Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VII. BÀI TOÁN TƯƠNG GIAO

VII. BÀI TOÁN TƯƠNG GIAO

Tải bản đầy đủ - 0trang

m − 1 < −1 ⇔ m < 0 : Phương trình có 1 nghiệm.

Ví dụ 2. Cho hàm số y = − x 4 + 3x 2 + 1 có đồ thị (C). Dựa vào đồ thị (C) tìm m để

phương trình x 4 − 3x 2 + m = 0 có 4 nghiệm phân biệt

Giải:x 4 − 3x 2 + m = 0 ⇔ − x 4 + 3 x 2 + 1 = m + 1

Số nghiệm của phương trình là số giao điểm của đồ thị (C) với đường thẳng y = m+1.

Dựa vào đồ thị, phương trình có 4 nghiệm phân biệt ⇔ 1 < m + 1 <13

9

⇔0
4

42x −1

có đồ thị (C). Chứng minh rằng với mọi giá trị của m,

x−2

đường thẳng y = x – m luôn cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt.

Giải: Đường thẳng y = x – m cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt khi và chỉ khi

2x −1

= x − m có hai nghiệm phân biệt.

phương trình

x−2

Ví dụ 3. Cho hàm số y =2x −1

= x − m ( x ≠ 2)

x−2

 2x -1 = (x-m)(x-2)  x2 – 4x –mx +1 +2m = 0  x2 – (4+m)x +1 +2m = 0

+ Xét phương trình hồnh độ giao điểm:+ Có ∆ = (4 + m) 2 − 4(1 + 2m) = m2 + 8m + 16 – 4 – 8m = m2 +12 > 0 ∀ m

Vậy với ∀ m thì đường thẳng y = x – m cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt.

VII.3. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Cho hàm số

A. 0B. 2. Số giao điểm của đồ thị hàm số và trục Ox bằng

C. 3

D. 4Câu 2. Số giao điểm của đường cong

y=1- x bằng?

A. 0

B. 2và đường thẳng

C. 3D. 1Câu 3. Gọi M, N là giao điểm của đường thẳng y = x + 1 và đường cong y =

đó hồnh độ trung điểm I của đoạn thẳng MN bằng?

A. −5

2B. 1C. 2D.2x + 4

. Khi

x −15

2Câu 4. Cho hàm số y = x3 - 3x2 + 2. Đồ thị hàm số cắt đường thẳng y = m tại 3 điểm phân

biệt khi ?

A. -3 < m < 1

B. -3 <=m <= 1

C. m > 1

D. m < 3

Câu 5. Đường thẳng y = m không cắt đồ thị hàm số

Trang 24khi ?A. 0 < m < 4B. m > 4Câu 6. Cho hàm số y =C. m < 0D. m = 0; m = 42x + 3

có đồ thị (C) và đường thẳng d: y = x + m với giá trị nào

x+2của m thì d cắt (C) tại hai điểm phân biệt:

A. m < 2

B. m > 6

C. 2 < m < 6

D. m < 2 hoặc m > 6

3

2

Câu 7. Cho hàm số y = x - 6x + 9x -1 có đồ thị (C). Đường thẳng y = 3 cắt (C) tại mấy

điểm?

A. 3

B. 2

C. 1

D. 0Câu 8. Cho hàm số y = x 4 − 5 x 2 + 4 . Với các giá trị nào của m thì đồ thị hàm số cắt đường

thẳng d: y = m tại bốn điểm phân biệt ?

A. m > −9

4B. m < −9

49

4C. − < m < 49

4D. − 4 < m < − .Câu 9. Xét phương trình

A. Với m = 5 thì phương trình có 3 nghiệm

B. Với m = – 1 thì phương trình có 2 nghiệm

C. Với m = 4 thì phương trình có 3 nghiệm phân biệt

D. Với m = 2 thì phương trình có 3 nghiệm phân biệt

Câu 10. Cho hàm số y =xcó đồ thị (C). Tìm tất cả các giá trị của tham số m

x 2 − 3x − 4

để đường thẳng y = m cắt đồ thị (C) tại đúng hai điểm phân biệt.

A. −1 < m < −4

;

5B. m < −4

;

5C. m ≥ 1 ;Trang 25D. m ≤ −1 .PHẦN 2. HÀM SỐ LUỸ THỪA – HÀM SỐ MŨ – HÀM SỐ LÔGARIT

I. LUỸ THỪA – MŨ - LOGARITI.1. Kiến thức cần nhớ

1. Công thức lũy thừa

Cho a > 0, b > 0 và m, n ∈ R . Khi đó:

( a m ) n = a m.na m .a n = a m+ nam

= a m −n

n

an1

= a−n

n

aan =am = a(ab) n = a n .b n

mam

a

 ÷ = m

b

bm

nn1

a−n−na b

 ÷ = ÷

b aChú ý: 00, 0− n khơng có nghĩa.

2. Cơng thức lơgarit

Với các điều kiện thích hợp ta có:log a b = α ⇔ aα = blog a 1 = 0log a a = 1log a aα = αa loga b = blog a bα = α log a blog aα b =1

log a b

αlog a m b n =log a (m.n) = log a m + log a n

log a b =log c b

= log c b . log a c

log c alog an

log a b

mm

= log a m − log a n

nlog a b =1

log b a3. Định nghĩa

- Hàm số lũy thừa là các hàm số dạng y= xα, với α là một số thực đã cho. Các hàm

số lũy thừa có tập xác định khác nhau, tùy theo α:

+ Nếu α ∈ ℤ+ thì tập các định là ℝ.

+ Nếu α ∈ ℤ- (hoặc = 0) thì tập các định là ℝ\{0}.

+ Nếu α ∈ ℤ (khơng ngun) thì tập các định là (0; +∞).

- Cho a > 0, a ≠ 1. Hàm số y = ax được gọi là hàm số mũ cơ số a. (TXĐ: x ∈ R )

- Cho a > 0, a ≠ 1. Hàm số y = loga x được gọi là hàm số logarit cơ số a. (TXĐ: x > 0)

4. Công thức đạo hàm

y = ax 

→ y '= a x ln a

y = log a x 

→ y ' =1

x ln ay = ex 

→ y ' = e x

y = ln x 

→ y ' =1

xI.2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Cho a > 0 và a ≠ 1. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Trang 26A. loga x có nghĩa với ∀xB. loga1 = a và logaa = 0C. logaxy = logax.logayn

D. loga x = nloga x (x > 0,n ≠ 0)Câu 2. Cho a > 0 và a ≠ 1, x >0 và y >0. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

x

yA. loga =1

xloga x

loga yB. loga =C. loga ( x + y) = loga x + loga y1

loga xD. logb x = logb a.loga xCâu 3. log4 4 8 bằng:

A.1

2B.3

8C.5

4D. 2HD sử dụng máy tính Casio fx-570VN PLUS để tính:

Nhập vào máy tính và kết quả như sau:, ta chọn đáp án BCâu 4. Cho a > 0 và a ≠ 1, x và y là hai số dương. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề

xlog x1a

sau: A. log a y = log y

a1B. log a x = log x

aC. log a ( x + y ) = log a x + log a yD. log b x = logb a.log a x2

Câu 5. Hàm số y = ln( −x + 5x − 6) có tập xác định là:A. (0; +∞)

Câu 6. Hàm số y =B. (-∞; 0)D. (-∞; 2) ∪ (3; +∞)C. (2; 3)1

có tập xác định là:

1− lnxA. (0; +∞)\ {e} B. (0; +∞)C. RD. (0; e)2Câu 7. Tính: K = ( 0,04) −1,5 − ( 0,125) − 3 , ta được:

A. 90B. 121C. 120D. 125HD sử dụng máy tính Casio fx-570VN PLUS để tính:

Nhập vào máy tính và kết quả như sau:

926, ta chọn đáp án B4Câu 8. Tính: K = 87 :87 − 35.35 , ta được

A. 2B. 3C. -1D. 4HD sử dụng máy tính Casio fx-570VN PLUS để tính:

Nhập vào máy tính và kết quả như sau:, ta chọn đáp án C

Trang 27Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VII. BÀI TOÁN TƯƠNG GIAO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×