Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Cơ cấu tổ chức bộ máy và công tác đào tạo cán bộ.

Cơ cấu tổ chức bộ máy và công tác đào tạo cán bộ.

Tải bản đầy đủ - 0trang

LinhSau một thời gian hoạt động Công ty đã kiện toàn lại bộ

máy tổ chức của mình, giải quyết nhiều trờng hợp nghỉ hu,

mất sức. Ban giám đốc đã sắp xếp lại lao động trong Công

ty.

Hiện này Công ty có 115 ngời, trong đó cán bộ có trình

độ đại học là 25 ngời và số cán bộ có trình độ trung cấp là

35 ngời. Cơ cấu tổ chức bao gồm:

- Ban giám đốc: có 3 ngời:

+ 1 Giám đốc trực tiếp năm scác phòng ban chức năng

điều hành chung hoạt động của Công ty.

+ 2 phó giám đốc làm nhiệmvụ trợ giúp cho giám đốc.

- Bộ máy quản lý gồm 3 phòng có 25 ngời.

+ Phòng tổ chức hành chính gồm 6 ngời: 3 ngời có

trình độ đại học, 3 trình độ trung cấp.

Nhiệm vụ: Phòng có nhiệm vụ thanh tra, bảo vệ, tổ

chức, quản trị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của

Công ty. Hiện nay, ngoài các nhiệm vụ trên, phòng tổ chức

hành chính còn có chức năng tham mu cho giám đốc Công ty

sắp xếp lao động hợp lý, phân công công việc phù hợp khả

năng và trình độ chuyên môn của mỗi ngời để sử dụng có

hiệu quả nhất lực lợng lao động của Công ty.+ Phòng kế toán - tài vụ gồm 9 ngời: 3 ngời có trình độ

đại học, 4 ngời trung cấp.

Nhiệm vụ: làm nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt

động kinh doanh, thực hiện quan hệ giao dịch với Ngân

hàng. Phòng kế toán tài vụ đảm nhận cả chức năng thống kê

kế hoạch, nắm vững tình hình kinh doanh của đơn vị từ

đó có cơ sở xây dựng kế hoạch và quản lý toàn bộ chỉ tiêu

kế hoạch của Công ty.

+ Phßng nghiƯp vơ kinh doanh gåm 10 ngêi:

NhiƯm vơ: nắm bắt tình hình thị trờng, thờng xuyên

tổ chức quan hệ với tổ chức Ngân hàng, năm vững giá cả

hàng hoá, khả năng cung ứng các nguồn hàng, các mặt hàng

Công ty kinh doanh.

+ Bộ phận kinh doanh có 87 ngời: gồm các cơ sở

Trạm bán buôn Bách hoá Hà Nội: là đơn vị kinh doanh

chủ lực đóng tại km6 đờng Giải Phóng. Trạm gồm 2 bộ phận:

Văn phòng và kho. Văn phòng của trạm thực hiện nhiệm vụ

bán buôn quản lý mọi hoạt động kinh doanh của trạm, trạm là

đơn vị hạch toán kinh tế độc lập.

Cửa hàng số 1, cửa hàng số 2 đóng tại 11 Cát Linh và

là địa điểm chính của Công ty tạp phẩm và BHLĐ. Với hệ

thống bộ máy tổ chức của Công ty nh vậycó đặc điểm là

Giám đốc nắm trực tiếp các phòng chức năng nên viêcj điều

hành công việc nhanh chóng kịp thời. Các đơn vị kinh

doanh trực tiếp là các đơn vị kinh doanh tổng hợp tất cả cấc

mặt hàng phục vụ đời sống con ngời. Bộ máy tổ chức của

Công ty nhìn chung là hợp lý, các phòng ban phát huy đực

khả năng của mình. Bộ máy thống nhất từ trên xuống dới, tuy

nhiên lao động gián tiếp ở Công ty còn nhiều, còn có lao

động thừa, cán bộ có rình độ đại học và trung cấp còn ít.

Công ty cần cờng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môncao, tạo điều kiện cho việc mở rộng quy mô, cơ cấu lao

động nhằm đạt hiệu quả cao hơn trong kinh doanh.

Nhìn chung những năm gần đây về cơ bản là hiện

nay Công ty đã giảm đợc tỷ lệ đáng kể nhân viên d thừa

làm cho bộ máy của Công ty gọn nhẹ những tinh thông, một

ngời làm đợc nhiều việc.

Công tác cải tiến hàng năm Công ty đã quyết định giải

thể những đơn vị do chuyển đổi cơ chế kinh doanh

không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, mặc dù những

đơn vị này có sự giúp đỡ hết sức của Công ty.

II. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong

những năm gần đây.1. Kết quả hoạt động kinh doanh.

Trong những năm gần đây, nền kinh tế nớc ta chuyển

dần sang nền kinh tế thị trờng, cạnh tranh giữa các Công ty,

xí nghiệp, các thành phần kinh tế ngày càng gay gắt. Để phù

hợp với sự biến đổi của thị trờng Công ty tạp phẩm và BHLĐ

đã có nhiều bớc đổi mới trong hoạt động kinh doanh.

Các mặt hàng kinh doanh của Công ty rất đa dạng và

phong phú, thoả mãn nhu cầu ngày càng cao của nhân dân

nh các mặt hàng xà phòng giặt, phích + ruột phích, đồ

nhôm, đồ s, đồn men, giấy thuốc là, nilon, hàng mạ tôn...

Nhìn chung doanh số bán ra của Công ty ngày càng tăng ở

cac mặt hàng. Tuy nhiên cùng với hàng Trung quốc tràn vào

nội địa, hàng giả dẫn đến một số mặt hàng không đủ

doanh số.

Chúng ta xem xét tình hình kinh doanh của Công ty

trong những năm gàn đây qua bảng tổng kết tình hình

mau bán của Công ty.

Bảng 1: Tình hình kinh doanh của Công ty tạp

phẩm và BHLĐ trong những năm gần đây.Đơn vị: triệu đồng.

Chỉ tiêu199819992000(%)2000/120610213.8228.0999

106.6376

146.532

165.500

175.2105.8+ Mặt hàng chính78

81.1529

96.9974

103.1100.37+ Mặt hàng phụ1

65.427

68.5346

72.12105.2- Ngành BHLĐ7

59.512

48.248

52.72109.29II. Tổng giá trị bán9

228.90

198.96

240.0120.62- Ngành tạp phẩm69

166.368

150.500

186.2123.6+ Mặt hàng chính12

99.8899

87.1747

110.9127.3+ Mặt hàng phụ2

66.436

63.4290

75.25118.650

62.653

48.377

53.75111.12703I. Tổng giá trị mua.

- Ngành tạp phẩm- Ngành BHLĐTừ bảng hoạt động kinh doanh của Công ty ta thấy: tình

hình thực hiện mua hàng của Công ty qua các năm có tốc

độ tăng trởng tơng đối ổn định các mặt hàng cả về ngành

tạp phẩm và BHLĐ.

Đạt đợc kết quả trên là do Công ty có các hoạt động mua

nắm nguồn hàng nh:

- Kiên trì bám sát các cơ sở, các nhà máy sản xuất lớn có

mặt hàng uy tín trên thị trờng, biết xây dựng quan hệ tốt

lâu dài.

- Củng cố mặt hàng truyền thống của Công ty.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cơ cấu tổ chức bộ máy và công tác đào tạo cán bộ.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×