Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN 3. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

PHẦN 3. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.α

∫ x dx =xα + 1

+C

α +1ax

+C

6. ∫ a dx =

ln ax

x

5. ∫ e dx = e + Cx7.∫ cos x.dx = sin x + C9.∫ cos1

2xdx

∫ x = ln x + C4.8.dx = ∫ (1 + tg 2 x).dx = tgx + C∫ sin x.dx = − cos x + C10. ∫1

dx = ∫ (1 + cot 2 x).dx = − cot x + C

2

sin x2. Công thức và tính chất của tích phân

ba. Cơng thức tính tích phân :∫ f ( x).dx = F ( x)b

a= F (b) − F ( a )aTính chất :

bbaaa. ∫ f ( x).dx = − ∫ f ( x).dx

bbaabbbaaab. ∫ ( f1 ( x) ± ... ± f n ( x)).dx = ∫ f 1( x).dx ± ... ± ∫ f n ( x).dxc. ∫ k . f ( x).dx = k .∫ f ( x).dxd.b

acbacf ( x).dx = ∫ f ( x).dx + ∫ f ( x).dx (với a < c < b)b. Tích phân đổi biến số

bPhương pháp tích phân đổi biến số dạng 1 có dạng∫ f [u ( x)].u ' ( x)dx :

a+ Chọn biến t = u(x) ⇒ t’.dt = u’(x).dx ( lấy vi phân 2 vế)

+ Đổi cận: Khi x = a ⇒ t = u(a),

khi x = b ⇒ t= u(b)

+ Chuyển về tích phân theo biến mới

u (b)bKhi đó :∫ f [u ( x)].u ' ( x)dx

a=∫ f (t )dtu (a)Phương pháp đổi biến số dạng 2

Bước 1: Chọn x = u(t) thích hợp với bài toán

Bước 2: Lấy vi phân dx = u’(t)dt

Bước 3: Biểu thị f(x)dx theo t và dt giả sử là g(t)dt, sau đó tính các cận:

u ( a) = α ;u ( b) = β

bBước 4: Khi đó tính tích phân:β∫ f ( x).dx = α∫ f (u(t )).u '(t ).dt

ac. Tích phân từng phần

Nếu u(x) và v(x) là các hàm số có đạo hàm liên tục trên [ a; b ] thì:

b

abb

udv = uv − vdu ( du = u’dx , dv = v’dx )

a a* Cách đặt u trong phương pháp tích phân từng phần: Nhất lốc, nhì đa, tam lượng,

tứ mũ.

Trang 35I.2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Tính các tích phân sau:

111

B = ∫ ( x 3 + x 2 − 3)dx

2

0A = ∫ (2 x + e )dx

x0Giải:Ví dụ 2. Tính các tích phân sau:

e2a) I =ln x

dx

x

eTa suy ra: 2tdt =Đổi cận : khi x = e => t = 1;khi x = e2 => t = 222 2

I = ∫ 2.t 2 dt = t 3

3 1

1

π1

dx

xGiải: Đặt t = ln x => t2=lnx,2b) I = ∫ sin 3 x. cos x.dx=2 3 

 2 −13Giải: Đặt t = sinx=> dt = cosxdx0Đổi cận: khi x = 0 => t =0; khi x =π

=> t= 1

211t4

1

I

=

t

.

dt

=

=

=>

∫0

40 4

3Ví dụ 3. Tính các tích phân sau:

12

a) I = ∫ 1 −x .dx

12 π π

;

 6 2

Giải: Đặt x = sint, ta có dx = costdt với t ∈ −

πKhi đó:I =2∫ππ1 − sin 2 t .cos t.dt =∫π cos t .cos t.dt6π2π6π1 + cos 2t

t sin 2t 2

π

3.

= ∫ cos t.dt = ∫

.dt = ( +

) / = +

π

2

2

4

3

8

π

π2622661dx

b) I =∫

1 +x 2

0

Trang 36Giải: Đặt x = tant ta có dx =1

 π

.dt = (1 + tan 2 t ) dt với t ∈ 0; 

2

cos t

 4ππ4

dx

1 + tan t

π

Khi đó: I =

=

.

dt

=

∫0 1 + x 2 ∫0 1 + tan 2 t

∫0 dt = 4

124Ví dụ 4. Tính các tích phân sau:

a) I=πeb)x ln xdx12c)x cos xdx1∫ xe dx

x00Giải:

dxdu =u = ln xx =>

⇒

a) Đặt 

2

v = x

dv = xdx

2eππ 2

π

π

π

x cos xdx = ( x sin x ) 2 − sin xdx = + cos x 2 = − 1

2

2

0

0 0

01u = x

 du = dx =>c) Đặt x

x

 dv = e dx v = e(π

2u = x

du = dx =>

⇒

b) Đặt 

dv = cos xdx

v = sin xI.3. Bài tập trắc nghiệmee 1

x2

e2 x 2 e e2 + 1

x ln xdx = ln x − xdx = −

=

1

1

2

2

2

4

4

1

111

1

xe dx = xe − e x dx = e − e x = e − ( e − 1) = 1

0 0

0

0xx)3

Câu 1. Nguyên hàm của 2 x 1 + 3 x là:()2

3

A. x x + x + CCâu 2.∫ x ( 1− x )2 102 1122A.6 x3 

2

x

1

+

D. 

÷+ C

5C. 3ln 2 x + 5 + CD)1− x )

C. − (1− x )

D. − (()31− x )

A. − (Câu 4.)3

C. 2x x + x + C∫ 2 x + 5 dx bằng:A. 2 ln 2 x + 5 + C

Câu 3.(2

2

B. x 1 + 3 x + C∫ sin53

ln 2 x + 5 + C

2+C3

ln 2 x − 5 + C

2dx bằng:

1− x )

B. (2 11222 22+C112 11+C11x.cosxdx bằng:sin 6 x

+C

6

4B.B. −sin 6 x

+C

6C. −cos6 x

+C

6D.cos6 x

+C

6D.208

1721Câu 5. ∫  x + ÷ dx bằng:

x

2A.275

12B.305

16C.196

15Trang 37+CHD sử dụng máy tính Casio fx-570VN PLUS để tính:

Nhập vào máy tính, kết quả tích phân sau:

5Câu 6.∫ ( 3x − 4 )4, chọn đáp án Adx bằng:2A.89720

27B.18927

20C.960025

18D.161019

151Câu 7.∫ x ( x + 1) dx

3bằng:0A.8

39

20B.π

4Câu 8. Nếu đặt t = 3 tan x + 1 thì tích phân I =0121

2

A. I = ∫ 2t dt

3011

15C.C. I =B. e − 1C. 120

276 tan x

dx trở thành:

cos x 3 tan x + 1

234

B. I = ∫ ( t 2 − 1) dt

31D.

12 2

( t − 1) dt D. I =

334∫ 3 t dt

201Câu 9.∫ xe dx

xbằng:0A. eD.1

e −1

2π

4Câu 10. xcos2 xdx bằng:0A.π −2

8B.π −1

4C. 3 −π

2D. 2 −π

2HD sử dụng máy tính Casio fx-570VN PLUS để tính:

+ Chuyển sang đơn vị radian: shift -> mode -> 4.

+ Nhập vào máy tínhkết quả tích phân sau:, chọn đáp án AII. Ứng dụng tích phân

II.1. Cơng thức tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f(x) , trục

hoành và hai đường thẳng x = a , x = b

bS = ∫ f ( x ) dx

aChú ý: Nếu phương trình f ( x) = 0 có k nghiệm phân biệt x1 ; x2 ;...; xk trên ( a; b ) thì trên mỗi

khoảng ( a; x1 ) , ( x1; x2 ) ,..., ( xk ; b ) biểu thức f ( x) khơng đổi dấu.

bbx1x2baaax1xkKhi đó S = ∫ f ( x) dx được tính như sau: S = ∫ f ( x ) dx =∫ f ( x)dx + ∫ f ( x)dx + ... + ∫ f ( x)dxTrang 38Ví dụ 1. Tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y =

hai đường thẳng x = −1; x = 0

Giải: ∀x ∈ [−1;0] ta có−x − 2

,trục hồnh, và

x −1−x−2

= 0 => − x − 2 = 0 ⇔ x = −2 ∉ [−1;0]

x −1

0Gọi S là diện tích cần tìm : S = ∫−1−x − 2

dx =

x −1= ( − x − 3ln x − 1 )0 −x − 2 

∫−1  x − 1 ÷ dx =

0

−103 ∫  −1 − x − 1 ÷dx−1= 3ln 2 − 1 (đvdt)Ví dụ 2. Tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = x3 , trục hoành, và hai

đường thẳng x = −1; x =3

2Giải: Ta có :

 3

x 3 = 0 ⇔ x = 0 ∈  −1; 

 2

0=> S = ∫−13

23

20 x4 

x4

x 3 dx + ∫ x 3 = ∫ x 3dx = ∫ x 3dx =  ÷ +

4

 4  −1

0

−1

0

03

2

0 1  81 97

= − ÷ +

=

 4  64 64(đvdt)Ví dụ 3. Tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = x3 − 3x 2 + 2 , trục

hoành , trục tung và đường thẳng x = 2

Giải:

 x =1

x 3 − 3 x 2 + 2 = 0 ⇔ ( x − 1) x 2 − 2 x − 2 = 0 ⇔ 

x = 1 ± 3(Vậy2S = ∫ x3 − 3x 2 + 2 dx =

0)1∫()2x3 − 3x 2 + 2 dx +0∫( x3)− 3x 2 + 2 dx1Đs: S=5/2II.2. Công thức tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số

Cơng thức tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường: y = f ( x) và y = g ( x) và hai

bS = ∫ f ( x ) − g ( x ) dxđường thẳng x = a; x = b (a < b) :aVí dụ 1. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường : y = x 2 − 3x + 2 và y = x − 1

Giải:

Hoành độ giao điểm của hai đồ thị là nghiệm của phương trình:

x = 1

x 2 − 3x + 2 = x − 1 ⇔ x 2 − 4 x + 3 = 0 ⇔ 

x = 3

3311Gọi S là diện tích cần tìm: S = x 2 − 3x + 2 − x − 1 dx = x 2 − 4 x + 3 dx

) ( ) ∫

∫(

Trang 393S = ∫ x − 4 x + 3 dx =

313∫(

13 x44 4 (đvdt)

x − 4 x + 3 dx =  − 2 x 2 + 3 x ÷ = − =

3 3

 4

1)3Ví dụ 2. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường: y = x3 − 3 x + 2 và y = x + 2

Giải:

Hoành độ giao điểm của hai đồ thị là nghiệm của phương trình:

x = 0

x3 − 3x + 2 = x + 2 ⇔ x 3 − 4 x = 0 ⇔ 

 x = ±2

0Gọi S là diện tích:S=−220x 3 − 4 x dx + ∫ x3 − 4 x dx=)−200∫(x 3 − 4 x dx +2∫( x3)− 4 x dx02 x4 x4=  − 2 x 2 ÷ +  − 2 x 2 ÷ = 4 + −4 = 8

 4

 −2  4

0II.3. Thể tích vật thể tròn xoay được tạo thành khi quay một hình phẳng quanh trục

hồnh.

Thể tích của một vật thể tròn xoay được tạo bởi một hình phẳng giới hạn bởi các đường:

y = f ( x) , trục hoành , hai đường thẳng x = a; x = b ( a < b) và quay quanh trục Ox , được tính

b2

theo cơng thức: V = π ∫ ( f ( x)) dx

aVí dụ 1. Thể tích của một vật thể tròn xoay được tạo bởi một hình phẳng giới hạn bởi các

đường: y = x3 − 3 x; y = 0; x = 0; x = 1 và quay quanh trục Ox

11003

2

6

4

2

Giải: Gọi V là thể tích cần tìm: V = π ∫ ( x − 3x) dx = π ∫ ( x − 6 x + 9 x ) dx =68π

(đvtt)

35Ví dụ 2. Thể tích của một vật thể tròn xoay được tạo bởi một hình phẳng giới hạn bởi các

2

đường: y = x + 2 x ; y = 0; x = 0; x = 1 và quay quanh trục Ox

11Giải: V = π ∫ x + 2 x dx = π ∫ (

20201 x5

4 x3 

38π

(đvtt)

x + 4 x + 4 x dx = π  + x 4 +

÷ =

3  0 15

 5

432)II. 4. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường sau: y = x3, y = 0, x = -1, x = 2

A. 1/4

B. 17/4

C. 15/4

D. 19/4

3

Câu 2. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường sau: y = x – 3x, y = x, x = -2,

x = 2.

A. 0

B. 4

C. 8

D. 16

Câu 3. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường sau: y = –x2 + 6x - 5, y = 0,

x = 0, x = 1.

A. 5/2

B. -7/3

C. 7/3

D. -5/2

 y = x2 + 2x

Câu 4. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường sau 

y = x + 2

Trang 40A. 2

B. 2/3

C. 4/3

D. 0

2

Câu 5. Gọi S là hình thang giới hạn bởi các đường y =4-x và trục tung. Tính thể tích của

khối tròn xoay khi cho S xoay xung quanh trục Oy.

16π

512π

A.

B.

C. 4π 2

D. 4π

1515 y = x

khi cho nó xoay

 y = xCâu 6. Tính thể tích khối tròn xoay giới hạn bởi các đường 

quanh trục Ox.

A. 0B. −πC. πTrang 41D.π

6PHẦN 4. SỐ PHỨC

I. Các khái niệmSố thuần ảo (số ảo)II. Các phép toán trên số phức.

* Phép cộng và phép trừ, nhân hai số phức.

Cho hai số phức z = a + bi và z’ = a’ + b’i. Ta định nghĩa:

 z + z ' = (a + a ') + (b + b ')i

+

 z − z ' = (a − a ') + (b − b ')i

+ zz ' = aa '− bb '+ (ab '− a ' b)i

* Phép chia số phức khác 0.

Cho số phức z = a + bi ≠ 0 (tức là a2+b2 > 0 )

z'

z ' z '.z

của phép chia số phức z’ cho số phức z ≠ 0 được tính: =

z z.z

z

*Phương trình bậc hai trên tập số phức

Cho phương trình bậc hai: az2 +bz +c = 0 (1) (a ≠ 0)

ThươngPhương pháp:

Tính ∆ = b2 – 4ac

+ Nếu ∆ < 0 thì pt(1) có hai nghiệm phân biệt: z1 =−b+i |∆|

,

2az2 =−b−i |∆ |

2a*Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Cho số phức z =3 1

− i . Tính các số phức sau: z ; z2; ( z )3; 1 + z + z2

2 23 1

3 1

− i ⇒z =

+ i

2 2

2 2*Vì z =2 3 1  3 1 2

3

1

3

− i÷

*Ta có z = 

= + i − i= − i

÷

2

2 2

 2 2  4 4

22 3 1 

3 1

3

1

3

⇒ ( z ) = 

+ i÷

= + i2 +

i= +

i

÷

4 4

2

2 2

 2 2 

2Trang 4213  31 3133i ÷

( z )3 =( z )2. z =  +

÷ 2 + 2 i ÷

÷= 4 + 2 i + 4 i − 4 = i

2

2

Ta có: 1 + z + z2 = 1 +3 1 1

3

3 + 3 1+ 3

− i+ −

i=i

2 2 2 2

2

2Ví dụ 2. Tìm số phức z biết z − ( 2 + 3i ) z = 1 − 9i

Gọi z = a+ bi (a,b ∈ R )

Ta có: z − ( 2 + 3i ) z = 1 − 9i ⇔ a + bi − ( 2 + 3i ) ( a − bi ) = 1 − 9i

−a − 3b = 1 a = 2

⇔ −a − 3b − ( 3a − 3b ) i = 1 − 9i ⇔ 

⇔

3a − 3b = 9

b = −1

Vậy z = 2-i. Suy ra mô đun: z = a 2 + b 2 =2

3Ví dụ 3. Giải các phương trình sau trên tập số phức

a) z 2 − z + 1 = 0

∆ = (-1)2 – 4.1.1 = -3.

Phương trình có nghiệm: z1 =1+ i 3 1

3

1

3

= +

i , z2 = −

i

2

2 2

2 2b) x 2 + 2 x + 5 = 0

∆ = -16. Phương trình có nghiệm: x1 = −1 − 2i, x2 = −1 + 2i

c) z 4 + 2 z 2 − 3 = 0

Đặt t = z2. Phương trình trở thành:

z2 = 1

 z = ±1

t = 1

t + 2t − 3 = 0 ⇔ 

⇔ 2

⇔

t = −3

 z = ±i 3

 z = −3

2Vậy phương trình có 4 nghiệm: -1, 1, −i 3, i 3

III. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

A. Số phức z = a + bi được biểu diễn bằng điểm M(a; b) trong mặt phẳng phức Oxy

B. Số phức z = a + bi có mơđun làa2 + b2a = 0

b = 0C. Số phức z = a + bi = 0 ⇔ D. Số phức z = a + bi có số phức đối z’ = a - bi

Câu 2. Cho số phức z = a + bi. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

A. z + z = 2bi

B. z - z = 2a

C. z. z = a2 - b2

Câu 3. Số phức liên hợp của số phức z = a + bi là số phức:

A. z’ = -a + bi

B. z’ = b - ai

C. z’ = a - bi

Câu 4. Cho số phức z = a + bi. Số phức z2 có phần thực là :

Trang 43D. z2 = z 2

D. z’ = -a - biTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN 3. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×