Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
BÀI 23. GIẢI NHANH BÀI TOÁN TÍCH PHÂN CHỐNG LẠI CASIO

BÀI 23. GIẢI NHANH BÀI TOÁN TÍCH PHÂN CHỐNG LẠI CASIO

Tải bản đầy đủ - 0trang

16 2.2.2.2 2 4.31.51  2 a.3b.5c  a  4; b  1; c  1  S  2

15

3.5

 Đáp số chính xác là BDễ thấy2VD2. Cho I   ln  x  1 dx  a ln 3  b ln 2  c  a, b, c  Z  . Tính giá trị của biểu thức

1A  abc

A. 0B. 1C. 2

D. 3

(Tổng hợp tích phân chống Casio – Internet 2017)

Lời giải:

2 Tính giá trị tích phân I   ln  x  1 dx rồi lưu giá trị này vào biến A

1yhQ)+1)R1E2=qJzeA

ec

eA

a b

a b

Để tính được 3 .2 ta sử dụng chức năng MODE 7 với hàm f  X   3 .2  c

e

w7aQK^QzRQK^Q)==p9=10=1= Khi đó a ln 3  b ln 2  c  A  ln(3a.2b.ec )  ln e A  3a.2b.ec  e A  3a.2b Quan sát màn hình xem giá trị nào của f  X  (cũng là của 3a.2b ) là số hữu tỉ thì nhận

Dễ thấy với X  c  1 thì 3a.2b  6.75 27

 33.2 2  a  3; b  2

4Tóm lại a  b  c  3  2  1  0

 Đáp án A là đáp án chính xác.2VD3. Cho I  

sin x  cos x

dx   a  b  ln 3  c ln 2  a, b, c  Q  . Tính giá trị của biểu thức :

sin x  cos x4A  abcA. 0B.1

21

D. 2

3

(Tổng hợp tích phân chống Casio – Internet 2017)

Lời giải:C.

2 Tính giá trị tích phân I  

sin x  cos x

dx rồi lưu giá trị này vào biến A

sin x  cos x4yajQ))pkQ))RjQ))+kQ))R

Trang 2/15aqKR4EEaqKR2=qJz Khi đó  a  b  ln 3  c ln 2  A  ln(3a b.2c )  ln e A . Mà ta tính được e A  2QK^Qz=a bc01

2 3 .2  2  3 .2  a  b  0; c 1

21 12 2

 Đáp án B là đáp án chính xác.Tóm lại a  b  c  0 

4VD4 . Cho I   sin 4 xdx   a  b a, b  Q  . Tính giá trị của biểu thứcA ab0A.11

32B. 5

32C. 4D. 7(Tổng hợp tích phân chống Casio – Internet 2017)

Lời giải:

2 Tính giá trị tích phân I   ln  x  1 dx rồi lưu giá trị này vào biến A

1yjQ))^4R0EaqKR4=qJz a  b  A Khi đó  a  b  A . Nếu đáp số A đúng thì hệ 

11 có nghiệm hữu tỉ (thuộc

a  b  32

Q)==$$Rp5P32==3

1

; b   là các số hữu tỉ

32

4

 B là đáp án chính xácRõ ràng a Trang 3/15

4VD5. Cho I   x 1  sin 2 x  dx 2 a0thức A  a  b

A. 20bB. 40  a, b, c  Z  vớia

là phân số tối giản. Tính biểu

bC. 60

D. 10

(Tổng hợp tích phân chống Casio – Internet 2017)

Lời giải:4 Tính giá trị tích phân I   x 1  sin 2 x  dx rồi lưu giá trị này vào biến A

0yQ)(1+j2Q)))R0EaqKR4=q

Jz Khi đó2 a A . Nếu đáp số A đúng thì a  b  20  b  20  a  A 2 ab

20  a

Sử dụng chức năng SHIFT SOLVE để tìm a (với a là số nguyên )

QzQraqKd+Q)R20pQ)qr=

10=Kết quả không ra một số nguyên  Đáp số A sai

 Nếu đáp số B đúng thì a  b  40  b  40  a  A 2 a

40  a$$$$R$4qr=20=Vậy a  8  b  32

 Đáp án A là đáp án chính xác

2VD6. Cho I   x3 ln 2 xdx 

1thức A  a  b

A. 15ae4  b

cB. 28 a, b, c  Z vớia b

; là các phân số tối giản. Tính biểu

c cC. 36

D. 46

(Tổng hợp tích phân chống Casio – Internet 2017)

Lời giải:2 Tính giá trị tích phân I   x3 ln 2 xdx rồi lưu giá trị này vào biến A

1Trang 4/15yQ)(1+j2Q)))R0EaqKR4=

qJzae 4  b

 A . Nếu đáp số A đúng thì c  15  a  b

c

 15 A  a. A  b. A  a.e 4  b

15 A  a. A  a.e 4

b

A 1

Sử dụng chức năng MODE 7 để tìm a (với a là số nguyên )

w7a15QzpQzQ)pQK^4$Q)R Khi đóQz+1==p9=10=1=Kết quả khơng tìm ra một số ngun  Đáp số A sai

36 A  a. A  a.e 4

 Tương tự như vậy với đáp số C đúng thì  b 

A 1

C$$$oo36=====Ta tìm được nghiệm a  129 là một số hữu tỉ

 Đáp án C là đáp án chính xác2VD7. Cho tích phân I   esin x sin 2 xdx . Nếu đổi biến số t  sin x thì :

0

2A. I   e t .t.dt

011B. I   e t .t.dt

0C. I  2  e t .t.dt

0

2D. I  2  e t .t.dt

0(Trích đề thi ĐH khối B năm 2005)

Lời giải:2 Tính giá trị tích phân I   esin x sin 2 xdx

0yQK^jQ))$j2Q))R0EaqKR

2=Trang 5/15 Nếu đáp án A đúng thì giá trị tích phân ở câu A phải giống giá trị tích phân ở đề bài và2cùng bằng 2. Tính I   e t .t.dt

0yQK^Q)$Q)R0EaqKR2=Kết quả ra một số khác 2  Đáp số A sai

1 Tương tự như vậy với đáp số C thì I  2  e t .t.dt  2

02yQ)QK^Q)R0E1= Đáp án C là đáp án chính xác

Chú ý : Đổi cận thì phải đổi biến  Dễ dàng loại được đáp án A và D

44x 1

dx thành tích phân

2x  1  2VD8. Sử dụng phương pháp đổi biến đưa tích phân I  

05 f  t  dt. Khi đó f  t  là hàm nào trong các hàm số sau ?3A. f  t  

C. f  t  2t 2  3

t2B. f  t  2t 2  3

2 t  2D. f  t   2t 2t2 8t  3  t  2 

t2 8t  3  t  2 

2t(Trích đề thi ĐH khối D năm 2011)

4 Tính giá trị tích phân I  

0Lời giải:

4x 1

dx

2x  1  2ya4Q)p1Rs2Q)+1$+2R0E4=Trang 6/15 Nếu đáp án A đúng thì f  t  2t 2  3

và giá trị tích phân

t2552t 2  3

2t 2  3

dt  6.2250... điều này là sai vì I  

dt  9.6923...

t2

t2

3

3I ya2Q)dp3RQ)+2R3E5=Kết quả ra một số khác 2  Đáp số A sai

 Tương tự như vậy với đáp số B chính xác

ya(2Q)dp8Q)+5)(Q)p2)RQ

)R3E5=VD9. Nếu sử dụng phương pháp đổi biến tìm nguyên hàm, ta đặt t  3 1  ln x thì nguyên hàm

củaln x. 3 1  ln x

dx có dạng :xA.  3t 3  t 3  1 dtB.  t 3  t 3  1 dtC.  3t 3  t 3  1 dtD.  t 3  t 3  1 dtLời giải:

 Để có thể sử dụng máy tính Casio ta phải tiến hành chọn cận để đưa nguyên hàm (tích

phân bất định) trở thành tích phân (tích phân xác định) Ta chọn hai cận là 1 và e7 .

Tính giá trị tích phân

e7ln x. 3 1  ln x

dx  43.1785...

1

x

ahQ))Oq^3$1+hQ))RQ)R1EQK^7= x  1  t  3 1  ln1  1

 Khi tiến hành đổi biến thì ta phải đổi cận : 

Nếu đáp án A

 x  e7  t  3 1  ln 37  2

đúng thì giá trị tích phân ở câu A phải giống giá trị tích phân ở đề bài . Tính

2I   3t 3 t 3  1 dt

1yQK^Q)$Q)R0EaqKR2=Trang 7/15Kết quả ra một số khác 2  Đáp số A sai

1 Tương tự như vậy với đáp số C thì I  2  e t .t.dt  2

0y3Q)^3$(Q)^3$p1)R1E2=n Đáp án A là đáp án chính xác

Chú ý : Ta có thể chọn cận nào cũng được không nhất thiết phải là 1 và e7 (chỉ cần

thỏa mãn tập xác định của hàm số là được)BÀI TẬP TỰ LUYỆNTrang 8/15

4Bài 1. Cho tích phân tan2xdx  a  b a, b  Q  . Tính giá trị của biểu thứcP  ab0A. P 5

4B. P 3

4C. P 1

4D. P 11

4(Tổng hợp tích phân chống Casio – Nguồn Internet 2017)

1 x

Bài 2. Cho tích phân  a, b  Q   2 e x dx  a.e2  b.e  a, b  Q  . Tính giá trị của biểu thức

x

1

P  ab

A. P  1

B. P  0.5

C. P  1

D. P  2

(Tổng hợp tích phân chống Casio – Nguồn Internet 2017)

2

2cos 3 x  2 cos x

 2  3sin x  cos 2 x dx  a ln 2  b ln 3  c  a, b, c  Z  .Bài 3. Cho tích phânTính0P  abc

A. P  3B. P  2

C. P  2

D. P  1

(Tổng hợp tích phân chống Casio – Nguồn Internet 2017)

4Bài 4. Cho tích phân 2x

12dx

 a ln 2  b ln 5  c ln11  a, b, c  Z  . Tính giá trị của biểu

 5x  3thức P  a  b  c

A. P  1B. P  3

C. 2

D. 0

(Tổng hợp tích phân chống Casio – Nguồn Internet 2017)

2 2

x  2x  2

Bài 5. Cho tích phân 

dx  a ln 2  b ln 3  c  a, b, c  Z  . Tính giá trị của biểu

x2  x

1

thức P  a  b  c

A. P  3

B. P  2

C. 4

D. 1

(Tổng hợp tích phân chống Casio – Nguồn Internet 2017)

Bài 6. Nếu sử dụng phương pháp đổi biến với ẩn phụ t  x 2  1

2I2

3dx

x x2 1

2A.

2đưa tích phânthành tích phân nào sau đây ?

1dt

2

t 1B.dt

2

t 1

12C. t t22331dt

1D. t t

1dt

2133(Tổng hợp tích phân chống Casio – Nguồn Internet 2017)

Bài 7. Nếu sử dụng phương pháp đổi biến với ẩn phụ t  1  3cos x đưa nguyên hàm

sin 2 x  sin x

I 

dx thành nguyên hàm nào sau đây ?

1  3cos x

A.2t 2  1

tdtB.1 2t 2  1

dt

9

tC.2t  1

tdtD.1 2t  1

dt

9

t(Tổng hợp tích phân chống Casio – Nguồn Internet 2017)Trang 9/15Bài 8. Nếu sử dụng phương pháp đổi biến với ẩn phụ t  1  3cos x

sin 2 x  sin x

I 

dx thành nguyên hàm nào sau đây ?

1  3cos x

A.2t 2  1

tdtB.1 2t 2  1

dt

9

tC.2t  1

tdtD.đưa nguyên hàm1 2t  1

dt

9

t(Tổng hợp tích phân chống Casio – Nguồn Internet 2017)Trang 10/15LỜI GIẢI BÀI TẬP TỰ LUYỆN4Bài 1. Cho tích phân tan2xdx  a  b a, b  Q  . Tính giá trị của biểu thứcP  ab0A. P 5

4B. P 3

4C. P 1

4D. P 11

4(Tổng hợp tích phân chống Casio – Nguồn Internet 2017)

Lời giải:4 Tính giá trị tích phân tan2xdx rồi lưu vào biến A0qw4ylQ))dR0EaqKR4=qJza  b  A Nếu đáp số A đúng ta có hệ phương trình 

5  a  1.7334... khơng phải là số hữu

ab

4

tỉ  Đáp số A sai

w511=qK=Qz=1=1=5P4==a  b  A

a  1 Tương tự như vậy với đáp án B ta có hệ phương trình 

.  B là đáp số

3 

b2

ab



4

chính xác

==$$R3P4===2Bài 2. Cho tích phân  a, b  Q 

P  ab

A. P  11 x x

e dx  a.e2  b.e  a, b  Q  . Tính giá trị của biểu thức

2

x

1B. P  0.5

C. P  1

D. P  2

(Tổng hợp tích phân chống Casio – Nguồn Internet 2017)

Lời giải:

2 Tính giá trị tích phân1 x x

e dx rồi lưu vào biến A

x2

1ya1pQ)RQ)d$QK^Q)R1E2=qJz

Trang 11/15ae 2  be  A

a  0.5

 Với đáp số A ta có hệ phương trình 



b  1

a  b  0.5

w51QKd=QK=Qz=1=1=0.5=== Đáp số A chính xác2Bài 3. Cho tích phâncos 3 x  2 cos x

 2  3sin x  cos 2 x dx  a ln 2  b ln 3  c  a, b, c  Z  .Tính0P  abc

A. P  3B. P  2

C. P  2

D. P  1

(Tổng hợp tích phân chống Casio – Nguồn Internet 2017)

Lời giải:2 Tính giá trị tích phâncos 3 x  2 cos x 2  3sin x  cos 2 x dxrồi lưu vào biến A0yak3Q))+2kQ))R2+3jQ))pk2

Q))R0EaqKR2=qJz Vậy a ln 2  b ln 3  c  A  ln  2 a.3b.ec   ln  e A   2a.3b eA

. Tìm 2 a.3b bằng chức năng

c

elập bảng giá trị MODE 7 với biến X  c

w7aQK^QzRQK^Q)==p9=10=1=Ta được 2a.3b  18 với X  c  2 . Vậy 18  2.32  2a.3b  a  1; b  2

 P  a  b  c  1  2  2  1  Đáp số chính xác là D

4Bài 4. Cho tích phân 2x

1thức P  a  b  c

A. P  12dx

 a ln 2  b ln 5  c ln11  a, b, c  Z  . Tính giá trị của biểu

 5x  3

B. P  3

C. 2

D. 0

(Tổng hợp tích phân chống Casio – Nguồn Internet 2017)

Lời giải:

Trang 12/15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BÀI 23. GIẢI NHANH BÀI TOÁN TÍCH PHÂN CHỐNG LẠI CASIO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×