Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kỹ năng kiểm sát việc tuyên án

Kỹ năng kiểm sát việc tuyên án

Tải bản đầy đủ - 0trang

quyết vụ án, từ đó làm cơ sở cho hoạt động kiểm sát bản án, quyết định của

Tòa án sau phiên tòa, kiểm tra biên bản phiên tòa. Thơng qua việc nghiên cứu

hồ sơ vụ án cũng như diễn biến tại phiên tòa xem xét bản án có nhận định,

đánh giá và phản ánh đúng với các nội dung diễn biến tại phiên tòa hay

khơng? Có dựa trên kết quả tranh tụng tại phiên tòa hay khơng? Bản án có thể

hiện đúng tính khách quan của vụ việc và phản ánh đúng ý chí của các đương

sự tại phiên tòa hay khơng? Có đúng tên tuổi địa chỉ của những ngời tham gia

tố tụng hay không? Trường hợp KSV nhận thấy có vấn đề nào đó khơng có

căn cứ trong nội dung bản án thì KSV phải báo cáo, đề xuất với lãnh đạo VKS

để xem xét việc kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

Kiểm sát việc nghị án, tuyên án nhằm đảm bảo việc xét xử tại phiên tòa

được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định; bảo đảm

quyền, nghĩa vụ của những người tham gia tố tụng, bảo đảm cho việc xét xử

vụ án được khách quan, đúng pháp luật.C-KẾT LUẬNNhư vậy, để nâng cao vị trí, vai trò, trách nhiệm của VKS trong hoạt động

tố tụng dân sự cũng như nâng cao chất lượng công tác kiểm sát tuân theo pháp

luật trong hoạt động xét xử của Tòa án, khi tham gia phiên tòa Kiểm sát viên

cần nắm vững và thực hiện linh hoạt những kỹ năng hoạt động của mình tại

phiên tòa xét xử các vụ án dân sự. Đồng thời, tích cực rèn luyện các kỹ năng

để có thể thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình một cách tốt nhất.

Câu 2: Giải quyết tình huống

II- Những vấn đề Kiểm sát viên phải tiến hành kiểm sát

Thứ nhất, kiểm tra văn bản thông báo thụ lý vụ án. KSV phải tiến hành

kiểm tra thời hạn, hình thức và nội dung văn bản thông báo thụ lý VADS do

TAND quận Thanh Xuân gửi đến. Cụ thể:11- Kiểm tra hình thức văn bản thông báo thụ lý vụ án: kiểm tra văn bản

thông báo về việc thụ lý VA của TAND quận Thanh Xn có đảm bảo về mặt

hình thức theo Mẫu số 30-DS ban hành kèm theo NQ 01/2017 hay không.

- Kiểm tra thời hạn gửi thông báo thụ lý VADS: KSV căn cứ vào ngày thụ

lý vụ án của Tòa án (1/7/2016) so với ngày VKS nhận được thông báo thụ lý

vụ án để tính xem TAND quận Thanh Xuân có vi phạm về thời hạn gửi thơng

báo thụ lý vụ án khơng. Theo khoản 1 Điều 196 BLTTDS, Tòa án phải gửi

thông báo cho VKS về việc đã thụ lý VADS trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày

thụ lý vụ án. Như vậy, nếu sau ngày 3/7/2016 mà TAND quận Thanh Xuân

không gửi thông báo thụ lý vụ án thì vi phạm thời hạn gửi thơng báo.

- Kiểm tra nội dung văn bản thông báo: Kiểm tra xem nội dung văn bản

thơng báo thụ lý VA có đảm bảo đúng theo quy định tại Khoản 2 Điều 196

BLTTDS 2015 và Điều 10 Quy chế kiểm sát dân sự ban hành kèm theo Quyết

định 364/2017/QĐ-VKSTC hay không. Cụ thể:

+ Kiểm tra thẩm quyền thông báo thụ lý, KSV phải kiểm tra tên, địa chỉ

Tòa án đã thụ lý và phần ký tên chức danh, đóng dấu văn bản thơng báo về

việc thụ lý vụ án để xác định.

+ Kiểm tra họ tên của người khởi kiện, hộ khẩu thường trú, địa chỉ, tuổi

của người khởi kiện: anh Trần Thanh Hải và chị Trần Thị Lan.

+ Kiểm tra xem vợ chồng anh Hải, chị Lan yêu cầu TAND quận Thanh

Xuân giải quyết những vấn đề gì? Từ đó xác định tranh chấp trong VA là gì và

tranh chấp đó có thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND quận Thanh Xuân

hay không? Cụ thể trong VA trên, vợ chồng Hải, Lan đã khởi kiện ra TAND

quận Thanh Xuân yêu cầu vợ chồng Cường, Hoa thực hiện đúng thỏa thuận

trong Hợp đồng chuyển nhượng nhà đất giữa hai bên. Đối tượng tranh chấp:

Hợp đồng chuyển nhượng nhà đất, đối tượng của hợp đồng: quyền sử dụng

nhà đất. Đây là một vụ án dân sự, bởi lẽ, vợ chồng Cường, Hoa đã không thực

hiện đúng thỏa thuận trong Hợp đồng và vi phạm Điều 6 Hợp đồng chuyển

nhượng nhà đất giữa vợ chồng Cường, Hoa với vợ chồng Hải, Lan được lập

ngày 21/01/2015. Theo quy định tại khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35

và điểm a khoản 1 Điều 39 BLTTDS, đây là tranh chấp dân sự thuộc thẩm

12quyền giải quyết của tòa án và TAND cấp huyện nơi bị đơn (vợ chồng Cường,

Hoa) cư trú có thẩm quyền giải quyết, đó là TAND quận Đống Đa. Do đó,

việc TAND quận Thanh Xuân thụ lý vụ án là không đúng thẩm quyền theo

lãnh thổ.

Thứ hai, kiểm tra xem TAND quận Thanh Xuân thông báo thụ lý VA theo

thủ tục thường hay rút gọn? Cụ thể trong VA trên, vợ chồng Quang, Hồng là

người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan chưa thừa nhận nghĩa vụ nên không

thỏa mãn điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn theo quy định tại điểm a Khoản 1

Điều 317 BLTTDS. Do đó, VA cần phải được giải quyết theo thủ tục thông

thường. Trong trường hợp TAND quận Thanh Xuân thông báo giải quyết VA

trên theo thủ tục rút gọn thì bị coi là vi phạm pháp luật.

Thứ ba, đánh giá tính có căn cứ và hợp pháp của việc thụ lý VA, cụ thể:

- Quyền khởi kiện của người khởi kiện: Vợ chồng Hải, Lan có quyền khởi

kiện VA trên theo quy định tại Điều 186 BLTTDS.

- Thẩm quyền giải quyết VA: TAND quận Đống Đa.

- Thời hiệu khởi kiện: theo khoản 2 Điều 184 BLTTDS 2015, Tòa án chỉ

áp dụng quy định về thời hiệu theo yêu cầu áp dụng thời hiệu của một bên

hoặc các bên với điều kiện yêu cầu này phải được đưa ra trước khi Tòa án cấp

sơ thẩm ra bản án, quyết định giải quyết vụ việc. Nên trong trường hợp này,

chỉ khi có yêu cầu áp dụng thời hiệu khởi kiện thì mới áp dụng quy định về

thời hiệu khởi kiện. Nếu họ yêu cầu, tại Điều 429 BLDS 2015 quy định thời

hiệu khởi kiện để yêu cầu TAND quận Thanh Xuân giải quyết tranh chấp là

03 năm, kể từ ngày vợ chồng Hải, Lan biết hoặc phải biết quyền, lợi ích hợp

pháp của mình bị xâm phạm (tức là ngày 19/01/2016). Do đó, thời hiệu khởi

kiện của VA trên tính từ ngày 19/01/2016 đến ngày 19/01/2019. Nếu vợ chồng

Hải, Lan không yêu cầu TAND quận Thanh Xuân giải quyết tranh chấp trong

khoảng thời gian trên thì bị coi là mất quyền khởi kiện.

Thứ tư, kiểm tra Thẩm phán có thơng báo hay khơng thơng báo cho anh

Hải, chị Lan, anh Quang, chị Hồng về thời hạn phải có ý kiến bằng văn bản

nộp cho Tòa án với yêu cầu của anh Hải, chị Lan và tài liệu chứng cứ kèm13theo cũng như hậu quả pháp lý của việc khơng nộp cho Tòa án văn bản ý kiến

của mình đối với yêu cầu khởi kiện hay không.

Thứ năm, KSV tiến hành kiểm sát thông báo thụ lý đơn yêu cầu phản tố

của bị đơn, thông báo thụ lý đơn yêu cầu độc lập của người có quyền lợi

nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Tình huống khơng đề cập đến vấn đề này,

trong trường hợp có yêu cầu độc lập hoặc yêu cầu phản tố thì KSV thực hiện

các kỹ năng kiểm sát như khi kiểm sát thông báo thụ lý đơn khởi kiện.

Thứ sáu, kiểm tra thời điểm TAND quận Thanh Xuân thụ lý VA, cụ thể là

“ngày 1/7/2016, TAND quận Thanh Xuân đã thụ lý VA trên để giải quyết”.

Thế nhưng trong tình huống không nêu cụ thể thời điểm vợ chồng anh Hải,

chị Lan nộp đơn khởi kiện và nộp biên lai thu tiền tạm ứng án phí là khi nào

nên khơng thể xác định được TAND quận Thanh Xuân có vi phạm về thời hạn

thụ lý VA theo quy định tại Điều 195 BLTTDS hay không.

II- Bản báo cáo lãnh đạo

VIỆN KSND THÀNH PHỐ HÀ NỘICỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMVIỆN KSND QUẬN THANH XUÂNĐộc lập - Tự do - Hạnh PhúcSố: 15/BC-VKS-DSThanh Xuân, ngày 04 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO

Đề xuất giải quyết vụ án dân sự

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯Tôi Nguyễn Văn A – Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân quận

Thanh Xuân được phân công nghiên cứu, đề xuất giải quyết vụ án dân sự

“Tranh chấp Hợp đồng chuyển nhượng nhà đất” giữa: Nguyên đơn: anh Trần

Thanh Hải và chị Lê Thị Lan, địa chỉ: phường Định Cơng, quận Hồng Mai,

thành phố Hà Nội và Bị đơn: anh Nguyễn Văn Cường và chị Trần Thị Hoa,

địa chỉ: phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội do Tòa án nhân

dân quận Thanh Xuân thụ lý giải quyết theo Thông báo về việc thụ lý vụ án số

10 ngày 01 tháng 07 năm 2016 của TAND quận Thanh Xuân.

Sau khi nghiên cứu tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Tôi xin báo cáo lãnh

đạo đơn vị và đề xuất quan điểm giải quyết vụ án như sau:

I. NỘI DUNG VỤ VIỆC

14Ngày 21/01/2015, anh Nguyễn Văn Cường cùng vợ là chị Trần Thị Hoa

(phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (bên A)) nhận chuyển

nhượng quyền sử dụng 60 đất và tài sản gắn liền trên đất là ngôi nhà cấp 4 tại

số nhà 21 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành

phố Hà Nội của vợ chồng anh Trần Thanh Hải và chị Lê Thị Lan (phường

Định Cơng, quận Hồng Mai, thành phố Hà Nội (Bên B)). Giá chuyển

nhượng: 2.100.000.000 VNĐ. Việc chuyển nhượng được lập thành Hợp đồng

và được công chứng. Điều 6 của hợp đồng có ghi: “Trong thời hạn một năm

kể từ ngày Hợp đồng này được cơng chứng. Bên B có quyền chuộc lại ngôi

nhà gắn liền với quyền sử dụng đất quy định tại Điều 1 của hợp đồng với giá

chuộc lại là 2.600.000.000 VNĐ”. Các bên đã tiến hành làm thủ tục đăng ký

sang tên nhà đất theo đúng quy định của pháp luật và Bên A đã được UBND

quận Thanh Xuân cấp GCNQSDĐ đối với diện tích đất nêu trên.

Ngày 16/8/2015, do cần tiền để hùn vốn làm ăn nên vợ chồng anh

Cường, chị Hoa đã chuyển nhượng ngôi nhà gắn liền với 60m 2 đất nêu trên

cho vợ chồng anh Trần Văn Quang, chị Nguyễn Thị Hồng với giá là

2.500.000.000 VNĐ. Việc chuyển nhượng thực hiện theo đúng quy định của

pháp luật và anh Quang, chị Hồng đã được UBND quận Thanh Xuân cấp

GCNQSDĐ. Ngày 19/01/2016, vợ chồng anh Hải, chị Lan đến gặp vợ chồng

anh Cường, chị Hoa yêu cầu được chuộc lại ngôi nhà gắn liền với quyền sử

dụng đất theo đúng thỏa thuận thì mới biết anh Cường, chị Hoa đã chuyển

nhượng nhà đất trên cho người khác. Do không thống nhất được với nhau về

cách giải quyết nên anh Hải, chị Lan đã khởi kiện ra TAND quận Thanh Xuân

yêu cầu vợ chồng anh Cường, chị Hoa thực hiện đúng thỏa thuận trong Hợp

đồng chuyển nhượng nhà đất giữa hai bên.

II. QUÁTRÌNH THỤ LÝ GIẢI QUYẾT CỦA TOÀ ÁN

Ngày 01/07/2016 TAND quận Thanh Xuân đã thụ lý vụ án trên để giải

quyết và thông báo bằng văn bản cho VKS nhân dân quận Thanh Xuân.

III. NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT

1Nhận xét15Việc Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân thụ lý vụ án là không đúng về

thẩm quyền theo lãnh thổ.

2Đề xuấtYêu cầu TAND quận Thanh Xuân chuyển vụ án cho TAND quận Đống

Đa giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Trên đây là nội dung báo cáo đề xuất của Kiểm sát viên về việc giải

quyết vụ án dân sự. Đề nghị lãnh đạo đơn vị xem xét, chỉ đạo.

Người báo cáo

Ý kiến của lãnh đạo Viện16DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO1.

2.

3.

4.Hiến pháp năm 2013.

Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014.

Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày

31/8/2016 quy định việc phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân và Tòa

án nhân dân trong việc thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng5.dân sự.

Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày

1/8/2012 hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng dân6.sự về kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự.

Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự (ban hành7.kèm theo Quyết định số 364/2017/QĐ-VKSNDTC).

Quyết định số 204/2017/QĐ-VKSTC ngày 1/6/2017 của Viện kiểm sát

nhân dân tối cao về việc ban hành biểu mẫu văn bản tố tụng, nghiệp vụ8.tạm thời trong lĩnh vực kiểm sát hoạt động tư pháp.

Nghị quyết số 01/2017/HĐTP-TANDTC ngày 13/1/2017 của Hội đồng

thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành về một số biểu mẫu trong9.tố tụng dân sự.

Trường đại học Kiểm sát Hà Nội, Tập bài giảng Kiểm sát giải quyết vụviệc dân sự và việc khác theo quy định của pháp luật, Hà Nội-2018.

10. Trường đại học Kiểm sát Hà Nội, Tập bài giảng đào tạo nghiệp vụ kiểm

sát (tập 6), Hà Nội-2014.

11. Nguyễn Thị Nhàn - P9 VKSND tỉnh Bắc Ninh, Kỹ năng kiểm sát của

Kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm dân sự.

http://vksbacninh.gov.vn/kiem-sat-vien-viet/nghien-cuu-trao-doi/kynang-kiem-sat-cua-kiem-sat-vien-tai-phien-toa-so-tham-dan-su7613.html17DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.BLTTDS

GCNQSDĐ

HĐXX

KSV

TAND

UBND

VKS: Bộ luật tố tụng dân sự

: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

: Hội đồng xét xử

: Kiểm sát viên

: Tòa án nhân dân

: Ủy ban nhân dân

: Viện kiểm sát18Đề tài 14:

1.Phân tích những nội dung cơ bản trong các kỹ năng tham gia phiên tòa2.sơ thẩm của Kiểm sát viên?

Tình huốngNgày 21/01/2015, anh Nguyễn Văn Cường cùng vợ là chị Trần Thị Hoa

đều có hộ khẩu thường trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà

Nội (Bên A) nhận chuyển nhượng quyền sử dụng 60 đất và tài sản gắn liền

trên đất là ngôi nhà cấp 4 tại số nhà 21 phố Khương Hạ, phường Khương

Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội của vợ chồng anh Trần Thanh Hải

và Lê Thị Lan đều có hộ khẩu thường trú tại phường Định Cơng, quận Hồng

Mai, thành phố Hà Nội (Bên B), Diện tích đất trên vợ chồng anh Hải, chị Lan

đã được Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân cấp Giấy chứng nhận quyền sử

dụng đất mang số hiệu A23407886 năm 2009. Giá chuyển nhượng hai bên

thống nhất là 2.100.000.000 VNĐ. Việc chuyển nhượng đã được hai bên lập

thành Hợp đồng và có chứng nhận của Cơng chứng viên Văn phòng Cơng

chứng Phương Đơng. Trong hợp đồng chuyển nhượng nhà gắn liền với quyền

sử dụng đất trên, tại Điều 6 có ghi: “Trong thời hạn một năm kể từ ngày Hợp

đồng này được cơng chứng. Bên B có quyền chuộc lại ngôi nhà gắn liền với

quyền sử dụng đất quy định tại Điều 1 của hợp đồng với giá chuộc lại là

2.600.000.000 VNĐ”.

Thực hiện Hợp đồng chuyển nhượng nhà và đất nêu trên, các bên đã tiến

hành làm thủ tục đăng ký sang tên nhà đất theo đúng quy định của pháp luật

và Bên A đã được Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân cấp Giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất đối với diện tích đất nêu trên.

Ngày 16/8/2015, do cần tiền để hùn vốn làm ăn nên vợ chồng anh Nguyễn

Văn Cường, chị Trần Thị Hoa đã chuyển nhượng ngôi nhà gắn liền với 60m 2

đất tại số nhà 21 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân,

thành phố Hà Nội cho vợ chồng anh Trần Văn Quang, chị Nguyễn Thị Hồng

với giá là 2.500.000.000 VNĐ. Việc chuyển nhượng nhà đất giữa hai bên thực

hiện theo đúng quy định của pháp luật và anh Quang, chị Hồng đã được Ủy

ban nhân dân quận Thanh Xuân cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

19Ngày 19/01/2016, vợ chồng anh Hải, chị Lan đến gặp vợ chồng anh

Cường, chị Hoa yêu cầu được chuộc lại ngôi nhà gắn liền với quyền sử dụng

đất tại số nhà 21 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân,

thành phố Hà Nội theo đúng thỏa thuận thì mới biết anh Cường, chị Hoa đã

chuyển nhượng nhà đất trên cho người khác. Do không thống nhất được với

nhau về cách giải quyết. Vì vậy, anh Hải, chị Lan đã khởi kiện ra Tòa án nhân

dân quận Thanh Xuân yêu cầu vợ chồng anh Cường, chị Hoa thực hiện đúng

thỏa thuận trong Hợp đồng chuyển nhượng nhà đất giữa hai bên. Ngày

01/07/2016 Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân đã thụ lý vụ án trên để giải

quyết và thông báo bằng văn bản cho Viện kiểm sát cùng cấp.

Chỉ bằng các dữ liệu trên, là Kiểm sát viên được Viện trưởng phân công

tiến hành công tác kiểm sát việc tuân theo pháp luật, anh chị sẽ kiểm sát

những vấn đề gì? Nội dung vấn đề anh chị kiểm sát? Viết một bản báo cáo

lãnh đạo (không quá 2 trang) về việc anh chị đã tiến hành kiểm sát đối với vụ

án trên và đề xuất cho công tác kiểm sát tiếp theo.20MỤC LỤC21Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kỹ năng kiểm sát việc tuyên án

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×