Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Bản Báo cáo lãnh đạo

II. Bản Báo cáo lãnh đạo

Tải bản đầy đủ - 0trang

nhượng: 2.100.000.000 VNĐ. Việc chuyển nhượng được lập thành Hợp đồng

và được cơng chứng. Điều 6 của hợp đồng có ghi: “Trong thời hạn một năm

kể từ ngày Hợp đồng này được cơng chứng. Bên B có quyền chuộc lại ngôi

nhà gắn liền với quyền sử dụng đất quy định tại Điều 1 của hợp đồng với giá

chuộc lại là 2.600.000.000 VNĐ”. Các bên đã tiến hành làm thủ tục đăng ký

sang tên nhà đất theo đúng quy định của pháp luật và Bên A đã được UBND

quận Thanh Xuân cấp GCNQSDĐ đối với diện tích đất nêu trên.

Ngày 16/8/2015, do cần tiền để hùn vốn làm ăn nên vợ chồng anh

Cường, chị Hoa đã chuyển nhượng ngôi nhà gắn liền với 60m 2 đất nêu trên

cho vợ chồng anh Trần Văn Quang, chị Nguyễn Thị Hồng với giá là

2.500.000.000 VNĐ. Việc chuyển nhượng thực hiện theo đúng quy định của

pháp luật và anh Quang, chị Hồng đã được UBND quận Thanh Xuân cấp

GCNQSDĐ. Ngày 19/01/2016, vợ chồng anh Hải, chị Lan đến gặp vợ chồng

anh Cường, chị Hoa yêu cầu được chuộc lại ngôi nhà gắn liền với quyền sử

dụng đất theo đúng thỏa thuận thì mới biết anh Cường, chị Hoa đã chuyển

nhượng nhà đất trên cho người khác. Do không thống nhất được với nhau về

cách giải quyết nên anh Hải, chị Lan đã khởi kiện ra TAND quận Thanh Xuân

yêu cầu vợ chồng anh Cường, chị Hoa thực hiện đúng thỏa thuận trong Hợp

đồng chuyển nhượng nhà đất giữa hai bên.

II. QUÁTRÌNH THỤ LÝ GIẢI QUYẾT CỦA TOÀ ÁN

Ngày 01/07/2016 TAND quận Thanh Xuân đã thụ lý vụ án trên để giải

quyết và thông báo bằng văn bản cho VKS nhân dân quận Thanh Xuân.

III. NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT

1. Nhận xét

Trong VA trên, vợ chồng Hải, Lan đã khởi kiện ra TAND quận Thanh

Xuân yêu cầu vợ chồng Cường, Hoa thực hiện đúng thỏa thuận trong Hợp

đồng chuyển nhượng nhà đất giữa hai bên. Đối tượng tranh chấp: Hợp đồng

chuyển nhượng nhà đất, đối tượng của hợp đồng: quyền sử dụng nhà đất. Đây

là một vụ án dân sự, bởi lẽ, vợ chồng Cường, Hoa đã không thực hiện đúng

thỏa thuận trong Hợp đồng và vi phạm Điều 6 Hợp đồng chuyển nhượng nhà

đất giữa vợ chồng Cường, Hoa với vợ chồng Hải, Lan được lập ngày

1321/01/2015. Theo quy định tại khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35 và

điểm a khoản 1 Điều 39 BLTTDS, đây là tranh chấp dân sự thuộc thẩm quyền

giải quyết của tòa án và TAND cấp huyện nơi bị đơn (vợ chồng Cường, Hoa)

cư trú có thẩm quyền giải quyết, đó là TAND quận Đống Đa.

Do đó, việc TAND quận Thanh Xuân thụ lý vụ án là không đúng thẩm

quyền theo lãnh thổ.

2. Đề xuất

Yêu cầu TAND quận Thanh Xuân chuyển vụ án cho TAND quận Đống

Đa giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Trên đây là nội dung báo cáo đề xuất của Kiểm sát viên về việc giải

quyết vụ án dân sự. Đề nghị lãnh đạo đơn vị xem xét, chỉ đạo.

Người báo cáoNguyễn Văn A

Ý kiến của lãnh đạo Viện14DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, Giáo trình Kiểm sát giải quyết vụ việc

2.

3.

4.

5.dân sự và việc khác theo quy định của pháp luật, Hà Nội, 2018.

Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014.

Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

Luật phá sản 2014.

Thông tư liên tịch số 02/2016/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày

31/8/2016 quy định việc phối hợp giữa Viện kiểm sát nhân dân và Tòa ánnhân dân trong việc thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

6. Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC ngày 1/8/2012

hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về kiểm

sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự.

7. Quy chế công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự (ban hành

kèm theo Quyết định số 364/2017/QĐ-VKSNDTC).

8. Quyết định số 204/2017/QĐ-VKSTC ngày 1/6/2017 của Viện kiểm sát

nhân dân tối cao về việc ban hành biểu mẫu văn bản tố tụng, nghiệp vụ

tạm thời trong lĩnh vực kiểm sát hoạt động tư pháp.

9. Nghị quyết số 01/2017/HĐTP-TANDTC ngày 13/1/2017 của Hội đồng

thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành về một số biểu mẫu trong tố

tụng dân sự.

10. Website:

https://moj.gov.vn

https://thuvienphapluat.vnTHUẬT NGỮ VIẾT TẮT TRONG BÀI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.BLTTDS

GCNQSDĐ

HĐXX

KSV

TAND

UBND

VKS: Bộ luật tố tụng dân sự

: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

: Hội đồng xét xử

: Kiểm sát viên

: Tòa án nhân dân

: Ủy ban nhân dân

: Viện kiểm sát

158. VADS: Vụ án dân sự16MỤC LỤC

Câu 1: Phân biệt kỹ năng tiến hành kiểm sát việc giải quyết đơn đề nghị

xem xét lại, kháng nghị đối với quyết định mở thủ tục phá sản và quyết

định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản.........................................1

A. LỜI MỞ ĐẦU.........................................................................................1

B. NỘI DUNG.............................................................................................2

1. Khái niệm phá sản..............................................................................2

2. Kiểm sát thủ tục giải quyết đơn đề nghị xem xét lại, kháng nghị

quyết định mở thủ tục phá sản................................................................3

3. Kiểm sát thủ tục giải quyết đơn đề nghị xem xét lại, kháng nghị

quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản........................3

4. Phân biệt kỹ năng tiến hành kiểm sát việc giải quyết đơn đề nghị

xem xét lại, kháng nghị đối với quyết định mở thủ tục phá sản và

quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản........................5

C. KẾT LUẬN.............................................................................................7

Câu 2: Tình huống...........................................................................................8

I. Những vấn đề Kiểm sát viên phải tiến hành kiểm sát........................9

II.Bản Báo cáo lãnh đạo.......................................................................12DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.....................................................15

THUẬT NGỮ VIẾT TẮT TRONG BÀI.....................................................1617Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Bản Báo cáo lãnh đạo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×