Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
BÀI 19. TÍNH NHANH TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH

BÀI 19. TÍNH NHANH TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

Lúc này tích phân phức tạp ban đầu đã trở thành tích phân đơn giản

1

t 4 1

1 1

3

I    t dt  

     0

41

4 4

1

 Bình luận :

 Có 10 phép đặt ẩn phụ tính ngun hàm tích phân. Bài tốn trên có tính chết của phép

số 2 : “nếu tích phân chứa cụm sin xdx thì đặt ẩn phụ cos x  t ”

 Trong thực tế học tập, việc đổi vi phân (đổi đuôi) thường bị các bạn lãng quên , chúng

ta chú ý điều này.

PHỤ LỤC : 10 PHÉP ĐẶT ẨN PHỤ THƯỜNG GẶP

 Phương pháp đặt ẩn phụ thường dùng để đưa 1 tích phân phức tạp, khó tính trở về

một tích phân đơn giản, dễ tính hơn. Sau đây là 10 phép đặt ẩn phụ với 10 dấu hiệu

khác nhau thường gặp.

 Phép 1 : Nếu xuất hiện căn thức thì đặt cả căn bằng t

 Phép 2 : Nếu xuất hiện cụm sin xdx thì đặt cos x  t

1

dx thì đặt tan x  t

 Phép 3 : Nếu xuất hiện cụm

cos 2 x

1

dx thì đặt cot x  t

 Phép 4 : Nếu xuất hiện cụm

sin 2 x

1

 Phép 5 : Nếu xuất hiện cụm dx thì đặt ln x  t

x

x

 Phép 6 : Nếu xuất hiện e dx thì đặt e x  t

1

dx thì đặt x  tan t

 Phép 7 : Nếu xuất hiện cụm 2

x  a2

x 2  a 2 thì đặt x  a sin t

a

Phép 9 : Nếu xuất hiện cụm a 2  x 2 thì đặt x 

cos t

Phép 10 : Nếu xuất hiện biểu thức trong hàm ln, log, e... thì đặt cả biểu thức là t

Phép 8 : Nếu xuất hiện cụmViệc đăt ẩn phụ thường tiến hành theo 3 bước

Bước 1 : Đặt ẩn phụ theo dấu hiệu

Bước 2 : Vi phân 2 vế phương trình ẩn phụ để đổi đi

Bước 3 : Đổi cân dưới và cận trên sau đó thế tất cả 3 đại lượng trên vào tích phan ban

đầu để tạo thành một tích phân đơn giản hơn.

ln 2VD2-[Chuyên Khoa Học Tự Nhiên 2017] Tính tích phân I 

12A. 3  e  1

đều saiB. 2 ln 2  1C.2ln 2  1e2 x

e2 x  1dx

D. Cả 3 đáp án trênGIẢI

 Cách 1 : CASIO

 Gọi lệnh tính giá trị tích phân yTrang 2/11e2 xvà các cận 1 và ln 2 vào máy tính Casio Rồi nhấn nút =

e2 x  1

ta nhận được ngay kết quả của tích phân là 0, 7956...

yaQK^2Q)RsQK^2Q)$p1$$

$1Eh2)= Điền hàm f  x   Giữ nguyên kết quả này ở máy tính Casio số 1 , dùng máy tính Casio thứ 2 để tính kết

qua của các đáp án A, B, C, D ta thấy đáp số CĐây là giá trị giống hệt tích phân, vậy C là đáp số chính xác

 Cách tham khảo : Tự luậnĐặt t  e2 x  1

Vi phân 2 vế phương trình ẩn phụt  e2 x  1  t 2  e 2 x  1   t 2  ' dt   e 2 x  1 ' dx  2tdt  2e2 x dx  tdt  e 2 x dxĐổi cận dưới : x  1 khi đó t  e2  1Đổi cận trên : x  ln 2 khi đó t  e2ln 2  1  3

Lúc này tích phân phức tạp ban đầu đã trở thành tích phân đơn giản

3I1

2 t .tdt 

e 13

e2 1dt  t3

2 3  e2  1e 1 Bình luận :

 Bài toán trên chứa nội dung của phép đặt ẩn phụ số 1 “nếu tích phân chứa căn thì ta

đặt cả căn là ẩn phụ t “

Việc vi phân ln phương trình đặt ẩn phụ t  e2 x  1 thường khó khăn vì chứa căn,

do đó ta thường khử căn t 2  e 2 x  1 bằng cách bình phương 2 vế. Sau đó ta mới vi

phânVD3-[THP Nguyễn Đình Chiểu – Bình Dương 2017] Giá trị của a để tích phân

a 2

a2

x  2x  2giá

trị

 a  ln 3 là :

dx

0 x  1

2

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

GIẢI

 Cách 1 : CASIOTrang 3/11aa2

x2  2x  2giá

trị

bằng

biểu

thức

 a  ln 3

dx

0 x  1

2

thì hiệu của chúng phải bằng nhau. Vây ta thiết lập hiệu

a 2

 a2x  2x  2

dx  a  ln 3  và bài tốn trở thành tìm a để hiệu trên bằng 0

0 x  1

 2 Thử với giá trị a  5 Ta nhập hiệu trên vào máy tính Casio hiệu

5 2

 52x  2x  2

dx  5  ln 3 

0 x  1

2 Về mặt bản chất nếu tích phânyaQ)d+2Q)+2RQ)+1R0E5$p

(a5dR2$+5+h33o))

Rồi nhấn phím =Máy tính Casio báo một giá trị khác 0 vậy đáo số A là sai.

 Sửa vị trí a thành số 4 và số 3 ta đều nhận được kết quả khác 0 vậy đáp án B và C đều

sai

 Thử với giá trị a  2 ta được :

yaQ)d+2Q)+2RQ)+1R0E2$p

(a2dR2$+2+h3))=Khi đó hiệu trên bằng 0 tức là A là đáp án chính xác

 Cách tham khảo : Tự luận

a 2

a

x  2x  2

1  Tách tích phân thành : 

dx    x  1 

 dx

x 1

x 1

0

0 x2x2

Vì   x  '  x  1 nên nguyên hàm của x  1 là

x

2

 21

1

Vì  ln x  1  ' 

nên nguyên hàm của

là ln x  1

x 1

x 1

a

 x2

 a a2

1 Tóm lại   x  1 

 a  ln a  1

 dx    x  ln x  1  0 

x 1 

2

 20Thiết lập quan hệa2

a2

 a  ln a  1 

 a  ln 3  ln a  1  ln 3  a  2

2

2 Bình luận :

 Bài tốn này còn có mẹo giải nhanh dành cho các bạn tinh ý, chúng ta quan sát hàm

1

có mối liên hệ với nguyên hàm của nó là ln x  1 . Ta

f  x  chứa thành phần

x 1Trang 4/11đặc câu hỏi vậy phải chăng ln x  1 khi thế cận sẽ là ln a  1 có mối liên hệ vớiln 3  ln a  1 suy ra a  2

Hầu hết bài toán chứa tham số tích phân tác giả xin khuyên các bạn nên dùng phương

pháp Casio chứ phương pháp tự luận nhiều khi rất loằng ngoằng và dễ sai.VD4-[Báo Toán học tuổi trẻ T11 năm 2016] So sánh các tích phân412I   xdx, J   sin x cos xdx, K   x.e x

2100Ta có kết quả nào sau đây

A. I  K  JB. I  J  KC. J  I  KD. K  I  JGIẢI

 Cách 1 : CASIO

 Tính giá trị tích phân I ta được I  4.6666... và ghi giá trị này ra nháp.

ysQ)R1E4=n Tính giá trị tích phân J ta được J  0.3333... và lại ghi giá trị này ra nháp

qw4yjQ))dkQ))R0EaqKR2

= n Tính tiếp giá trị cuối cùng K  1

 qw3yQ)OQK^Q)R0E1= Rõ ràng 4.6666  1  0.3333 hay I  K  J . Vậy đáp án chính xác là A

 Bình luận :

 Qua bài tốn trên ta thấy rõ hơn sức mạnh của Casio khi giải nhanh những bài tích

phân xác định, phương pháp tự luận cũng có nhưng rất dài dòng, tác giả xin khơng đề

cập tới dành thời gian cho các bài khác quan trọng hơn.

1VD 5-[Báo Tốn Học Tuổi Trẻ tháng 12 năm 2016] Tích phân  3x  1  2 x  dx bằng

0A. 1

6B.7

6C.11

6D. 0GIẢI

 Cách 1 : CASIO

 Cách gọi lệnh giá trị tuyệt đối qcTrang 5/11 Khi biết lệnh giá trị tuyệt đối rồi chúng ta nhập tích phân và tính giá trị một cách bình

thường

 y(qc3Q)p1$p2qcQ)$)R0E1 Nhấn nút =ta sẽ nhận được giá trị tích phân là I  0, 016666... Đây chính là giá trị xuất hiện ở đáp số A. Vậy A là đáp số chính xác của bài toán

 Cách tham khảo : Tự luận

1

31  3x  1  2 x  dx    3x  1  2 x  dx    3x  1  2 x  dx1

3001Khi 0  x 1

thì

31

31

31

311

5x 2 

0  3x  1  2 x  dx  0 1  3x  2 x  dx 0 1  5 x  dx   x  2  3  18

0

Khi1

 x  1 thì

31

 x22

1  3x  1  2 x  dx  1  3x  1  2 x  dx 1  x  1 dx   2  x  1   9

3

3

3

3

111

311Vậy I    3 x  1  2 x  dx    3 x  1  2 x  dx 

01

31 2 1

 

18 9 6 Bình luận :

 Để giải các bài tốn tích phân chứa dấu giá trị tuyệt đối ta phải sử dụng phương pháp

chia khoảng để phá dấu giá trị tuyệt đối.

1

1

Ta biết 3x  1  0  x  và 3 x  1  0  x  vậy ta sẽ chia đoạn  0;1 thành 2

3

3

 1

1 

đoạn 0;  và  ;1

 3

3 Trang 6/11Để tách 1 tích phân thành 2 tích phân ta sử dụng công thức chèn cận : Với giá trị c bất

bkì thuộc đoạn  a; b thì

acbf  x  dx   f  x  dx   f  x  dx

acVD 6-[Thi học sinh giỏi tỉnh Phú Thọ năm 2017]4Cho biếtcos x

1

 sin x  cos x dx  a  4 ln b  0  a  1.1  b  3 . Tích ab bằng bao nhiêu ?

0A.1

2B.1

4C.1

6D.1

8GIẢI

 Cách 1 : CASIO4 Tínhcos x sin x  cos x dx  0.5659...  A

0qw4yakQ))RjQ))+kQ))R0E

aqKR4=Lưu giá trị này vào biến A

qJz1

A  ln b

1

4

Vậy ta có : a  ln b  0.5659...  A  a 

41

A  ln b

1

1

1 

4

 Nếu đáp số A đúng thì ab  

.b   b  A  ln b    0

22

4 2

Sử dụng chức năng dò nghiệm SHIFT SOLVE để tìm b

Q)(Qzpa1R4$QQhQ)))paq

KR2$qr=0.5=Khơng tìm được b  Đáp án A sai

1 

 Với đáp án B ta có b  A  ln b    0

4 4

Q)(Qzpa1R4$hQ)))paqKR4

qr=0.5=Trang 7/111

thỏa điều kiện 0  a  1.1  b  3

8

 Đáp số B chính xác của bài tốn

b2a  Bình luận :

 Một bài tốn rất hay kết hợp lệnh tính tích phân và lệnh dò nghiệm SHIFT SOLVE

 Cách Casio có thêm một ưu điểm là tránh được các bài tích phân khó như4cos x sin x  cos x dx

0BÀI TẬP TỰ LUYỆN6Bài 1-[Chuyên Khoa học tự nhiên 2017] Nếu  sin n x cos xdx 

0A. 3B. 41

thì n bằng :

64C. 5D. 6

3Bài 2-[Báo Toán Học Tuổi Trẻ tháng 12 năm 2016] Tích phân 3xx 2  1 bằng :0A. 3B. 7C. 5

ln 5Bài 3-[Group Nhóm Tốn 2107] Tích phâneln 3A. ln 3B. lnxD. 3dx

bằng :

 2e  x  33

4C. ln3

2D. ln1

2

aBài 4-[THPT Nho Quan – Ninh Bình 2017] Chocos 2 x1 1  2 sin 2 x dx  4 ln 3 . Tìm giá trị của a

0:

A. 3B. 2C. 4D. 6

aBài 5-[Báo THTT tháng 11 năm 2016] Giá trị nào của a để  3x2 2  dx  a 3  2 ?:0B. 1A. 0C. 2D. 3

x 2  2 ln x

Bài 6-[THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh 2017] Tính tích phân I  

dx :

x

1

eA. I  e 2 1

2B. I e2  1

2C. I  e 2  1D. I e2

2

6Bài 1-[Chuyên Khoa học tự nhiên 2017] Nếu  sin n x cos xdx 

0A. 2B. 3C. 51

thì n bằng :

64D. 6GIẢI

Trang 8/11

6 Với n  2 tính giá trị tích phân  sin 2 x cos xdx 

01

1 Đáp án A sai

24 64yjQ))dOkQ))R0EaqKR6=

6 Với n  3 tính giá trị tích phân  sin 3 x cos xdx 

01

 Đáp án B chính xác

64yjQ))^3$OkQ))R0EaqKR6= Chú ý: Tự luận với dấu hiệu “xuất hiện cụm cos xdx ” ta sẽ đặt t  sin x

3Bài 2-[Báo Toán Học Tuổi Trẻ tháng 12 năm 2016] Tích phân 3xx 2  1dx bằng :0A. 3B. 7C. 5D. 3GIẢI

3 Tính tích phân 3xx 2  1  7  Đáp số chính xác là B0y3Q)sQ)d+1R0Es3= Chú ý: Tự luận với dấu hiệu “xuất hiện căn thức” ta sẽ đặt căn thức là ẩn phụ

Đặt t  x 2  1  t 2  x 2  1 Vi phân hai vế  2 xdx  2tdt  xdx  tdt .

2

x  0  t  1

2

Đổi biến : 

. Khi đó tích phân trở thành  3t.tdt  t 3  7

1

1

x  3  t  2

ln 5

dx

Bài 3-[Group Nhóm Tốn 2107] Tích phân  x

bằng :

e  2e  x  3

ln 3

A. ln 3B. ln3

4C. ln3

2D. ln1

2GIẢI

dx

3

 Tính tích phân  x

 0.4054...  ln    Đáp số chính xác là C

x

e  2e  3

2

ln 3

ya1RQK^Q)$+2QK^pQ)$p3Rh

3)Eh5)=

ln 5Trang 9/11 Chú ý: Tự luận với dấu hiệu “xuất hiện e x ” ta sẽ đặt e x là ẩn phụ

Đặt t  e x Vi phân hai vế  e x dx  dt .

 x  ln 3  t  3

Đổi biến : 

. Khi đó tích phân trở thành

 x  ln 5  t  5

ln 55e x dx

dt

3

ln 3 e2 x  3e x  2  3 t 2  3t  2  ...  ln  2 aBài 4-[THPT Nho Quan – Ninh Bình 2017] Chocos 2 x1 1  2 sin 2 x dx  4 ln 3 . Tìm giá trị của a

0:

A. 3B. 2C. 4D. 6GIẢI3 Thử với a  3. Tính tích phâncos 2 x1 1  2 sin 2 x dx  0.2512...  4 ln 3  Đáp số A sai

0qw4yak2Q))R1+2j2Q))R0Eaq

KR3=

4 Thử với a  4 Tính tích phâncos 2 x1 1  2 sin 2 x dx  0.2746  4 ln 3  Đáp số C sai

0$$E$R$o4= Chú ý: Tự luận với dấu hiệu “xuất hiện cụm cos 2xdx ” ta sẽ đặt sin 2x  t là ẩn phụ

aBài 5-[Báo THTT tháng 11 năm 2016] Giá trị nào của a để  3x2 2  dx  a 3  2 ?:0A. 0B. 1C. 2

GIẢID. 3a Thiết lập phương trình  3x2 2  dx   a 3  2   0 . Vì đề bài cho sẵn các nghiệm nên ta sử0dụng phép thử

1Với a  1 vế trái phương trình là :  3x2 2  dx  13  2   0  Đáp án đúng là B0Wy(3Q)d+2)R0E1$p(1+2)=

Trang 10/11eBài 6-[THPT Thuận Thành 1 – Bắc Ninh 2017] Tính tích phân I  

1A. I  e 2 x 2  2 ln x

dx :

x21

2B. I e 1

2C. I  e 2  1D. I e2

2GIẢI

x  2 ln x

e2  1

 Tính tích phân I  

dx  4.1945... 

 Đáp số chính xác là B

x

2

1

yaQ)d+2hQ))RQ)R1EQK=

e2 Chú ý: Tự luận ta nên tách tích phân thành 2 tích phân con để dễ xử lý :

e

e

1

I   xdx  2  ln x. dx

x

1

1

1

1

Nếu tích phân “xuất hiện cụm dx “ thì Đặt ln x  t Vi phân hai vế  dx  dt .

x

x

e

1

2

x  1 t  0

e 1

Đổi biến : 

. Khi đó tích phân trở thành  xdx  2  tdt 

.

2

x  e  t  1

1

oTrang 11/11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BÀI 19. TÍNH NHANH TÍCH PHÂN XÁC ĐỊNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×