Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hoàn thiện quá trình nghiên cứu thị trường

Hoàn thiện quá trình nghiên cứu thị trường

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề tốt nghiệpNguyễn Duy Chinh - K35 C2kinh doanh. Công ty cần áp dụng hai phơng pháp nghiên cứu

là: Nghiên cứu hiện trờng và nghiên cứu qua tài liệu.

- Phơng pháp nghiên cứu hiện trờng: phơng pháp này thờng đợc dùng để nghiên cứu chi tiết, cụ thể các vấn đề. Các

thông tin trong tài liệu, sách báo thờng không chính xác và

luôn không đợc báo, trình kịp thời. Để thực hiện tốt chúng

tôi cần đầu t một cách thích đáng về tiền của và công sức.

Tình hình nghiên cứu thị trờng của Công ty cha đáp ứng đợc yêu cầu đặt ra của thời đại. Muốn nghiên cứu có hiệu quả,

Công ty cần thực hiện thông qua các hình thức sau:

+ Thu nhập thông tin định kỳ, thông qua tổ chức hội

nghị khách hàng, hình thức này giúp Công ty có thể tìm

hiểu sự phản ứng của khách hàng đối với Công ty. Đây là một

phơng pháp rất thuận lợi đối với Công ty bởi vì khách hàng

của Công ty phần lớn là những khách hàng lớn và có nhu cầu

mua hàng thờng xuyên.

+ Lập bảng câu hỏi và cử cán bộ đi điều tra trực tiếp.

Đây là phơng pháp cần thiết để biết đợc phản ứng của

khách hàng. Tuy nhiên việc này đòi hỏi Công ty phải chi phí

về vốn, nhân lực, thời gian.

+ Điều tra qua phỏng vấn điện thoại. Với hình thức điện

thoại, điện tín nh hiện nay đợc sử dụng rất nhiều trong các

hộ gia đình, cơ quan đặc biệt trên thị trờng Hà Nội. Phơng pháp này sẽ đa lại hiệu quả rất cao vì nó có những

đặc điểm nh: Thông tin nhanh, chính xác, khu vực điều tra

rộng. Vì thế Công ty nên phát huy u thế phơng pháp này.

- Phơng pháp nghiên cứu tài liệu: Đây là phơng pháp đợc

sử dụng thông dụng nhất. Thông qua các tài liệu khác nh nh:

Tạp chí công nghiệp, xây dựng, các tài liệu nội bộ để thu

đợc nhiều thông tin cần thiết nh: Thông tin về tình hình

tiêu thụ mặt hàng máy công cụ, tốc độ phát triển cơ sở hạ

tầng và các ngành có liên quan, thông tin về thị trờng và đối

tợng cạnh tranh phơng pháp này tiết kiệm nhiều chi phí

54Chuyên ®Ị tèt nghiƯpNgun Duy Chinh - K35 C2nhÊt, cã nhỵc điểm độ tin cậy không cao. Vì vậy Công ty có

thể áp dụng phơng pháp này khi nghiên cứu khái quát thị trờng làm tiền đề cho những lúc nghiên cứu sâu các bớc tiếp

theo.

Việc xử lý thông tin của Công ty thời gian qua chủ yếu

bằng sự phân tích, phán đoán của cán bộ phòng kinh doanh.

Họ rất nhiệt tình, năng động, có trình độ hiểu biết. Trong

thời gian tới Công ty cần tiến hành xử lý thông tin một cách

xác thực hơn và nên có phòng Marketing để họ làm nhiệm

vụ này.

- Xác định xem đâu là đối thủ cạnh tranh của mình.

Điều này đợc xác định qua việc nghiên cứu phỏng vấn trực

tiếp khách hàng, thông qua hội nghị khách hàng, hay qua các

tạp chí, thời báo kinh tế, thông qua ngành để biết đợc

những đối thủ cạnh tranh. Công ty cần định kỳ thăm dò nhu

cầu, sở thích ngời tiêu dùng theo bảng câu hỏi đa ra.

Việc nghiên cứu thị trờng của Công ty Cơ khí Hà Nội có

thể thực hiện theo

quy trình:

Xác định

mục tiêu nghiên cứuPhân tích đối tợng và lựa chọn

phơng pháp nghiên cứuThu thập dữ liệuSắp xếp dữ liệu theo thứ tựTóm tắt dữ liệuChọn và phân tíchXem xét sự

khác biệt55dữ

Phân tích

liệu qua thực

nghiệmNghiên cứu các

mối quan hệChuyên đề tốt nghiệpNguyễn Duy Chinh - K35 C22. Hoàn thiện các giải pháp Marketing - Mix

a. Sản phẩm

Để thực hiện mục tiêu của mình công ty nên:

* Nâng cao chất lợng bằng năng lực nội tại:

- Đạo tạo đội ngũ cán bộ công nhân viên nhằm nâng cao

chất lợng sản phẩm nh: Mở các lớp đào tạo, bồi dỡng nghiệp vụ

kỹ thuật mới, tổ chức các cuộc hội thảo, rút kinh nghiệm, báo

cáo kinh nghiệm trong phạm vi phân xởng cũng nh toàn công

ty, tổ chức các cuộc thi thợ giỏi, thi tay nghề để công

nhân tự phấn đấu học hỏi, nâng cao tay nghề, tích lũy kinh

nghiệm.

- Đầu t thêm cơ sở vật chất kỹ thuật bằng cách cải tạo

những dây chuyền sản xuất lạc hậu, nâng cấp hiện đại hóa

thiết bị

* Có những chiến lợc cụ thể đối với sản phẩm mới:

Để mở rộng thị trờng, tăng thị phần công ty không thể

chỉ dựa vào những sản phẩm hiện có mà công ty cần phải

có kế hoạch phát triển những sản phẩm máy công cụ với

những tính năng mới nh: Độ chính xác cao, kích thớc chi tiết

gia công đa dạng, tự đống hóa hoàn toàn

Đối với sản phẩm mới công ty cần có chiến lợc cụ thể trớc

khi đa ra thị trờng nh:

+ Phải nêu lên đợc lợi thế sản phẩm khác biệt so với đối

thủ cạnh tranh.

56Chuyên đề tốt nghiệpNguyễn Duy Chinh - K35 C2+ Xác định rõ ràng kiểu dáng, đặc tính kỹ thuật vì

khách hàng t liệu sản xuất rất coi trọng.

+ Cần có chiến lợc giới thiệu những sản phẩm và dịch vụ

mới thật cụ thể.

* Chú trọng dịch vụ sau bán hàng:

- Đây là điều đặc biệt quan trọng đối với doanh nghiệp

sản xuất hàng t liệu sản xuất. Tuy đội ngũ công nhân của

công ty có tay nghề khá cao nhng cần phải giáo dục nâng

cao t tởng cho họ để tránh những hiện tợng tiêu cực xảy ra

khi làm công tác dịch vụ sửa chữa bảo hành. Chú ý đến tinh

thần, thái độ của nhân viên bảo hành đối với khách hàng.

- Có thể tăng thêm thời gian bảo hành sản phẩm lên một

năm để khách hàng yên tâm hơn về chất lợng của công ty.

b. Giá

Giá cả là yếu tố quyết định đến sự thành công hay thất

bại của công ty trong việc sản xuất và kinh doanh hàng hóa.

Hiện nay giá của công ty tơng đối cao so với các sản

phẩm cùng loại trên thị trờng. Ví dụ: Giá của một chiếc máy

tiện T18ACNC trên thị trờng hiện nay là 100 triệu, loại máy

tiện T630 có giá là 118 triệu

Với mức giá này trong thêi gian tíi khi ViƯt Nam tham gia

APTA, c¸c sản phẩm nớc ngoài tự do cạnh tranh trên thị trờng

Việt Nam thì sản phẩm của công ty sẽ gặp nhiều khó khăn

trong việc tiêu thụ. Do vậy công ty muốn mở rộng thị trờng

thì biện pháp cần nhất là phải giảm đợc giá thành sản phẩm.

Có thể hạ giá bán bằng một số cách nh sau:

+ Hạ thấp chi phí nguyên vật liệu:

Các sản phẩm của công ty đợc sản xuất theo dây chuyền

khép kín từ việc đúc phôi đến gia công chi tiết, lắp ráp

thành phẩm đều do công ty đảm nhiệm. Nh vậy điều quan

57Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hoàn thiện quá trình nghiên cứu thị trường

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×