Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Công thức và tính chất của tích phân

Công thức và tính chất của tích phân

Tải bản đầy đủ - 0trang

I.2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Tính các tích phân sau:

111

B = ∫ ( x 3 + x 2 − 3)dx

2

0A = ∫ (2 x + e )dx

x0Giải:Ví dụ 2. Tính các tích phân sau:

e2a) I =ln x

dx

x

eTa suy ra: 2tdt =Đổi cận : khi x = e => t = 1;khi x = e2 => t = 222 2

I = ∫ 2.t 2 dt = t 3

3 1

1

π1

dx

xGiải: Đặt t = ln x => t2=lnx,2b) I = ∫ sin 3 x. cos x.dx=2 3 

 2 −13Giải: Đặt t = sinx=> dt = cosxdx0Đổi cận: khi x = 0 => t =0; khi x =π

=> t= 1

211t4

1

I

=

t

.

dt

=

=

=>

∫0

40 4

3Ví dụ 3. Tính các tích phân sau:

12

a) I = ∫ 1 −x .dx

12 π π

;

 6 2

Giải: Đặt x = sint, ta có dx = costdt với t ∈ −

πKhi đó:I =2∫ππ1 − sin 2 t .cos t.dt =∫π cos t .cos t.dt6π2π6π1 + cos 2t

t sin 2t 2

π

3.

= ∫ cos t.dt = ∫

.dt = ( +

) / = +

π

2

2

4

3

8

π

π2622661dx

b) I =∫

1 +x 2

0

Trang 36Giải: Đặt x = tant ta có dx =1

 π

.dt = (1 + tan 2 t ) dt với t ∈ 0; 

2

cos t

 4ππ4

dx

1 + tan t

π

Khi đó: I =

=

.

dt

=

∫0 1 + x 2 ∫0 1 + tan 2 t

∫0 dt = 4

124Ví dụ 4. Tính các tích phân sau:

a) I=πeb)x ln xdx12c)x cos xdx1∫ xe dx

x00Giải:

dxdu =u = ln xx =>

⇒

a) Đặt 

2

v = x

dv = xdx

2eππ 2

π

π

π

x cos xdx = ( x sin x ) 2 − sin xdx = + cos x 2 = − 1

2

2

0

0 0

01u = x

 du = dx =>c) Đặt x

x

 dv = e dx v = e(π

2u = x

du = dx =>

⇒

b) Đặt 

dv = cos xdx

v = sin xI.3. Bài tập trắc nghiệmee 1

x2

e2 x 2 e e2 + 1

x ln xdx = ln x − xdx = −

=

1

1

2

2

2

4

4

1

111

1

xe dx = xe − e x dx = e − e x = e − ( e − 1) = 1

0 0

0

0xx)3

Câu 1. Nguyên hàm của 2 x 1 + 3 x là:()2

3

A. x x + x + CCâu 2.∫ x ( 1− x )2 102 1122A.6 x3 

2

x

1

+

D. 

÷+ C

5C. 3ln 2 x + 5 + CD)1− x )

C. − (1− x )

D. − (()31− x )

A. − (Câu 4.)3

C. 2x x + x + C∫ 2 x + 5 dx bằng:A. 2 ln 2 x + 5 + C

Câu 3.(2

2

B. x 1 + 3 x + C∫ sin53

ln 2 x + 5 + C

2+C3

ln 2 x − 5 + C

2dx bằng:

1− x )

B. (2 11222 22+C112 11+C11x.cosxdx bằng:sin 6 x

+C

6

4B.B. −sin 6 x

+C

6C. −cos6 x

+C

6D.cos6 x

+C

6D.208

1721Câu 5. ∫  x + ÷ dx bằng:

x

2A.275

12B.305

16C.196

15Trang 37+CHD sử dụng máy tính Casio fx-570VN PLUS để tính:

Nhập vào máy tính, kết quả tích phân sau:

5Câu 6.∫ ( 3x − 4 )4, chọn đáp án Adx bằng:2A.89720

27B.18927

20C.960025

18D.161019

151Câu 7.∫ x ( x + 1) dx

3bằng:0A.8

39

20B.π

4Câu 8. Nếu đặt t = 3 tan x + 1 thì tích phân I =0121

2

A. I = ∫ 2t dt

3011

15C.C. I =B. e − 1C. 120

276 tan x

dx trở thành:

cos x 3 tan x + 1

234

B. I = ∫ ( t 2 − 1) dt

31D.

12 2

( t − 1) dt D. I =

334∫ 3 t dt

201Câu 9.∫ xe dx

xbằng:0A. eD.1

e −1

2π

4Câu 10. xcos2 xdx bằng:0A.π −2

8B.π −1

4C. 3 −π

2D. 2 −π

2HD sử dụng máy tính Casio fx-570VN PLUS để tính:

+ Chuyển sang đơn vị radian: shift -> mode -> 4.

+ Nhập vào máy tínhkết quả tích phân sau:, chọn đáp án AII. Ứng dụng tích phân

II.1. Cơng thức tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f(x) , trục

hoành và hai đường thẳng x = a , x = b

bS = ∫ f ( x ) dx

aChú ý: Nếu phương trình f ( x) = 0 có k nghiệm phân biệt x1 ; x2 ;...; xk trên ( a; b ) thì trên mỗi

khoảng ( a; x1 ) , ( x1; x2 ) ,..., ( xk ; b ) biểu thức f ( x) khơng đổi dấu.

bbx1x2baaax1xkKhi đó S = ∫ f ( x) dx được tính như sau: S = ∫ f ( x ) dx =∫ f ( x)dx + ∫ f ( x)dx + ... + ∫ f ( x)dxTrang 38Ví dụ 1. Tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y =

hai đường thẳng x = −1; x = 0

Giải: ∀x ∈ [−1;0] ta có−x − 2

,trục hồnh, và

x −1−x−2

= 0 => − x − 2 = 0 ⇔ x = −2 ∉ [−1;0]

x −1

0Gọi S là diện tích cần tìm : S = ∫−1−x − 2

dx =

x −1= ( − x − 3ln x − 1 )0 −x − 2 

∫−1  x − 1 ÷ dx =

0

−103 ∫  −1 − x − 1 ÷dx−1= 3ln 2 − 1 (đvdt)Ví dụ 2. Tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = x3 , trục hoành, và hai

đường thẳng x = −1; x =3

2Giải: Ta có :

 3

x 3 = 0 ⇔ x = 0 ∈  −1; 

 2

0=> S = ∫−13

23

20 x4 

x4

x 3 dx + ∫ x 3 = ∫ x 3dx = ∫ x 3dx =  ÷ +

4

 4  −1

0

−1

0

03

2

0 1  81 97

= − ÷ +

=

 4  64 64(đvdt)Ví dụ 3. Tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = x3 − 3x 2 + 2 , trục

hoành , trục tung và đường thẳng x = 2

Giải:

 x =1

x 3 − 3 x 2 + 2 = 0 ⇔ ( x − 1) x 2 − 2 x − 2 = 0 ⇔ 

x = 1 ± 3(Vậy2S = ∫ x3 − 3x 2 + 2 dx =

0)1∫()2x3 − 3x 2 + 2 dx +0∫( x3)− 3x 2 + 2 dx1Đs: S=5/2II.2. Cơng thức tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số

Cơng thức tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường: y = f ( x) và y = g ( x) và hai

bS = ∫ f ( x ) − g ( x ) dxđường thẳng x = a; x = b (a < b) :aVí dụ 1. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường : y = x 2 − 3x + 2 và y = x − 1

Giải:

Hoành độ giao điểm của hai đồ thị là nghiệm của phương trình:

x = 1

x 2 − 3x + 2 = x − 1 ⇔ x 2 − 4 x + 3 = 0 ⇔ 

x = 3

3311Gọi S là diện tích cần tìm: S = x 2 − 3x + 2 − x − 1 dx = x 2 − 4 x + 3 dx

) ( ) ∫

∫(

Trang 39Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Công thức và tính chất của tích phân

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×