Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
tv : hiệu số nhiệt độ giữa hai bề mặt của lớp cách nhiệt.

tv : hiệu số nhiệt độ giữa hai bề mặt của lớp cách nhiệt.

Tải bản đầy đủ - 0trang

vào được dễ dàng, vì vậy chọn khoảng cách từ tâm cửa đến mặt bích ghép nắp với

thân buồng bốc là 1m (chiều cao vừa đủ để ra vào).

5.6.2. Kính quan sát

Chọn đường kính của kính quan sát là 0,15m. Kính quan sát dùng để quan sát mực chất

lỏng trong buồng bốc, do đó kính quan sát phải thiết kế ở vị trí sao cho ta có thể quan sát

được mực chất lỏng. Vậy chiều cao từ mặt chất lỏng đến tâm của kính quan sát là 0,2m.Chương 6: Tính thiết bị phụ

6.1.Thiết bị ngưng tụ Baromet:Chọn thiết bị ngưng tụ trực tiếp, Baromet kiểu khô.

Chọn nhiệt độ nước vào t2d = 36 oC

Theo [3,249], nhiệt độ nước ra t2c = tnt – 10= 59,12 oC

Lượng nước lạnh cần thiết để ngưng tụ, theo công thức VI.51, [2,84]:

Gn W3 �(i  cn �t2 c )

cn �(t2c  t2 d ) , kg/s(VI. 0)

33W3: lượng hơi ngưng tụ đi vào thiết bị ngưng tụ , kg/s

i: hàm nhiệt của hơi ngưng tụ, kJ/kg

Tra bảng 56 [4,45], hàm nhiệt của hơi nước bão hoà ở 59 oC: i = 2692 kJ/kg

cn: nhiệt dung riêng trung bình của nước, kJ/kg.độ; cn = 4,18 kJ/kg.độ

Gn 838, 48 (2692  4,18 �59,12) 5,89

3600

4,18 �(59,12  36)

kg/sLượng khơng khí và khí khơng ngưng cần hút, theo công thức VI.47 [2,84]:

Gkk = 0,000025.(W3 + Gn) + 0,01.W3 kg/s(VI. 0)838, 48

838, 48

 Gkk = 0,000025.( 3600 + 5,89) + 0,01. 3600 = 2,5.10-3 kg/sThể tích khơng khí cần hút, theo công thức VI.49 [2,84]:

, m3/s(VI. 0)Rkk = 288 J/kg.độ , hằng số khí đối với khơng khí

tkk: nhiệt độ của khơng khí oC; xác định theo cơng thức VI.50 [2,84]:

tkk = t2d + 4 + 0,1.(t2c – t2d)(VI. 0)tkk = 36 + 4 + 0,1.(59,12-36) = 42,3 oC

P: áp suất chung của hỗn hợp trong thiết bị ngưng tụ, N/m2 (P = Pnt = 0,3 at)

Ph: áp suất riêng phần của hơi nước trong hỗn hợp, N/m2

Tra bảng 56 [4,45]: Ph = 0,08 at

Vkk 288 �2,5 �103 �(273  42,3)

(0,3  0, 08) �9,81�104

= 0,0083 m3/s6.1.1. Đường kính thiết bị ngưng tụ:

Đường kính trong thiết bị ngưng tụ, theo công thức VI.52 [2,84]:

(VI. 0)

W: lượng hơi ngưng tụ , kg/s

h: khối lượng riêng của hơi, kg/m3

h: vận tốc của hơi trong thiết bị ngưng tụ, m/s; chọn h = 25 m/s

Tra bảng 56 [4,45]: h = 0,1913 kg/m3 ứng với nhiệt độ hơi 69,12 oC

Dnt  1,383 �838, 48

3600 �0,1913 �25 = 0,305 mVậy chọn đường kính theo chuẩn cho ở bảng 4.8 [3,253]: Dnt = 0,5 m

6.1.2. Kích thước các tấm ngăn:

34Để đảm bảo làm việc tốt, chọn tấm ngăn dạng hình viên phân.

Bề rộng tấm ngăn tính theo cơng thức VI.53 [2,85]:

500

 50

b== 2

= 300 mm(VI. 0)Trên tấm ngăn có đục nhiều lỗ nhỏ, với đường kính lỗ chọn 2 mm ứng với dùng

nước làm nguội là nước sạch.

Chọn bề dày tấm ngăn ngăn = 4 mm, chiều cao gờ tấm ngăn hg = 40 mm.

6.1.3. Chiều cao thiết bị ngưng tụ:

Để xác định khoảng cách trung bình giữa các ngăn, ta dựa vào mức độ đun nóng

nước.

Mức độ nung nóng nước xác định theo cơng thức VI.56 [2,85]:

Pt2 c  t 2 d 59,12  36tbh  t2 d 69,12  36 = 0,698(VI. 0)Trong đó tbh = tnt = 68,7 oC

Tra bảng VI.7 [2,86], với P = 0,0,698 ta có:

Số ngăn n = 6

Khoảng cách trung bình giữa các ngăn htb = 400mm

Thực tế khi hơi đi trong thiết bị ngưng tụ từ dưới lên thì thể tích của nó sẽ giảm

dần, do đó khoảng cách giữa các ngăn cũng nên giãm dần theo hướng từ dưới lên. Ta có

thể chọn kích thước các ngăn theo bảng VI.8 [2,88]. Theo bảng này chiều cao của thiết bị

ngưng tụ là: H = 4,3m.

6.1.4. Đường kính ống Baromet:

Đường kính ống Baromet tính theo cơng thức VI.57 [2,86]:

,m(VI. 0)ω: tốc độ hỗn hợp nước lỏng đã ngưng tụ chảy trong ống, chọn ω = 0,6 m/sd Ba 0, 004 �(5,89  �0, 6848, 38

)

3600= 0,11 mVậy chọn đường kính ống Baromet: dBa = 150 mm

6.1.5. Chiều cao ống Baromet:

Chiều cao ống Baromet tính theo cơng thức VI.58 [2,86]:

HBa = h1 + h2 + 0,5m(VI. 0)h1: Chiều cao cột nước trong ống Baromet cân bằng với hiệu số giữa áp

suất khí quyển và áp suất trong TBNT. Theo VI.59 [2,86]:

35760  735 �0,3

760

h1 = 10,33.= 10,33.

= 7,33 m(VI. 0)h2: chiều cao cột nước trong ống Baromet cần để khắc phục toàn bộ trở lực

khi nước chảy trong ống. Lấy hệ số trở lực khi vào ống 1 = 0,5 và khi ra khỏi ống

2 = 1 thì h2 tính theo cơng thức VI.61 [2,87]:

h2 =(VI. 0): hệ số ma sát trong ống

Hba: chiều cao ống Baromet

0, 6 �0,15

6

Xét Re == 0,365 �10 = 246575: độ nhớt động học của nước ứng với 54,7 oC

Tra bảng 39 [4,35]:  = 0,365.10-6 m2/s

Tra bảng II.15 [1,381]: với ống thép dẫn hơi nước bão hồ và nước nóng,

độ nhám  = 0,2 (mm). Khi đó:

150 98

)

0,

2

Ren = 220.= 220.

= 377456

((VI. 0)150 87

(

)

0,

2

Regh = 6.= 6.

= 10294(VI. 0)Regh < Re < Ren  hệ số ma sát  tính theo cơng thức II.64 [1,384]:

(VI. 0)

  0,1.(1, 46.0, 2

100 0,25) 

150 246575

0,022Chọn chiều cao ống Baromet: H

0,62

H

(2,5  0, 022.

)

29,81

0,15

 h2 =

0,018(2,5+0,15H)H = 7,33 +0,018(2,5+0,15H) + 0,5 => H=7,89

Vậy chọn H=8 mBảng VI.10: Kết quả tính tốn thiết bị ngưng tụ Baromet

Đại lượngGiá trịLượng nước lạnh cần thiết Gn, kg/s5,89

36Thể tích khơng ngưng cần hút Vkk, m3/s0,0083Đường kính thiết bị Dnt, m0,5Chiều cao thiết bị H, m4,3Số ngăn n, ngăn6Bề rộng tấm ngăn b, mm300Bề dày tấm ngăn δ, mm4Chiều cao gờ tấm ngăn hg, mm40Đường kính ống Baromet dBa, mm150Chiều cao ống Baromet HBa, m86.2.Bồn cao vị :-Bồn cao vị được đặt ở độ cao sao cho thắng được trở lực của các đường ống.-Phương trình Bernoulli cho mặt cắt 1-1 ở mặt thoáng bồn cao vị và mặt cắt 2 – 2

ở mặt cắt ống nhập liệu vào buồng bốc nồi 1 .

P1 w12

P2 w 22

w2

l

Z1  Z2  (  � )

 g 2g

 g 2g

D

2gTrong đó:

w1 = 0

w2 = w (m/s)

P1 = 1 at

P2 = 2,77 at

= 1045 kg/m3 : Khối lượng riêng dung dịch nhập liệu ở 27C

 = 1,37.10-3 Ns/m2 : Độ nhớt của dung dịch ở 30C

Z1: Chiều cao từ bồn cao vị xuống đất, m.Z2: Chiều cao từ mặt thoáng chất lỏng trong buồng bốc xuống đất, m.h1-2 : Tổng tổn thất áp suất, m.

Xác định hệ số ma sát trong ống:

Chọn đường kính ống dẫn :chảy trong ống: d = 25 mm

37v4Q

4 �3900 2,11m / s

2

d

 �3600 �0, 0252 �1045Chuẩn số Reynolds:Re vd  2,11�0, 025 �1045 402361,37 �103Chọn vật liệu làm ống là thép không gỉ X18H10T  Độ nhám  = 0,2 mm

9/89/8� 0, 025 �

�d �

Re n  220 � �  220 ��

 50285

3 �

� �

�0, 2 �10 �

8/78/7Re ghII.62/378 [4]� 0, 025 �

�d �

 6 �� td �  6 ��

 1495

3 �

� �

�0, 2 �10 �II.60/378 [4]Vì Regh < Re < Ren nên

0,250,25 100 �

0, 2.10 3

100 �

  0,1. �

1, 46.1, 46.�  0,1. �

�  0, 034

dtd Re �

0, 025

40236 �II.64/378 [4]+ Chọn chiều dài ống: L = 20 m

+ Hệ số cục bộ tại miệng ống vào: vào = 0,5

+ Hệ số cục bộ tại miệng ống ra: ra = 1

+ Hệ số cục bộ tại co 90o: co = 1,2

+ Hệ số cục bộ tại van: van = 0,5

Tổng hệ số tổn thất cục bộ:

vào +ra+5co+2van =9,5

Chọn chiều dài đường ống từ bồn cao vị đến cửa nhập liệu nồi I: L = 20 m.

Tổn thất áp suất trên đường ống dẫn:

hv2 � l

  �2g � d2

20� 2,11 �0,034 �

 9,5 � 8,32

0, 025

� 2 �9,81 �

Vận tốc của dung dịch ở cửa vào buồng bốc nồi 1:

V4Q

4 �3900 2,11m / s

2

 D  �3600 �0, 0252 �1045Chiều cao từ cửa nhập liệu nồi 1 đến mặt thoáng của bồn cao vị:38H  Z1  Z 2 ( P2  P1 ) �9,81�10 4 V 2h

g

2g(2, 77  1) �104

2,112

 8, 32  10, 27 m

1045.9,81

2 �9,81Chiều cao bồn cao vị (tính từ đáy nồi tới mặt thoáng bồn cao vị)

Hbcv = Hcửa nhập liệu + H = (0,4 + 2 +0,2) + 10,27=12,87 m

Vậy để ổn định dòng chảy vào buồng bốc nồi 1 ta đặt bồn cao vị cao hơn cửa nhập

liệu nồi 1 khoảng 10,5m ( hay cách đáy nồi 1 khoảng 13m)

6.3.Thiết bị gia nhiệt nhập liệu đến nhiệt độ sôi (TBGN):

Năng suất nhập liệu: 3900 kg/h

Nhiệt độ dung dịch vào: 30 o C

Nhiệt độ dung dịch ra: 132,57 o C

Áp suất hơi đốt (hơi nước bão hòa): 4,25 at

Chọn loại thiết bị ống chùm thẳng đứng, dung dịch đi trong ống, hơi đốt đi

ngoài ống, để gia nhiệt nguyên liệu từ 30 o C đến 132,57 o C6.3.1.Tính lượng hơi đốt cần dùng:

Dòng lạnh (nhập liệu) :Nhiệt độ trung bình:ttb td  tc 30  132,57 81,23oC

2

2Dòng nóng (hơi đốt): t = 145,82 oC

Hiệu nhiệt độ đầu vào và đầu ra là:

Dtvào = 145,82 – 30 = 115,82 oC

Dtra = 145,82 – 132,57 = 13,25 oC

Hiệu số nhiệt độ trung bình:

tlog tvao  tra 115,82  13, 25 47,3

tvao

115,82

ln

ln

13,25

tra3.11 [3,177]Phương trình cân bằng năng lượng:

D.rh. (1-)=Gđ.( Cc.tc –Cđtđ) + Qtt: độ ẩm hơi đốt  = 5%

Giả sử: Qtt = 0,05Drh (1- 

39 0,95 D.rh .(1-)= Gđ(Cc.tc –Cđtđ)

Lượng hơi đốt cần dùng:

DGd �(Cc �tc  Cd �td ) Gd �C �(tc  td )(kg/ s)

0,95�rh �(1  )

0,95�rh �(1  )Trong đó:

C: Nhiệt dung riêng trung bình của dung dịch,J/kgđộC = 3885 J/kgđộ. (I.43, I.44, I.41 [1,152])

rh: Ẩn nhiệt ngưng tụ của hơi đốt, J/kg ,tra r = 2129000 J/kg.

(bảng I.251 [4,314])D3900�3885�(132,57 30)

 809(kg / h)  0,225(kg/ s)

0,95�2129000�0,956.3.2. Tính hệ số truyền nhiệt:

Tính nhiệt tải riêng trung bình:

Giả thiết quá trình là liên tục và ổn định.

Tính hệ số cấp nhiệt phía hơi ngưng tụ:

 2.04A 4r

t1H(W/m 2độ)V.101 [2,28]Trong đó:

H : Chiều cao ống truyền nhiệt, m Chọn H = 3 m.

Δt1: Hiệu số nhiệt độ giữa thành và hơi ngưng tụ, oC

Chọn t1=1,82

=> tw1 = t1 – t1 = 145,82 – 1,82=144 oC

=> tm = 0,5(tw1 + t1) = 0,5.(145,82 +144) = 144,91 oC

Tra A = 194

r: Ẩn nhiệt ngưng tụ của hơi đốt, j/kg (1) Tra r = 2129000 J/kg.

Suy ra: 1 = 9888,41 W/m2độ

Nhiệt tải riêng của hơi đốt cấp cho thành thiết bị:

q1 = 1 ∆t1 = 17996,81 W/m2

Nhiệt tải riêng của thành thiết bị:

40q1

11

(tw1  tw2 ) (

 

)(tw1  tw2 )

r

rcáu1  rcáu2Trong đó:

=> rc1 = 0,23.10-3 m2độ/Wrc1: Nhiệt trở cặn bẩn phía hơi đốtrc2: Nhiệt trở cặn bẩn phía dung dịch => rc2 = 0,38.10-3 m2độ/WV

: Nhiệt trở thành thiết bị, m2độ/W.Chọn vật liệu làm ống truyền nhiệt là thép khơng rỉ X18H10T có hệ số dẫn nhiệt là:= 16,3 W/m.độ

Chọn bề dày thành ống là:�r  rc1v= 2 mm.v

 r  0,00073

 c2

m2độ/WXem mất mát nhiệt không đáng kể:

q = q1 = q2

= 130,87 oCtw2 = tw1 – q1 rt2 = tw2 – ttb = 49,63 oC

Tính hệ số cấp nhiệt phía dung dịch:

Re d

v3 2

vd 

C  Gr  gd  t2

Pr 

3[2,17]: Đường kính trong của ống truyền nhiệt (m) . Chọn d = 0,025 m

: Hệ số dẫn nhiệt của chất lỏng (W/mđộ) . Tra = 0,37(W/m.độ): Vận tốc dòng chảy, m/s v = 2,11 m/s: Hệ số dãn nở thể tích, = 58.10-5 0C-1: Hệ số hiệu chỉnh = 1,0bảng I.235 [1,285]

bảng V.2 [2/15]Các thơng số vật lý tính theo nhiệt độ của mặt tường tiếp xúc với dòng tw2 cho

Prt và nhiệt độ trung bình ttb của dòng cho các chuẩn số khác.

Bảng 23: Các thơng số tra và tính tốn

 (kg/m3)C(j/kgđộ)( Ns/m2)(W/m2độ)

41ttb = 81,23 0CSuy ra:104538850.0004860.371Re =113 423 (chảy rối)

Pr = 5,09

Gr = 41980007173 Nu=0,01.(Ga.Re.Pr)1/3= 2893,18

2= 358,011.94 [6/39]Nhiệt tải riêng của phía dung dịch sôi:

q2 =  2∆t2 = 17 770,58 W/m2Kiểm tra sai số:q1  q2

17996,91  17770,58

�100% 

�100%  1, 27%

q2

17996,91q Nhiệt tải trung bình:qtb q1  q2 17996,91  17770,58 17883

2

2

W/m2Tính hệ số truyền nhiệt:Kqtb

17883 378

tlog

47,3W/m2độ6.3.3. Tính diện tích truyền nhiệt:F

Q

(1   )(1   )rDK tlog

K tlog(1  0,1)(1  0, 05)2129000 �0, 225

 22,9m 2

378 �47,3Chọn F = 25 m2.

6.3.4. Số ống truyền nhiệt:

nF

25 106

 dH  �0, 025 �3Chọn loại ống chùm và bố trí ống hình lục giác đều:

42Số hình lục giác đều:6 hìnhSố ống trên đường chéo:13 ốngTổng số ống truyền nhiệt là :127 ống6.3.5. Đường kính thiết bị gia nhiệt:

Đường kính trong của thiết bị gia nhiệt được tính theo cơng thức sau:

Dt = t(b – 1) + 4d(m)Trong đó:

d: Đường kính ngoài của ống truyền nhiệt 0,025m,t: Bước ống, m . Chọn t = 1,4db: Số ống trên đường chéo của hình lục giác đều, ống.

4

b  1  (n  1)  13

3Suy ra:Dt = 0,52 (m)Chọn đường kính chuẩn cho thiết bị gia nhiệt là: Dt = 0,6 m

6.3.6. Kích thước của thiết bị gia nhiệt nhập liệu:

H= 3000 mm

Dt= 0,6 mm

dn= 25 mm

dt = 21 mm

N =127 ống

6.4.Tính bơm nhập liệu:

Cơng suất của bơm:

NQv  gH

1000(KW)10.7/33 [7]Trong đó:

H: Cột áp của bơm, m.η: Hiệu suất của bơm.

: Khối lượng riêng của chất lỏng, kg/m3.

43Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

tv : hiệu số nhiệt độ giữa hai bề mặt của lớp cách nhiệt.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×