Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kiểm soát ô nhiễm tiếng ồn (3)

Kiểm soát ô nhiễm tiếng ồn (3)

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG III: CƠNG NGHỆ XỬ LÝ Ơ NHIỄM KHƠNG KHÍIV. Xử lý ơ nhiễm dạng khí

1. Xử lý trong q trình sản xuất

- Thay nhiên ngun liệu ít gây ơ nhiễm

- Tách chất gây ô nhiễm khỏi nguyên liệu

Tách S khỏi than

Tách Cd khỏi quặng Zn-Cd

- Sử dụng tài nguyên sạch (cơng nghệ sạch: cơng nghệ ít, khơng chất thải)

- Thay thế, cải tiến thiết bị, làm kín q trình sản xuất

- Thu gom khí thải → xử lý

- Kiểm sốt quy trình sản xuất, phòng sự có rủi roCHƯƠNG III: CƠNG NGHỆ XỬ LÝ Ơ NHIỄM KHƠNG KHÍ2. Các phương pháp xử lý ô nhiễm

a. Yêu cầu

- Chú ý tới đặc điểm và tính chất của hỗn hợp khí cần xử lý khí cần xử lý: tính chất

hố học, vật lý, khả năng hoà tan, khả năng bay hơi

-Yêu cầu của quy trình cơng nghệ: dòng khí thải phát sinh liên tục hay gián đoạn, lưu

lượng khí cần xử lý, hàm lượng các chất ô nhiễm sau khi xử lý

- Yêu cầu chi phí cho hệ thống xử lý, chi phí vận hành, diện tích, giá thành thiết bịCHƯƠNG III: CƠNG NGHỆ XỬ LÝ Ơ NHIỄM KHƠNG KHÍ2. Các phương pháp xử lý ơ nhiễm dạng khí

b. Phương pháp hấp thụ trong xử lý khí

* Ngun tắc: khí ơ nhiễm được tách khỏi hỗn hợp khí bằng cách hồ tan hoặc tham

gia phản ứng hoá học

* Đặc điểm: nồng độ khí hấp thụ nhỏ, nhiệt độ hấp thụ khơng lớn, dung dịch hấp thụ

có thể sử dụng nhiều lần

* u cầu lựa chọn dung dịch hấp thụ:

- Có tính hoà tan chọn lọc, chỉ hấp thụ tốt nhất chất ô nhiễm cần xử lý, độ nhớt nhỏ,

nhiệt dung bé, nhiệt độ sôi khác xa với nhiệt độ hỗn hợp khí vào

- Khơng tạo kết tủa, ít bay hơi, có thể hồn ngun, rẻ tiền, dễ kiếm

- Khơng độc, khơng ăn mònPhương pháp xử lý khí

- PP hấp thụ-Phương pháp xử lý khí

- TB hấp thụ-Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiểm soát ô nhiễm tiếng ồn (3)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×