Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Thiết kế cơ cấu tổ chức

II. Thiết kế cơ cấu tổ chức

Tải bản đầy đủ - 0trang

Khái quát về cơ cấu tổ chức

Khái niệm: cơ cấu tổ chức là cách thức phân

chia và phối hợp các hoạt động của doanh

nghiệp

Đặc trưng của cơ cấu tổ chức

CLKDChương ITính chun mơn hố: là phương thức và mức độ

phân chia cơng việc trong doanh nghiệp

Tính phối hợp: cách thức hợp tác giữa các bộ phận

khác nhau, mối liên hệ giữa các bộ phận này là gì

Tính chính thức :Chương IIChương IIIChương IVChương VChương147

VIKhái quát về cơ cấu tổ chức

Các cơ chế phối hợp

CLKDChương ITự điều chỉnh (mutual adjustment)

Chỉ đạo trực tiếp (direct supervision)

Chuẩn hố qui trình (process standardization)

Chuẩn hố đầu ra (result standardization)

Chuẩn hoá năng lực (competences standardization)Chương IIChương IIIChương IVChương VChương148

VIXây dựng cơ cấu tổ chức

CLKDPhân chia công việc (division of work)

Nhóm các cơng việc một cách lơ gíc và hiệu

quả (departmentalization)

Xác định các quan hệ quyền lực (hierachy)

Xây dựng cơ chế phối hợp (coordination)Chương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương149

VIMột số kiểu cơ cấu tổ chức

CLKDCơ cấu theo chức năng (functional structure):

các nhân viên được nhóm lại trên cơ sở kiến

thức và kinh nghiệm và phương tiện làm việcCơ cấu theo bộ phận (divisionalized structure)Cơ cấu kiểu ma trận (Matrix structure)Chương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương150

VICơ cấu theo chức năng

BAN GIÁM ĐỐCSản xuấtTài chínhCLKDChương IChương IIChương IIIMarketingChương IVHành chínhChương VChương151

VICơ cấu theo chức năngBAN GIÁM ĐỐCCLKDTài chínhSản xuấtMarketingHành chínhnhà máy Anhà máy Bvùng 1vùng 2Chương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương152

VICơ cấu theo chức năng

Điểm mạnh

Tạo sự hợp tác và cộng hưởng trong cơng việc

Chun mơn hố cao, nâng cao hiệu quả hoạt động

Điểm yếu

tập trung quá nhiều quyền lực vào Ban lãnh đạo

không linh hoạt

 trách nhiệm của cá nhân đối với kết quả chung của công việc

không rõ ràng

Khó đánh giá được sự đóng góp của từng bộ phận đến kết quả

chungCLKDChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương153

VICơ cấu theo bộ phận

TGĐPhó TGĐ R&DPhó TGĐ MarketingPhó TGĐ Sản xuấtPhó TGĐ Tài chínhDược phẩmCLKDChương IChương IIThiết bị y tếChương IIIChương IVMỹ phẩmChương VChương154

VICơ cấu theo bộ phận

Chủ tịch

Phó CT R&DPhó CT MarketingPhó CT Sản xuấtPhó CT Tài chínhKV Bắc MỹEUCLKDChương IChương IIChương IIIChương IVASEANChương VChương VI

155Cơ cấu theo bộ phận

Điểm mạnhcho phép đánh giá vị thế của doanh nghiệp tại mỗi thị trường (trên cơ

sở các SBU) :

xây dựng theo đơn vị lợi nhuận (profit center)

đánh giá độc lập về mặt tài chính và trách nhiệm

cán bộ phụ trách đa năng cho phép :

xây dựng chiến lược cho mỗi SBUĐiểm yếuKhông tận dụng lợi thế qui mômục tiêu tối ưu hố ở cấp độ các bộ phậnKhó chun giao năng lực công nghệ

các chuyên gia bị phân tánCLKDChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương156

VICơ cấu ma trận

TGĐSản xuấtTài chínhMarketing

Dự án A

Dự án B

Dự án CMatrix formCLKDChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương157

VITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Thiết kế cơ cấu tổ chức

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×