Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG VI: ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG (CNMT)

CHƯƠNG VI: ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG (CNMT)

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHƯƠNG VI: ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG (CNMT)

II. Tiêu chí để đánh giá:

Tiêu chí 1: Hiệu quả giảm thiểu phát sinh, hiệu quả xử lý chất thải. Có 4 tiêu chí phụ:

a. Tính thích hợp đối với từng loại cơng nghệ đề xuất.

Ví dụ: Cơng nghệ xử lý khí SO2:

+ Hấp thụ bằng Ca(OH)2

+ Hấp thụ bằng soda

+ Hấp phụ bằng than hoạt tính

+ Hấp thụ bằng NH4OH

b. So sánh hiệu quả xử lý (Hiệu suất xử lý)

- Hiệu suất xử lý:

µxử lý = (Cvào – Cra)/ Cvào x 100(%)Với C là nồng độ

- Thành phần sau xử lý: Nồng độ các chất sau xử lý: so sánh với tiêu chuẩn môi

trường hiện hành.

c. Sự phù hợp với công suất theo yêu cầu

d. Không gian cần cho hệ thống cơng nghiệpCHƯƠNG VI: ĐÁNH GIÁ CƠNG NGHỆ MƠI TRƯỜNG (CNMT)

Tiêu chí 2: Hiệu quả về mặt kinh tế

a. Chi phí đầu tư (suất đầu tư)

Suất đầu tư =b. Chi phí vận hành

Chi phí vận hành =∑ Kinh phí đầu tư

Cơng suất hệ thống∑ Chi phí vận hành

Cơng suất hệ thống(m3, tấn/ngày đêm)(1.000 đ/m3, tấn ngày đêm)c. Chi phí về năng lượng (than, dầu )

∑ Năng lượng cần cấp

Chi phí năng lượng =Công suất hệ thống(1.000 đ/m3, tấn ngày đêm)(đơn vị: KW/m3.tấn; tấn/m3. tấn; 1.000 đ/m3.tấn)

d. Chi phí về nguyên liệu (hóa chất, vật liệu)

∑ Chi phí ngun liệu

Chi phí ngun liệu =Công suất hệ thống(1.000 đ/m3, tấn)CHƯƠNG VI: ĐÁNH GIÁ CƠNG NGHỆ MƠI TRƯỜNG (CNMT)

Tiêu chí 3: Trình độ cơng nghệ

a. Mức độ hiện đại so với các công nghệ tương tự ở thế giới và Việt Nam

b. Mức độ tự động hóa và cơ khí hóa

c. Khả năng vận hành hệ thống thiết bị d. Tuổi thọ thiết bị

Tiêu chí 4: Phù hợp điều kiện thực tế

- Tính phù hợp với điều kiện tự nhiên và phong tục tập quán

- Sáng tạo, có thể tự chế tạo, hạn chế nhập ngoại

- Khả năng sửa chữa, bảo hành

- Tỷ lệ nội địa hóa, tránh sự phụ thuộc

Tiêu chí 5: An tồn mơi trường

- Khơng gây tác động xấu đến mơi trường xung quanh - Đảm bảo điều kiện vệ sinh

môi trường nội vi

- Thân thiện với môi trường

- Tiêu thụ ít hóa chất, ít nguyên vật liệu, ít độc hại

- Khả năng xảy ra sự cố với môi trườngCHƯƠNG VI: ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG (CNMT)

III. Phương pháp đánh giá

1. Hội đồng đánh giá: Gồm các chuyên gia am hiểu về sản xuất, xử lý, giảm

thiểu

Yêu cầu: khách quan, khoa học

2. Thiết lập hồ sơ về công nghệ đánh giá (ở mức độ rất chi tiết, đầy đủ theo

tiêu chí đưa ra)

3. Khảo sát hiện trường

4. Cho điểm (lượng hóa đơn giá cơng nghệ mơi trường)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG VI: ĐÁNH GIÁ CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG (CNMT)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×