Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Sứ mạng chiến lược

II. Sứ mạng chiến lược

Tải bản đầy đủ - 0trang

II. Sứ mạng chiến lược

Khái niệm sứ mạng chiến lược

CLKDPhản ánh tầm nhìn của lãnh đạo : doanh nghiệp muốn làm gì

và trở thành cái gì?

Cung cấp một cái nhìn rõ nét về : doanh nghiệp làm gì cho

khách hàng của mình?

Chỉ rõ ý định theo đuổi một vị thế trong một ngành kinh

doanh?Sứ mạng chiến lược nêu rõ lý do tồn tại của

doanh nghiệp

Chương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương24

VIII. Sứ mạng chiến lược

Yêu cầuTuyên bố sứ mạngCLKDKhông quá cụ thể

Tương thích với chiều lựa chọn chiến lược

Tạo cảm hứng, khuyến khích hành động

Tiêu chí lựa chọn chiến lược

Ngắn gọn

Ví dụChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương25

VIII. Sứ mạng chiến lược

VD1 : PanasonicRecognizing

our của

responsibilities

as nghiệp,

industrialists,

will dâng

Với trách nhiệm

một nhà công

chúng we

ta hiến

devote

the progress

development

of phúc

society

Cho sựourselves

tiến bộ vàtophát

triển của and

xã hội

và cho hạnh

của

and

well-being

people

through

our business

mọi the

người

bằng cácofhoạt

động

kinh doanh,

qua đó activities,

nâng cao

thereby

enhancing

thetrên

quality

lifegiới

throughout the world

chất lượng

cuộc sống

tồnofthế

VD2 : CanonAchieve

corporate

growth

Sự

tăng trưởng

và phát

triểnand

củadevelopment

cơng ty đồngwhile

hànhcontributing

với việc góp

to thevào

properity

the world

and

thevàhappiness

ofcho

humankind

phần

sự phồnofthịnh

của thế

giới

hạnh phúc

loài ngườiCLKDChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương26

VIII. Sứ mạng chiến lược

VD1 : Trung Nguyên

CLKDKết nối và phát triển những người đam mê cà phê

.

trên toàn thế giớiVD2 : Trường Đại học Kinh tế TP HCM

 Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh là nơi cung cấp cho

người học các chương trình đào tạo chất lượng cao về khoa

học kinh tế - quản trị kinh doanh; đồng thời chuyển giao

những kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn, góp phần

phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho cơng cuộc cơng nghiệp

hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế

toàn cầu.

Chương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương27

VIIII. Mục tiêu chiến lượcCLKDKhái niệm mục tiêu chiến lượcCác loại mục tiêu chiến lượcVí dụ:Chương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương28

VIIII. Mục tiêu chiến lược

Khái niệm mục tiêu chiến lược

CLKDSự cam kết thực hiện những chỉ tiêu kết quả cụ thể &

có thể đo lường được trong một thời hạn nào đó

Cụ thể hố nhiệm vụ chiến lược thành các chỉ tiêu

KẾT QUẢChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương29

VITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Sứ mạng chiến lược

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×