Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
10 Kiểm tra đài cọc:

10 Kiểm tra đài cọc:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Với α = 1,5.

1, α2 = 1,5.bc, hc là kích thước của cột

ho chiều cao làm việc của đài , ho = 1,1m

Pdt =0 do các cọc đều nằm trong tháp đâm thủng

Nên thỏa mãn điều kiện chọc thủng

b. Hàng cọc đâm thủng đài

Thỏa mãn điều kiện :Pđt < Pcdt

Pdt = 3.Pmax =3.93 =279 ( T )

Ta có : b = 3,8 > bc +2.ho = 1,2 + 2.1,1 = 3,4 ( m )

Nên Pcdt = ( bc +h0 ).ho.Rk = ( 1,2 + 1,1 ). 1,1. 88 = 300 ( T )

Vậy thỏa mãn điều kiện chọc thủng

5.10.2 Tính tốn cường độ trên tiết diện thẳng đứng – tính cốt thép đài

N

Pi =

787, 4 + 43,3

n =

= 92,3 (T)

9

Pmax = 92 ( T )- Xét theo mặt cắt 2-2 ta cóMng = r1.(P3+P6+P9) =3. Pmax .0,5= 3.93.0,9 = 251,1TmChọn Hđ = 1200(mm), chọn a =100(mm) => ho = 1100 (mm)

Diện tích cốt thép theo phương cạnh L là:

Fa =M ng−3

251,1

= 9,06.10 ( m2 )= 90,6 ( cm2 )

=

0,9.Ra .h 0,9.28000.1,1

0Từ đó chọn 30Ф20 có diện tích cốt thép là Fa= 94,2 cm2, a =120 mm, l =3600 mm

Hàm lượng cốt thép:

94,2

F

µ= a =

.100% =0,22%

380.110

b.ho

Hàm lượng cốt thép thỏa mãn µ >

-= 0.1 %Xét theo mặt cắt 1- 1 ta có :

Mng = (P1+P2+P3).r2 = 3.Pi.0,5 = 3. 92,3.0,9 =249,2TmDiện tích cốt thép yêu cầu theo phương cạnh ngắn là:

−3

= 8,99.10 ( m2 )= 89,9 ( cm2 )

M ng

249,2

Fa =

=

0,9.Ra .h 0,9.28000.1,1

0Từ đó chọn 30Ф20 có diện tích cốt thép là Fa= 94,2 cm2, a =120 mm, l =3600 mm

Hàm lượng cốt thép

94,2

F

µ= a =

.100% =0,22%

b.ho 380.110

Hàm lượng cốt thép thỏa mãn µ >= 0.1 %CHƯƠNG 6

THIẾT KẾ BẰNG MÁY TÍNH6.1 Tải trọng tác dụng lên bể

6.1.1 Tải trọng bản thân của bể chứa

Máy tự động tính

6.1.2 Tải trọng của LPG chứa trong bể chứa :

Khi vận hành , lượng khí hóa lỏng có thể chứa tối đa ở trong bể là 90% thể tích bể

với γ = 0,56 T/m3

6.1.3 Tải trọng nước khi thử áp lực :

Khi thử áp lực thì thể tích nước đúng bằng thể tích của bể chứa với γnước = 1T/m3

6.1.4 Tải trọng của các thiết bị công nghệ

W = 12T

6.1.5 Áp lực của chất lỏng

Được tính tốn với mực nước cao nhất chứa trong bể h = 17,63 m

6.1.6 Tải trọng gió tác dụng lên thân bể

Tính tốn tải trọng gió theo tiêu chuẩn TCVN 2737-95 ta có

Giá trị tiêu chuẩn thành phần tĩnh của gió :

Wg = γ.Wo.k.c.As

Trong đó :

- Wg là giá trị tính tốn thành phần tĩnh của tải trọng gió

- Wo là giá trị áp lực gió trên 1m2

- k là hệ số tính đến sự thay đổi của áp lực gió theo độ cao

- c là hệ số khí động lấy theo bảng 6 (TCVN 2797-95)

- As là diện tích chắn gió hiệu quả (m2)- Ro là bán kính ngoài của bể chứa (m)

- γ là hệ số độ tin cậy của tải trọng gió, lấy γ= 1.2 Áp lực

gió là Wo= 115 daN/m2

 Xác định hệ số K

Tra bảng 5 (TCVN 2737-95)

 Xác định hệ số c

Tra bảng 6, cho bể có dạng hình cầu

Kết quả tính tốn tải trọng gió theo 2737 -1995 ta có :ℜ Fx = 10,78(T )

ℜ Fy = 10,96(T )

Tổng tải trọng gió tác dụng lên bể= 15,37(T )ℜF

=10,782  10,962Tải trọng gió tính theo quy phạm là ℜ F = 16,72(T )

Vậy là tính theo 2 cách là tương đương nhau.

6.2 Tổ hợp tải trọng

Tổ hợpBảnLPGthânNướcThiết bịGióthử ápÁp lựcÁp lựctrongngồilực

Combo1xCombo2xCombo3xCombo4xx

x

xxxxxxxxxx

xxx

xxTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

10 Kiểm tra đài cọc:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×