Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương VI : Tổ chức thực hiện chiến lược

Chương VI : Tổ chức thực hiện chiến lược

Tải bản đầy đủ - 0trang

I. Nội dung triển khai chiến lượcCLKDPhân bổ nguồn lựcTriển khai thực tếHai vấn đề lớn : Cơ cấu tổ chức và theo dõi chiến

lượcChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương145

VIII. Thiết kế cơ cấu tổ chứcCLKDKhái niệmXây dựng cơ cấu tổ chứcCác kiểu cơ cấu tổ chứcCơ cấu tổ chức và chiến lược

Chương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương146

VIKhái quát về cơ cấu tổ chức

Khái niệm: cơ cấu tổ chức là cách thức phân

chia và phối hợp các hoạt động của doanh

nghiệp

Đặc trưng của cơ cấu tổ chức

CLKDChương ITính chun mơn hố: là phương thức và mức độ

phân chia cơng việc trong doanh nghiệp

Tính phối hợp: cách thức hợp tác giữa các bộ phận

khác nhau, mối liên hệ giữa các bộ phận này là gì

Tính chính thức :Chương IIChương IIIChương IVChương VChương147

VIKhái quát về cơ cấu tổ chức

Các cơ chế phối hợp

CLKDChương ITự điều chỉnh (mutual adjustment)

Chỉ đạo trực tiếp (direct supervision)

Chuẩn hố qui trình (process standardization)

Chuẩn hố đầu ra (result standardization)

Chuẩn hoá năng lực (competences standardization)Chương IIChương IIIChương IVChương VChương148

VITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương VI : Tổ chức thực hiện chiến lược

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×