Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trang web kenh14.vnTrang web vietnamnet.vn19Trang web yan.vnTrang web news.zing.vn20Phân tich thiết kế

3.2.1.

Xác định tác nhân (Actor) và chức năng (UseCase)3.2.STTTác nhânMô tả tác nhânChức năng1Người quản trị

(admin)Quản lý trang web2Độc giảNgười truy cập vào

webQuản ký tài khoản

Quản lý tin tức

Quản lý chuyên mục

Quản lý bình luận

Báo cáo thống kê

Đăng nhập

Xem tin tức

Bình luận

Tìm kiếm tin tứcBiểu đơ UserCase

1.Biểu đồ UserCase tổng quát

3.2.2.212. Biểu đồ UserCase quản lý chuyên mục3. Biểu đồ UserCase quản lý tài khoản4. Biểu đồ UserCase quản lý bình luận225. Biểu đồ UserCase quản lý tin tức6. Biểu đồ UserCase báo cáo thống kê237.Biểu đồ UserCase dành riêng cho tác nhân độc giả8. Biểu đồ UserCase đăng nhậpĐặc tả UserCase

1. Đặc tả UserCase đăng nhập

Tên UserCase

DangNhap

Tác nhân

Admin

Mô tả

Cho phép người sử dụng truy cập vào hệ thống quản trị

Điều kiện kiên

Người dùng đã có tài khoản

quyết

Luồng sự kiện

1. Actor: Người dùng đưa ra yêu cầu đăng nhập tại

View: DangNhap.

2. Yêu cầu nhập UserName và PassWord.

3. Người dùng nhập UserName và PassWord và bấm

nút đăng nhập.

4. Gửi dữ liệu người dùng nhập tới Controller.

5. Kiểm tra thông tin người dùng nhập.

6. Lấy dữ liệu tới Model.

7. Trả dữ liệu tới Controller.

8. Trả lại kết quả kiểm tra tới View : DangNhap.

3.2.3.249. Thông báo kết quả đăng nhập.Ngoại lệSau xử lý

Điều kiện thốt6.1 Hệ thống thơng báo thơng tin nhập chưa đầy đủ

6.2 Hệ thống thông báo thông tin nhập bị sai.( bước 6)

6.3 Hệ thống thông báo đăng nhập thất bại.(bước 6)

Người dùng được chuyển tới trang quản trị hệ thống.

Người dùng thoát khỏi trang đăng nhập hệ thống.2. Đặc tả UserCase thêm người dùng mới

Tên UseCaseThêm tài khoản mớiTác nhânAdminMô tảCho phép người dùng thêm thủ thư mới.Điều kiện tiên quyết Người dùng đã đăng nhập vào tài khoản quản trị hệ

thống.

Luồng sự kiện1

23

4

5

6

7

8Actor : Admin đưa ra yêu cầu thêm thủ thư mới

bằng cách vào View : ThemMoiTaiKhoan.

Yêu cầu nhập dữ liệu cần thiết của người dùng

mới(tên đăng nhâp, email, địa chỉ, số điện thoại,

mật khẩu, xác nhận mật khẩu).

Actor : Admin nhập dữ liệu được yêu cầu và ấn

nút thêm mới.

Chuyển dữ liệu đã nhập tới Controller.

Kiểm tra dữ liệu người dùng nhập. Đưa ra yêu

cầu lưu trữ tới Model.

Đưa ra kết quả lưu trữ tới Controller.

Controller chuyển kết quả yêu cầu thêm mới tài

khoản tới View : QuanLyTaiKhoan.

Hiển thị kết quả thêm mớiNgoại lệ5.1 Hệ thống thông báo thông tin nhập chưa đầy đủ.

5.2 Hệ thống thông báo thông tin nhập bị trùng lặp .

7.1 Hệ thống thông báo thêm không thành công.Sau xử lýHiển thị thêm thành cơng.Điều kiện thốtNgười dùng thốt ra khỏi chức năng thêm tài khoản

mới.

Người dùng đăng xuất khỏi hệ thống.3. Đặc tả UserCase SuaThongTinTaiKhoan

25Tên UseCaseChinhSuaThongTinTaiKhoanTác nhânAdminMô tảCho phép người dùng chỉnh sửa thông tin tài khoản

trong hệ thốngĐiều kiện tiên quyết Người dùng đã đăng nhập vào tài khoản quản trị hệ

thống.

Luồng sự kiện1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14Actor : Admin chọn tài khoản muốn chỉnh sửa tại

View : QuanLyTaiKhoan.

Chuyển người dùng tới View: Chỉnh sửa.

Yêu cầu dữ liệu của thủ thư đã chọn tới

Controller.

Kiểm tra dữ liệu.

Yêu cầu dữ liệu đã chọn tới Model.

Trả lại dữ liệu được yêu cầu tới Controller.

Trả lại dữ liệu tới View : Chỉnh sửa.

Hiển thị dữ liệu có thể chỉnh sửa.

Người dùng nhập thơng tin chinh sửa và ấn nút

chỉnh sửa.

Gửi thông tin đã nhập tới Controller.

Kiểm tra thông tin đã nhập. Đưa ra yêu cầu lưu

trữ tới Model.

Model trả lại kết quả lưu trữ tới trang Controller.

Controller Admin đưa kết quả kiểm tra tới View:

Chỉnh sửa.

Đưa ra kết quả chỉnh sửa tới QuanLyTaiKhoan.Ngoại lệ6.1 Hệ thống thơng báo người dùng nhập có lỗi.

8.1 Hệ thống thông báo chỉnh sửa thất bại.Sau xử lýHệ thống hiện thị thơng tin vừa chỉnh sửa người dùng.Điều kiện thốtNgười dùng thoát ra khỏi chức năng chỉnh sửa tài

khoản.

Người dùng đăng xuất khỏi hệ thống.4. Đặc tả UserCase XoaTaiKhoan

Tên UseCase

XoaTaiKhoan

Tác nhânAdmin

26Mơ tảCho phép người dùng xóa thơng tin tài khoản trong hệ

thốngĐiều kiện tiên Người dùng đã đăng nhập vào tài khoản quản trị hệ

quyết

thống

Luồng sự

kiện1

2

3

4

5

6

7

8

9Actor : Admin chọn tài khoản muốn xóa tại View:

QuanLyTaiKhoan.

Người dùng ấn nút xóa tài khoản.

Xác nhận u cầu xóa.

Gửi thơng tin thủ thư muốn xóa tới Controller:

Admin.

Kiểm tra thơng tin.

Đưa ra u cầu lưu trữ tới Model.

Trả lại kết quả lưu trữ tới Controller: Admin.

Đưa ra kết quả xóa thủ thư tới View :

QuanLyTaiKhoan.

Hiển thị kết quả.Ngoại lệHệ thống thơng báo xóa tài khoản thất bại.Sau xử lýHệ thống hiện thị xóa thành cơng.Điều kiện

thốtNgười dùng thốt ra khỏi chức năng xóa tài khoản.

Người dùng đăng xuất khỏi hệ thống.5. Đặc tả UserCase thêm mới chuyên mục

Tên UseCaseThemMoiChuyenMucTác nhânAdminMô tảCho phép người dùng thêm mới thể loại sách.Điều kiện tiên quyết Người dùng đã đăng nhập vào tài khoản quản trị hệ

thống.

Luồng sự kiện1. Actor : Admin đưa ra yêu cầu thêm mới bằng

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.cách vào View: ThemMoiChuyenMuc.

Yêu cầu nhập dữ liệu cần thiết của chuyên mục.

Actor: Admin nhập dữ liệu được yêu cầu và ấn

nút tao mới.

Chuyển dữ liệu đã nhập tới Controller.

Kiểm tra dữ liệu người dùng nhập.

Đưa ra yêu cầu lưu trữ tới Model.

Đưa ra kết quả lưu trữ tới Controller.

Controller chuyển kết quả thêm mới chuyên mục

27tới View.

9. Hiển thị kết quả thêm mới.

Ngoại lệ5.1 Hệ thống thông báo thông tin nhập chưa đầy đủ.

5.2 Hệ thống thông báo thông tin nhập bị trùng lặp .

7.1 Hệ thống thông báo thêm không thành công.Sau xử lýHiển thị thêm thành công.Điều kiện thoátNgười dùng thoát ra khỏi chức năng thêm mới thể loại

sách.

Người dùng đăng xuất khỏi hệ thống.6. Đặc tả UserCase chỉnh sửa chuyên mục

Tên UseCaseChinhSuaThongTinTheLoaiSachTác nhânAdminMô tảCho phép người dùng chỉnh sửa thông tin thể loại sách

trong hệ thốngĐiều kiện tiên quyết Người dùng đã đăng nhập vào tài khoản quản trị hệ

thống.

Luồng sự kiện1. Actor: Admin chọn thể loại sách muốn chỉnh sửatại View.

2. Chuyển người dùng tới View: ChinhSua.

3. Yêu cầu dữ liệu của chuyên mục đã chọn tới

Controller.

4. Yêu cầu dữ liệu chuyên mục đã chọn tới Model.

5. Trả lại dữ liệu được yêu cầu tới Controller:

Chuyen mục.

6. Trả lại dữ liệu tới View: ChinhSua.

7. Hiển thị dữ liệu có thể chỉnh sửa.

8. Người dùng nhập thơng tin chinh sửa và ấn nút

chỉnh sửa.

9. Gửi thông tin đã nhập tới Controller: chuyên

mục.

10. Kiểm tra thông tin đã nhập. Đưa ra yêu cầu lưu

trữ tới Model: chuyên mục.

11. Model chuyen mục trả lại kết quả lưu trữ tới

trang Controller.

2812. Controller đưa kết quả kiểm tra tới View.

13. Đưa ra kết quả chỉnh sửa.Ngoại lệ6.1 Hệ thống thông báo người dùng nhập có lỗi.

8.1 Hệ thống thơng báo chỉnh sửa thất bại.Sau xử lýHệ thống hiện thị thông tin vừa chỉnh sửa thể loại sách.Điều kiện thoátNgười dùng thoát ra khỏi chức năng chỉnh sửa thể loại

sách.

Người dùng đăng xuất khỏi hệ thống.7. Đặc tả UserCase xóa chuyên mục

Tên UseCase

XoaChuyenMuc

Tác nhânAdminMơ tảCho phép người dùng xóa thơng tin thể loại sách

trong hệ thốngĐiều kiện tiên

quyếtNgười dùng đã đăng nhập vào tài khoản quản trị

hệ thốngLuồng sự

kiện1. Actor: Admin chọn chuyên mục muốn xóa tại

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.View: QuanLyChuyenMuc.

Người dùng ấn nút xóa chun mục.

Xác nhận u cầu xóa.

Gửi thơng tin chun mục muốn xóa tới

Controller.

Kiểm tra thơng tin.

Đưa ra u cầu lưu trữ tới Model: Chuyên mục.

Trả lại kết quả lưu trữ tới Controller.

Đưa ra kết quả xóa chuyên mục tới View :

QuanLyChunMuc.

Hiển thị kết quả.Ngoại lệ8.1 Hệ thống thơng báo xóa thể loại sách thất bại.Sau xử lýHệ thống hiện thị xóa thành cơng.Điều kiện

thốtNgười dùng thốt ra khỏi chức năng xóa thể loại

sách.

Người dùng đăng xuất khỏi hệ thống.8. Đặc tả UserCase Thêm tin tức mới

Tên UseCaseThemMoiTin

29Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×