Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÍNH KHUNG TRỤC 5

TÍNH KHUNG TRỤC 5

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: ThS Nguyễn Đình Phi5.1 Sơ đồ tính

+34.400+30.900+27.400+23.900+20.400+16.900+13.400+9.900+6.400Hình

5.1 Sơ đồ

khung

trục 5+3.600±0.000ABC5.2 Chọn kích thước tiết diện cột

Kích thước cột

Chọn sơ bộ tiết diện

Tổng tải đứng = Tĩnh tải +hoạt tải

* Tĩnh tải truyền vào khung gồm:

- Tĩnh tải sàn;

- Trọng lượng dầm;

- Trọng lượng vách ngăn vách trang trí;

* Hoạt tải truyền vào khung gồm: Hoạt tải sàn.

* công thức chọn tiếc diện sơ bộ theo tải đứng:DEFĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: ThS Nguyễn Đình PhiHình 5.2 – Mặt bằng truyền tải

Cột 5A,5F

* Tầng 7-8

-Tải của mái tác dụng lên diện truyền tải:-Tải của sàn tầng điển hình tác dụng lên diện truyền tải:- Trọng lượng bản thân dầm:

- Trọng lượng tường xây trên dầm:ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: ThS Nguyễn Đình Phi⇒ Tổng lực dọc truyền vào cột 5A-F tầng 7-8:

* Tầng 5-6

-Tải của sàn tầng điển hình tác dụng lên diện truyền tải:- Trọng lượng bản thân dầm:

- Trọng lượng tường xây trên dầm:

⇒ Tổng lực dọc truyền vào cột 5A-F tầng 5-6:

* Tầng 2-3-4

-Tải của sàn tầng điển hình tác dụng lên diện truyền tải:- Trọng lượng bản thân dầm:

- Trọng lượng tường xây trên dầm:

⇒ Tổng lực dọc truyền vào cột 5A-F tầng 2-3-4:

* Tầng trệt-lững-1

-Tải của sàn tầng điển hình tác dụng lên diện truyền tải:ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: ThS Nguyễn Đình Phi- Trọng lượng bản thân dầm:

- Trọng lượng tường xây trên dầm:

⇒ Tổng lực dọc truyền vào cột 5A-F tầng Trệt –lững -1

Cột 5B-E

* Tầng 7-8

-Tải của mái tác dụng lên diện truyền tải:-Tải của sàn tầng điển hình tác dụng lên diện truyền tải:- Trọng lượng bản thân dầm:

- Trọng lượng tường xây trên dầm:

⇒ Tổng lực dọc truyền vào cột 5B-E tầng 7-8:

* Tầng 5-6

-Tải của sàn tầng điển hình tác dụng lên diện truyền tải:ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: ThS Nguyễn Đình Phi- Trọng lượng bản thân dầm:

- Trọng lượng tường xây trên dầm:

⇒ Tổng lực dọc truyền vào cột 5B-E tầng 5-6:

* Tầng 2-3-4

-Tải của sàn tầng điển hình tác dụng lên diện truyền tải:- Trọng lượng bản thân dầm:

- Trọng lượng tường xây trên dầm:

⇒ Tổng lực dọc truyền vào cột 5B-E tầng 2-3-4:

* Tầng Trệt –lững -1

-Tải của sàn tầng điển hình tác dụng lên diện truyền tải:- Trọng lượng bản thân dầm:

- Trọng lượng tường xây trên dầm:

⇒ Tổng lực dọc truyền vào cột 5B-E tầng Trệt –lửng -1:

Cột 5C-D

* Tầng 7-8ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: ThS Nguyễn Đình Phi-Tải của mái tác dụng lên diện truyền tải:-Tải của sàn tầng điển hình tác dụng lên diện truyền tải:- Trọng lượng bản thân dầm:

- Trọng lượng tường xây trên dầm:

⇒ Tổng lực dọc truyền vào cột 5C -D tầng 7-8:

* Tầng 5-6

-Tải của sàn tầng điển hình tác dụng lên diện truyền tải:

hình tác dụng lên diện truyền tải:- Trọng lượng bản thân dầm:

- Trọng lượng tường xây trên dầm:

⇒ Tổng lực dọc truyền vào cột 5C –D tầng 5-6:

* Tầng 2-3-4

Tải của sàn tầng điển hình tác dụng lên diện truyền tải:ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: ThS Nguyễn Đình Phi- Trọng lượng bản thân dầm:

- Trọng lượng tường xây trên dầm:

⇒ Tổng lực dọc truyền vào cột 5C -D tầng 5-6:

* Tầng Trệt –lững -1

-Tải của sàn tầng điển hình tác dụng lên diện truyền tải:- Trọng lượng bản thân dầm:

- Trọng lượng tường xây trên dầm:

⇒ Tổng lực dọc truyền vào cột 5C -D tầng Trệt –lững -1:Cột5AF5BE5CDTầng

7,8

5,6

2,3,4

T,L,1

7,8

5,6

2,3,4

T,L,1

7,8

5,6

2,3,4

T,L,1Rb

(MPa)

283

1

11.5

687

1

11.5

1293

1

11.5

1899

1

11.5

407.3

1

11.5

954

1

11.5

1775

1

11.5

2595

1

11.5

353

1

11.5

855

1

11.5

1607

1

11.5

2360

1

11.5

Bảng 5.1 – Tiết diện cộtN (kN)γbAc

(mm2)

24609

59739

112435

165130

35417

82957

154348

225652

30696

74348

139739

205217Ac chọn (mm)

200X250

250X300

300X350

300X450

200X250

250X300

300X350

300X450

200X250

250X300

300X350

300X450ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: ThS Nguyễn Đình Phi5.3 Tải trọng

5.3.1 Nguyên tắc truyền tải:

Tải trọng thẳng đứng từ sàn truyền vào dầm xác định bằng cách gần đúng theo

diện truyền tải như tên mặt bằng truyền tải ( đường phân giác). Như vậy tải trọng

truyền từ bản sàn vào dầm theo phương cạnh ngắn có dạng hình tam giác, và có dạng

hình thang theo phương cạnh dài.Hình 5.3 – Sơ đồ tiết diện cột và dầmĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: ThS Nguyễn Đình PhiHình 5.4 – Sơ đồ truyền tải sàn vào dầm

5.3.2 Tải trọng tác dụng lên khung:

a Tĩnh tải

Tải phân bố đều

-Trọng lượng bản thân dầm

-Tĩnh tải sàn của các ô bản tương ứng theo diện truyền tải: tải hình thang , tải tam

giác, tải chữ nhật , tác dụng trực tiếp lên khung.

-Trọng lượng tường.

-Để đơn giản hóa cho việc tính tốn và khơng làm ảnh hưởng nhiều đến kết qủa tính

tốn ta xem tải trọng do tường có lỗ ( cửa sổ , cửa đi) tuyền lên dầm là phân bố đều

theo chiều dài nhịp dầm và được tính tốn tương đương như sau:

Tải tập trung

-Do trọng lượng dầm dọc:

-Do sàn:

-Do tường xây trên dầm dọc:

b Hoạt tải

Hoạt tải phân bố đều

-Hoạt tải sàn của các ô bản tương ứng theo diện truyền tải: tải hình thang , tải tam

giác, tải chữ nhật ,tác dụng trực tiếp lên khung.

Hoạt tải tập trung

-Phản lực hoạt tải của dầm dọc ở gối tựa Hoạt tải tác dụng lên diện tích S truyền vào

gối dạng lực tập trung:ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: ThS Nguyễn Đình Phi5.4 Xác định tải trọng truyền lên dầm khung trục 5 ở tầng 1 đến tầng 8Hình 5.5 – Sơ đồ truyền tải sàn vào dầm

5.4.1 Tải trọng tác dụng lên consol 0,85m

a Tĩnh tải

-Tải tập trung tại đầu consol

+Trọng lượng bản thân dầm môi:+Trọng lượng tường ngăn:( dày 100mm).

⇒ Tĩnh tải tập trung tổng cộng tại đầu consol:

b Hoạt tải

5.4.2 Tải trọng tác dụng lên nhịp A-A’(F-F’):

a Tĩnh tải

-Tĩnh tải phân bố:

+Trọng lượng tường xây trên dầm: ( dày 100mm).

Tổng tĩnh tải là: 6.5kN

b Hoạt tải

-Bản sàn S1(bên trái và phải khung trục 5) truyền vào có dạng hình tam giác, có giá

trị lớn nhất:ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD: ThS Nguyễn Đình Phi5.4.3 Tải trọng tác dụng lên nhịp A’-B(F’-E)

a Tĩnh tải

-Tĩnh tải phân bố:

+Trọng lượng tường ngăn:( dày 100mm).

-Bản sàn S2 truyền vào có dạng hình tam giác, có giá trị lớn nhất:

Tổng tĩnh tải: 6.5 + 12.7 = 19.2(kN)

b Hoạt tải

-Bản sàn S2 truyền vào có dạng hình tam giác, có giá trị lớn nhất:

5.4.4 Tải trọng tác dụng lên nhịp B-C(F-E)

a Tĩnh tải

-Tĩnh tải phân bố:

+Trọng lượng tường ngăn:(dày 100mm).

-Bản sàn S4 truyền vào có dạng hình thang, có giá trị lớn nhất:

Tổng tĩnh tải: 6.5 + 19.8 = 26.3kN

b Hoạt tải

-Bản sàn S4 truyền vào có dạng hình thang, có giá trị lớn nhất:

5.4.5 Tải trọng tác dụng lên nhịp C-D

a Tĩnh tải

-Bản sàn S6 truyền vào có dạng hình tam giác, có giá trị lớn nhất:

Tổng tĩnh tải: 9.7 kN

b Hoạt tải

-Bản sàn S6 truyền vào có dạng hình thang, có giá trị lớn nhất:Nhịp

ConsolTĩnh tải

(kN)

12.7Hoạt tải Tổng tải

(kN)

trọng (kN)

1.2

13.9Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÍNH KHUNG TRỤC 5

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×