Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
I. SỰ ĐỒNG BIẾN VÀ NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ

I. SỰ ĐỒNG BIẾN VÀ NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hàm số đồng biến trên các khoảng (−∞ ;0) và (2;+∞) ; nghịch biến trên (0;2) ;

Ví dụ 2. Xét sự đồng biến và nghịch biến của hàm số sau: y =

+ TX Đ : D = R\{-1},Ta có : y’ =x −1

x +12

> 0, ∀ x ∈ D

( x + 1) 2Vậy hàm số đồng biến trên các khoảng : ( − ∞;−1) ; (−1;+∞)

Ví dụ 3. Định m để hàm số y = x 3 + 3 x 2 + mx + m luôn đồng biến

+ TXĐ: D=R,Ta có y ' = 3x 2 + 6 x + m

∆ ' ≤ 0

⇒ 9 − 3m ≤ 0 ⇒ m ≥ 3

a = 1 > 0+ Hàm số luôn đồng biến ⇔ y ' ≥ 0 ⇔ Vậy: với m ≥ 3 thì hs ln đồng biến trên D.

Ví dụ 4. Định m để hàm số y = x 3 + 3x 2 + (m − 1) x + 4m nghịch biến trên ( - 1; 1)

+ TXĐ:D=R,Ta có: y ' = 3x 2 + 6 x + m − 1

af ( −1) < 0

af (1) < 0+ Hàm số nghịch biến trong (- 1; 1) ⇔ y '≤ 0 và x1 < −1 < 1 < x 2 ⇔ 

3(3 − 6 + m − 1) < 0

m < 4

⇔

⇔

⇒ m < −8

3(3 + 6 + m − 1) < 0

 m < −8Vậy: m < −8 thì hàm số nghịch biến trên (- 1; 1).

I.3. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Hàm số y = x4 – 2x2 +1 đồng biến trên khoảng nào?

A. (-1;0) B.(-1;0) và (1; + ∞ )

C. (1; + ∞ )

HD sử dụng máy tính Casio fx-570VN PLUS để tính:

- Tính đạo hàm tại x = - 0.5 như sau:

đạo hàm tại x = 2 như sau:D. ∀x ∈ Rd 4

( x − 2 x 2 + 1) | x =−0.5 kết quả = 3/2 >0. Và tính

dxd 4

( x − 2 x 2 + 1) | x =2 kết quả = 24 >0 => Chọn đáp án B

dx

y=2x + 1

x + 1 là đúng?Câu 2. Kết luận nào sau đây về tính đơn điệu của hàm số

A. Hàm số luôn nghịch biến trên R;

B. Hàm số luôn đồng biến trên R;

C. Hàm số nghịch biến trên các khoảng (–∞; –1) và (–1; +∞);

D. Hàm số đồng biến trên các khoảng (–∞; –1) và (–1; +∞).

HD sử dụng máy tính Casio fx-570VN PLUS để tính:

- Nhập biểu thức tính đạo hàm tại x = 0 như sau:

tính đạo hàm tại x = -2 như sau:

Câu 3. Hàm số y =d  2x + 1  | x =0 kết quả = 1>0, và

dx  x + 1 d  2x + 1  | x=−2 kết quả = 1>0 nên ta loại đáp án D.

dx  x + 1 2x − 5

đồng biến trên :

x+3

Trang 5B. ( −∞;3)A. RC. ( −3; +∞ )D. R\{-3}3

2

Câu 4. Hàm số y = − x + 6 x − 9 x có các khoảng nghịch biến là:A. (−∞; +∞)C. ( 1;3)B. (−∞; −4) vµ (0; +∞)D. (−∞;1) vµ (3; +∞)Câu 5. Hàm số y = − x 3 + 3x 2 − 1 đồng biến trên các khoảng:

A. ( −∞;1)B. ( 0; 2 )C. ( 2; +∞ )D. RCâu 6. Các khoảng nghịch biến của hàm số y = x3 − 3x − 1 là:

A. ( −∞; −1)B. ( 1; +∞ )Câu 7. Hàm số y =C. ( −1;1)D. ( 0;1) .x+2

nghịch biến trên các khoảng:

x −1A. ( −∞;1) va ( 1; +∞ )B. ( 1; +∞ )C. ( −1; +∞ )D. R\{1}.Câu 8. Các khoảng đồng biến của hàm số y = 2 x3 − 6 x là:

A. ( −∞; −1) va ( 1; +∞ )C. [ −1;1]B. ( −1;1)D. ( 0;1)Câu 9. Các khoảng đồng biến của hàm số y = 2 x3 − 3x 2 + 1 là:

A. ( −∞;0 ) va ( 1; +∞ )C. [ −1;1]B. ( 0;1)D. R.Câu 10. Các khoảng nghịch biến của hàm số y = − x3 + 3x 2 + 1 là:

A. ( −∞; 0 ) va ( 2; +∞ )C. [ 0; 2]B. ( 0; 2 )D. R.Câu 11. Các khoảng đồng biến của hàm số y = x 3 − 5 x 2 + 7 x − 3 là:

7 7A. ( −∞;1) va  ; +∞ ÷

3

C. [ −5; 7 ]B. 1; ÷

3D. ( 7;3) .Câu 12. Các khoảng nghịch biến của hàm số y = 3 x − 4 x 3 là:

11A.  −∞; − ÷ va  ; +∞ ÷

22

 1 1B.  − ; ÷

2 2

1C.  −∞; − ÷

2

1D.  ; +∞ ÷.

2

Câu 13. Hàm số y = − x + mx − m đồng biến trên (1;2) thì m thuộc tập nào sau đây:

3A. [ 3;+∞ )

Câu 14. Hàm số y =2B. ( −∞; 3)3 

2 C.  ; 3÷

3

2D.  −∞; ÷m 3 (

1

x − m − 1) x 2 + 3 ( m − 2 ) x + đồng biến trên ( 2;+∞ ) thì m thuộc

3

3tập nào:2−2− 6 

A. m ∈  ; +∞ ÷ B. m ∈  −∞;

÷

3

2 

2

3C. m ∈  −∞; ÷Trang 6D. m ∈ ( −∞; −1)II. CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

II.1. Lý thuyết

1.Phương pháp: Sử dụng các quy tắc tìm cực trị:

a/ Quy tắc 1:

B1: Tìm tập xác định D

B2: Tính đạo hàm y' = f'(x)

B3: Tìm các điểm xi thoả mãn điều kiện: xi ∈ D và là nghiệm của y' = 0 hoặc làm cho

y' không xác định.

B4: Lập bảng biến thiên của hàm số trên D và kết luận.

b/ Quy tắc 2: (thường sử dụng cho những bài toán lượng giác)

B1: Tìm tập xác định D

B2: Tính đạo hàm y' = f'(x)

B3: Giải phương trình y' = 0 để tìm các nghiệm xi (nếu có)

B4: Tính đạo hàm cấp hai y'' = f''(x) ; tính f''(xi) và nhận xét dấu :

+ Nếu f''(x0) < 0 thì hàm số f đạt cực đại tại điểm x0 và yCĐ = f(x0)

+ Nếu f''(x0) > 0 thì hàm số f đạt cực đại tại điểm x0 và yCT = f(x0)

2.Tìm điều kiện để hàm số có cực trị

 y ' ( A) = 0

 y ' ' ( A) < 0- Hàm số nhận x = A làm cực đại ⇔  y ' ( A) = 0

 y ' ' ( A) > 0- Hàm số nhận x=A làm cực tiểu ⇔ 

II.2. Ví dụ minh họaVí dụ 1. Tìm cực trị của hàm số sau: y = x 3 − 3x 2 + 2

+ TXĐ D=R

+ y ' = 3x 2 − 6 x ,x = 0

y ' = 0 ⇔ 3x 2 − 6 x = 0 ⇒ 

x = 2+ BBT+ Hàm số đạt cực đại tại (0;2), cực tiểu tại (2;-2)

Ví dụ 2. Tìm cực trị của hàm số sau: y =x −1

đồ thị (C).

x +1+ TX Đ : D = R\{-1}

+ y’ =2

> 0, ∀ x ∈ D

( x + 1) 2+Bảng biến thiên:

Trang 7+ Hàm số khơng có Cực đại và Cực tiểu.

Ví dụ 3. CMR hs y = x 3 − 3mx 2 + 3( m 2 − 1) x − m 3 luôn có cực đại, cực tiểu:

TXĐ D=R;y ' = 3x 2 − 6mx + 3(m 2 − 1)Cho y ' = 0 ⇔ 3 x 2 − 6mx + 3(m 2 − 1) = 0

∆' = 9m 2 − 9m 2 + 9 > 0 ⇒ hs ln có cực đại, cực tiểuVí dụ 4. Tìm m để hs y = (m + 2) x 3 + 3 x 2 + mx − 5 có cực đại, cực tiểu

TXĐ D=R;y ' = 3(m + 2) x 2 + 6 x + mHàm số có cực đại, cực tiểu ⇔ y '= 0 có 2 nghiệm phân biệt

m ≠ −2

 m ≠ −2

 m ≠ −2

 m ≠ −2

⇔

⇔

⇔

2

∆ ' > 0

9 − 3m( m + 2) > 0

− 3 < m < 1

− 3m − 6m + 9 > 0 m ≠ −2

thì hàm số có cực đại, cực tiểu.

− 3 < m < 1Vậy: II.3. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Điểm cực đại của đồ thị hàm số y = x 3 − 6 x 2 + 9 x là:

A. ( 1; 4 )B. ( 3;0 )C. ( 0;3)D. ( 4;1) .HD sử dụng máy tính Casio fx-570VN PLUS để tính:

 y ' ( A) = 0

 y ' ' ( A) < 0* Cơ sở lý thuyết: Hàm số y nhận x = A làm cực đại ⇔ d 3

( x − 6 x 2 + 9 x ) | x=? tại x =1 và tại x = 3

dx

kết quả = 0; tại x = 0 và tại x = 4 có kết quả ≠ 0 nên ta loại đáp án C và D.- Nhập biểu thức tính đạo hàm như sau:- Nhập biểu thức tính đạo hàm cấp 2 của hàm số trên như sau:d

(3 x 2 − 12 x + 9) | x =1

dxtại x = 1 có kết quả = -6 < 0 nên ta chọn A

Câu 2. Cho hàm số y = –x3 + 3x2 – 3x + 1, mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. Hàm số luôn nghịch biến;

B. Hàm số luôn đồng biến;

C. Hàm số đạt cực đại tại x = 1;

D. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1.

HD sử dụng máy tính Casio fx-570VN PLUS để tính:

- Tính y’ = -3x2 + 6x – 3. Giải y’= 0 bằng máy tính như sau: MODE -> 5 -> 3, nhập

hệ số a = -3, b = 6, c = -3 kết quả X=1 là nghiệm duy nhất .

- Vì y’ = 0 có một nghiệm, nên hàm số y cùng dấu với a, suy ra chọn A

Câu 3. Trong các khẳng định sau về hàm số

A. Hàm số có một điểm cực trị;y=2x − 4

x − 1 , hãy tìm khẳng định đúng?Trang 8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

I. SỰ ĐỒNG BIẾN VÀ NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×