Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Ứng dụng tích phân

II. Ứng dụng tích phân

Tải bản đầy đủ - 0trang

Ví dụ 1. Tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y =

hai đường thẳng x = −1; x = 0

Giải: ∀x ∈ [−1;0] ta có−x − 2

,trục hồnh, và

x −1−x−2

= 0 => − x − 2 = 0 ⇔ x = −2 ∉ [−1;0]

x −1

0Gọi S là diện tích cần tìm : S = ∫−1−x − 2

dx =

x −1= ( − x − 3ln x − 1 )0 −x − 2 

∫−1  x − 1 ÷ dx =

0

−103 ∫  −1 − x − 1 ÷dx−1= 3ln 2 − 1 (đvdt)Ví dụ 2. Tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = x3 , trục hoành, và hai

đường thẳng x = −1; x =3

2Giải: Ta có :

 3

x 3 = 0 ⇔ x = 0 ∈  −1; 

 2

0=> S = ∫−13

23

20 x4 

x4

x 3 dx + ∫ x 3 = ∫ x 3dx = ∫ x 3dx =  ÷ +

4

 4  −1

0

−1

0

03

2

0 1  81 97

= − ÷ +

=

 4  64 64(đvdt)Ví dụ 3. Tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = x3 − 3x 2 + 2 , trục

hoành , trục tung và đường thẳng x = 2

Giải:

 x =1

x 3 − 3 x 2 + 2 = 0 ⇔ ( x − 1) x 2 − 2 x − 2 = 0 ⇔ 

x = 1 ± 3(Vậy2S = ∫ x3 − 3x 2 + 2 dx =

0)1∫()2x3 − 3x 2 + 2 dx +0∫( x3)− 3x 2 + 2 dx1Đs: S=5/2II.2. Công thức tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số

Cơng thức tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường: y = f ( x) và y = g ( x) và hai

bS = ∫ f ( x ) − g ( x ) dxđường thẳng x = a; x = b (a < b) :aVí dụ 1. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường : y = x 2 − 3x + 2 và y = x − 1

Giải:

Hoành độ giao điểm của hai đồ thị là nghiệm của phương trình:

x = 1

x 2 − 3x + 2 = x − 1 ⇔ x 2 − 4 x + 3 = 0 ⇔ 

x = 3

3311Gọi S là diện tích cần tìm: S = x 2 − 3x + 2 − x − 1 dx = x 2 − 4 x + 3 dx

) ( ) ∫

∫(

Trang 393S = ∫ x − 4 x + 3 dx =

313∫(

13 x44 4 (đvdt)

x − 4 x + 3 dx =  − 2 x 2 + 3 x ÷ = − =

3 3

 4

1)3Ví dụ 2. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường: y = x3 − 3 x + 2 và y = x + 2

Giải:

Hoành độ giao điểm của hai đồ thị là nghiệm của phương trình:

x = 0

x3 − 3x + 2 = x + 2 ⇔ x 3 − 4 x = 0 ⇔ 

 x = ±2

0Gọi S là diện tích:S=−220x 3 − 4 x dx + ∫ x3 − 4 x dx=)−200∫(x 3 − 4 x dx +2∫( x3)− 4 x dx02 x4 x4=  − 2 x 2 ÷ +  − 2 x 2 ÷ = 4 + −4 = 8

 4

 −2  4

0II.3. Thể tích vật thể tròn xoay được tạo thành khi quay một hình phẳng quanh trục

hồnh.

Thể tích của một vật thể tròn xoay được tạo bởi một hình phẳng giới hạn bởi các đường:

y = f ( x) , trục hoành , hai đường thẳng x = a; x = b ( a < b) và quay quanh trục Ox , được tính

b2

theo cơng thức: V = π ∫ ( f ( x)) dx

aVí dụ 1. Thể tích của một vật thể tròn xoay được tạo bởi một hình phẳng giới hạn bởi các

đường: y = x3 − 3 x; y = 0; x = 0; x = 1 và quay quanh trục Ox

11003

2

6

4

2

Giải: Gọi V là thể tích cần tìm: V = π ∫ ( x − 3x) dx = π ∫ ( x − 6 x + 9 x ) dx =68π

(đvtt)

35Ví dụ 2. Thể tích của một vật thể tròn xoay được tạo bởi một hình phẳng giới hạn bởi các

2

đường: y = x + 2 x ; y = 0; x = 0; x = 1 và quay quanh trục Ox

11Giải: V = π ∫ x + 2 x dx = π ∫ (

20201 x5

4 x3 

38π

(đvtt)

x + 4 x + 4 x dx = π  + x 4 +

÷ =

3  0 15

 5

432)II. 4. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường sau: y = x3, y = 0, x = -1, x = 2

A. 1/4

B. 17/4

C. 15/4

D. 19/4

3

Câu 2. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường sau: y = x – 3x, y = x, x = -2,

x = 2.

A. 0

B. 4

C. 8

D. 16

Câu 3. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường sau: y = –x2 + 6x - 5, y = 0,

x = 0, x = 1.

A. 5/2

B. -7/3

C. 7/3

D. -5/2

 y = x2 + 2x

Câu 4. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường sau 

y = x + 2

Trang 40A. 2

B. 2/3

C. 4/3

D. 0

2

Câu 5. Gọi S là hình thang giới hạn bởi các đường y =4-x và trục tung. Tính thể tích của

khối tròn xoay khi cho S xoay xung quanh trục Oy.

16π

512π

A.

B.

C. 4π 2

D. 4π

1515 y = x

khi cho nó xoay

 y = xCâu 6. Tính thể tích khối tròn xoay giới hạn bởi các đường 

quanh trục Ox.

A. 0B. −πC. πTrang 41D.π

6PHẦN 4. SỐ PHỨC

I. Các khái niệmSố thuần ảo (số ảo)II. Các phép toán trên số phức.

* Phép cộng và phép trừ, nhân hai số phức.

Cho hai số phức z = a + bi và z’ = a’ + b’i. Ta định nghĩa:

 z + z ' = (a + a ') + (b + b ')i

+

 z − z ' = (a − a ') + (b − b ')i

+ zz ' = aa '− bb '+ (ab '− a ' b)i

* Phép chia số phức khác 0.

Cho số phức z = a + bi ≠ 0 (tức là a2+b2 > 0 )

z'

z ' z '.z

của phép chia số phức z’ cho số phức z ≠ 0 được tính: =

z z.z

z

*Phương trình bậc hai trên tập số phức

Cho phương trình bậc hai: az2 +bz +c = 0 (1) (a ≠ 0)

ThươngPhương pháp:

Tính ∆ = b2 – 4ac

+ Nếu ∆ < 0 thì pt(1) có hai nghiệm phân biệt: z1 =−b+i |∆|

,

2az2 =−b−i |∆ |

2a*Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Cho số phức z =3 1

− i . Tính các số phức sau: z ; z2; ( z )3; 1 + z + z2

2 23 1

3 1

− i ⇒z =

+ i

2 2

2 2*Vì z =2 3 1  3 1 2

3

1

3

− i÷

*Ta có z = 

= + i − i= − i

÷

2

2 2

 2 2  4 4

22 3 1 

3 1

3

1

3

⇒ ( z ) = 

+ i÷

= + i2 +

i= +

i

÷

4 4

2

2 2

 2 2 

2Trang 4213  31 3133i ÷

( z )3 =( z )2. z =  +

÷ 2 + 2 i ÷

÷= 4 + 2 i + 4 i − 4 = i

2

2

Ta có: 1 + z + z2 = 1 +3 1 1

3

3 + 3 1+ 3

− i+ −

i=i

2 2 2 2

2

2Ví dụ 2. Tìm số phức z biết z − ( 2 + 3i ) z = 1 − 9i

Gọi z = a+ bi (a,b ∈ R )

Ta có: z − ( 2 + 3i ) z = 1 − 9i ⇔ a + bi − ( 2 + 3i ) ( a − bi ) = 1 − 9i

−a − 3b = 1 a = 2

⇔ −a − 3b − ( 3a − 3b ) i = 1 − 9i ⇔ 

⇔

3a − 3b = 9

b = −1

Vậy z = 2-i. Suy ra mô đun: z = a 2 + b 2 =2

3Ví dụ 3. Giải các phương trình sau trên tập số phức

a) z 2 − z + 1 = 0

∆ = (-1)2 – 4.1.1 = -3.

Phương trình có nghiệm: z1 =1+ i 3 1

3

1

3

= +

i , z2 = −

i

2

2 2

2 2b) x 2 + 2 x + 5 = 0

∆ = -16. Phương trình có nghiệm: x1 = −1 − 2i, x2 = −1 + 2i

c) z 4 + 2 z 2 − 3 = 0

Đặt t = z2. Phương trình trở thành:

z2 = 1

 z = ±1

t = 1

t + 2t − 3 = 0 ⇔ 

⇔ 2

⇔

t = −3

 z = ±i 3

 z = −3

2Vậy phương trình có 4 nghiệm: -1, 1, −i 3, i 3

III. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

A. Số phức z = a + bi được biểu diễn bằng điểm M(a; b) trong mặt phẳng phức Oxy

B. Số phức z = a + bi có mơđun làa2 + b2a = 0

b = 0C. Số phức z = a + bi = 0 ⇔ D. Số phức z = a + bi có số phức đối z’ = a - bi

Câu 2. Cho số phức z = a + bi. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A. z + z = 2bi

B. z - z = 2a

C. z. z = a2 - b2

Câu 3. Số phức liên hợp của số phức z = a + bi là số phức:

A. z’ = -a + bi

B. z’ = b - ai

C. z’ = a - bi

Câu 4. Cho số phức z = a + bi. Số phức z2 có phần thực là :

Trang 43D. z2 = z 2

D. z’ = -a - biTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Ứng dụng tích phân

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×