Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

II. CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

Tải bản đầy đủ - 0trang

+ Hàm số khơng có Cực đại và Cực tiểu.

Ví dụ 3. CMR hs y = x 3 − 3mx 2 + 3( m 2 − 1) x − m 3 ln có cực đại, cực tiểu:

TXĐ D=R;y ' = 3x 2 − 6mx + 3(m 2 − 1)Cho y ' = 0 ⇔ 3 x 2 − 6mx + 3(m 2 − 1) = 0

∆' = 9m 2 − 9m 2 + 9 > 0 ⇒ hs ln có cực đại, cực tiểuVí dụ 4. Tìm m để hs y = (m + 2) x 3 + 3 x 2 + mx − 5 có cực đại, cực tiểu

TXĐ D=R;y ' = 3(m + 2) x 2 + 6 x + mHàm số có cực đại, cực tiểu ⇔ y '= 0 có 2 nghiệm phân biệt

m ≠ −2

 m ≠ −2

 m ≠ −2

 m ≠ −2

⇔

⇔

⇔

2

∆ ' > 0

9 − 3m( m + 2) > 0

− 3 < m < 1

− 3m − 6m + 9 > 0 m ≠ −2

thì hàm số có cực đại, cực tiểu.

− 3 < m < 1Vậy: II.3. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Điểm cực đại của đồ thị hàm số y = x 3 − 6 x 2 + 9 x là:

A. ( 1; 4 )B. ( 3;0 )C. ( 0;3)D. ( 4;1) .HD sử dụng máy tính Casio fx-570VN PLUS để tính:

 y ' ( A) = 0

 y ' ' ( A) < 0* Cơ sở lý thuyết: Hàm số y nhận x = A làm cực đại ⇔ d 3

( x − 6 x 2 + 9 x ) | x=? tại x =1 và tại x = 3

dx

kết quả = 0; tại x = 0 và tại x = 4 có kết quả ≠ 0 nên ta loại đáp án C và D.- Nhập biểu thức tính đạo hàm như sau:- Nhập biểu thức tính đạo hàm cấp 2 của hàm số trên như sau:d

(3 x 2 − 12 x + 9) | x =1

dxtại x = 1 có kết quả = -6 < 0 nên ta chọn A

Câu 2. Cho hàm số y = –x3 + 3x2 – 3x + 1, mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Hàm số luôn nghịch biến;

B. Hàm số luôn đồng biến;

C. Hàm số đạt cực đại tại x = 1;

D. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1.

HD sử dụng máy tính Casio fx-570VN PLUS để tính:

- Tính y’ = -3x2 + 6x – 3. Giải y’= 0 bằng máy tính như sau: MODE -> 5 -> 3, nhập

hệ số a = -3, b = 6, c = -3 kết quả X=1 là nghiệm duy nhất .

- Vì y’ = 0 có một nghiệm, nên hàm số y cùng dấu với a, suy ra chọn A

Câu 3. Trong các khẳng định sau về hàm số

A. Hàm số có một điểm cực trị;y=2x − 4

x − 1 , hãy tìm khẳng định đúng?Trang 8B. Hàm số có một điểm cực đại và một điểm cực tiểu;

C. Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định;

D. Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định.

1

1

y = − x4 + x2 − 3

4

2

Câu 4. Trong các khẳng định sau về hàm số

, khẳng định nào là đúng?A. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 0;

C. Hàm số đạt cực đại tại x = -1;B. Hàm số đạt cực đại tại x = 1;

D. Cả 3 câu trên đều đúng.1

3Câu 5. Cho hàm số y = x 3 + mx 2 + (2m − 1) x − 1 . Mệnh đề nào sau đây là sai?

A. ∀m ≠ 1 thì hàm số có cực đại và cực tiểu;

B. ∀m < 1 thì hàm số có hai điểm cực trị;

C. ∀m > 1 thì hàm số có cực trị;

D. Hàm số ln có cực đại và cực tiểu.

Câu 6. Hàm số: y = − x 3 + 3x + 4 đạt cực tiểu tại x bằng:

A. -1B. 1C. - 3D. 31

24

2

Câu 7. Hàm số: y = x − 2 x − 3 đạt cực đại tại x bằng:B. ± 2A. 0C. − 22D.1

4Câu 8. Cho hàm số y = x 4 − 2 x 2 + 1 . Hàm số có

A. Một cực đại và hai cực tiểu

C. Một cực đại và khơng có cực tiểuB. Một cực tiểu và hai cực đại

D. Một cực tiểu và một cực đạiCâu 9. Hàm số y = x 3 − mx + 1 có 2 cực trị khi :

A. m > 0

B. m < 0

C. m = 0

Câu 10. Đồ thị hàm số nào sau đây có 3 điểm cực trị:D. m ≠ 0A. y = x 4 − 2 x 2 − 1B. y = x 4 + 2 x 2 − 1C. y = 2 x 4 + 4 x 2 + 1D. y = −2 x 4 − 4 x 2 + 1Câu 11. Hàm số y = x 3 − 3x 2 + mx đạt cực tiểu tại x = 2 khi:

A. m = 0B. m ≠ 0C. m > 0D. m < 0Câu 12. Khẳng định nào sau đây là đúng về hàm số y = x 4 + 4 x 2 + 2 :

A. Đạt cực tiểu tại x = 0

C. Có cực đại và khơng có cực tiểuB. Có cực đại và cực tiểu

D. Khơng có cực trị.

1

33

Câu 13. Số điểm cực trị của hàm số y = − x − x − 7 làA. 1B. 0C. 3D. 2Câu 14. Hàm số y = x 3 − mx + 1 có 2 cực trị khi

A. m > 0B. m < 0C. m = 0D. m ≠ 0Câu 15. Khoảng cách giữa 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số y = x 3 + 3x 2 − 4 là:

Trang 9A. 2 5B. 4 5C. 6 5D. 8 53

2

Câu 16. Hàm số y = x − mx + 3 ( m + 1) x − 1 đạt cực đại tại x = 1 với m bằng :A. m = - 1B.m > −3C. m < −3D. m = - 6III. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ

III.1. Lý thuyết

 Phương pháp tìm GTLN, GTNN của hàm số liên tục trên một đoạn [a; b]:

+ Tập xác định D = [a;b].

+ Tính f′ (x). Giải f′ (x) = 0 tìm được các nghiệm x1, x2,…,xn trên [a; b] (nếu có).

+ Tính f(a), f(b), f(x1), f(x2),…, f(xn).

+ So sánh các giá trị vừa tính và kết luận:

M = max f (x) = max{ f (a), f (b), f (x1), f (x2),..., f (xn)}

[a;b]m= min f (x) = min{ f (a), f (b), f (x1), f (x2),..., f (xn)}

[a;b] Phương pháp tìm GTLN, GTNN của hàm số trên một khoảng:

+ Tính f′ (x).

+ Xét dấu f′ (x) và lập bảng biến thiên.

+ Dựa vào bảng biến thiên để kết luận.

III.2. Bài tập ví dụ

Ví dụ 1. Tìm GTLN & GTNN của hàm số y = f(x) = x4 - 2x2 +3 trên đoạn [0;2]

x = 03

+ TXĐ: D=[0;2]. Ta có: y ' = 4 x 3 − 4 x , y ' = 0 ⇔ 4 x − 4 x = 0 ⇔  x = 1

 x = −1 ∉ [ 0;2 ]+ Tính được: y ( 0 ) = 3y ( 1) = 2y ( 2 ) = 11= 11 khi x = 2 ; Miny = 2 khi x = 1 .

Vậy: Maxy

x∈[ 0;2]

x∈[ 0;2]

Ví dụ 2. Tìm GTLN & GTNN của hàm số y = f ( x ) =

f / ( x) =+ TXĐ: D=[2;4],3( 1− x)22x +1

trên đoạn [ 2; 4]

1− x> 0∀x ≠ 1 . Ta tính được: f ( 2 ) = −5; f ( 4 ) − 3Vậy : max[ 2;4f ] ( x ) = −3 ; min[ 2;4f ] ( x ) = −5

Ví dụ 3. Tìm GTLN & GTNN của hàm số y = x + 4 − x 2 .

+Tập xác định: D = [ −2;2]

+ y' =1−x

4 − x2=4 − x2 − x+ Tính: y ( −2 ) = −2 ; y4 − x2( 2) = 2với −2 < x < 2

2 ; y ( 2) = 2 .

Trang 10=> y ' = 0 ⇔ x = 2= 2 2 khi x = 2 ; Miny = −2 khi x = −2 .

Vậy: Maxy

x∈[ −2;2]

x∈[ −2;2]

Ví dụ 4. Tìm các giá trị của tham số m để giá trị nhỏ nhất của hàm số :

x − m2 + m

f ( x) =

trên đoạn [ 0;1] bằng −2 .

x +1

+ Tập xác định: D = [0;1]

+ Ta có: f ' ( x ) =m2 − m + 1( x + 1)2Do m 2 − m + 1 > 0 ∀m ∈ R nên f ' ( x ) > 0 ∀x ∈ [ 0;1]Suy ra hàm số đồng biến trên đoạn [ 0;1] .

2

+ Do đó giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn [ 0;1] là f ( 0 ) = − m + m . m = −1

2

+ Theo giả thuyết ta có: Min f ( x ) = −2 ⇔ − m + m = −2 ⇔ 

.

x∈[ 0;1]

m = 2

Vậy m ∈ { −1;2} thỏa yêu cầu của bài tốn.

Ví dụ 5. Tìm GTLN-GTNN của y =

+ y' =x 2 − 2x − 5

( x − 1) 2x 2 + 2x + 3

trên tập xác định D ∈ (1;3]

x −1; Cho y ' = 0 ⇔ x 2 − 2 x − 5 = 0 ⇒ x = 1 ± 6+ BBT:y = 9 ⇔ x = 3 và Max y không tồn tại.

Vậy: xMin

∈(1;3]

x∈(1; 3]III.3. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Trên khoảng (0; +∞) thì hàm số y = −x3 + 3x + 1

A. Có giá trị nhỏ nhất là Min y = –1;

B. Có giá trị lớn nhất là Max y = 3;

C. Có giá trị nhỏ nhất là Min y = 3;

D. Có giá trị lớn nhất là Max y = –1.

Câu 2. Tìm M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

y = x 3 − 3 x 2 − 9 x + 35 trên đoạn [ −4; 4] .

A. M = 40; m = −41 ; B. M = 15; m = −41 ; C. M = 40; m = 8 ; D. M = 40; m = −8.

HD sử dụng máy tính Casio fx-570VN PLUS để tính:

- MODE -> chọn TABLE -> Nhập hàm f(X) = x 3 − 3 x 2 − 9 x + 35 -> Chọn “ = ” ->

Nhập Start = -4 , End = 4 ; Nhập Step =

Câu 3. Giá trị nhỏ nhất của hàm số y =4 − (−4)

20 . Kết quả, chọn A .2x + 1

trên đoạn [ 2 ; 3 ] bằng:

1− xA. 0

B. – 2

C. 1

HD sử dụng máy tính Casio fx-570VN PLUS để tính:

Trang 11D. – 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×