Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. Những vấn đề Kiểm sát viên phải tiến hành kiểm sát

I. Những vấn đề Kiểm sát viên phải tiến hành kiểm sát

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Về nội dung văn bản thông báo: Kiểm tra xem nội dung văn bản thơng

báo thụ lý VA có đảm bảo đúng theo quy định tại Khoản 2 Điều 196 BLTTDS

2015 và Điều 10 Quy chế kiểm sát dân sự ban hành kèm theo Quyết định

364/2017/QĐ-VKSTC hay không? Cụ thể:

 Kiểm tra thẩm quyền thông báo thụ lý, KSV phải kiểm tra tên, địa chỉ

Tòa án đã thụ lý và phần ký tên chức danh, đóng dấu văn bản thông

báo về việc thụ lý vụ án để xác định.

 Kiểm tra họ tên của người khởi kiện, hộ khẩu thường trú, địa chỉ, tuổi

của người khởi kiện: anh Trần Thanh Hải và chị Trần Thị Lan.

 Kiểm tra xem vợ chồng anh Hải, chị Lan yêu cầu TAND quận Thanh

Xn giải quyết những vấn đề gì? Từ đó xác định tranh chấp trong

VA là gì và tranh chấp đó có thuộc thẩm quyền giải quyết của TAND

quận Thanh Xuân hay không? Cụ thể trong VA trên, vợ chồng Hải,

Lan đã khởi kiện ra TAND quận Thanh Xuân yêu cầu vợ chồng

Cường, Hoa thực hiện đúng thỏa thuận trong Hợp đồng chuyển

nhượng nhà đất giữa hai bên. Đối tượng tranh chấp: Hợp đồng

chuyển nhượng nhà đất, đối tượng của hợp đồng: quyền sử dụng nhà

đất. Đây là một vụ án dân sự, bởi lẽ, vợ chồng Cường, Hoa đã không

thực hiện đúng thỏa thuận trong Hợp đồng và vi phạm Điều 6 Hợp

đồng chuyển nhượng nhà đất giữa vợ chồng Cường, Hoa với vợ

chồng Hải, Lan được lập ngày 21/01/2015. Theo quy định tại khoản 3

Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35 và điểm a khoản 1 Điều 39

BLTTDS, đây là tranh chấp dân sự thuộc thẩm quyền giải quyết của

tòa án và TAND cấp huyện nơi bị đơn (vợ chồng Cường, Hoa) cư trú

có thẩm quyền giải quyết, đó là TAND quận Đống Đa. Do đó, việc

TAND quận Thanh Xuân thụ lý vụ án là không đúng thẩm quyền theo

lãnh thổ.

Thứ hai, kiểm tra xem TAND quận Thanh Xuân thông báo thụ lý VA theo

thủ tục thường hay rút gọn? Cụ thể trong VA trên, vợ chồng Quang, Hồng là

người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan chưa thừa nhận nghĩa vụ nên không

thỏa mãn điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn theo quy định tại điểm a Khoản 1

10Điều 317 BLTTDS. Do đó, VA cần phải được giải quyết theo thủ tục thông

thường. Trong trường hợp TAND quận Thanh Xuân thông báo giải quyết VA

trên theo thủ tục rút gọn thì bị coi là vi phạm pháp luật.

Thứ ba, đánh giá tính có căn cứ và hợp pháp của việc thụ lý VA, cụ thể:

 Quyền khởi kiện của người khởi kiện: Vợ chồng Hải, Lan có

quyền khởi kiện VA trên theo quy định tại Điều 186 BLTTDS.

 Thẩm quyền giải quyết VA: TAND quận Đống Đa.

 Thời hiệu khởi kiện: theo khoản 2 Điều 184 BLTTDS 2015, Tòa

án chỉ áp dụng quy định về thời hiệu theo yêu cầu áp dụng thời

hiệu của một bên hoặc các bên với điều kiện yêu cầu này phải

được đưa ra trước khi Tòa án cấp sơ thẩm ra bản án, quyết định

giải quyết vụ việc. Nên trong trường hợp này, chỉ khi có yêu cầu

áp dụng thời hiệu khởi kiện thì mới áp dụng quy định về thời hiệu

khởi kiện. Nếu họ yêu cầu, tại Điều 429 BLDS 2015 quy định thời

hiệu khởi kiện để yêu cầu TAND quận Thanh Xuân giải quyết

tranh chấp là 03 năm, kể từ ngày vợ chồng Hải, Lan biết hoặc phải

biết quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm (tức là ngày

19/01/2016). Do đó, thời hiệu khởi kiện của VA trên tính từ ngày

19/01/2016 đến ngày 19/01/2019. Nếu vợ chồng Hải, Lan không

yêu cầu TAND quận Thanh Xuân giải quyết tranh chấp trong

khoảng thời gian trên thì bị coi là mất quyền khởi kiện.

Thứ tư, kiểm tra Thẩm phán có thơng báo hay khơng thơng báo cho anh

Hải, chị Lan, anh Quang, chị Hồng về thời hạn phải có ý kiến bằng văn bản

nộp cho Tòa án với yêu cầu của anh Hải, chị Lan và tài liệu chứng cứ kèm

theo cũng như hậu quả pháp lý của việc khơng nộp cho Tòa án văn bản ý kiến

của mình đối với yêu cầu khởi kiện hay không.

Thứ năm, KSV tiến hành kiểm sát thông báo thụ lý đơn yêu cầu phản tố

của bị đơn, thông báo thụ lý đơn yêu cầu độc lập của người có quyền lợi

nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Tình huống khơng đề cập đến vấn đề này,

trong trường hợp có yêu cầu độc lập hoặc yêu cầu phản tố thì KSV thực hiện

các kỹ năng kiểm sát như khi kiểm sát thông báo thụ lý đơn khởi kiện.

11Thứ sáu, kiểm tra thời điểm TAND quận Thanh Xuân thụ lý VA, cụ thể là

“ngày 1/7/2016, TAND quận Thanh Xuân đã thụ lý VA trên để giải quyết”.

Thế nhưng trong tình huống khơng nêu cụ thể thời điểm vợ chồng anh Hải,

chị Lan nộp đơn khởi kiện và nộp biên lai thu tiền tạm ứng án phí là khi nào

nên không thể xác định được TAND quận Thanh Xuân có vi phạm về thời hạn

thụ lý VA theo quy định tại Điều 195 BLTTDS hay không.

II. Bản Báo cáo lãnh đạo

VIỆN KSND THÀNH PHỐ HÀ NỘICỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMVIỆN KSND QUẬN THANH XUÂNĐộc lập - Tự do - Hạnh PhúcSố: 16/BC-VKS-DSThanh Xuân, ngày 05 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO

Đề xuất giải quyết vụ án dân sự

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯Tôi Nguyễn Văn A – Kiểm sát viên Viện Kiểm sát nhân dân quận

Thanh Xuân được phân công nghiên cứu, đề xuất giải quyết vụ án dân sự

“Tranh chấp Hợp đồng chuyển nhượng nhà đất” giữa: Nguyên đơn: anh Trần

Thanh Hải và chị Lê Thị Lan, địa chỉ: phường Định Cơng, quận Hồng Mai,

thành phố Hà Nội và Bị đơn: anh Nguyễn Văn Cường và chị Trần Thị Hoa,

địa chỉ: phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội do Tòa án nhân

dân quận Thanh Xuân thụ lý giải quyết theo Thông báo về việc thụ lý vụ án số

10 ngày 01 tháng 07 năm 2016 của TAND quận Thanh Xuân.

Sau khi nghiên cứu tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Tơi xin báo cáo lãnh

đạo đơn vị và đề xuất quan điểm giải quyết vụ án như sau:

I. NỘI DUNG VỤ VIỆC

Ngày 21/01/2015, anh Nguyễn Văn Cường cùng vợ là chị Trần Thị Hoa

(phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (bên A)) nhận chuyển

nhượng quyền sử dụng 60 đất và tài sản gắn liền trên đất là ngôi nhà cấp 4 tại

số nhà 21 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành

phố Hà Nội của vợ chồng anh Trần Thanh Hải và chị Lê Thị Lan (phường

Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (Bên B)). Giá chuyển

12nhượng: 2.100.000.000 VNĐ. Việc chuyển nhượng được lập thành Hợp đồng

và được cơng chứng. Điều 6 của hợp đồng có ghi: “Trong thời hạn một năm

kể từ ngày Hợp đồng này được cơng chứng. Bên B có quyền chuộc lại ngôi

nhà gắn liền với quyền sử dụng đất quy định tại Điều 1 của hợp đồng với giá

chuộc lại là 2.600.000.000 VNĐ”. Các bên đã tiến hành làm thủ tục đăng ký

sang tên nhà đất theo đúng quy định của pháp luật và Bên A đã được UBND

quận Thanh Xuân cấp GCNQSDĐ đối với diện tích đất nêu trên.

Ngày 16/8/2015, do cần tiền để hùn vốn làm ăn nên vợ chồng anh

Cường, chị Hoa đã chuyển nhượng ngôi nhà gắn liền với 60m 2 đất nêu trên

cho vợ chồng anh Trần Văn Quang, chị Nguyễn Thị Hồng với giá là

2.500.000.000 VNĐ. Việc chuyển nhượng thực hiện theo đúng quy định của

pháp luật và anh Quang, chị Hồng đã được UBND quận Thanh Xuân cấp

GCNQSDĐ. Ngày 19/01/2016, vợ chồng anh Hải, chị Lan đến gặp vợ chồng

anh Cường, chị Hoa yêu cầu được chuộc lại ngôi nhà gắn liền với quyền sử

dụng đất theo đúng thỏa thuận thì mới biết anh Cường, chị Hoa đã chuyển

nhượng nhà đất trên cho người khác. Do không thống nhất được với nhau về

cách giải quyết nên anh Hải, chị Lan đã khởi kiện ra TAND quận Thanh Xuân

yêu cầu vợ chồng anh Cường, chị Hoa thực hiện đúng thỏa thuận trong Hợp

đồng chuyển nhượng nhà đất giữa hai bên.

II. QUÁTRÌNH THỤ LÝ GIẢI QUYẾT CỦA TOÀ ÁN

Ngày 01/07/2016 TAND quận Thanh Xuân đã thụ lý vụ án trên để giải

quyết và thông báo bằng văn bản cho VKS nhân dân quận Thanh Xuân.

III. NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT

1. Nhận xét

Trong VA trên, vợ chồng Hải, Lan đã khởi kiện ra TAND quận Thanh

Xuân yêu cầu vợ chồng Cường, Hoa thực hiện đúng thỏa thuận trong Hợp

đồng chuyển nhượng nhà đất giữa hai bên. Đối tượng tranh chấp: Hợp đồng

chuyển nhượng nhà đất, đối tượng của hợp đồng: quyền sử dụng nhà đất. Đây

là một vụ án dân sự, bởi lẽ, vợ chồng Cường, Hoa đã không thực hiện đúng

thỏa thuận trong Hợp đồng và vi phạm Điều 6 Hợp đồng chuyển nhượng nhà

đất giữa vợ chồng Cường, Hoa với vợ chồng Hải, Lan được lập ngày

13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. Những vấn đề Kiểm sát viên phải tiến hành kiểm sát

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×