhóm 10 – Đề bài 17BẢNG CHẤM CÔNG

Tháng ..... năm ......

Đơn vị: ....................Phòng: .................

Chấm cơng

STTHọ và tênBậc lƣơngQuy ra số cơngtrong thánghoặc chức vụ

1 2 3 .....30 31Hƣởng LƣơngHƣởng Lƣơngsản phẩmthời gian**PhépThêmNghỉ hƣởngNghỉ khônggiờ100% lƣơnglƣơng***1....

Tổng cộng

Ngƣời duyệt

(Ký và viết rõ họ

tên)Phụ trách bộ phận

(Ký và viết rõ họ

tên)*Ngƣời chấm công

(Ký và viết rõ họ tên)Hệ thống quản lý nhân sự và tiền lương. Nhóm 10 – Đề bài 17Ký hiệu chấm công:

- Lương sản phẩm: K- Lương thời gian: +- Ốm điều dưỡng: Ơ- Con ốm: C.ơ- Thai sản: TS- Tai nạn: T- Tập quân sự: Q- Nghỉ phép: F- Hội nghị, học tập: H- Nghỉ bù: B- Nghỉ không lương: Ro- Ngừng việc: N- Lao động nghĩa vụ: LĐ- Nghỉ khơng lí do: O11Hệ thống quản lý nhân sự và tiền lương. Nhóm 10 – Đề bài 17PHIẾU XÁC NHẬN SẢN PHẨM HOÀN THÀNH

Ngày ........ tháng ........ năm .......

Tên đơn vị (hoặc cá nhân): ...........................................................

Từ ngày:……… đến ngày:…………..

Số TTTên sản phẩmĐơn vị tính Số lƣợng Đơn giá% thụ hƣởng Thành tiền*Cộng*Tổng số tiền viết bằng chữ ..................................................................................

Ngƣời giao việc

(ký và viết rõ họ

tên)Ngƣời nhận việc

(ký và viết rõ họ

tên)Ngƣời kiểm tra chất

lƣợngNguời duyệt

(ký và viết rõ họ tên)(ký và viết rõ họ tên)Hệ thống quản lý nhân sự và tiền lương. Nhóm 10 – Đề bài

172.2.Ưu, nhược điểm của hệ thống hiện tại

Như vậy tất cả công việc trong công ty đều xử lý thủ công trên giấy tờ,việc này có những ưu điểm, đó là việc quản lý nhân viên và chấm công dễ

dàng, không yêu cầu người thực hiện cần có những trình độ nhất định cũng

thực hiện được. Tuy có những ưu điểm nhất định nhưng hệ thống hiện tại luôn

gặp phải rất nhiều nhược điểm. Thứ nhất, lãng phí về tiền của vì số lượng sổ

sách, giấy tờ mỗi ngày một tăng, khiến công ty lại có thêm một số chi phí phát

sinh.Thứ hai, tất cả thơng tin trong q trình quản lý được lưu trên giấy tờ nên

khó tránh khỏi mất mát, và khiến cho q trình tìm kiếm thơng tin gặp nhiều

khó khăn.Thứ 3, mất thời gian và sai sót bởi việc chấm cơng, tính lương có

thể gặp nhiều lỗi phát sinh, khi thực hiện tính tốn thủ cơng có thể tính lương

sai, chấm công thiếu. Thứ tư, theo hạn định tiền lương phải đến tay nhân viên

nên q trình chấm cơng và tính lương phải trong một khoảng thời gian nhất

định, cho nên để nhân viên được lĩnh tiền lương nhanh chóng thì người tính

lương rất vất vả để đưa ra được một bảng lương chính xác và cụ thể…v.v..v.

Từ những điều đã phân tích như trên, để khắc phục những nhược điểm

này, công ty sẽ áp dụng công nghệ thông tin vào quá trình quản lý.

2.3.Giải pháp khắc phục vấn đề

Như đã nói trên, cơng ty sẽ cần đến một chương trình quản lý nhân sựvà tiền lương, cụ thể chương trình đó sẽ gồm các chức năng sau:

2.3.1. Chức năng quản lý:

Quản lý các thông tin về hồ sơ lý lịch như mã số nhân viên, ngày sinh,

nơi sinh, giới tính, sổ bảo hiểm, địa chỉ, điện thoại, chỗ ở hiện nay, đơn vị

công tác, chức danh công tác, chức danh nghề….. Quản lý chi tiết thông tin

về quan hệ thân nhân, về trình độ chun mơn, trình độ ngoại ngữ, chi tiết q

trình cơng tác của người lao động trước khi vào công ty cho đến thời gian16hiện tại. Quản lý thơng tin các dự án.Theo dõi q trình khen thưởng, kỷ luật,

quá trình diễn biến lương của người lao động.

2.3.2. Thông tin hợp đồng

Quản lý chi tiết về hợp đồng lao động giữa công ty với người lao động

như hợp đồng thử việc, hợp đồng chính thức có xác định thời hạn, không xác

định thời hạn. Theo dõi gia hạn hợp đồng và lưu trữ hồ sơ khi người lao động

nghỉ việc, tạm hỗn hợp đồng.

2.3.3. Thơng tin điều chuyển nhân sự

Theo dõi quá trình điều chuyển nhân sự trong nội bộ công ty, theo dõi

được tại thời điểm bất kỳ nhân viên đang ở phòng ban nào.

2.3.4. Thơng tin quản lý chính sách của người lao động

Theo dõi quyền lợi của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo

hiểm y tế, chế độ nghỉ phép, nghỉ dưỡng sức, ốm đau, thai sản.

2.3.5. Quản lý lương cho lao động gián tiếp

Tính lương cho các nhân viên theo giờ làm việc, cập nhật ngày công

thực tế làm việc, ngày nghỉ phép, nghỉ ốm, đi học. Tính tốn và phân bổ các

khoản lương, thưởng theo hệ số hưởng lương doanh thu của từng nhân viên.

Quản lý các khoản thưởng đột xuất, Tết, Lễ, phần trích nộp thuế thu

nhập cá nhân, phần trích nộp bảo hiểm xã hội.

Quản lý tiền lương cho lao động hưởng lương khoán sản phẩm: cập

nhật giá trị tiền lương được hưởng căn cứ theo số lượng và đơn giá của sản

phẩm hoàn thành đã thực hiện được, cập nhật ngày công thực tế làm việc,

ngày nghỉ phép, nghỉ ốm, đi học.

Tính tốn và phân bổ các khoản lương, thưởng theo hệ số công việc của

từng nhân viên.

* Cách tính lƣơng:Cơng ty căn cứ vào bảng lương chế độ và bảng tổng hợp quỹ tiền lương

đạt theo sản phẩm để tính trả lương cho người lao động. Cơng ty áp dụng hai

hình thức trả lương, đó là:

Hình thức trả lương theo sản phẩm xác định số tiền lương trả cho người

lao động dựa vào sản phẩm làm ra và đơn giá tiền cho sản phẩm, lương sản

phẩm chỉ được tính khi sản phẩm đó đã hồn thành. Một sản phẩm có thể có

nhiều người tham gia và một người có thể tham gia vào thực hiện nhiều sản

phẩm.

Lsp = Ni * ĐGi * Ki

Trong đó: Lsp là tiền lương tính theo sản phẩm; Ni là số sản phẩm thứ i thực

tế; ĐGi là đơn giá sản phẩm i, Ki là phần trăm người lao động được hưởng

cho sản phẩm đó.

Hình thức trả lương theo thời gian được tính như sau:

Lt/g = (Số ngày cơng * Mức lƣơng cơ bản * Bậc lƣơng)/26

Trong đó: Lt/g là tiền lương tính theo thời gian.

Các chế độ khác khi tính lương: các khoản phụ cấp: gồm có phụ cấp

trách nhiệm, phụ cấp chế độ, phụ cấp độc hại, phụ cấp làm đêm, ... các loại

thưởng: gồm có thưởng do phát huy sáng kiến, thưởng do thi đua, thưởng do

tăng năng suất lao động và các khoản thưởng khác, quỹ bảo hiểm xã hội

(cơng ty trích vào chi phí 15% tiền lương cơ bản của người lao động và người

lao động đóng góp 5% tiền lương cơ bản của mình), quỹ bảo hiểm y tế (cơng

ty trích 2% tiền lương cơ bản của người lao động tính vào chi phí sản xuất

kinh doanh và người lao động nộp 1% tiền lương cơ bản của mình). quỹ kinh

phí Cơng đồn (cơng ty trích 2% tiền lương thực chi của tồn cơng ty).

Tiền lương của từng công nhân viên trong công ty được tính theo cơng

thức: Lƣơng thực lĩnh = Lƣơng sản phẩm + Lƣơng thời gian + Lƣơng

khác + Thƣởng + Các khoản phụ cấp – Các khoản khấu trừ.Trong đó:

Lương sản phẩm, Lương thời gian được tính như trên đã nêu.

Lương khác = Lương phép + lương thêm giờ + lương nghỉ hưởng

100% lương.

Thưởng: do cơng ty trích ra từ quỹ thưởng để động viên kịp thời những

cơng nhân viên có thành tích tốt, Thưởng sẽ do người quản lý nhập hàng

tháng cho từng nhân viên.

Các khoản phụ cấp = Phụ cấp chức vụ + phụ cấp phát sinh.

Phụ cấp chức vụ = Mức lương cơ bản * hệ số phụ cấp chức vụ

Phụ cấp phát sinh do người quản lý nhập như các khoản cơng

tác phí, tiền xăng, th thiết bị ngoài…

Các khoản khấu trừ = BHXH + BHYT + các khoản khấu trừ khác.

BHXH = (Mức lương cơ bản * bậc lương)*

5% BHYT = (Mức lương cơ bản * bậc lương)*

1%

Các khoản khấu trừ khác gồm có: phạt, bồi thường vật chất do lỗi của

nhân viên. Các khỏan này do người quản lý nhập hàng tháng.

Mỗi khi có sự thay đổi trong chính sách tiền lương thì phải có cơ chế

thay đổi các định mức như: mức lương cơ bản, mức bảo hiểm xã hội và bảo

hiểm y tế.

2.3.6. Báo cáo

Báo cáo quản lý nhân sự: Gồm sơ yếu lý lịch, hồ sơ của người lao

động, danh sách trích ngang nhân viên hiện tại, nhân viên hiện chưa có sổ bảo

hiểm, nhân viên tạm hoãn hợp đồng, nhân viên nghỉ việc, nhân viên hết hạn

hợp đồng, nhân viên đến tuổi nghỉ hưu, nhân viên được khen thưởng hay bị

kỷ luật. Báo cáo chi tiết diễn biến lương của từng nhân viên, thống kê nhân

viên theo độ tuổi, chức danh, trình độ nhân viênBáo cáo quản lý tiền lương: Gồm bảng thanh toán tiền lương, bảng các

khoản phụ cấp, phiếu thu nhập của từng nhân viên, bảng trích nộp thuế thu

nhập cá nhân, trích nộp bảo hiểm xã hội, báo cáo nguồn thanh toán lương cho

các bộ phận, báo cáo tổng hợp thanh tốn tiền lương cho tồn cơng ty…

2.4.Các vấn đề và yêu cầu đặt ra đối với hệ thống cần xây dựng

Hệ thống cần xây dựng phải đảm bảo dễ dàng quản lý nhân viên và tínhlương, xử lý nhanh công việc quản lý, cập nhật các thông tin kịp thời, dễ dàng

tìm kiếm thơng tin và tính lương chính xác, nhanh chóng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. KHẢO SÁT VÀ XÁC LẬP DỰ ÁN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×