Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN 5. THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN

PHẦN 5. THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN

Tải bản đầy đủ - 0trang

b.Thể tích khối chóp

1

V = Bh , với B là diện tích đáy, h là chiều cao

3

c. Thể tích khối chóp tứ diện ABCD khi biết toạ độ các đỉnh:

V=1

[ AB, AC ]. AD

6( trong biểu thức trên có phép tích có hướng 2 vector, và tích vơ hướng 2 vector )

II. Bài tập minh họa

1. Thể tích khối chóp

Dạng 1: Khối chóp có cạnh bên vng góc với cạnh đáy

Nhận xét: - Một cạnh bên vng góc với mặt phẳng đáy -> đường cao

- Hình chóp có hai mặt bên kề nhau cùng vng góc với đáy thì đường cao là

giao tuyến của hai mặt đó.

Ví dụ 1. Cho khối chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vng tại B, SA vng góc với đáy.

Biết AB = 3a, AC = 5a, ∆ SAC vng cân. Tính thể tích khối chóp?

Giải:

+ Tính đường cao SA:

Do tam giác SAC vng cân => SA = AC =5a.

+ SABC = ½.AB.BC = 6a2.

Vậy, VSABC = 1/3.5a.6a2 = 10a3.

Ví dụ 2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật. Cho SA vng góc với

đáy, SC = 3a, AB= a, BC = 2a. Tính thể tích hình chóp S.ABCD.

Giải: + Ta có SABCD = 2a2.

+ Xét ∆ ABC vng tại B => AC = AB 2 + BC 2 = a 5

+ Vì SA ⊥ (ABCD) , nên ∆ SAC vng tại A

=> SA = SC 2 − AC 2 = 2a

4

3=> VS . ABCD = a 2

Ví dụ 3. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a biết SA vng góc với

đáy (ABC), mặt phẳng(SBC) hợp với đáy (ABC) một góc 600. Tính thể tích khối chóp

S.ABC.

Giải: (Chú ý : Cách xác định góc của 2 mặt phẳng ?

- Tìm giao tuyến của 2 mặt phẳng đó.

- Tìm 2 đường thẳng thuộc 2 mp trên cùng vng góc với giao tuyến.

=> Góc của 2 mp là góc của 2 đường thẳng vừa tìm.)

+ Tìm SA, Gọi M là trung điểm của BC, vì tam giác ABC đều nên:

AM ⊥ BC => SM ⊥ BC (định lí 3 đường vng góc)

Vậy góc [(SBC) ; (ABC)] = góc (AM; SM) = AMS = 600.

Xét ∆ SAM vng tại A, ta suy ra SA = AM tan600 =

Trang 473a

2+ SABC =a2 3

.

4Vậy, VS.ABC =a3. 3

8Dạng 2: Khối chóp đều, khối chóp có các cạnh bên bằng nhau, có các cạnh bên tạo với

đáy một góc.

Nhận xét : Nếu hình chóp có các cạnh bên bằng nhau hoặc hình chóp có các cạnh bên tạo

với mặt đáy cùng một góc thì chân đường cao là tâm đường tròn ngoại tiếp đa giác đáy.

Ví dụ 1. Cho hình chóp đều tam giác S.ABC với đáy là tam giác ABC có tâm là O và các

cạnh bằng a, SO=2a. Tính thể tích khối chóp S.ABC.

Giải: Do S.ABC đều nên SO là đường cao, SO = 2a.

Ta có SABC =

Vậy, VS.ABC =a2 3

( vì ∆ ABC đều)

4

a3 3

6Ví dụ 2. Cho khối chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm O; SA=SB=SC=SD.Biết AB=3a, BC=4a và SAO =450. Tính thể tích khối chóp theo a?

Giải: + Vì SA=SB=SC=SD nên hình chóp S.ABCD là hình chóp đều, ∆ SAC và ∆

SBD

cân tại S, suy ra SO ⊥ (ABCD).

+ Ta có SO = OA.tan SAO =AC

. tan 450 =

2AB 2 + BC 2 5a

=

2

2+ Diện tích SABCD = 3a.4a=12a2.

=> VS.ABCD = 10a3.

Dạng 3: Khối chóp có một mặt bên vng góc với mặt phẳng đáy

Nhận xét: Hình chóp có mặt bên vng góc với mặt phẳng đáy thì đường cao của hình chóp

chính là đường cao của mặt bên hạ từ đỉnh xuống.

Ví dụ 1. Hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vng có cạnh a. Mặt bên SAB là tam

giác đều và vng góc với mp đáy ABCD. Chứng minh rằng:

a. Chân đường cao khối chóp trùng với trung điểm cạnh AB.

b. Tính thể tích khối chóp theo a.

Giải:2. Thể tích khối lăng trụ

Dạng 1: Khối lăng trụ đứng

Ví dụ 1. Đáy của lăng trụ đứng tam giác ABC.A’B’C’ là tam giác đều cạnh

a = 4 và biết diện tích tam giác A’BC bằng 8. Tính thể tích khối lăng trụ.

Trang 48Giải:

Gọi I là trung điểm BC .Ta có tam giác ABC đều nên:AI =C'A'AB 3

= 2 3 & AI ⊥ BC

2B'⇒ A 'I ⊥ BC(dl3 ⊥)2S

1

A

SA'BC = BC.A 'I ⇒ A 'I = A'BC = 4

2

BC

AA ' ⊥ (ABC) ⇒ AA ' ⊥ AI . VA 'AI ⇒ AA ' = A 'I 2 − AI 2 = 2C

I

BVậy : VABC.A’B’C’ = SABC .AA'= 8 3

Ví dụ 2. Cho hình hộp đứng có đáy là hình thoi cạnh a và có góc nhọn bằng 600 Đường

chéo lớn của đáy bằng đường chéo nhỏ của lăng trụ. Tính thể tích hình hộp .

Giải:

Ta có tam giác ABD đều nên : BD = a và SABCD = 2SABD =

Theo đề bài : BD' = AC = 2a2 3

2a 3

=a 3

2Tam giác vuông VDD'B ⇒ DD' = BD'2 − BD 2 = a 2

Vậy V = SABCD.DD' =a3 6

2Dạng 2: Khối lăng trụ nghiêng

Ví dụ 1. Cho lăng trụ xiên tam giác ABC A'B'C' có đáy ABC là tam giác

đều cạnh a . Hình chiếu của A' xuống (ABC) là tâm O đường tròn ngoại tiếp

tam giác ABC biết AA' hợp với đáy ABC một góc 60 .

a) Chứng minh rằng BB'C'C là hình chữ nhật.

b) Tính thể tích lăng trụ .

Lời giải:

a) Ta có A 'O ⊥ (ABC) ⇒ OA là hình chiếu của AA' trên (ABC)

¼ ' = 60o

Vậy góc[AA ',(ABC)] = OAAA'C'Ta có BB'CC' là hình bình hành ( vì mặt bên của lăng trụ)

AO ⊥ BC tại trung điểm H của BC nên BC ⊥ A 'H (đl 3 ⊥ )⇒ BC ⊥ (AA 'H) ⇒ BC ⊥ AA ' mà AA'//BB' nên BC ⊥ BB' A.

Vậy BB'CC' là hình chữ nhật.2

3b) VABC đều nên AO = AH =60 o

a2a 3 a 3

=

3 2

3VAOA ' ⇒ A 'O = AO t an60o = a

Vậy V = SABC.A'O =B'a3 3

4

Trang 49COH

BIII. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Thể tích của khối chóp có diện tích đáy B và chiều cao h là

1

A. V = Bh

3B. V = Bh1

C. V = Bh

2D. V =3

Bh

2Câu 2. Thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy B và chiều cao h là

1

1

4

B. V = Bh

C. V = Bh

D. V = Bh

3

2

3

Câu 3. Cho khối lăng trụ đứng tam giác đều có tất cả các cạnh bằng a. Thể tích của khối

lăng trụ bằng:

A. V = BhA.a3

2B.a3 3

2C.a3 3

4a3 2

3D.Câu 4. Cho tam giác ABC vuông tại A. Khi quay tam giác ABC quanh cạnh AB thì hình

tròn xoay được tạo thành là:

A. Hình trụ

B. Mặt cầu

C. Hình nón

D.Khối nón

Câu 5. Cho khối chóp S . ABC có SA ⊥ ( ABC ) , tam giác ABC vuông tại B ,

AB = a, AC = a 3. Tính thể tích khối chóp S . ABC biết rằng SB = a 5A.a3 2

3B.a3 6

4C.a3 6

6D.a 3 15

6Câu 6. Cho khối chóp S . ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a . Hai mặt bên ( SAB ) và( SAC ) cùng vuông góc với đáy. Tính thể tích khối chóp biết

A.2a 3 6

9B.a3 6

12C.a3 3

4SC = a 3D.a3 3

2Câu 7. Cho hình chóp SA BC có đáy ABC là tam giác vng cân tại B với AC = a biết SA

vng góc với đáy ABC và SB hợp với đáy một góc 60o. Tính thể tích hình chóp

a3 6

A.

24a3 3

B.

24a3 6

C.

8a3 6

D.

48Câu 8. Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a biết SA vng góc với

đáy ABC và (SBC) hợp với đáy (ABC) một góc 60o. Tính thể tích hình chóp

a3 3

A.

8a3 3

B.

12a3

C.

4a3 3

D.

4Câu 9. Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vng có cạnh a và SA vng góc

đáy ABCD và mặt bên (SCD) hợp với đáy một góc 60o. Tính thể tích hình chóp SA BCD

a3 3

A.

32a 3 3

B.

3a3 3

C.

6D. a 3 3Câu 10. Cho khối chóp S . ABCD có đay ABCD là hình chữa nhật tâm O , AC = 2 AB = 2a,

SA vng góc với đáy. Tính thể tích khối chóp biết SD = a 5

A.a3 5

3B.a 3 15

3C. a 3 6Trang 50D.a3 6

3Câu 11. Cho khối chóp S . ABCD có đáy là hình vng cạnh 2a . Gọi H là trung điểm cạnh

AB biết SH ⊥ ( ABCD ) . Tính thể tích khối chóp biết tam giác SAB đều

A.2a 3 3

3B.4a 3 3

3C.a3

6D.a3

3Câu 12. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vng tại B , AB = a , BC = a 3 ,

SA vng góc với mặt phẳng đáy. Biết góc giữa SC và ( ABC) bằng 600 . Tính thể tích

khối chóp S.ABC

a3 3

3Câu 13. Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C có đáy ABC là tam giác vng tại B,

0

·

ACB

= 600 , cạnh BC = a, đường chéo A′B tạo với mặt phẳng (ABC) một góc 30 .Tính thể

tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’

B. a3 3A. 3a3C. a3D.a3 3

3 3a3

C. a3 3

D.

3

2

Câu 14. Cho hình lăng trụ đứng ABC .A 'B 'C ' có đáy ABC là tam giác vng tại

·

A, AC = a, ACB

= 600 . Đường chéo BC ' của mặt bên ( BC 'C 'C ) tạo với mặt phẳng

A.a3 3

2B.mp( AA 'C 'C ) một góc 300 . Tính thể tích của khối lăng trụ theo a .a3 3

a3 6

D.

3

3

Câu 15. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật có AB = a, BC = 2a . Hai

mp( SAB ) và mp( SAD ) cùng vng góc với mặt phẳng đáy, cạnh SC hợp với đáy một góc

600 . Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a .

A. a3 3B. a3 6C.2a3 5

a3 15

2a3 15

2a3 5

B.

C.

D.

3

3

3

5

Câu 16. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vng cạnh a, cạnh bên SA vng

góc với mặt phẳng đáy và SC tạo với mặt đáy một góc bằng 600 .Tính thể tích khối chóp

S.ABCD

A.A.a3 6

3B.a3 3

3C.a3 6

6D.a3 3

6PHẦN 6. MẶT NĨN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU

I. Mặt nón tròn xoay

1. Định nghĩa: Cho đường thẳng∆ . Một đường thẳng l cắt ∆ tại O và tạo với ∆ một góc α

khơng đổi ( 0 < α < 90 ) . Mặt tròn xoay sinh bởi đường thẳng l khi quay quanh ∆ gọi

00là mặt nón tròn xoay (hay đơn giản là mặt nón).

∆ : trục của mặt nón.

l : đường sinh của mặt nón.

O : đỉnh của mặt nón.

Trang 512α : góc ở đỉnh.

2. Hình nón và khối nón:

a.Hình nón: Cho mặt nón N với trục∆ , đỉnh O và góc ở đỉnh là 2α .

Gọi ( P ) là mặt phẳng vng góc với ∆ tại I ( I ≠ O ) , cắt mặt phẳng theo thiết diện

là đường tròn (C ) ; ( P ' ) là mặt phẳng vng góc với ∆ tại O.( )( )Khi đó phần của mặt nón N giới hạn bởi hai mặt phẳng P và P ' cùng với đường

tròn (C ) được gọi là hình nón.

b. Khối nón: Là phần khơng gian giới hạn bởi hình nón, kể cả hình nón đó.

3. Diện tích hình nón và thể tích khối nón:

Cho hình nón N có chiều cao h, đường sinh l và bán kính đáy R.

* Diện tích xung quanh của hình nón1

S xq = chu vi đá

y . đườ

ngsinh

2hayS xq = π Rlhay1

V = π R2h

3* Thể tích khối nón1

V = diệ

n tích đá

y . chiề

u cao

3II. Mặt trụ tròn xoay

1. Định nghĩa: Cho đường thẳng ∆ . Một đường thẳng l song song với ∆ và cách ∆ một

khoảng khơng đổi R. Mặt tròn xoay sinh bởi đường thẳng l khi quay quanh ∆ gọi là mặt

trụ tròn xoay (hay đơn giản là mặt trụ).

∆ : trục của mặt trụ.

l : đường sinh của mặt trụ.

R : bán kính của mặt trụ.

2. Hình trụ và khối trụ:

a. Hình trụ: Cho mặt trụ có trục ∆ , đường sinh l và bán kính R.

Cắt mặt trụ bởi 2 mặt phẳng

hai đường tròn (C ) và (C’ ).( P)( P ')cùng vng góc với( )∆ ta được thiết diện là( )Khi đó phần của mặt trụ giới hạn bởi hai mặt phẳng P và P ' cùng với hai đường

tròn (C ) và (C’ ) được gọi là hình trụ.

b. Khối trụ: Là phần khơng gian giới hạn bởi hình trụ, kể cả hình trụ đó.

3. Diện tích hình trụ và thể tích khối trụ:

Cho hình trụ có chiều cao h, đường sinh l và bán kính đáy R.

* Diện tích xung quanh của hình trụS xq = chu vi đá

y . đườ

ng sinhhayS xq = 2π Rl* Thể tích khối trụV = diệ

n tích đá

y . chiề

u caohayTrang 52V = π R2hTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 5. THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×