Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Sự hình thành Công ty

I. Sự hình thành Công ty

Tải bản đầy đủ - 0trang

….

- Trụ sở: …

- Điện thoại: ….

- Website: ….- Fax: ….

- Email: ….CHƯƠNG 1

PHẠM VI ÁP DỤNG1.-Sổ tay chất lượng này nhằm xác định và mô tả Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty. Hệ thống quản

lý chất lượng của Công ty được mô tả trong sổ tay này đáp ứng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000.-Trong sổ tay này cũng mô tả trách nhiệm–quyền hạn của các cán bộ quản lý và nhân viên đối với chất

lượng, cách thức đáp ứng của Công ty đối với các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 và cách

thức đáp ứng các yêu cầu của khách hàng cũng như đáp ứng các yêu cầu của luật định.-Sổ tay này được kiểm soát theo Thủ tục kiểm soát tài liệu.Phạm vi áp dụng:

-Hệ thống quản lý chất lượng được mô tả trong Sổ tay chất lượng này được xây dựng và áp dụng tại Trụ

sở của Công ty tại số: và chi nhánh tại số.-Hệ thống quản lý chất lượng được mô tả trong STCL này được xây dựng và áp dụng cho các hoạt động

sản xuất, gia công các sản phẩm ngành dệt, nhuộm, thêu, may.2. Các loại trừ:

-Hiện Cơng ty khơng có q trình đặc biệt, nên Cơng ty không xem xét các vấn đề liên quan để xác định

giá trị sử dụng theo 7.5.2.….

- Trụ sở: …

- Điện thoại: ….

- Website: ….- Fax: ….

- Email: ….CHƯƠNG 2

TIÊU CHUẨN THAM KHẢO

- Tiêu chuẩn TCVN ISO 9000:2000: Hệ thống quản lý chất lượng – Cơ sở và từ vựng.

- Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000: Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu.

- Tiêu chuẩn TCVN ISO 9004:2000: Hệ thống quản lý chất lượng – Hướng dẫn cải tiến.

CHƯƠNG 3

THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

Các thuật ngữ sử dụng trong sổ tay này phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO 9000:2000.

1. Các chữ viết tắt:

Công ty

:

STCL

: Sổ tay chất lượng

Hệ thống

: Hệ thống quản lý chất lượng của Công

Chuỗi cung ứng : Mô tả mối liên hệ giữa các bên liên quan:

Bên cung ứng <-----> Tổ chức <-----> Khách hàngCHƯƠNG 4

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

4.1 Đáp ứng các yêu cầu chung:

Công ty cam kết thực hiện xây dựng, lập văn bản, thực hiện, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng và

thường xuyên nâng cao hiệu lực của Hệ thống theo các yêu cầu của Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000.

Việc áp dụng và tuân thủ tiêu chuẩn được thực hiện bằng cách:

a)Nhận biết các quá trình cần thiết trong Hệ thống và áp dụng chúng trong toàn bộ Công ty (Xem phần phụ lục

1);….

- Trụ sở: …

- Điện thoại: ….

- Website: ….- Fax: ….

- Email: ….b) Xác định trình tự và mối tương tác của các quá trình này (Xem phần phụ lục 2);

c)Xác định các chuẩn mực và phương pháp cần thiết để đảm bảo việc tác nghiệp và kiểm sốt các q trình này

có hiệu lực;d) Đảm bảo sự sẵn có của các nguồn lực và thông tin cần thiết để hỗ trợ hoạt động tác nghiệp và theo dõi các quá

trình này;

e)Đo lường, theo dõi và phân tích các q trình này; vàf)Thực hiện các hành động cần thiết để đạt được kết quả dự định và cải tiến liên tục các quá trình này.

Các quá trình được quản lý tuân thủ theo các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000.Hiện nay Công ty khơng sử dụng các q trình từ bên ngồi. Khi có các q trình được chọn từ nguồn bên

ngồi để phục vụ cho Hệ thống, các quá trình này được xác định và kiểm sốt theo mơ tả ở mục 7.4.

4.2 Tài liệu của Hệ thống:

4.2.1Khái quát:Các tài liệu của Hệ thống dùng để mô tả Hệ thống, xác định các chuẩn mực, các phương pháp cần thiết để

đảm bảo việc xác định, thực hiện, kiểm soát, và điều hành các q trình một cách có hiệu lực.

Các tài liệu của Hệ thống bao gồm:

a)Các văn bản công bố về chính sách chất lượng và mục tiêu chất lượng;b) Sổ tay chất lượng;

c)Các thủ tục dạng văn bản theo yêu cầu của Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000;d) Các tài liệu cần có của Cơng ty để đảm bảo việc hoạch định, tác nghiệp và kiểm sốt có hiệu lực các q

trình của Cơng ty; và

e)Các hồ sơ theo u cầu bởi Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000.Các tài liệu được biên soạn với hình thức đơn giản, dễ hiểu, thuận lợi cho việc sử dụng và đúng với thực tế

của Công ty.Cấu trúc tài liệu của hệ thống được mô tả như sau:

Chính sách chất lượng

Sổ tay chất lượng1Các Thủ tục

Các tài liệu Hướng dẫn tác nghiệp,

các Qui định, Kế hoạch, Mục tiêu,

Tiêu chuẩn, Bản vẽ, Sơ đồ.2

3Các loại Hồ sơ ,các Biểu mẫu

4.2.2Sổ tay chất lượng:4Sổ tay chất lượng này được lập nhằm xác định và mô tả Hệ thống quản lý chất lượng của Cơng ty.

4.2.3Kiểm sốt tài liệu:Cơng ty lập và duy trì Thủ tục kiểm sốt tài liệu để kiểm soát mọi tài liệu trong Hệ thống theo yêu cầu của

tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000.….

- Trụ sở: …

- Điện thoại: ….

- Website: ….

4.2.4- Fax: ….

- Email: ….Kiểm sốt hồ sơ:Cơng ty lập và duy trì Thủ tục kiểm soát hồ sơ để qui định cách thức xác định, thu thập, lưu trữ, bảo

quản, sắp xếp, truy cập, sử dụng, và hủy bỏ các hồ sơ chất lượng.

4.3 Tài liệu liên quan:

-Thủ tục kiểm soát tài liệu: 0087- Thủ tục kiểm soát hồ sơ: 0085….

- Trụ sở: …

- Điện thoại: ….

- Website: ….- Fax: ….

- Email: ….

CHƯƠNG 5TRÁCH NHIỆM CỦA LÃNH ĐẠO

5.1Cam kết của lãnh đạo:Tổng Giám Đốc Công ty cam kết xây dựng và thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng và việc cải tiến

thường xuyên hiệu lực của Hệ thống bằng cách:

a)Truyền đạt cho tồn thể các thành viên trong Cơng ty về tầm quan trọng của việc đáp ứng khách hàng cũng

như các yêu cầu về pháp luật và chế định trong các cuộc họp xem xét của lãnh đạo, trong các chương trình đào

tạo và trong các cuộc họp liên quan đến sản xuất kinh doanh của Cơng ty;b) Thiết lập chính sách chất lượng của Công ty;

c)Chỉ đạo các cấp quản lý xây dựng mục tiêu chất lượng phù hợp với chính sách chất lượng;d) Chủ trì cuộc họp xem xét của lãnh đạo để xem xét và quyết định chỉ đạo kịp thời Hệ thống. Đảm bảo Hệ thống

được duy trì có hiệu quả và liên tục được cải tiến;

e)Đảm bảo sẵn có các nguồn lực để thực hiện, duy trì, cải tiến hệ thống và thoả mãn khách hàng.

Tài liệu liên quan:

Thủ tục xem xét của lãnh đạo: 0021

5.2Hướng vào khách hàng:Tổng Giám Đốc cùng các thành viên trong ban lãnh đạo Công ty đảm bảo rằng các nhu cầu của khách

hàng được xác định và đáp ứng nhằm nâng cao sự thỏa mãn khách hàng.

Các hoạt động xác định nhu cầu nhằm để nâng cao sự thỏa mãn khách hàng bao gồm:

-Các hoạt động nghiên cứu thị trường;

Các hoạt động trao đổi thông tin với khách hàng như Hội nghị khách hàng, thăm dò ý kiến khách hàng, hội

thảo, hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm;-Các hoạt động xúc tiến bán hàng, giải quyết các ý kiến, thắc mắc của khách hàng.

Định hướng khách hàng cũng được xem xét trong cuộc họp xem xét của lãnh đạo để đảm bảo thích

hợp trong từng thời kỳ.

Các nhu cầu được chuyển thành các yêu cầu cụ thể trong các q trình của Cơng ty. Hệ thống quản lý

chất lượng được hoạch định và thực hiện để đảm bảo các yêu cầu này được đáp ứng, qua đó đảm bảo các yêu

cầu của khách hàng được đáp ứng.

Các yêu cầu của khách hàng được truyền đạt tương ứng ở mọi cấp trong Công ty để mọi người thấu

hiểu và thực hiện đầy đủ, qua đó đảm bảo và nâng cao sự thoả mãn của khách hàng.

-Tài liệu liên quan:

Thủ tục xem xét của lãnh đạo: 0021

Hướng dẫn thu thập và xử lý thơng tin của khách hàng: 0122

5.3 Chính sách chất lượng:

Tổng Giám Đốc Công ty là người xác lập chính sách chất lượng của Cơng ty. Được trình bày ở trang

1 STCL.

5.4 Hoạch định:

5.4.1Mục tiêu chất lượng:Các mục tiêu chất lượng được xây dựng để cụ thể hoá việc thực hiện chính sách chất lượng và để thực

hiện cải tiến liên tục hệ thống.

Tổng Giám Đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo, phân công việc xây dựng và phê duyệt các mục tiêu chất

lượng của Công ty. Các mục tiêu này bao gồm cả những điều liên quan đến việc thoả mãn khách hàng, Hệ

thống, các quá trình và các yêu cầu liên quan đến sản phẩm.….

- Trụ sở: …

- Điện thoại: ….

- Website: ….- Fax: ….

- Email: ….Các mục tiêu chất lượng được xây dựng theo nguyên tắc:

“ Cụ thể – Thực tế – Khả thi – Đánh giá được – Nhất quán với chính sách chất lượng “.

Việc xây dựng, điều chỉnh các mục tiêu được đề cập và xem xét trong các cuộc họp xem xét của lãnh

đạo và các cuộc họp bất thường khác. Các mục tiêu chung của Công ty được xây dựng và triển khai ra bằng

các mục tiêu cụ thể của các Bộ phận trong Công ty. Trưởng các Bộ phận trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng mục

tiêu của Bộ phận mình.

Mục tiêu chất lượng được kiểm sốt theo Thủ tục kiểm soát tài liệu.

5.4.2Hoạch định Hệ thống quản lý chất lượng:Tổng Giám Đốc Công ty trực tiếp chỉ đạo, phân công việc hoạch định Hệ thống quản lý chất lượng

của Công ty. Việc hoạch định này nhắm đáp ứng đầy đủ yêu cầu nêu trong nội dung 4.1 của tiêu chuẩn TCVN

ISO 9001:2000.

Việc hoạch định Hệ thống quản lý chất lượng bao gồm việc xác định các quá trình của Hệ thống, các

phương pháp, chuẩn mực tác nghiệp, kiểm soát, và các nguồn lực cần thiết để thực hiện.

Khi hoạch định và triển khai thực hiện, tính nhất quán của tồn Hệ thống được duy trì với bất kỳ thay

đổi nào trong nội dung được hoạch định.

Kết quả việc hoạch định được lập thành văn bản dưới dạng: Sổ tay chất lượng, các Thủ tục, các

Hướng dẫn, Tiêu chuẩn, Kế hoạch hành động, Kế hoạch chất lượng, các Sơ đồ …

5.5Trách nhiệm, quyền hạn và trao đổi thông tin:

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY….

- Trụ sở: …

- Điện thoại: ….

- Website: ….5.5.1- Fax: ….

- Email: ….Trách nhiệm và quyền hạn:1. Tổng Giám đốc Công ty:

- Lập và công bố chính sách chất lượng;

- Đảm bảo việc thiết lập các mục tiêu chất lượng;

- Chịu trách nhiệm về mọi vấn đề liên quan đến chất lượng;

- Chỉ đạo toàn bộ các hoạt động của Công ty;

- Chỉ đạo việc truyền đạt trong tồn Cơng ty về tầm quan trọng của việc đáp ứng khách hàng cũng như các

yêu cầu của pháp luật và các chế định;

- Điều hành cuộc họp xem xét của lãnh đạo;

- Đảm bảo sẵn có các nguồn lực;

- Phân công trách nhiệm và quyền hạn cho các Trưởng bộ phận.

2. Trách nhiệm và quyền hạn các vị trí còn lại:

Trách nhiệm và quyền hạn các vị trí khác trong Cơng ty được qui định trong tài liệu Qui định về chức

năng, nhiệm vụ và mô tả công việc của Công ty mã số: 0201 và các tài liệu khác của Hệ thống. Trong Quyết định

này xác định trách nhiệm, quyền hạn và mối quan hệ của nhân viên trong tất cả mọi vấn đề liên quan đến chất

lượng.

Mọi nhân viên khi vào làm việc trong Công ty đều được giới thiệu về trách nhiệm và quyền hạn của mình

và các vị trí liên quan.

5.5.2– Đại diện lãnh đạo:Tổng Giám đốc Công ty chỉ định một lãnh đạo cấp cao làm Đại Diện Lãnh Đạo, ngoài các nhiệm vụ khác,

Đại Diện Lãnh Đạo có trách nhiệm sau đây:

-Đảm bảo các quá trình cần thiết của Hệ thống quản lý chất lượng được thiết lập, thực hiện và duy trì;-Báo cáo cho lãnh đạo cao nhất về kết quả hoạt động của Hệ thống quản lý chất lượng và mọi nhu cầu cải tiến; và

Đảm bảo thúc đầy tồn bộ Cơng ty nhận thức được các u cầu của khách hàng;

Liên hệ với bên ngoài về vấn đề liên quan đến Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty;

Lập lịch và kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ;

Đề xuất các biện pháp nhằm ngăn ngừa việc xuất hiện sự không phù hợp đối với sản phẩm, quá trình và Hệ thống

quản lý chất lượng;

Thẩm tra xác nhận việc thực hiện các giải pháp;

Phát hiện và lập hồ sơ mọi vấn đề về sản phẩm, quá trình và Hệ thống quản lý chất lượng;

Đề xuất, kiến nghị hoặc cung cấp các giải pháp thực hiện;

Kiểm soát việc xử lý tiếp theo, phân phối sản phẩm không phù hợp cho đến khi khuyết tật hoặc điều kiện không

thỏa mãn được khắc phục;

Phối hợp các Phòng chức năng để thực hiện các công việc khác của Công ty,-MA TRẬN TRÁCH NHIỆM

Công ty

ĐK

4

4.1

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4NỘI DUNG

Hệ thống quản lý chất lượng

Các yêu cầu chung

Các yêu cầu về hệ thống tài liệu

Khái quát

Sổ tay chất lượng

Kiểm soát tài liệu

Kiểm soát hồ sơBT

ĐDL

Đ/Ba

n ISOCHC

CH

H

C

CPTC

HCP Kế

toánH

HH

HP

KHK

DH

HXNP

QL

CLXNH

HH

HH

H….

- Trụ sở: …

- Điện thoại: ….

- Website: ….

5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.4.1

5.4.2

5.5

5.5.1

5.5.2

5.5.3

5.6

5.6.1

5.6.2

5.6.3

6

6.1

6.2

ĐKTrách nhiệm của lãnh đạo

Cam kết của lãnh đạo

Hướng vào khách hàng

Chính sách chất lượng

Hoạch định HTQLCL

Mục tiêu chất lượng

Hoạch định hệ thống quản lý chất lượng

Trách nhiệm quyền hạn và trao đổi thông tin

Trách nhiệm và quyền hạn

Đại diện lãnh đạo

Trao đổi thông tin nội bộ

Xem xét lãnh đạo

Khái quát

Đầu vào của việc xem xét

Đầu ra của việc xem xét

Quản lý nguồn lực

Cung cấp các nguồn lực

Nguồn nhân lực

NỘI DUNG6.3

6.4

7

7.1

7.2

7.2.1

7.2.2

7.2.3

7.3

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

7.3.6Cơ sở vật chất

Môi trường làm việc

Tạo sản phẩm

Hoạch định việc tạo sản phẩm

Các quá trình liên quan đến khách hàng

Xác định các yêu cầu liên quan đến sản phẩm

Xem xét các yêu cầu liên quan đến sản phẩm

Liên lạc với khách hàng

Thiết kế và phát triển

Hoạch định thiết kế và phát triển

Đầu vào của thiết kế và phát triển

Đầu ra của việc nghiên cứu và phát triển

Xem xét thiết kế và phát triển

Kiểm tra xác nhận thiết kế và phát triển

Xác nhận giá trị sử dụng của thiết kế và phát7.3.7

7.4

7.4.1

7.4.2

7.4.3

7.5

7.5.1triển

Kiểm sốt thay đổi thiết kế và phát triển

Mua hàng

Q trình mua hàng

Thông tin mua hàng

Kiểm tra xác nhận sản phẩm mua vào

Sản xuất và cung cấp dịch vụ

Kiểm soát hoạt động sản xuất và cung cấp dịch7.5.2vụ

Xác nhận giá trị sử dụng của các quá trình cung7.5.3

7.5.4

7.5.5

7.6

ĐKcấp sản xuất và dịch vụ

Nhận biết và xác định nguồn gốc

Tài sản của khách hàng

Bảo tồn sản phẩm

Kiểm sốt phương tiện theo dõi và đo lường

NỘI DUNG8.1Khái quát- Fax: ….

- Email: ….C

C

CH

H

HC

C

CC

C

C

C

BT

HHH

HH

HHH

HH

HHHHHHHH

C

CH

CHHHHHH

HH

HH

HH

HH

HH

HH

H

PTC

HCP Kế

toánP

KHK

DXNP

QL

CLXNC

C

CĐDL

Đ/Ba

n ISOC

CH

HHHHCHHHC

C

CC

C

CH

H

HC

C

HC

C

C

C

C

CH

H

H

H

H

HC

C

C

C

C

CCHCC

C

CC

C

CC

C

CHCCHBTCĐDL

Đ/Ba

n ISO

HPTC

HCP Kế

toánHP

KHK

DC

C

C

C

XN

CH

HP

QL

CLC

C

C

C

XN

C….

- Trụ sở: …

- Điện thoại: ….

- Website: ….

8.2

8.2.1

8.2.8

8.2.3

8.2.4

8.3

8.4

8.5.1

8.5.2

8.5.3Theo dõi và đo lường

Sự thoả mãn của khách hàng

Đánh giá nội bộ

Theo dõi và đo lường các quá trình

Theo dõi và đo lường sản phẩm

Kiểm sốt sản phẩm khơng phù hợp

Phân tích dữ liệu

Cải tiến thường xuyên

Hành động khắc phục

Hành động phòng ngừa

* C: chính, H: hỗ trợ- Fax: ….

- Email: ….C

CC

C

CH

HH

HC

H

HC

C

CC

C

C

CH

H

H

HH

H

H

HH

H

H

HH

H

H

C

C

H

H

H

HH

H

H

C

C

H

H

H

HH

H

H

C

C

H

H

H

H5.5.3 Thông tin nội bộ:

Cách thức trao đổi thông tin trong Công ty được Qui định trong các tài liệu của Hệ thống. Theo đó, trách

nhiệm cung cấp, xử lý thông tin được qui định theo chức năng nhiệm vụ.

Các hình thức truyền đạt thơng tin khác có thể thông qua:

- Các cuộc họp, các lớp huấn luyện, đào tạo;

- Các thông báo, báo cáo bằng văn bản hay bằng lời trực tiếp.

Đại diện lãnh đạo có trách nhiệm đảm bảo các thông tin trong nội bộ Công ty được thông suốt, và các

thông tin về hoạt động của Hệ thống được chuyển đến Lãnh đạo.

-Tài liệu liên quan:

Bản qui định chức năng nhiệm vụ và mô tả công việc các bộ phận của Công ty.

Qui định về việc quản lý thông tin, dữ liệu trên máy vi tính.

Ma trận trách nhiệm, quyền hàn đối với việc thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng.

5.6Xem xét của lãnh đạo:Các cuộc họp xem xét của lãnh đạo được triệu tập để đánh giá toàn bộ Hệ thống quản lý chất lượng và

nhằm nâng cao tính hiệu lực và hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng.

Tài liệu liên quan:

Thủ tục xem xét của lãnh đạo: 0021

Thủ tục kiểm soát hồ sơ: 0085….

- Trụ sở: …

- Điện thoại: ….

- Website: ….- Fax: ….

- Email: ….

CHƯƠNG 6

QUẢN LÝ NGUỒN LỰC6.1 Cung cấp nguồn lực:

Ban Giám Đốc Công ty xác định và cung cấp đầy đủ các nguồn lực cần thiết để thực hiện, duy trì và

thường xuyên nâng cao hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng, và nhằm tăng sự thỏa mãn khách hàng bằng

cách đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.

Việc xem xét các nguồn lực có thể được thực hiện định kỳ trong cuộc họp xem xét của lãnh đạo hoặc

xem xét từ những đề xuất cụ thể trong từng kế hoạch, dự án.

Nhu cầu về nguồn lực được xem xét, xác định trên cơ sở nhu cầu để thực hiện mục tiêu chất lượng,

dự án và xem xét đánh giá kết quả thực hiện công việc.

Việc quyết định về nguồn lực được ủy quyền tới từng cấp quản lý theo bản Qui định trách nhiệm và

quyền hạn.

6.2 Nguồn nhân lực:

Lãnh đạo cao nhất của Công ty đảm bảo mọi cán bộ công nhân viên phải được đào tạo thích hợp để có

đủ năng lực đảm nhiệm công việc được giao.

Tài liệu liên quan:

Thủ tục Tuyển dụng và Đào tạo: 0044

6.3 Cơ sở hạ tầng:

Cơ sở hạ tầng của Công ty được xác định bao gồm:

a)Nhà cửa, không gian làm việc và các phương tiện kèm theo;b) Trang thiết bị (cả phần cứng và phần mềm); và

c)Dịch vụ hỗ trợ (như vận chuyển, trao đổi thông tin).Nhu cầu về cơ sở hạ tầng được đáp ứng thông qua các kế hoạch duy tu, bảo dưỡng trang thiết bị, nhà

xưởng, kế hoạch xây dựng cơ bản, kế hoạch đầu tư trang thiết bị, mặt bằng, kho bãi.

Việc xây dựng kế hoạch đáp ứng nhu cầu cơ sở hạ tầng do cácPhòng chức năng thực hiện theo chỉ đạo của

Ban Tổng Giám Đốc và biên bản cuộc họp xem xét của lãnh đạo.

Tài liệu liên quan:

Thủ tục bảo trì thiết bị: 0073

6.4 Mơi trường làm việc:

Cơng ty xác định và quản lý môi trường làm việc cần thiết để đạt được sự phù hợp đối với các yêu cầu của

sản phẩm, các yếu tố của môi trường làm việc bao gồm:

-Đảm bảo ánh sáng đầy đủ, tư thế làm việc của nhân viên phù hợp, không gian làm việc đủ để thao tác;-Nhiệt độ môi trường, thông gió, độ ẩm, tiếng ồn, khói bụi, mùi hơi, và các chất độc hại ảnh hưởng đến sức

khoẻ của người lao động;-Mặt bằng sạch sẽ, trang bị đầy đủ cơ sở phụ, vệ sinh cho người lao động;

Môi trường kho bãi và nơi sản xuất đảo bảo điều kiện để không làm ảnh hưởng hay suy giảm chất lượng

sản phẩm;

Duy trì mối quan hệ thân thiện, đồn kết trong tồn Công ty.Việc đánh giá mội trường làm việc được thực hiện định kỳ hàng năm theo kế hoạch kiểm tra mơi

trường của Cơ quan y tế. Bộ phận văn phòng và Trạm Y tế căn cứ theo kết quả kiểm tra và khuyến cáo của cơ

quan kiểm tra để đề xuất các biện pháp thích hợp và lập kế hoạch tổ chức thực hiện.….

- Trụ sở: …

- Điện thoại: ….

- Website: ….- Fax: ….

- Email: ….

CHƯƠNG 7

THỰC HIỆN SẢN PHẨM7.1 Hoạch định việc tạo sản phẩm:

Công ty lập kế hoạch và triển khai các quá trình cần thiết đối với việc tạo sản phẩm. Hoạch định việc

tạo sản phẩm phù hợp với các yêu cầu của các quá trình khác trong hệ thống quản lý chất lượng.

Khi hoạch định, Công ty xác định những điều sau:

a)Các mục tiêu chất lượng và các yêu cầu đối với sản phẩm, các yêu cầu này bao gồm các yêu cầu xác định trong

các tài liệu đặt hàng/mời thầu của khách hàng, các yêu cầu kỹ thuật/tiêu chuẩn sản phẩm, các mẫu đối chứng,

và các yêu cầu Luật định có liên quan;b) Xác định các quá trình, tài liệu cần thiết và việc cung cấp các nguồn lực cụ thể để thực hiện sản phẩm;

c)Các hoạt động kiểm tra xác nhận và xác nhận giá trị sử dụng, các hoạt động theo dõi, kiểm tra và thử nghiệm

cụ thể đối với sản phẩm và các chuẩn mực chấp nhận sản phẩm;d) Các hồ sơ cần thiết để cung cấp bằng chứng rằng các quá trình thực hiện và sản phẩm tạo thành đáp ứng các

yêu cầu.

Kết quả hoạch định việc thực hiện sản phẩm thể hiện dưới dạng: Bản vẽ, các loại Kế hoạch, Thủ tục,

Hướng dẫn, Tiêu chuẩn, Biểu mẫu.

Tài liệu liên quan:

Thủ tục lập kế hoạch và triển khai sản xuất: 0119

7.2 Các quá trình liên quan đến khách hàng:

Việc thực hiện các yêu cầu liên quan đến sản phẩm và việc xem xét các yêu cầu đó được xác định

trong thủ tục này để đảm bảo mọi yếu tố liên quan đến sản phẩm đã được giải quyết trước khi ký kết hợp đồng.

Tài liệu liên quan:

Thủ tục xem xét hợp đồng: 0101

Thủ tục ghi nhận và xử lý ý kiến, khiếu nại của khách hàng: 0122

7.3 Thiết kế và phát triển:-Hiện nay công ty thiết kế và phát triển sản phẩm theo các bước sau:

Hoạch định cho việc phát triển sản phẩm;

Xem xét các yêu cầu đầu vào;

Xem xét và xác định việc đáp ứng đầu ra của phát triển;

Xem xét đánh giá khả năng đáp ứng;

Kiểm tra xác nhận;

Xác định giá trị sử dụng nếu cần thiết;

Kiểm soát các thay đổi nếu có phát sinh xảy ra.Tài liệu liên quan: Hướng dẫn công viên thiết kế và phát triển sản phẩm: 0210

7.4Mua hàng:Các Nhà cung cấp nguyên liệu, phụ liệu, dịch vụ hỗ trợ được đánh giá trên cơ sở đáp ứng được các yêu

cầu chất lượng các sản phẩm, dịch vụ mua vào nhằm bảo đảm các sản phẩm, dịch vụ này phù hợp với các yêu cầu

sản xuất. Từ đó, thiết lập danh sách các nhà cung cấp được xét duyệt để trình Tổng Giám Đốc quyết định chọn Nhà

cung ứng để mua hàng hoá, dịch vụ.

Tài liệu liên quan:

Thủ tục mua hàng hoá, dịch vụ: 0096

7.5 Sản xuất và cung cấp dịch vụ:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Sự hình thành Công ty

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×