Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 4- THIẾT KẾ DÂY CHUYỀN, TÍNH TOÁN THIẾT BỊ.

CHƯƠNG 4- THIẾT KẾ DÂY CHUYỀN, TÍNH TOÁN THIẾT BỊ.

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD : PGS.TS.VĂN ĐÌNH SƠN THỌDòng isobutylen từ tháp qua bơm P-101 trộn với dòng metanol ban đầu và metanol

tuần hoàn qua thiết bị trao đổi nhiệt E-101 để đạt được nhiệt độ 60 oC-80oC rồi vào thiết bị

phản ứng tổng hợp MTBE R-101. Tại đây isobutylen sẽ phản ứng với metanol tạo thành

MTBE. Độ chuyển hóa trong thiết bị này khoảng 90%. Dòng sản phẩm sau đó tiếp tục

được đưa qua bơm P-102 sang thiết bị chưng phản ứng T-101. Tại đây vừa xảy ra phản

ứng tổng hợp MTBE vừa xảy ra quá trình chưng cất lấy sản phẩm MTBE. Độ chuyển hóa

qua q trình này có thể đạt đến trên 99%. MTBE thu được ở đáy tháp này được đưa đến

bể chứa. Còn sản phẩm đỉnh chủ yếu là metanol chưa phản ứng và hỗn hợp khí C4 được

đưa qua tháp rửa T-102. Nước được đưa đến đỉnh tháp rửa này để hấp thụ metanol dư.

Đỉnh tháp sẽ thu được hỗn hợp khí C4, còn đáy tháp là hỗn hợp metanol và nước. Dòng

này được bơm P-105 đưa đến tháp chưng tách metanol T- 103. Dòng metanol thu được ở

đỉnh sẽ được tuần hồn trở lại trộn với dòng metanol ban đầu. Ở đáy tháp thu được nước

thải.

4.1.3 Điều kiện cơng nghệ

Q trình tổng hợp MTBE ( Công nghệ Ethermax):

-Nhiệt độ: 50oC-90oC.

Áp suất: 1,2-1,5 Mpa

Xúc tác: Amberlyst 15.

Tỷ lệ MeOH/Isobutylen: 1-1,1.4.2 Tính tốn cân bằng vật chất và nhiệt lượng

4.2.1 Tính tốn cân bằng vật chất

Dây chuyền sản xuất MTBE từ nguyên liệu khí Iso Butylen với công suất 50.000

tấn/ năm.

Dây chuyền sản suất 24h/ ngày và 1 năm làm việc 330 ngày còn 35 ngày nghỉ để

sửa chữa và bảo dưỡng định kỳ.

Năng suất MTBE: 50.000 tấn/ năm.

Như vậy năng suất dây chuyền tính theo giờ là:

50000.1000/ (330.24) = 6313,13 (Kg/h)

Vũ Ngọc Đức - 20123024Page 38ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD : PGS.TS.VĂN ĐÌNH SƠN THỌNăng suất dây chuyền tính theo Kmol/ h là:

6313,13 : 88 = 71,74 (Kmol/h)

Thành phần nguyên liệu:

Metanol kỹ thuật (% trọng lượng): 99,5%

Hàm lượng Methanol, %TL

Hàm lượng Nước, %TL

Isobuten (% trọng lượng )> 99.85

< 0.15Cấu tử% trọng lượngIsobutene99.981-Butene0.0052-Butenes0.01Butanes0.0051,3-Butadiene< 0.001tert-Butanol< 0.0005Nước< 0.003Sulfur< 0.00014.2.1.1. Cân bằng vật chất cho thiết bị phản ứng R-101

Lượng vật chất đi vào thiết bị phản ứng bao gồm: Metanol kĩ thuật, Iso buten

Các phản ứng xảy ra :-Phản ứng chính:Vũ Ngọc Đức - 20123024Page 39ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD : PGS.TS.VĂN ĐÌNH SƠN THỌCH3CH3

xtCH3OH+CH2CCH300CH3OCH3Ct =50-90CH3

(MTBE)

-Phản ứng phụ:CH3CH3

CH3+CH2CH+H2OCH3OHC

CH3Tert-butylalcohol ( TBA)

CH3

CCH3CH3

CH2+CH3CH3CH2CCCHCH3CH3C

CH3Diisobuten2CH3OHH+

t0 =1400CH3ODimetyl eteChọn= 1,1 ( tỉ lệ mol )Vũ Ngọc Đức - 20123024Page 40CH3 + H2OCH3ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD : PGS.TS.VĂN ĐÌNH SƠN THỌGọi lưu lượng Isobuten tinh khiết ban đầu là x (kg/h)

Hiệu suất phản ứng là 85% nên lượng isobuten phản ứng là 0,85x (kg/h)

Giả thiết mức độ chọn lọc isobuten la 98%

98% tạo thành MTBE, 0,3% tạo TBA, 1.7% tạo di-isobuten

Trong phản ứng chính, lượng isobuten trong phản ứng tạo MTBE:

0,98.0,85x = 0,833x (kg/h)CH3CH3

xtCH3OH+CH2CCH30t =50-900CH3COCH3CH3

(MTBE)

32560,476x880,833x1,309x Kg/hTrong phản ứng phụ:

Lượng isobuten tạo TBA là:

0,003.0,85x = 0,00255x (kg/h)CH3CH3

CH3CCH2+H+H2OCH3OHC

CH3Tert-butylalcohol ( TBA)

56

Vũ Ngọc Đức - 2012302418

Page 4174ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD : PGS.TS.VĂN ĐÌNH SƠN THỌ0,00255x0,0008xLượng isobuten tạo di-isobuten là:CH3

C0,017.0,85x = 0,0145x (kg/h)CH3CH3

CH2+CH3C0,0034x (kg/h)CH3CH2CCHCH3CH3

56112

0,0145x (kg/h)Lượng isobuten dư là:

x - 0,85x = 0,15x (kg/h)

Lượng isobuten kĩ thuật là:

x.100

99,98= 1,0002x (kg/h)

Nên lượng 1-buten là:

1, 0002 x.0, 005

100= 5,001.10-5x (kg/h)Lượng 2-buten:

1, 0002 x.0, 01

100=10,002.10-5x (kg/h)Lượng butan:

Vũ Ngọc Đức - 20123024Page 42C

CH3CH3ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD : PGS.TS.VĂN ĐÌNH SƠN THỌ

1, 0002 x.0, 005

100= 5,001.10-5x (kg/h)Lượng metanol tinh khiết phản ứng chính: 0,476x (kg/h)

Lượng nước phản ứng: 0.0008x (kg/h)

Lượng MTBE tạo thành: 1,309x (kg/h)

Lương TBA tạo thành: 0,0034x (kg/h)

Lượng diisobuten tạo thành: 0,0145x (kg/h)

Lượng metanol tinh khiết nguyên liệu là: 1,1x (kg/h)

Lượng metanol kĩ thuật là:

1,1.100 x

99,85=1,1017x (kg/h)

Lượng nước chứa trong metanol là:

0,15%.1,1017x = 0,0017x (kg/h)

Giả sử hiệu suất tạo phản ứng phụ đimetyl ete của metanol là 2%

Lượng metanol tinh khiết phản ứng phụ:

1,1x.2

1002CH3OHH+

0t =1400CH3= 0,022x (kg/h)OCH3 + H2O3246180,022x0,0158x0,0062x (kg/h)Vậy lượng metanol tinh khiết dư là:

Vũ Ngọc Đức - 20123024Page 43ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD : PGS.TS.VĂN ĐÌNH SƠN THỌ1,1x - 0,476x - 0,022x = 0,602x (kg/h)

Lượng nước dư là:

0,0017x + 0,0062x - 0.0008x = 0,0071x (kg/h)

Ta có bảng cân bằng vật chất cho thiết bị R-101

Dòng vào(kg/h)Dòng ra(kg/h)Metanol kĩ thuật (1)1,1017xMetanol tinh khiết1,1xMetanol tinh khiết0,602xNước0,0017xNước0,0071xIsobuten kĩ thuật (2)1,0002xisobutenxisobuten0,15x1-buten5,001.10-5x1-buten5,001.10-5x2-buten10,002.10-5x2-buten10,002.10-5xbutan5,001.10-5xbutan5,001.10-5xMTBE1,309xTBA0,0034xDiisobuten0,0145xDimetyl ete0,0158xTổng ra2.1019xTổng vào (1) + (2)2,1019x4.2.1.2. Cân bằng vật chất cho thiết bị chưng tách R-102

Dòng vào của thiết bị R-102 gồm tất cả dòng ra của thiết bị R-101. Trong đó:

Phần tạp chất C4 (1-buten,2-buten.butan ) đi vào thiết bị là:

5,001.10-5x + 10,002.10-5x + 5,001.10-5x = 2,0004.10-4x (kg/h)

Lượng Isobuten là: 0,15x (kg/h)

Giả sử hiệu suất phản ứng của isobuten là 99,7%, lượng isobuten phản ứng là:

Vũ Ngọc Đức - 20123024Page 44ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD : PGS.TS.VĂN ĐÌNH SƠN THỌ0,15x.99,7% = 0,1496x (kg/h)

Trong đó: 98% tạo MTBE, 0,3% tạo TBA, 1,7% tạo di-isobuten

Trong phản ứng chính:

Lượng isobuten tạo MTBE là: 0,1496x.98% = 0,1466x (kg/h)CH3CH3

xtCH3OH+CH2CCH30t =50-900CH3CH3COCH3

(MTBE)

32560,0838x880,1466x0,2304x Kg/hTổng lượng MTBE tạo thành là:

0,2304x + 1,309x = 1,5394x(kg/h)

Trong phản ứng phụ:

Lượng isobuten tạo TBA là: 0,003.0,1496x = 4,488.10-4x (kg/h)CH3CH3

CH3CCH2+H2OH+CH3COHCH3

Tert-butylalcohol ( TBA)Vũ Ngọc Đức - 20123024Page 45ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD : PGS.TS.VĂN ĐÌNH SƠN THỌ5618744,488.10-4x1,443.10-4 x5,931.10-4 x (kg/h)Tổng lượng TBA tạo thành là:

5,931.10-4x + 0,0034x = 3,9931.10-3x (kg/h)

Lượng isobuten tạo di-isobuten là:

0,017.0,1496x = 2,543.10-3x (kg/h)CH3

CH2C

CH3CH3CH3

+CCH3CH2CCHCH3CH3

56CCH3CH3

1122,543.10 -3 x (kg/h)

Tổng lượng diisobuten tạo thành là:

2,543.10-3x + 0,0145x = 0,01704x (kg/h)

Lượng isobuten dư là: 0,15x - 0,1496x = 0,0004x (kg/h)

Lượng isobuten kĩ thuật không phản ứng là:

0, 0004 x.100

99,98= 4,0008.10-4 x (kg/h)

Lượng tạp chất C4 không phản ứng lần 2 là:

0,1496x.0,02% = 2,992.10-5x (kg/h)

Vậy tổng lượng Isobuten kĩ thuật ra khỏi tháp R-102 là:

4,0008.10-4 x + 2,992.10-5x + 2,0004.10-4x = 6,3004.10-4x (kg/h)

Vũ Ngọc Đức - 20123024Page 46ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD : PGS.TS.VĂN ĐÌNH SƠN THỌLượng metanol tinh khiết vào tháp R-102: 0,602x (kg/h)

Lượng metanol tinh khiết phản ứng chính lần 2 là: 0,0838x (kg/h)

Lượng nước phản ứng tạo TBA lần 2 là: 1,443.10-4 x (kg/h)

Lượng nước đi vào R-102 là: 0,0071x (kg/h)

Giả sử hiệu suất tạo phản ứng phụ đimetyl ete của metanol là: 2%

Lượng metanol tinh khiết phản ứng phụ lần 2 là

0, 602 x.2

100H+2CH3OH0t =1400= 0,0120x (kg/h)OCH332CH3 + H2O46

8,625.10-3 x0,0120x18

3,375.10-3 x (kg/h)Tổng lượng dimetyl ete tạo thành:

8,625.10-3 x + 0,0158x = 0,0244x (kg/h)

Vậy lượng metanol tinh khiết ra khỏi R-102 là:

0,602x - 0,0120x - 0,0838x = 0,5062x (kg/h)

Lượng nước ra khỏi R-102 là:

0,0071x + 3,375.10-3 x - 1,443.10-4x = 0,0103x (kg/h)

Ta có bảng cân bằng vật chất thiết bị R-102:

Dòng vào(kg/h)Dòng ra(kg/h)Metanol tinh khiết0,602xMetanol tinh khiết0,5062xNước0,0071xNước0,0103xVũ Ngọc Đức - 20123024Page 47ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆPGVHD : PGS.TS.VĂN ĐÌNH SƠN THỌIsobuten kĩ thuật6,3004.10-4x1,309xMTBE1,5394xTBA0,0034xTBA3,9931.10-3xDiisobuten0,0145xDiisobuten0,01704xDimetyl ete0,0158xDimetyl ete0,0244xTổng vào2,1019xTổng ra2,1019xIsobuten0,15xTạp chất C42,0004.10-4xMTBE4.2.1.3. Cân bằng vật chất cho cụm thu hồi metanol

Dòng vào cho cụm thu hồi metanol bao gồm metanol kĩ thuật, isobuten kĩ thuật

(Rafinat C4) và dimetyl ete từ dòng ra của thiết bị R-102.

Tổng lượng đi vào là: 0,5415x (kg/h)

Lượng nước sử dung cho tháp hấp thụ: 2% tổng lượng đi vào:

0,5415x.2% = 0,0109x (kg/h)

Nước đi ra khỏi cụm quay trở lại tháp hấp thụ để tiếp tục q trình tuần hồn. Gỉa

sử hiệu suất chung cho cụm thu hồi metanol ở 2 tháp T-101 và T-102 là 97%. Vậy lượng

metanol kĩ thuật thu hồi là:

(0,5062x + 0,0103x).97% = 0,5165x.97% = 0,5010x (kg/h)

Lượng metanol kĩ thuật thất thốt:

0,5165x - 0,5010x = 0,0155x (kg/h)Ta có bảng cân bằng vật chất cụm thu hồi methanol:

Dòng vào (kg/h)Dòng ra (kg/h)Metanol0,5165xMetanol thu hồi0,5010xNước tuần hoàn0,0109xNước tuần hoàn0,0109xIsobuten kĩ thuật6,3004.10-4xRafinat C46,3004.10-4xVũ Ngọc Đức - 20123024Page 48Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 4- THIẾT KẾ DÂY CHUYỀN, TÍNH TOÁN THIẾT BỊ.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×