Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Xác định điểm mạnh, điểm yếu

Xác định điểm mạnh, điểm yếu

Tải bản đầy đủ - 0trang

III. Xây dựng ma trận SWOTCLKDTổng hợp cơ hội, thách thức

Tổng hợp điểm mạnh, điểm yếu

Xây dựng ma trận SWOT

Phân tích các phương án chiến lượcChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương62

VIIII. Xây dựng ma trận SWOTPhân tích

cạnh tranhCơ hội

Đe doạCLKDChương IO1

O2Phân tích nội bộ

Điểm mạnhĐiểm yếuS1W1 W2S2...A

S1 + O2 => P1BCD...T1

T2Chương IIChương IIIChương IVChương VChương63

VIChương IV : Chiến lược cạnh tranh

Khái quát về chiến lược cạnh tranhCác chiến lược cạnh tranh tổng quát

CLKDLợi thế cạnh tranh

Các dạng chiến lược cạnh tranh

Chiến lược chi phí thấp

Chiến lược khác biệt hóa

Chiến lược trọng tâmMối quan hệ giữa các dạng chiến lược cạnh tranhChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương64

VILợi thế cạnh tranh

Khái niệm

Hai dạng lợi thế cạnh tranh cơ bản

CLKDLà những năng lực riêng biệt của doanh nghiệp được

thị trường chấp nhận và đánh giá caoLàm giống như đối thủ cạnh tranh, nhưng rẻ hơn: lợi

thế về chi phí

Làm khác đối thủ cạnh tranh: lợi thế về sự khác biệtChương IChương IIChương IIIChương IVChương VChương65

VITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Xác định điểm mạnh, điểm yếu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×