Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Tổ hợp tải trọng

2 Tổ hợp tải trọng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Combo5xxxx6.3 TÍNH TỐN TRÊN SAP 2000Hình 6.1 Sơ đồ hình học bể 2500 THình 6.2 S11 –combo1( S11 min =115,556N/mm2 ,S11 max =147,31 N/mm2 )Hình 6.3 S22 –combo1( s11 min =33,96 N/mm2 ,s11 max = 279,57N/mm2 )Hình 6.4 S12 –combo1( S11 min = -17,714 N/mm2 , S11 max = 17,74 N/mm2Hình 6.5 ứng suất tại đầu cột ( Smax = 207.87 N/mm2 )Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Tổ hợp tải trọng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×