Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Tính toán các loại tải trọng tác dụng lên bể chứa

1 Tính toán các loại tải trọng tác dụng lên bể chứa

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.1.1.1 Xác định hế số khí động c :

Do bể chứa có dạng hinh cầu nên tra bảng 6, tương ứng với sơ đồ 32, ta có

Hệ số rây non Re= 0,88.d. W o.k.γ .105 = 0,88.2.10,96. 115.1, 05.1, 2.105

Re= 232,2.105 > 4.105.

Với d= 2.Ri là đường kính khối cầu, (m).

Bảng 3.1 -Bảng chỉ dẫn hệ số khí động tại một số điểm ứng với góc β.

β(độ)01530456075ce+1,0+0,8+0,4-0,2-0,8-1,2β(độ)90105120135150175180ce-1,25-1,0-0,6-0,2+0,2+0,3+0,4Hình dạng gió tác dụng lên một nửa bể chứah¦íng giãHệ số khí động ở mặt đón gió c = 0,8

Hệ số khí động ở mặt hút gió c = 0,43.1.1.2 Tính diện tích chắn gió hiệu quả:

Diện tích chắn gió hiệu quả được tính theo cơng thức sau;

A = π .(R .sin β ) .

2SoTừ bảng 6, ta thấy diện tích chắn gió hiệu quả ở mặt đón gió tương ứng với

β=450

AS1 = π .(10,96.sin 450 )2 = 188,7 ( m2 )

Diện tích hút gió hiệu quả ứng với góc β=300

AS2 = π .(10,96.sin 300 )2 = 94,3 ( m2 )

3.1.1.3 Tải trọng gió tác dụng lên bể chứa

Ở mặt đón gió Wg1 = 1,2.115.1,05.0,8.188,7 = 21874,1 ( daN ) =218741 ( N )

Ở mặt hút gió Wg2 = 1,2.115.1,05.0,4.94,3 = 5465,6 ( daN )=54656 ( N )

Vậy tổng tải trọng gió :

Wg = Wg1 – Wg2 = 164085 ( N )

Kết luận :

Tải trọng gió tác dụng lên bể chứa là Wg = 164085 ( N )3.1.2 Tải trọng của kết cấu phụ trợ

Các loại kết cấu phụ trợ như : ống công nghệ, sàn công tác, cầu thang lên

xuống, họng ống , trong qua trính bảo dưỡng cơng nhân sữa chữa kiểm tra,... gây ra tác

dụng lên bể chứa và tổng tải trọng các kết cấu phụ trợ là:

G3= 12 (T) =12000.9,81= 117720 (N).

3.1.3 Tải trọng do áp lực thuỷ tĩnh của chất lỏng

Tính chiều cao h chất lỏng ( chất lỏng chiếm 90% thể tích bể ) :V = π .m .(R −

2( 3.2 ))c3

1Ta có phương trình sau :

VC =φιmπ m2 (R −

i10Vm1 4

3

) = . π .R

3

10 3Trong đó :

- a là khoảng cách từ mặt chất lỏng đến tâm bể (m )

- Ri là bán kính trong của bể ( m )

- Vc là thể tích phần chỏm cầu khơng chứa chất lỏng

- V là thể tích bể chứa

Giải phương trình trên ta có nghiệm m = 4,29 (m )

Vậy chiều cao cột chất lỏng là :

H = 2.R – m = 2.10,96 – 4,29 = 17,63 (m )

Áp lực thủy tĩnh được xác định theo công thức :

g.h.9,81 ( N/mm2 )

Pi =

1000( 3.3 )Trong đó :

- γ là trọng lượng riêng của chất lỏng chứa trong bể (T/m3 )

- Pi là áp suất thủy tĩnh ứng với mực chất lỏng trong bể (N/mm2 )

- h là chiều cao cột chất lỏng ( m) Với γ = 0,56

(T/m3 ) ta có bảng kết quả sau :

Bảng 3.2: Tính áp lực thuỷ tĩnh và tổng áp lực tại các điểmĐiểm

tínhθ ( độ )Mức chất

lỏng (m)Áp lực

thủy tĩnh

Pi(N/mm2)Tổng áp

PiTK(KN/m2)lực

P(N/m2)A55o0,3830,0021,61,602B90o6,6680,0371,61,637C125o12,9530,0711,61,671D180o17,630,0971,61,6973.2 Tính tốn chiều dày thép thân bể

3.2.1 Tính tốn chiều dày thân bể chịu áp lực trong

Theo phần AD-202 (TL[1]), ta có cơng thức tính chiều dày bể chứa:

t=0,5.P.R

+c.

S − 0,

25.P(3.4)Tại những điểm chịu thêm ứng suất kéo, ta có cơng thức sau:

t=0,5.P.R + F

S − 0, 25.P+c.(3.5)Trong đó:

-t: Chiều dày thành bể tính tốn (mm).-P: Tổng áp lực trong tính tốn tại điểm đang xét,

(N/mm2) P = Pi +Ptk-Ptk là áp suất thiết kế trong bể chứa 1,6 ( N/mm2 )-Pi là áp suất thủy tĩnh ứng với mực chất lỏng trong bể (N/mm2 )-F: Lực dọc theo phương thẳng đứng trong các tấm thép thành

bể có giá trị dương khi gây kéo trong thành vỏ(N/mm).-R: Bán kính trong của bể chứa khơng tính đến ăn mòn (mm).-S Là ứng suất giới hạn mà phần tử vỏ có thể chịu

được Tính theo cơng thức: S= k.Sm (N/mm2 )-k: Hệ số được lấy theo bảng AD150.1(TL[1]).k=1 ứng với tổ hợp tải trọng:áp suất thiết kế, tải trọng bản thân và

tải trọng phụ trợ,áp lực thuỹ tĩnh.k=1,2 ứng với tổ hợp trên và thêm tải trọng gió.

-Sm là ứng suất giới hạn thiết kế vật liệu , Sm= 161,66 (N/mm2).-c : Giá trị chiều dày ăn mòn cho phép, bao gồm ăn mòn bên trong và

bên ngồi. c=1,6+0,5=2,1(mm).a). Tính tốn sơ bộ bề dày thành bể ( chỉ tính với áp lực trong tính tốn )

Áp dụng cơng trên ta có bảng tính chiều dày thân bể tại 1 số điểm với :

C =2,1 ( mm ) ; Ri = 10,96 ( m )

Ptk = 1,6 N/mm2

S=k.Sm=1.161,6 = 161,6 (N/mm2).

Ta có bảng kết quả sau :

Bảng 3.3: tính sơ bộ chiều dày thành bể tại các điểmĐiểmθ ( độ )tínhMức chấtÁp lựclỏng (m)thủy tĩnhTổng áp

lực

P(N/m2)t

( mm )A55o0,3840,0021,60256,544B90o6,6700,0371,63757,720C125o12,9560,0711,67158,897D180o17,630,0971,69759,772b). Tính lực dọc trong phần tử vỏ :

Giả sử đã biết chiều dày thành bể chứa là t= 60 ( mm ).

Ta thiết lập được cơng thức sau để tính lực dọc trong phần tử vỏ :

2π .R (1 − cosθ ).t.γ

2F1=F2=2π .R.sin

θ2w2

2 .

2.π .R.sin

θ( 3.6 )( 3.7 )Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Tính toán các loại tải trọng tác dụng lên bể chứa

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×