Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ, QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH CỦA UBND HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

CHƯƠNG 3. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ, QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH CỦA UBND HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tải bản đầy đủ - 0trang

73Để nâng cao chất lượng cơng tác thanh tốn quyết tốn dự án hồn thành

trong thời gian tới UBND huyện Mường Chà xác định:

- Tiếp tục rà sốt, hồn thiện khung khổ pháp lý, bảo đảm tính thống nhất,

đồng bộ của hệ thống pháp luật về quản lý đầu tư, tháo gỡ kịp thời các rào cản

khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải

ngân, quyết tốn dự án hồn thành và nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư.

+ Cải cách thủ tục hành chính trong cơng tác thanh tốn, quyết tốn vốn đầu tư,

đồng bộ hóa hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và cải cách thủ tục hành chính một

cửa theo hướng đơn giản, rút ngắn thời gian. Tiêu chuẩn hóa cán bộ làm cơng tác thanh

tốn, quyết tốn, có cơ cấu hợp lý và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao.

+ Xây dựng cơ chế, quy trình quản lý, kiểm sốt thanh tốn các khoản chi

NSNN qua KBNN để vận hành hệ thống thơng tin tích hợp ngân sách bảo đảm quản lý

thống nhất từ trên xuống đối với tất cả cơ quan;

- Hoàn thiện đội ngũ cán bộ công chức, viên chức làm công tác quản lý

thanh tốn, quyết tốn dự án hồn thành

+ Lựa chọn cán bộ chun mơn có đủ năng lực, trình độ;

+ Đào tạo lại đội ngũ cán bộ liên tục và cập nhật kiến thức pháp luật về quản

lý chi phí;

- Tăng cường cơng khai, minh bạch trong quản lý sử dụng vốn ngân sách

cho đầu tư xây dựng và tăng cường cơng tác kế tốn. Phân định và quy định

trách nhiệm và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan;

- Tổ chức triển khai có hiệu quả việc thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống

lãng phí và Luật Phòng chống tham nhũng, nâng cao năng lực giám sát của cơ quan

dân cư, các tổ chức xã hội nghề nghiệp và nhân dân, áp dụng chế tài xử phạt vi phạm

hành chính trong sử dụng vốn ngân sách trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.743.3. Giải pháp nâng chât lượng thanh toán vốn đầu tư tại huyện

Mường Chà

Để nâng cao chất lượng thanh toán vốn đầu tư UBND huyện Mường Chà

xác định các yếu tố như: nâng cao đội ngũ cán bộ, cơng chức thực hiện cơng tác

thanh tốn, hồn thiện quy trình, quy định và các thể chế pháp lý đảm bảo đúng

quy định của pháp luật và đơn giản hóa thủ tục. Các giải há cần thực hiện các cơ

bản sau:

3.3.1. Hồn thiện quy trình lập, thẩm tra, phân bổ và thanh toán vốn

đầu tư

Trong những năm qua việc thực hiện lập kế hoạch vốn của các chủ đầu tư

chưa đảm bảo tính cấp thiết về thời gian. Chủ đầu tư thường hay mặc kệ các dự

án và cơ quan Tài chính – Kế hoạch, dẫn đến tình trạng có dự án kế hoạch vốn

còn dư và có những dự án có nhu cầu sử dụng nhưng khơng có vốn. Đến khi Kho

bạc Nhà nước huyện báo cáo cơ quan Tài chính – Kế hoạch cấp huyện thì đã q

thời gian thanh tốn kế hoạch vốn, gây mất vốn của huyện.

- Cơ quan quản lý vốn (Phòng Tài chính – Kế hoạch), cơ quan kiểm sốt

thanh tốn - Kho bạc Nhà nước chưa thực hiện hết trách nhiệm của mình như:

+ Đơn đốc các đơn vị được giao dự tốn cho dự án;

+ Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư chậm;

+ Điều chỉnh và chuyển nguồn kế hoạch vốn theo tiến độ của dự án;

+ Các đơn vị cùng cấp chưa chủ động phối hợp với nhau, đùn đẩy trách

nhiệm cho nhau trong q trình quản lý thanh tốn vốn.

- Để đảm bảo các dự án triển khai trong giai đoạn 2018-2020, UBND

huyện Mường Chà cần có những giải pháp hồn thiện quy trình lập, thẩm tra và

phân bổ kế hoạch vốn bao gồm:75+ Đến ngày 30/9 hàng năm UBND huyện giao cho cơ quan Tài chính – Kế

hoạch phối hợp với Kho bạc Nhà nước huyện và các Chủ đầu tư rà soát, tổng

hợp nhu cầu vốn của các dự án thực hiện trong năm báo cáo UBND huyện để có

cơ sở điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn;

+ Đến ngày 31/10 hàng năm các đơn vị chủ đầu tư tổng hợp kế hoạch vốn

đối với các dự án đủ điều kiện khởi công mới năm kế hoạch gửi co quan quản lý

vốn tổng hợp báo cáo UBND huyện;

+ Đến ngày 31/12 hàng năm cơ quan Tài chính – Kế hoạch phối hợp với

Kho bạc Nhà nước huyện báo cáo thực hiện niên độ kế hoạch vốn, chuyển nguồn

kế hoạch vốn còn dư và Phân bổ vốn cho các dự án thực hiện trong năm kế

hoạch.HĐND huyện Mường

Chà

43UBND huyện Mường Chà52

1

Chủ đầu tư (Ban QLDA)6Phòng

Tài chính – Kế hoạch7

8Kho bạc Nhà nước9Hình 3.1. Đề xuất quy trình lập, thẩm tra, phân bổ vốn đầu tư hàng năm

(1) Chủ đầu tư lập kế hoạch vốn đầu tư gửi lên cơ quan chủ quản;76(2) Cơ quan tài chính cấp huyện (Phòng Tài chính – Kế hoạch) xem xét,

tổng hợp lập kế hoạch vốn gửi lên UBND huyện;

(3) Căn cứ nhu cầu, UBND huyện tổng hợp nhu cầu vốn trình HĐND

cùng cấp thẩm tra phẩn bổ kế hoạch vốn;

(4) HĐND huyện giao chỉ tiêu và thông báo mức vốn đầu tư trên cơ sở

nhu cầu vốn cho UBND huyện;

(5) UBND huyện giao phòng Tài chính – Kế hoạch tham mưu phân bổ kế

hoạch vốn;

(6) Phòng Tài chính – Kế hoạch thơng báo kế hoạch vốn cho Chủ đầu tư;

(7) Phòng Tài chính – Kế hoạch nhập kế hoạch phân bổ vốn trên hệ thống

điện tử tại Kho bạc nhà nước huyện;

(8) Kho bạc nhà nước tiếp nhận kế hoạch vốn của các dự án đã được mở

tài khoản tại kho bạc;

(9) Chủ đầu tư căn cứ kế hoạch vốn gửi hồ sơ thanh toán ra cơ quan kiểm

sốt vốn (Kho bạc Nhà nước huyện).

(Quy trình trên được lập đồng bộ trên hệ thống xử lý văn bản điện tử và có

cơ quan trực tiếp theo dõi quá trình thực hiện)

Ưu điểm của quy trình đề xuất:

- Tăng tính chủ động cho các đơn vị được giao nhiệm vụ, quy trách nhiệm

trong quá trình thực hiện giúp UBND kiểm tra, theo dõi và đôn đốc kịp thời các

đơn vị thực hiện;

- Công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện, giảm thiểu được cơ chế

xin cho, quan liêu nhũng nhiễu;

- Giúp các đơn vị phối hợp với nhau trên hệ thống văn bản điện tử và văn

bản thông thường đảm bảo thông suốt và hiệu quả773.3.2. Cải cách thủ tục hành chính rút ngăn thời gian thanh toán vốn

đầu tư

Để đảm bảo việc thanh toán vốn đầu tư được thanh tốn nhanh chóng, kịp

thời thì việc xây dựng một quy trình thanh tốn một cửa là việc làm cần thiết hơn

bao giờ hết. Trong đó thời gian vừa qua toàn bộ hệ thống kho bạc đã tiến hành

thủ tục thanh toán vốn đầu tư theo cơ chế mới, tuy thủ tục giải quyết đã được rút

ngắn nhưng KBNN cần quan tâm hơn nữa đến việc tổ chức, rà sốt và đơn đốc

các phòng nghiệp vụ (Phòng Thanh tốn vốn đầu tư, phòng KTTH, Phòng Kế

tốn, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ thanh tốn) trong cơng tác thanh tốn đồng thời

cần có cán bộ biên chế ổn định cho các phòng, cán bộ làm cơng tác thanh tốn

phải nắm vững chun mơn, nghiệp vụ và quy trình thanh tốn; cơng khai quy

trình thanh tốn ở Kho bạc nhà nước các cấp.

- Cải cách thủ tục hành chính trong cơng tác thanh tốn, quyết tốn vốn đầu tư,

đồng bộ hóa hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và cải cách thủ tục hành chính một

cửa theo hướng đơn giản, rút ngắn thời gian. Tiêu chuẩn hóa cán bộ làm cơng tác thanh

tốn, quyết tốn, có cơ cấu hợp lý và trình độ chun mơn, nghiệp vụ cao.

- Rút ngắn thời gian thực hiện các bước công việc và thời gian kiểm soát

vốn

+ Trong thời gian 03 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị tạm ứng

cơ quan kiểm soát thanh toán tiến hành kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ, đối chiếu

mức vốn đề nghị tam ứng với tỷ lệ quy định và kế hoạch vốn quy hoạch hàng

năm được thông báo, tên, tài khoản đơn vị được hưởng, ghi đầy đủ các chỉ tiêu,

ký vào giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư, giấy rút vốn đầu tư và lập tờ trình

lãnh đạo, báo cáo trưởng phòng thanh tốn vốn đầu tư.

+ Cơ quan kiểm soát thanh toán phải theo dõi lũy kế số vốn đã tạm ứng,

đảm bảo không vượt kế hoạch vốn hàng năm của dự án.78+ Trong thời gian 07 ngày làm việc cơ quan kiểm soát thanh toán trả kết

quả kiểm soát thanh toán cho chủ đầu tư;

3.3.3. Giải pháp cải tiến cơ cấu tổ chức bộ máy kiểm soát thanh tốn

vốn đầu tư

Thực hiện kiện tồn cơ quan kiểm soát thanh toán, đảm bảo đủ về số

lượng biên chế cơng chức; số cơng chức có chun mơn, nghiệp vụ và có kinh

nghiệm trong cơng tác thanh tốn phù hợp với chuyên ngành, song đảm bảo tinh

gọn, hiệu quả, kiểm sốt được q trình thực hiện nhiệm vụ. Cụ thể như sau:

Bố trí đủ số lượng cơng chức tương ứng với khối lượng công việc; để cải

tiến cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý dự án đầu tư xây dựng thực hiện điều động

hoặc tuyển dụng mới có trình độ chuyên môn về xây dựng, đáp ứng các tiêu chí

sau: Có năng lực, kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện thanh tốn.

Điều động, ln chuyển những cơng chức khơng đủ năng lực, kinh nghiệm

về kiểm soát thanh toán sang đảm nhận những công việc phù hợp. Lập kế hoạch

cụ thể, phù hợp giữa việc học tập nâng cao về chuyên môn của công chức và

thưc hiện nhiệm vụ.

3.3.4 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực trong công tác thanh toán

vốn đầu tư

- Con người là một thành phần quan trọng trong quá trình thực hiện, để

nâng cao chất lượng cơng tác thanh tốn thì phải nâng cao nhận thức và trình độ.

Như vậy, phải tăng cường cơng tác tập huấn, đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ

cho lực lượng công chức, cán bộ trực tiếp tham mưu, đồng thời bố trí cơng việc,

giao nhiệm vụ phù hợp với năng lực, sở trường của từng cán bộ, lãnh đạo phụ

trách, giao cụ thể gắn trách nhiệm cá nhân trong tổ chức thực hiện dự án.

- Các giải pháp về công tác tập huấn, đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ

cho lực lượng công chức, cán bộ kỹ thuật trực tiếp tham gia kiểm soát thanh79toán, cụ thể: UBND huyện liên hệ trực tiếp với Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và

Đầu tư; Sở Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh Điện Biên và Trung tâm tin học

Bộ Tài chính tổ chức các lớp tập huấn, các khóa đào tạo về nghiệp vụ quản lý

thanh toán.

- Giai đoạn 2015 – 2017 UBND huyện Mường Chà được giao chỉ tiêu 188

biên chế thuộc huyện (bao gồm các phòng ban cơ quan chuyên môn, Kho bạc

nhà nước). Để tăng số lượng cán bộ thực hiện cơng tác thanh tốn, huyện cần sắp

xếp lại số lượng cán bộ chuyên môn ở các đơn vị, tránh tình trạng chỗ thừa chỗ

thiếu hụt lực lượng làm cơng tác thanh tốn. Cụ thể như sau

+ Đối với ban quản lý dự án: Kiến nghị Sở Nội vụ, UBND tỉnh điều

chuyển công chức, viên chức hoặc điều động cơng chức ở các phòng ban, hoặc

ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và kinh nghiệm, tập trung làm

cơng tác thanh tốn khi Ban quản lý dự án phải thực hiện nhiều dự án;

+ Đối với UBND các xã (do không được giao biên chê tuyển mới theo đề

án tinh giản biên chế): Báo cáo và kiến nghị UBND huyện để UBND huyện cử

cán bộ làm cơng tác thanh tốn thuộc cấp huyện xuống giúp xã, tăng cường và

chủ động phối hợp với Kho bạc Nhà nước cấp huyện và phối hợp với Phòng Tài

chính để kiểm soát chất lượng thanh toán đạt hiệu quả.

- Hàng năm, Bộ Tài chính và các Sở ban ngành tỉnh ban hành những

Thông tư, Quyết định và Văn bản hướng dẫn thực hiện (có hiệu lực trong 12

tháng). Trên cơ sở đó hàng năm huyện có kế hoạch tập huấn cho các đơn vị Chủ

đầu tư, UBND các xã và các đơn vị kiểm soát thanh toán, cử cán bộ đi học để

nâng cao trình độ nghiệ vụ.

- Kinh phí đào tạo, tập huấn: Hàng năm UBND huyện Mường Chà phải

trích một phần kinh phí để đào tạo tập huấn đội ngũ cán bộ công chức, viên chức

cùng với nguồn kinh phí quản lý của các Chương trình mục tiêu quốc gia do80Trung ương cấp và nguồn thu từ quản lý dự án các cơng trình do đơn vị thực

hiện, tập trung đào tạo nguồn nhân lực của mình.

- Tiến tới giai đoạn 2020, UBND huyện tiến hành áp dụng cơ chế cơ quan

tự chủ về kinh phí, vì vậy các đơn vị phải có chiến lược phát triển, chế độ đãi

ngộ tương xứng. Có chế độ khen thưởng, kỷ luật rõ ràng đối với những cán bộ

công chức, viên chức có thành tích cũng như vi phạm trong q trình thực hiện

thanh tốn vốn.

3.4. Nhóm giải pháp nâng cao chất chất lượng quyết tốn dự án hồn

thành sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước

3.4.1. Xây dựng quy trình thẩm tra, phê duyệt quyết tốn vốn đầu tư

Trên cơ sở báo cáo quyết tốn, cơ quan chủ trì thẩm tra quyết toán thực

hiện thẩm tra theo các nội dung sau:

- Thẩm tra tính tuân thủ Chuẩn mực kiểm tốn báo cáo quyết tốn vốn đầu

tư hồn thành;

- Thẩm tra việc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật, những căn cứ pháp

lý mà kiểm toán viên sử dụng để kiểm toán;

- Xem xét những kiến nghị, những nội dung còn khác nhau giữa báo cáo

quyết tốn của chủ đầu tư và báo cáo kiểm tốn dự án hồn thành của nhà thầu

kiểm toán;

- Xem xét việc chấp hành của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan đối

với ý kiến kết luận của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước.

(1) Thẩm tra hồ sơ pháp lý;

(2) Thẩm tra nguồn vốn đầu tư;

(3) Thẩm tra chi phí đầu tư;

(4) Thẩm tra chi phí đầu tư thiệt hại khơng tính vào giá trị tài sản;

(5) Thẩm tra giá trị tài sản hình thành qua đầu tư;81(6) Thẩm tra tình hình cơng nợ, vật tư, thiết bị tồn đọng.

Để thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hồn thành cần lập quy trình

thẩm tra hồ sơ pháp lý. Đây là khâu thẩm tra tính pháp lý vê trình tự thủ tục đầu

tư, trình tự thủ tục lựa chọn nhà thầu, tính pháp lý của hợp đồng kinh tế. Kiểm

sốt tốt khâu này khơng những rút ngắn thời gian quyết tốn mà còn nâng cao

chất lượng thanh toán, quyết toán nhất là đối với các dự án có thời gian thi cơng

dài, vốn đầu tư lớn.82HỒ SƠ PHÁP LÝThẩm tra việc chấp

hành trình tự thủ tục

đầu tư và xây dựng

theo quy định pháp

luật- Dự án đầu tư

- Hồ sơ khảo sát, thiết kế

- Tổng mức đầu tư, dự tốn

cơng trình, hạng mục cơng

trình

- Quyết định phê duyệt dự

án, dự toán

- Giấy phép sử dụng đất,

giấy phép xây dựng

- Biên bản nghiệm thu, hồ

sơ hồn cơng, nhật ký thi

công, nhật ký giám sát.

- Kế hoạch KL và vốn

- Báo cáo quyết toán

- Tài liệu liên quan chế độ

tài chính kế tốnThẩm tra trình tự,

thủ tục lựa chọn

thầu theo quy định

của pháp luật về

đấu thầuThẩm tra tính pháp

lý của hợp đồng

kinh tế giữa chủ

đầu tư với các

nhà thầu- Kế hoạch đấu thầu

- Tổ chức mời thầu, đấu

thầu (hoặc chỉ định

thầu), lựa chọn nhà

thầu.

- Hồ sơ mời thầu (hồ sơ

yêu cầu), hồ sơ trúng

thầu (hồ sơ đề xuất).

- Giá trị trúng thầu, thư

giảm giá, bảo đảm dự

thầu.

- Quyết định lựa chọn

nhà thầu.- Hợp đồng kinh tế

- Phụ lục hợp đồng

- Hợp đồng điều chỉnh,

bổ sung

- Phụ lục hợp đồng điều

chỉnh, bổ sung

- Các quy định của nhà

tài trợ nước ngoài- Căn cứ pháp lý

- Kiểm tra đối chiếu danh mục văn bản pháp lý có trong hồ sơ so với quy

định hiện hành của nhà nước

- Kiểm tra nội dung của văn bản với quy định của nhà nước

- Kết luận về tính pháp lý của các văn bảnHình 3.2: Sơ đồ quy trình thẩm tra hồ sơ pháp lý833.4.2. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cơng chức làm cơng tác quyết

tốn dự án hồn thành

- Hàng năm, UBND huyện cần tổ chức đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán

bộ làm cơng tác quyết tốn mang tính chuyên nghiệp, nắm bắt các văn bản

hướng dẫn

+ Dự án của huyện Mường Chà được giao trong giai đoạn tới là tương đối

lớn, bao gồm: Các Chương trình mục tiêu quốc gia; đề án Tái định cư Thủy điện

Sơn La, đề án kiên cố hóa trường lớp học cũng như sự phân cấp mang tính chủ

động cho các đơn vị cấp dưới. Để quản lý chất lượng công tác quyết toán,

UBND huyện cần tập trung bồi dưỡng nghiệp vụ cho các đơn vị. Đặc biệt là

UBND các xã và phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện.

+ Nguồn kinh phí thực hiện đào tạo cán bộ chun mơn làm cơng tác

quyết tốn được trích từ nguồn thu của huyện do tỉnh phân bổ; nguồn thu từ chi

phí quyết toán dự án; nguồn thu do quản lý dự án;

+ Hình thức đào tạo: Tập trung đối với cán bộ thuộc diện quy hoạch quản

lý và không tập trung đối với những cán bộ chuyên môn…

- Số dự án đầu tư trong giai đoạn 2018-2020 là tương đối lớn, cần bổ sung

về số lượng và chất lượng cán bộ chuyên môn hoặc ký kết hợp đồng với các đơn

vị tư vấn thực hiện cơng tác quyết tốn

+ Bổ sung số lượng cán bộ làm chuyên môn: giảm số lượng công chức

hành chính khơng cần thiết, sát nhập các cơ quan đơn vị theo đề án của Bộ Nội

vụ, tăng số lượng cơng thức tham gia làm cơng tác quyết tốn. Hiện nay tại

UBND huyện Mường Chà xảy ra tình trạng có những đơn vị có 3 người, gồm 1

lãnh đạo phòng, 1 kế tốn và 1 chun mơn. Như vậy 30 cơ quan, đơn vị thuộc

huyện có 30 kế tốn. Để giảm thiểu số lượng kế tốn thì huyện cần phải làm tập

trung để giảm số lượng kế toán xuống dưới 50% (khoảng từ 10 đến 15 người) vàTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3. ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ, QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH CỦA UBND HUYỆN NẬM PỒ, TỈNH ĐIỆN BIÊN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×