Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Xác định tải trọng truyền lên dầm khung trục 5 ở tầng 1 đến tầng 8

4 Xác định tải trọng truyền lên dầm khung trục 5 ở tầng 1 đến tầng 8

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: ThS Nguyễn Đình Phi5.4.3 Tải trọng tác dụng lên nhịp A’-B(F’-E)

a Tĩnh tải

-Tĩnh tải phân bố:

+Trọng lượng tường ngăn:( dày 100mm).

-Bản sàn S2 truyền vào có dạng hình tam giác, có giá trị lớn nhất:

Tổng tĩnh tải: 6.5 + 12.7 = 19.2(kN)

b Hoạt tải

-Bản sàn S2 truyền vào có dạng hình tam giác, có giá trị lớn nhất:

5.4.4 Tải trọng tác dụng lên nhịp B-C(F-E)

a Tĩnh tải

-Tĩnh tải phân bố:

+Trọng lượng tường ngăn:(dày 100mm).

-Bản sàn S4 truyền vào có dạng hình thang, có giá trị lớn nhất:

Tổng tĩnh tải: 6.5 + 19.8 = 26.3kN

b Hoạt tải

-Bản sàn S4 truyền vào có dạng hình thang, có giá trị lớn nhất:

5.4.5 Tải trọng tác dụng lên nhịp C-D

a Tĩnh tải

-Bản sàn S6 truyền vào có dạng hình tam giác, có giá trị lớn nhất:

Tổng tĩnh tải: 9.7 kN

b Hoạt tải

-Bản sàn S6 truyền vào có dạng hình thang, có giá trị lớn nhất:Nhịp

ConsolTĩnh tải

(kN)

12.7Hoạt tải Tổng tải

(kN)

trọng (kN)

1.2

13.9ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

A-A’

A’-B

B-C

C-DGVHD: ThS Nguyễn Đình Phi

6.5

3.3

9.8

19.2

6.4

25.6

26.3

7.8

34.1

9.7

12

21.7

Bảng 5.2 – Tải tập trung tại nút5.4.6 Tải tập trung tại A

+ L1: là cạnh ngắn của ô bản

+ L2: là cạnh dài của ơ bảnHình 5.6 – Sơ đồ truyền tải sàn vào dầm

a Tĩnh tải

+Trọng lượng bản thân dầm (bxh=300x500):

+Trọng lượng tường ngăn:( dày 100mm).

+Tổng tĩnh tải tập trung tai A là:

5.4.7 Tải tập trung tại A’:

a Tĩnh tải

+Trọng lượng bản thân dầm(bxh=200x300):ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP+Tỉnh tải sàn truyền vào:⇒Tổng tĩnh tải tập trung tai A’ là:

b Hoạt tải5.4.8 Tải tập trung tại B

a Tĩnh tải

+Trọng lượng bản thân dầm (bxh=300x500):

+Tỉnh tải sàn truyền vào:+Trọng lượng tường ngăn:( dày 100mm).

+Tổng tĩnh tải tập trung tai B là:

b Hoạt tải tập trung

+Hoạt tải sàn truyền vào:5.4.9 Tải tập trung tại C

a Tĩnh tải

+Trọng lượng bản thân dầm (bxh=300x500):

+Tỉnh tải sàn truyền vào:+Trọng lượng tường ngăn:( dày 100mm).

+Tổng tĩnh tải tập trung tai B là:GVHD: ThS Nguyễn Đình PhiĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: ThS Nguyễn Đình Phib Hoạt tải tập trung

+Hoạt tải sàn truyền vào:5.5 Xác định tải trọng truyền lên tầng mái

5.5.1 Tải trọng tác dụng lên nhịp A-B (E-F)

a Tĩnh tải

-Bản sàn S1’(bên trái và phải khung trục 5) truyền vào có dạng hình tam giác, có

giá trị lớn nhất:

b Hoạt tải

-Bản sàn S’1(bên trái và phải khung trục 5) truyền vào có dạng hình tam giác, có

giá trị lớn nhất:

5.5.2 Tải trọng tác dụng lên nhịp B-C (D-E)

a Tĩnh tải

-Bản sàn S2’ truyền vào có dạng hình tam thang, có giá trị lớn nhất:

b Hoạt tải

-Bản sàn S2’ truyền vào có dạng hình tam giác, có giá trị lớn nhất:

IV.4. Tải trọng tác dụng lên nhịp C-D

a. Tĩnh tải:

-Bản sàn S4 truyền vào có dạng hình tam giác, có giá trị lớn nhất:

5.5.3 Tải tập trung tại A

+ L1: là cạnh ngắn của ô bản

+ L2: là cạnh dài của ô bảnHình 5.7 – Sơ đồ truyền tải sàn vào dầmĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

a Tĩnh tải

+Trọng lượng bản thân dầm (bxh=300x400):

+Tỉnh tải sàn truyền vào:+Tổng tĩnh tải tập trung tai A là:

b Hoạt tải tập trung

+Hoạt tải sàn truyền vào:5.5.4 Tải tập trung tại B

a Tỉnh tải

+Trọng lượng bản thân dầm (bxh=300x400):

+Tỉnh tải sàn truyền vào:+Tổng tĩnh tải tập trung tai B là:

b Hoạt tải tập trung

+Hoạt tải sàn truyền vào:5.5.5 Tải tập trung tại C

a Tĩnh tải

+Trọng lượng bản thân dầm (bxh=300x400):

+Tỉnh tải sàn truyền vào:+Tổng tĩnh tải tập trung tai B là:

b Hoạt tải tập trung

+Hoạt tải sàn truyền vào:GVHD: ThS Nguyễn Đình PhiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Xác định tải trọng truyền lên dầm khung trục 5 ở tầng 1 đến tầng 8

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×