Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kỹ năng kiểm sát các hoạt động tố tụng bắt đầu phiên tòa

Kỹ năng kiểm sát các hoạt động tố tụng bắt đầu phiên tòa

Tải bản đầy đủ - 0trang

ký tòa án. KSV phải nắm chắc những căn cứ quy định tại Điều 53, 54

BLTTDS 2015 để trường hợp phát hiện có căn cứ cho rằng Thẩm phán, Hội

thẩm nhân dân hay Thư ký Tòa án thuộc trường hợp phải từ chối tiến hành tố

tụng hoặc bị thay đổi thì KSV phải yêu cầu HĐXX quyết định việc thay đổi

người đó hoặc ra quyết định hỗn phiên tòa trong trường hợp phải thay đổi

Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Tòa án. Lưu ý: KSV phải theo dõi

xem đương sự có đưa ra các yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng và xem

xét các yêu cầu đó có phù hợp với các quy định của pháp luật hay khơng. Có

nhiều trường hợp bắt buộc phải hỗn, phải thay đổi dẫn đến việc hỗn.

Ngồi ra trong một số vụ án có sự tham gia của người giám định, người

phiên dịch mà KSV phát hiện người đó thuộc trường hợp phải từ chối tiến

hành tố tụng hoặc bị thay đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 80 và khoản 2

Điều 82 BLTTDS 2015 thì KSV yêu cầu HĐXX quyết định việc thay đổi căn

cứ Điều 240 BLTTDS 2015. HĐXX phải xem xét, quyết định theo thủ tục do

bộ luật này quy định và có thể chấp nhận hoặc khơng chấp nhận, trường hợp

khơng chấp nhận thì phải nêu rõ lý do. Nếu có căn cứ phải thay đổi người

giám định, người phiên dịch thì KSV đề nghị HĐXX hỗn phiên tòa.

Sau khi đề nghị, KSV phải theo dõi việc giải quyết yêu cầu thay đổi người

tiến hành tố tụng, người giám định, người phiên dịch; việc xem xét quyết định

hỗn phiên tòa khi có người vắng mặt; việc đảm bảo tính khách quan của

người làm chứng theo quy định tại các Điều 240, 241 và Điều 242 BLTTDS.

Trường hợp HĐXX không chấp nhận yêu cầu của KSV mà vẫn tiếp tục xét xử

thì KSV vẫn phải tham gia phiên tòa, phát biểu ý kiến của mình về việc tuân

thủ pháp luật, đồng thời ngay sau phiên tòa, KSV phải báo cáo ngay với Lãnh

đạo VKS cấp mình để quyết định việc kiến nghị, kháng nghị. Tuy nhiên, KSV

chỉ được phát biểu khi HĐXX yêu cầu phát biểu về thủ tục tại phần khai mạc

phiên tòa chứ KSV không được tự ý phát biểu khi chưa được HĐXX yêu cầu.

Trong phần thủ tục bắt đầu phiên tòa, trước hết, KSV phải theo dõi việc

khai mạc và công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử (khoản 1 Điều 239

BLTTDS), theo dõi việc Thư ký Tòa án báo cáo với HĐXX về sự có mặt, sự

vắng mặt của những người tham gia phiên tòa theo giấy triệu tập, giấy báo

2của Tòa án và lý do vắng mặt (khoản 2 Điều 239 BLTTDS). Sau khi nghe Thư

ký phiên tòa báo cáo, Chủ tọa phiên tòa kiểm tra lại sự có mặt của những

người tham gia phiên tòa theo giấy triệu tập, giấy báo của Tòa án và kiểm tra

căn cước của đương sự, người tham gia tố tụng khác (khoản 3, khoản 4 Điều

239 BLTTDS). Khi Chủ tọa phiên tòa kiểm tra sự có mặt và căn cước của

đương sự, người tham gia tố tụng, thì KSV cũng cần theo dõi và kiểm tra tư

cách pháp lý của các đương sự và những người tham gia tố tụng khác theo

quy định tại các Điều 68, 75, 77, 79, 81 BLTTDS 2015. Đây là kỹ năng đòi

hỏi KSV phải quan sát, chú ý. Trường hợp có người tham gia tố tụng trong vụ

án vắng mặt tại phiên tòa thì KSV phải đối chiếu với quy định của BLTTDS

về việc hoãn phiên tòa. Nếu thấy có căn cứ để hỗn phiên tòa thì KSV phải đề

nghị HĐXX ra quyết định hỗn phiên tòa. Theo quy định của pháp luật,

trường hợp vụ án có sự tham gia của người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

của đương sự, người làm chứng, người giám định, người phiên dịch mà họ

vắng mặt thì KSV phải đề nghị HĐXX ra quyết định hoãn phiên tòa, trừ

trường hợp quy định tại Điều 158 Luật tố tụng hành chính đối với vụ án hành

chính, Điều 228 BLTTDS đối với vụ án kinh doanh thương mại, lao động.

KSV phải nắm chắc quyền đề nghị hỗn phiên tòa nếu thuộc các trường

hợp quy định tại khoản 2 Điều 56, khoản 2 Điều 62, khoản 2 Điều 84, các

Điều 227, 229, 230, 231, 232, 241 và các trường hợp khác theo quy định của

BLTTDS. Đồng thời, KSV phải căn cứ vào các quy định tại Điều 56, 61 để

phân biệt được việc thay đổi những người tiến hành tố tụng trước và tại phiên

tòa sơ thẩm. Trong trường hợp có căn cứ để hỗn phiên tòa nhưng HĐXX

khơng chấp nhận và vẫn tiếp tục xét xử cho dù KSV đã đề nghị thì KSV vẫn

phải tham gia phiên tòa nhưng ngay sau phiên tòa, KSV phải báo cáo ngay

với Lãnh đạo viện kiểm sát cấp mình để quyết định việc kháng nghị.

Tiếp theo, KSV phải kiểm sát việc chấp hành các thủ tục tố tụng tại phiên

tòa của HĐXX, Thư ký phiên tòa và những người tham gia tố tụng từ khi bắt

đầu cho đến khi kết thúc phiên tòa, bao gồm các thủ tục bắt đầu phiên tòa

(Điều 237, 239 BLTTDS); thủ tục thay đổi người tiến hành tố tụng, người

giám định, người phiên dịch theo quy định tại Điều 240 BLTTDS như đã phân

3tích ở trên. Trong đó phải chú ý theo dõi Chủ tọa phiên tòa phổ biến quyền,

nghĩa vụ của đương sự và của người tham gia tố tụng khác.

Thực tiễn xét xử cho thấy, việc phổ biến quyền, nghĩa vụ của đương sự và

của người tham gia tố tụng khác là thủ tục mà rất nhiều Thẩm phán bỏ qua

hoặc tóm tắt, lược bỏ bớt các nội dung về quyền, nghĩa vụ của đương sự cũng

như quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự khiến các đương sự và người tham

gia tố tụng khác không nắm bắt được những quyền mà pháp luật cho phép

mình thực hiện, gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của họ. Trường hợp phát

hiện Chủ tọa phiên tòa phổ biến thiếu quyền, nghĩa vụ của đương sự và của

người tham gia tố tụng khác thì KSV tham gia phiên tòa cần đề nghị Chủ tọa

phiên tòa phổ biến bổ sung phần còn thiếu theo đúng quy định của BLTTDS.

Trong quá trình HĐXX hỏi về phần thủ tục tố tụng tại phần bắt đầu phiên

tòa như hỏi đương sự về việc thay đổi, bổ sung, rút yêu cầu theo quy định tại

Điều 243 BLTTDS. Hoặc hỏi đương sự có thỏa thuận được với nhau về việc

giải quyết vụ án theo quy định tại Điều 246 BLTTDS khơng? Nếu có việc

thay đổi, bổ sung, rút yêu cầu hoặc đương sự thỏa thuận được với nhau về

việc giải quyết vụ án thì KSV cần phải theo dõi và ghi chép đầy đủ các yêu

cầu của họ để đối chiếu, so sánh xem yêu cầu của họ có phù hợp với các quy

định của pháp luật hay không phát biểu về đường lối giải quyết vụ án về mặt

nội dung cho phù hợp. Ngồi ra, KSV còn phải kiểm sát việc giao nộp tài liệu,

chứng cứ và xem xét chấp nhận việc giao nộp tài liệu, chứng cứ tại phiên tòa.

2. Kỹ năng hỏi của Kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩmTheo quy định tại khoản 1 Điều 249 BLTTDS thì KSV tham gia hỏi sau

khi những người tham gia tố tụng, Chủ tọa phiên tòa và Hội thẩm nhân dân đã

hỏi xong. Tại phiên tòa, KSV hỏi các đương sự và những người tham gia tố

tụng khác, hỏi về những vấn đề còn chưa rõ hoặc có mâu thuẫn trong kết luận

giám định hoặc có mâu thuẫn với các tình tiết khác của vụ án dân sự. Qua đó,

giúp KSV sáng tỏ những mâu thuẫn, những vấn đề mà chỉ nghiên cứu hồ sơ

sẽ không thể làm rõ. Mặt khác, việc KSV tham gia hỏi còn để kiểm tra chứng

cứ và khắc phục vi phạm trong việc hỏi của HĐXX, đồng thời khẳng định sự

cần thiết của việc tham gia tố tụng của KSV tại phiên tòa. Thực tế cho thấy có

4nhiều trường hợp chứng cứ trong hồ sơ vụ án và phần trả lời của đương sự tại

phiên tòa khác nhau vì nhiều lí do. Chính vì thế, việc hỏi của KSV sẽ rất có

hiệu quả trong việc xác định tính có căn cứ của chứng cứ, tài liệu trong hồ sơ.

Việc hỏi của KSV phải tuân thủ nghiêm ngặt những quy định sau:

Thứ nhất, đảm bảo đúng nguyên tắc hỏi quy định tại khoản 2 Điều 247

BLTTDS, theo đó, việc đặt câu hỏi phải rõ ràng, nghiêm túc, không trùng lắp,

không lợi dụng việc hỏi, trả lời để xâm phạm danh dự, nhân phẩm của những

người tham gia tố tụng. Ngoài ra, khi tham gia hỏi, KSV phải nhận thức đúng

trách nhiệm của mình, tơn trọng sự điều khiển của Chủ tọa phiên tòa, khi

tham gia hỏi phải đề nghị với Chủ tọa phiên tòa và phải đợi sự đồng ý của

Chủ tọa, tôn trọng quyền và nghĩa vụ của những người tham gia tố tụng.

Thứ hai, phải đảm bảo đúng trình tự hỏi theo khoản 1 Điều 247 BLTTDS

2015. Theo đó, KSV là người hỏi sau cùng nên phải hết sức tránh việc đặt câu

hỏi khi đương sự hoặc HĐXX đang tiến hành hỏi. Thực tế xét xử nhiều

trường hợp KSV đặt câu hỏi đối với đương sự khi chưa được sự đồng ý của

Chủ tọa phiên tòa dẫn đến việc hỏi tại phiên tòa khơng tn theo một trật tự

mà BLTTDS quy định, làm ảnh hưởng đến kết quả việc hỏi của đương sự

hoặc HĐXX. BLTTDS quy định KSV tham gia hỏi sau cùng nhằm đề cao vai

trò tranh tụng của các bên đương sự trong vụ án. Kỹ năng đặt câu hỏi của

KSV phải tùy thuộc vào diễn biến tại phiên tòa. Nếu trước đó đương sự hay

HĐXX đã đưa ra những câu hỏi nhưng đương sự chưa trả lời rõ ràng thì KSV

mới hỏi lại để làm sáng tỏ vấn đề.

Thứ ba, phải đảm bảo đúng trọng tâm và hiệu quả. Trong quá trình hỏi,

KSV bám sát vào đề cương hỏi đã dự thảo trước, khơng đặt câu hỏi dài dòng

làm cho người bị hỏi khó trả lời; câu hỏi khơng được mang tính chất gợi ý

hướng trả lời. Khi hỏi xong, KSV phải tập trung lắng nghe câu trả lời, ghi lại,

phân tích thơng tin trong câu trả lời, so sánh, đối chiếu với câu hỏi xem câu

trả lời đã đáp ứng được yêu cầu của câu hỏi hay chưa. Nếu câu trả lời dài

dòng lan man, khơng đúng trọng tâm, KSV phải dừng ngay và yêu cầu trả lời

đúng trọng tâm; nếu câu trả lời chưa đầy đủ, KSV có thể hỏi lại, hỏi bổ sung

để làm rõ vấn đề, lấy kết quả trả lời này làm căn cứ phát biểu ở phần sau.

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kỹ năng kiểm sát các hoạt động tố tụng bắt đầu phiên tòa

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×