Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KIỂM SOÁT MÔI TRƯỜNG:

KIỂM SOÁT MÔI TRƯỜNG:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Việt Nam

 Trong thời gian thi công, thiết bị cơ khí và các phương tiện được sử dụng một cách cẩn trọng

và kiểm tra thường xuyên. Nếu có bất kỳ thiết bị, máy móc hoạt động gây ra ơ nhiễm khơng

khí, thì phải được sửa chữa, thay thế, hoặc cải thiện.

 Các biện pháp như sau:

o Tưới đường và khu vực làm việc mà đang bị đẩy vào để giảm bụi.

o Giảm tốc độ xe trên công trường dưới 25km/h, khi lái xe trên con đường đất để giảm

thiểu bụi.

o Thiết lập và duy trì chương trình bảo dưỡng định kỳ của động cơ đốt trong.

o Che tất cả các kho dự trữ tại chỗ tại các khu vực để ngăn chặn bụi được thổi bởi gió.

o Xe tải chở vật liệu phải được che chống bụi hoặc thùng kín để ngăn bụi và mùi hơi.

o Vòi phun nước, cung cấp nước, cung cấp thiết bị và sẽ có mặt tại tất cả các thời gian

trên công trường.

o Không được đốt các chất thải trên công trường.

o Thực hiện sơn hoặc nổ trong một khu vực kín và kín gió, bất cứ nơi nào có thể, để hạn

chế việc thải các chất dễ bay hơi, khói và hệ thống treo bụi.

o Kho chứa dầu diesel, dầu, sơn, chất pha loãng, và các hóa chất khác được sử dụng9.2.trên cơng trường với số lượng tối thiểu và lưu trữ một cách cẩn thận để ngăn chặn bất

kỳ mùi hôi và nguy cơ ơ nhiễm.

Kiểm sốt chất lượng nước: Tất cả nước thải trên công trường phải được phát hiện và xử lý đúng cách. Các biện pháp

khắc phục phải đáp ứng các yêu cầu của các quy định có liên quan. Trong thời gian xây dựng,

nguồn nước thải phải được kiểm tra. Nếu đáp ứng các chỉ số cho phép của cơ quan y tế, xả

nước thải được cấp bằng có giấy phép chấp thuận cho xử lý chất thải. Trong mọi trường hợp,

nguồn nước ô nhiễm gây ra trên công trường xây dựng sẽ được giới hạn.

 Nước thải cho việc làm sạch hoặc máy móc phải được chính quyền địa phương đã được phê

duyệt. Hệ thống thoát nước phải được kiểm tra và duy trì thường xuyên để hoạt động hiệu

quả, đặc biệt là trong mùa mưa.

 Các biện pháp thực hiện trên công trường như sau:

o Bất kỳ hư hỏng hoặc các mảnh vỡ hoặc bùn trôi xuống bởi các cơng trình sẽ được loại

bỏ khỏi cơng trường.

o Đảm bảo rằng bùn đất, bentonit, hóa chất và rửa khuấy bê tông,… được không lắng

đọng trong các kênh rạch nhưng được xử lý phù hợp và bã thải bỏ được chấp thuận

của chính quyền địa phương

o Tất cả nước và chất thải phát sinh trên công trường được thu thập và dỡ bỏ khỏi công

18trường thông qua một hệ thống thoát nước tạm thời được thiết kế phù hợp và đúng

cách.

o Bùn từ khoan, xây dựng tường vây hoặc vữa,…sẽ được xả vào hệ thống thoát nước

sau khi xử lý để loại bỏ bùn, các hạt bùn, bentonit ...

o Một hệ thống thoát nước thải phải được cung cấp để thoát nước thải vào hệ thống

thoát nước.

o Nước chứa chất lơ lửng, chất thải nguy hiểm hoặc các vật liệu dễ bay hơi, như: dầu,

hoặc sơn sẽ không được bơm trực tiếp vào cống nước mưa, hệ thống cống rãnh.

o Kho chứa dầu diesel, dầu, sơn, chất pha loãng và các hóa chất khác được sử dụng trên

cơng trường sẽ được hạn chế với số lượng tối thiểu và được lưu trữ xa.

o Tiến hành làm sạch tất cả các máy móc và thiết bị nặng như máy trộn bê tông, rửa xe

tải,… trong một khu vực rửa quy định mở để ngăn chặn nước ngầm, nước mặt, ô

nhiễm.

o Trong thời gian xây dựng, nếu các cơng trình thốt nước, các cơng trình xử lý nước9.3.khơng được thực hiện đúng cách, Quản lý Môi trường thông báo cho các quản lý dự

án và đội xây dựng, và yêu cầu họ để đưa ra các phương pháp để khắc phục và sửa

chữa thiệt hại để đảm bảo nước thải không không gây ô nhiễm môi trường.

Quản lý chất thải: Dầu thải, các vấn đề cơ khí, sơn và các chất thải khác được sử dụng và loại bỏ trong quản lý

không phải để gây thiệt hại hoặc gây ô nhiễm môi trường sẽ được khôi phục và thu thập được

trong các lĩnh vực quy định, có hàng rào để tránh mất mát, rò rỉ và ơ nhiễm cho phù hợp.

 Vị trí chứa nước thải phải được sự chấp thuận của Kỹ sư và nằm xa khu vực nhạy cảm như

khu dân cư, các nguồn nước, và các khu vực sơng-bờ kè. Bãi chứa chất thải được duy trì

đúng cách và vệ sinh thường xuyên.

 Nước và chất thải lỏng trên công trường được thu gom và loại bỏ khỏi cơng trường thơng qua

hệ thống thốt nước tạm thời được thiết kế một cách chi tiết và để khô nước tại các khu vực

mà không bị ô nhiễm. Nước thải từ các văn phòng, của nhà ăn, nhà vệ sinh sẽ được dẫn trực

tiếp hoặc gián tiếp vào hệ thống xử lý nước thải bằng bơm.

 Chất thải xây dựng thô được xem xét bởi các kỹ sư cho phù hợp để bơm hoặc hình thành mặt

đất sẽ được tái sử dụng. Nhà thầu phải liên hệ với Công ty Mơi trường thích hợp để xác định

vị trí thích hợp để tái sử dụng. Việc tái sử dụng sẽ không ảnh hưởng xấu đến mơi trường.

 Chất thải hóa học trên cong trường được quản lý chặt chẽ để tránh rò rỉ và bị ơ nhiễm cho

mơi trường. Chất thải hóa chất phải được thu thập và lưu trữ trong khu vực có rào chắn. Nhà

thầu phải liên hệ với Bộ Tài Nguyên và Môi trường hoặc với bất kỳ cơng ty tương ứng để có

kế hoạch để loại bỏ các vấn đề hóa học để tránh ơ nhiễm mơi trường.

 Quản lý Môi trường phải thường xuyên kiểm tra, nếu phát hiện ra rằng chất thải hơn mức cho

phép, nó sẽ được thơng báo để dự án quản lý và đồng thời buộc Đội thi cơng có phương pháp

19giảm thiểu.

9.4.

Quản lý hóa chất:

 Nhà thầu phải chuẩn bị một hàng tồn kho của các chất hóa học và các loại bảng dữ kiện an

toàn của vật liệu sử dụng cho các hoạt động xây dựng như: dung môi, bentonit, chất bôi trơn,

dầu diesel, xăng, chất độc,……

 Tất cả các vật liệu sử dụng cho việc thi công trên công trường sẻ được đính kèm với các tài

liệu rõ ràng và cần thiết như nơi sản xuất, ngày sản xuất, thời hạn sử dụng, và dữ kiện an toàn

cho người sử dụng và phương pháp để bảo quản.

 Kho chứa cho các chất hóa học được xây dựng để đảm bảo rằng nó là điều kiện khơ ráo và

thống mát, nền cao. Cửa của nó sẽ được trang bị ổ khóa. Kho này sẽ được xây dựng với các

phòng riêng để trữ các loại hóa chất khác nhau.

 Trong trường hợp đó dầu đã tràn trong mơi trường, phương pháp được sử dụng cho các mức

giới hạn phát tán ra ngồi và sau đó Nhà thầu phải báo cáo với Văn phòng Mơi trường Việt

Nam để có được những phương pháp thích hợp để kiểm sốt lây lan ra dầu.

 Đối với các hóa chất bị đổ ra, Nhà thầu phải có phương pháp phù hợp chẳng hạn như cài đặt

một hàng rào giữ lại xung quanh diện tích các chất hóa học để ngăn ngừa lây lan ra trong môi

trường, lắp đặt xung quanh hàng rào bảo vệ của khu vực bị ơ nhiễm và sau đó các nhà thầu

phải báo cáo Môi trường Việt Nam, Công nghệ và văn phòng Khoa học phải có khắc phục

với các chất hóa học.

o Lắp đặt hàng rào quanh cơng trường xây dựng để ngăn chặn bụi bay ra bên ngoài.

o Tất cả các xe phải được làm sạch trước khi đi ra khỏi công trường.

o Tưởi nước xung quanh công trường để giữ cho khơng khí trong lành.

10. KIỂM SỐT GIAO THƠNG

Đối với các biện pháp đảm bảo an tồn giao thông, nhà thầu sẽ lập và triển khai một kế hoạch

kiểm sốt giao thơng trong q trình thi cơng. Nhà thầu phải tuân thủ và đáp ứng đầy đủ yêu cầu

của các quy định, luật pháp có liên quan của Việt Nam.

11. KẾT LUẬN

Trên đây là đề xuất của Nhà thầu về biện pháp thi công bệ mố. Trong quá trình thi cơng, căn cứ tình

hình cụ thể và u cầu thực tế, chúng tơi sẽ có bổ sung, chỉnh lý phù hợp hơn nhằm đảm bảo cơng

trình đạt u cầu kỹ thuật thi công tốt, chất lượng cao, đúng tiêu chuẩn Nhà nước và pháp luật hiện

hành, an toàn trong thi cơng. Kính đề nghị Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát quan tâm xem xét và có ý kiến

chỉ đạo cho nhà thầu thi côngPhụ lục

 Sơ đồ tổ chức sự cố khẩn cấp trên công trường.

 Bản vẽ Sơ họa thi công2021Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KIỂM SOÁT MÔI TRƯỜNG:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×